Zorgplicht verzekeraars bij (beschikbare) premieregelingen met beleggingsvrijheid

mei 24

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF nieuwsbericht

Daling van verzekerd kapitaal bij (beschikbare) premieregelingen met beleggingsvrijheid kort voor de einddatum levert, ook als er belegd wordt volgens een defensief life cycle profiel, geen schending van zorgplicht op.

Inleiding
Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft recent een aantal[1] uitspraken gedaan over (beschikbare) premieregelingen met beleggingsvrijheid.

In beide uitspraken daalde kort voor de einddatum het verzekerde kapitaal. Dit ondanks het feit dat de betreffende deelnemers gekozen hadden voor een defensief beleggingsprofiel.

In de uitspraak 2019-217 daalde de waarde van het kapitaal tussen 1 augustus 2016 en 1 maart 2017 van EUR 263.497 naar EUR 241.588. Een daling van EUR 21.909 (8%).

In de uitspraak 2019-218 daalde de waarde van het kapitaal tussen 29 mei 2015 en 3 september 2015 van EUR 384.400 naar EUR 370.254. Een daling van EUR 14.146 (4%).

De betreffende deelnemers stelden dat de verzekeraars hun zorgplicht hadden geschonden en eisten een schadevergoeding van de verzekeraar.

Het Kifid zag geen aanleiding om een vergoeding toe te kennen.

Klacht
De klachten waar het Kifid zich over gebogen heeft zijn o.a. dat:

 • De verzekeraar onvoldoende invulling heeft gegeven aan het defensieve karakter van de defensieve life cycle
 • De verzekeraar de deelnemer niet tijdig heeft gewaarschuwd voor de grote waardevermindering
 • De verzekeraar te risicovol heeft belegd dan wel op andere wijze tekort is geschoten
 • De verzekeraar de ingelegde premies niet zou hebben belegd in het belang van aanspraak- en pensioengerechtigden

Zorgplicht artikel 52 Pensioenwet
De betreffende deelnemers deden een beroep op artikel 52 Pensioenwet. Artikel 52 Pensioenwet omschrijft de zorgplicht die de pensioenuitvoerder bij de uitvoering van premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid heeft.

De pensioenuitvoerder is in de opbouwfase verantwoordelijk voor de beleggingen en handelt daarbij in het belang van de deelnemer of gewezen deelnemer.

Verder moet de pensioenuitvoerder de deelnemer of de gewezen deelnemer adviseren over de spreiding van de beleggingen in relatie tot de duur van de periode tot pensioendatum, waarbij het beleggingsrisico kleiner moet worden naarmate de pensioendatum nadert. De pensioenuitvoerder onderzoekt dit ten minste een keer per jaar en informeert de deelnemer en de gewezen deelnemer hierover.

Beoordeling Kifid
Het Kifid oordeelde in de aangehaalde zaken dat er geen aanleiding was de deelnemer een vergoeding toe te kennen. Het Kifid maakte daarbij de volgende overwegingen:

 • De verzekeraar is verantwoordelijk
 • De deelnemer heeft beleggingskeuzes binnen de door de verzekeraar gestelde grenzen
 • Het is gebruikelijk dat beleggingsrisico’s en renterisico’s voor de pensioendatum worden afgebouwd
 • De waarde van de beleggingen kan desondanks fluctueren
 • Een waardevermindering van EUR 21.909 (8%) in de zaak 2019-217 en een waardevermindering van EUR 14.146 (4%) in de zaak 2019-218 is in relatie tot de totale waarde van het pensioenkapitaal beperkt
 • Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de verzekeraars te risicovol hebben belegd dan wel op andere wijze zijn te kort geschoten
 • Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de verzekeraars de ingelegde premies niet zouden hebben belegd in het belang van aanspraak- en pensioengerechtigden
 • Marktomstandigheden kunnen tot waardestijgingen en waardedalingen leiden, ook als bij life-cycle beleggen de risico’s voor pensioendatum worden afgebouwd
 • De deelnemers dienden zich het lopen van beleggingsrisico’s te realiseren

Kortom: de daling van verzekerd kapitaal bij (beschikbare) premieregelingen met beleggingsvrijheid kort voor de einddatum levert, ook als er belegd wordt volgens een defensief life cycle profiel, geen schending van zorgplicht op.

[1] Zie de uitspraken 2019-218 en 2019-217

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.