Wet Pensioencommunicatie | Update

apr 19
Pensioencommunicatie

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF

Inleiding
Dit is de meest recente actualisering van ons eerdere pensioenbericht over de Wet pensioencommunicatie van 1 juli 2015.

De wet is op 19 mei 2015 door de Eerste Kamer aangenomen en op 29 mei 2015 gepubliceerd in het staatsblad. Hiermee is de wet per 1 juli 2015 een feit.

De Wet pensioencommunicatie is op 1 juli 2015 gefaseerd in werking getreden en moet ervoor zorgen dat pensioenfondsen en pensioenverzekeraars informatie verstrekken die aansluit bij de wensen van de deelnemer. Het moet duidelijk zijn welke keuzes er zijn en wat de gevolgen zijn van belangrijke levensgebeurtenissen zoals bijvoorbeeld werkloosheid of overlijden voor het pensioen. Ook gaan fondsen en verzekeraars meer  communiceren over onzekerheden.

De wet beoogt deelnemers een persoonlijk en transparant totaaloverzicht van hun pensioen te bieden. Verder biedt de wet pensioenuitvoerders meer mogelijkheden om digitaal aanvullende informatie te verstrekken.

In dit pensioenbericht informeren wij je over de laatste stand van zaken van de Wet pensioencommunicatie door middel van een update van het overzicht over de inwerkingtreding in fases, naar aanleiding van de kamerbrief die op 22 november 2016 is gepubliceerd.

Gefaseerde inwerkingtreding

De Wet Pensioencommunicatie schrijft onder andere voor dat pensioenuitvoerders het te bereiken pensioen in drie pensioenbedragen inzichtelijk dienen te maken, gebaseerd op een optimistisch, verwacht en pessimistisch scenario. In lagere regelgeving wordt opgenomen welke rekenmethode uitvoerders moeten gebruiken om deze bedragen te berekenen. De uitwerking van de rekenmethoden heeft meer tijd gekost dan voorzien was. Daarnaast is ook gebleken dat er meer tijd nodig is om te bezien op welke wijze de drie scenariobedragen het beste kunnen worden gecommuniceerd naar de pensioendeelnemers. Het oorspronkelijke streven om in de loop van 2017 voor alle pensioendeelnemers het te bereiken pensioen te weergeven in drie scenario’s loopt daardoor enige vertraging op en schuift op naar 2018, zie het schema op de volgende pagina.

Met de Wet Pensioencommunicatie is ook geregeld dat pensioengerechtigden stapsgewijs toegang krijgen tot het pensioenregister. Pensioenuitvoerders kunnen deze extra gegevens op vrijwillige basis en binnen een voor hen passende fasering in de tijd aanleveren. De implementatie van de toegang verlening van pensioengerechtigden tot het pensioenregister ligt op schema. Het precieze tijdstip zal in overleg met de pensioensector en het pensioenregister worden bepaald.

De belangrijkste onderdelen van de fases

Fase 1 : 1 juli 2015
·         Algemene eisen aan informatieverstrekking (tijdig, duidelijk, correct en evenwichtig)
·         De ruimere mogelijkheden voor digitale communicatie
·         De bevoegdheid voor DNB om statistische informatie over individuele fondsen te publiceren
·         De start van de uitbreiding van het pensioenregister

Fase 2:  2016
1 januari 2016:
·         Pensioen 1-2-3
·         Aantal wijzigingen met betrekking tot het UPO
·         Uitbreiding van het Pensioenregister

1 juli 2016:
·         De Pensioen 1-2-3 (de nieuwe startbrief)
·         De verplichting om bepaalde informatie beschikbaar te stellen op de website van de pensioenuitvoerder

Fase 3: In de loop van 2017
·         De weergave van het te bereiken pensioen in een optimistisch, pessimistisch en een verwacht pensioenbedrag in het pensioenregister
·         De start in groei van pensioengerechtigden in het pensioenregister

Fase 3 (n.a.v. kamerbrief 22 november 2016): 2018
·         De weergave van het te bereiken pensioen in een optimistisch, pessimistisch en een verwacht pensioenbedrag in het pensioenregister

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.