Vraag en antwoord - Waardeoverdracht

feb 08
Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen Pre-A

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF

Vraag en antwoord – Waardeoverdracht

Vraag:
Hoe moet worden omgegaan met de bijzondere situatie dat er een negatieve rentevergoeding is bij waardeoverdracht?

Antwoord:
In deze vragenrubriek zullen wij ingaan op de negatieve rentevergoeding bij waardeoverdracht. De overdragende pensioenuitvoerder is rente verschuldigd aan de ontvangende pensioenuitvoerder bij individuele wettelijke waardeoverdrachten blijkt uit artikel 23 lid 4 van het Besluit Uitvoering Pensioenwet. Deze rentevergoeding is gebaseerd op het U-rendement. Het U-rendement is een soort gemiddelde van de rente die betaald wordt door de overheid op staatsobligaties. Veel verzekeringen, pensioenregelingen en andere lange termijn (financiële) contracten kennen het U-rendement als achterliggende variabele. Volgens artikel 16 van de Regeling Pensioenwet wordt de rentevergoeding berekend aan de hand van het geldende U-rendement van het jaar waarin de overdrachtsdatum valt.

Voor 2017 is het U-rendement waarmee gerekend zou moeten worden negatief, namelijk -0,8%. In het Besluit Uitvoering Pensioenwet staat dat de overdragende pensioenuitvoerder rente is verschuldigd aan de ontvangende uitvoerder. Bij een negatief U-rendement zou dit andersom zijn.

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben overleg gevoerd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over hoe om te gaan met deze negatieve rentevergoeding. Er is nu gezamenlijk geconcludeerd dat er in 2017 gerekend moet worden met een rentepercentage van 0%.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.