Verzamelwet Pensioenen 2017

jun 21
Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen Pre-A

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF

Wij hebben de wijzigingen van de Verzamelwet pensioenen 2017 met trackchanges aangegeven in de Pensioenwet. Klik hier voor het document. 

De Verzamelwet pensioenen 2017 beoogt een verbetering van de pensioenwetgeving. Het betreft voornamelijk wijzigingen die technisch van aard zijn, maar ook een aantal belangrijke pensioenonderwerpen worden behandeld.

Het wetsvoorstel is op 13 juni 2017 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede kamer. De Eerste Kamer bespreekt de procedure op 27 juni 2017. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Verzamelwet pensioenen 2017 is 1 juli 2017, of dit werkelijk gehaald gaat worden is niet helemaal duidelijk.

Om een goede behandeling van verzamelwetgeving te bevorderen moet volgens de memorie van toelichting bij de verzamelwet rekening worden gehouden met drie criteria: (1) samenhang, (2) geen omvangrijke en complexe onderdelen en (3) geen politiek omstreden inhoud.

De samenhang in deze verzamelwet is uiteraard pensioen. Alle wijzigingen beogen een verbetering van de pensioenwetgeving.

Ten aanzien van de onderstaande onderwerpen zijn wijzigingen opgenomen:

 1. Uitvoeringsreglement gesloten fondsen en het algemeen pensioenfonds
  In het belang van de deelnemers in een gesloten fonds, acht de regering het wenselijk onderbrenging van de beëindigde pensioenregeling bij een algemeen pensioenfonds altijd mogelijk te maken.
 1. Elektronische informatieverstrekking
  Op dit moment moet de pensioenuitvoerder de deelnemer vooraf schriftelijk informeren als hij voornemens is om op elektronische wijze informatie te verstrekken. In de verzamelwet pensioenen 2017 is opgenomen dat dit informeren ook elektronisch mag. Hierbij gelden wel extra voorwaarden. Indien de betrokkene elektronisch wordt geïnformeerd wordt voorgeschreven dat de betrokkene vervolgens expliciet moet instemmen met de elektronische verstrekking. Stemt de deelnemer niet in of reageert hij niet, dan blijft de pensioenuitvoerder de informatie schriftelijk verstrekken
 1. Periodieke vaste stijging variabele pensioenuitkering
  Er wordt verduidelijkt dat een periodieke vaste stijging van de pensioenuitkering mogelijk is bij een variabele pensioenuitkering. Volgens de memorie van toelichting heeft een periodieke vaste stijging van de pensioenuitkering een meerwaarde voor deelnemers die veel belang hechten aan koopkrachtbehoud.
 1. Uitbreiden spreidingstermijn bij de variabele uitkering van 5 naar 10 jaar
  In geval van een variabele pensioenuitkering wordt voorgesteld om de maximale spreidingstermijn van mee- en tegenvallers te verlengen van vijf naar tien jaar. Pensioenuitvoerders behouden overigens de mogelijkheid voor een spreidingstermijn die korter is dan tien jaar.
 1. Voorwaardelijkheidsverklaring
  De Pensioenwet bepaalt dat een toeslagbepaling alleen voorwaardelijk is als er een voorwaardelijkheidsverklaring is vastgesteld. In de Verzamelwet is verduidelijkt dat deze voorwaardelijkheidsverklaring alleen op die documenten hoeft te staan, waar de voorwaardelijkheidsverklaring relevant is voor de deelnemer.
 1. Raad van toezicht ondernemingspensioenfondsen
  Voor ondernemingspensioenfondsen met een belegd vermogen van meer dan 1 miljard euro wordt het instellen van een raad van toezicht als intern toezichthoudend orgaan verplicht. Deze ondernemingspensioenfondsen mogen geen gebruik meer maken van het intern toezicht door een visitatiecommissie.
 1. Verduidelijken aantal meetmomenten beleidsdekkingsgraad
  Voor pensioenfondsen van wie de beleidsdekkingsgraad gedurende vijf opeenvolgende jaren onder het minimaal vereist eigen vermogen ligt, geldt op basis van artikel 140 van de Pensioenwet een extra herstelmaatregel. De Verzamelwet maakt duidelijk dat de extra herstelmaatregel moet worden ingezet als de beleidsdekkingsgraad vanaf (en met inbegrip van) dit startpunt zes maal jaarlijks opeenvolgend onder het minimaal vereist eigen vermogen ligt. Met deze zes meetmomenten is er sprake van een meting over een tussenliggende periode van vijf jaar, zoals beoogd werd bij de invoering van het financieel toetsingskader per 1 januari 2015.
 1. Overgangsrecht website verplichting
  De Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling verplichten de pensioenuitvoerders de zogenaamde ‘Pensioen 1-2-3’ per 1 juli 2016 digitaal ter beschikking te stellen. Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld het overgangsrecht aan te passen, waardoor pensioenuitvoerders niet verplicht zijn om bepaalde informatie van vóór 1 juli 2016 op de website via de ‘Pensioen 1-2-3’ beschikbaar te stellen. Deze informatie kan wel op verzoek ontvangen worden van de pensioenuitvoerder
 1. Bevoegdheid tot waardeoverdracht bij ‘herkansing’
  Vanaf 1 januari 2017 zullen verzekeraars ook de mensen die in de periode van 1 januari 2014 tot 8 juli 2015 een vast en levenslang pensioen hebben ingekocht en toen geen gebruik hebben gemaakt van de ‘pensioenknip’ een alternatief bieden in de vorm van een variabele pensioenuitkering.
 1. Procedure wijziging beroepspensioenregeling
  De regering vindt het belangrijk dat een wijziging van de beroepspensioenregeling ook kenbaar is voor deelnemers die geen lid zijn van de beroepspensioenvereniging. Een wijziging van de beroepspensioenregeling kan immers invloed hebben op alle beroepsgenoten. Met de voorgestelde aanpassing van artikel 10 Wet verplichte beroepspensioenregeling blijft gewaarborgd dat deelnemers aan de beroepspensioenregeling kennis kunnen nemen van de wijziging van de pensioenregeling.
 1. Beroepsrecht verantwoordingsorgaan beroepspensioenfondsen
  Het verschil in rechten van het verantwoordingsorgaan van een bedrijfstakpensioenfonds ten opzicht van het verantwoordingsorgaan van een beroepspensioenfonds wordt in de Verzamelwet ongedaan gemaakt.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere wijzigingen bijgekomen door nota’s van wijziging op 12 mei en 12 juni 2017:

 1. Wet privatisering FVP is ingetrokken.
 2. Ondernemingspensioenfonds en intern toezicht bij een beheerd vermogen van meer of minder dan 1 miljard: het intern toezicht wordt ten minste vier jaar uitgeoefend door een raad van toezicht, ook indien het beheerd vermogen in deze periode 1 miljard of minder wordt.
 3. Raad van toezicht van een algemeen pensioenfonds krijgt goedkeuringsrecht bij het opstellen en beëindigen van uitvoeringsreglementen.
 4. Het overgangsrecht omtrent de websiteverplichting wordt zo geregeld dat deze alleen van toepassing is indien de werknemer of gewezen werknemer op of na 1 juli 2016 deelnemer was.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.