Verzamelwet Pensioenen 2017 | Update

dec 28
Swalef pensioenadvies werkwijze

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF

Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2017 als hamerstuk afgedaan, waarmee het wetsvoorstel is aangenomen. Eerder, op 13 juni 2017 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen, waarover wij een eerder nieuwsbericht publiceerden. In dat nieuwsbericht hebben we alle onderwerpen die in de het wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2017 staan op rij gezet.

Bij de schriftelijke voorbereiding was de Eerste Kamer kritisch over een aantal onderwerpen. Tijd voor een update vonden wij.

De Verzamelwet pensioenen 2017 beoogt een verbetering van de pensioenwetgeving. Het betreft voornamelijk wijzigingen die technisch van aard zijn, maar ook een aantal belangrijke pensioenonderwerpen worden behandeld.

Wij hebben de wijzigingen van de Verzamelwet pensioenen 2017 met trackchanges aangegeven in de Pensioenwet. Klik hier voor het document.

Verplichte raad van toezicht
De verplichte raad van toezicht voor liquiderende pensioenfondsen was een punt van discussie Dit naar aanleiding van de verplichting om een raad van toezicht in te stellen voor ondernemingspensioenfondsen met een belegd vermogen van €1 miljard of meer. Zo gaf DNB aan geen goede gronden te zien voor de beperking van de verplichting voor alleen ondernemingspensioenfondsen met een vermogen boven €1 miljard. Juist omdat kleinere pensioenfondsen in de praktijk moeite hebben met de toegenomen complexiteit van de omgeving waarin fondsen zich bewegen.

Het antwoord van de Tweede Kamer hierop was dat er echter voor gekozen is om deze verplichting niet aan alle ondernemingspensioenfondsen op te leggen ter voorkoming van administratieve lasten voor de kleinere fondsen. Daarnaast neemt de complexiteit in de besluitvorming en de daaraan verbonden risico’s toe naarmate het beheerd vermogen groter is. Fondsen met een belegd vermogen van meer dan €1 miljard kunnen vanaf de inwerkingtreding dus niet meer kiezen voor een jaarlijkse, externe visitatiecommissie.

Het intern toezicht binnen deze fondsen wordt door de permanente, interne raad van toezicht versterkt. Deze verplichting geldt niet indien het betreffende fonds volledig verzekerd is.

Liquiderende pensioenfondsen
In de nadere memorie van antwoord heeft staatssecretaris Klijnsma laten weten het met de Eerste Kamer eens te zijn dat liquiderende pensioenfondsen gebaat kunnen zijn bij het handhaven van de bestaande governancestructuur, waarbij (nog) geen raad van toezicht is ingesteld.

De regering vindt dat DNB op dit vlak coulant mag zijn indien een fonds echt binnen afzienbare tijd zal liquideren en een melding tot collectieve waardeoverdracht heeft gedaan.

AOW-gat
Een ander punt is dat de Eerste Kamer vindt dat er iets geregeld moet worden voor gepensioneerden met een lopende uitkering die geconfronteerd worden met een zogenaamd AOW-gat. Momenteel hebben zij niet de mogelijkheid om met eigen middelen uit de tweede pijler een AOW-gat op te vullen door herschikking van de hoog-laagconstructie.

De Eerste Kamer vindt het daarom wenselijk dat in ieder geval de groep gepensioneerden die in 2016 met pensioen is gegaan deze mogelijkheid (ook wel de spijtoptantenregeling) krijgt om zo het AOW-gat te dichten.

Minister Koolmees heeft in een brief van 7 december 2017 aan de Eerste Kamer aangegeven dat hij onderzoek gaat laten doen naar de omvang van deze groep en welke mogelijkheden zij hebben om een eventueel inkomensgat op te vangen. Indien blijkt dat er een regeling getroffen moet worden zal hij dit punt ook meenemen naar de volgende Verzamelwet pensioenen, die gepland staat voor 2019. Minister Koolmees geeft in zijn brief aan dat hij dit medio januari 2018 zal laten weten.

Beoogde inwerkingtreding datum
De beoogde inwerkingtredingsdatum voor de wet was 1 januari 2018, echter kan inwerkingtreding pas plaatsvinden na het verstrijken van de referendabele periode van acht weken. De inwerkingtredingsdatum zal bij koninklijk besluit bepaald worden. Dit besluit is nog niet gepubliceerd.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.