Verzamelwet Pensioenen 2017 | Inwerkingtreding

mei 07
Trackchanges versie pensioenwet

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF

Dit is de meest recente actualisering van ons eerdere nieuwsbericht over de Verzamelwet Pensioenen 2017 van 28 december 2017.

Verzamelwet Pensioenen 2017

Inwerkingtreding
Op 10 april 2018 is het inwerkingtredingsbesluit van de Verzamelwet gepubliceerd in het Staatsblad. De wet is op 11 april 2018 in werking getreden. Met uitzondering van het onderdeel in de wet over de verplichte raad van toezicht voor ondernemingspensioenfondsen met een beheerd vermogen van meer dan 1 miljard euro. Dat onderdeel treedt per 1 januari 2019 in werking.

Samengevat
De Verzamelwet pensioenen 2017 beoogt een verbetering van de pensioenwetgeving. Het betreft voornamelijk wijzigingen die technisch van aard zijn, maar ook een aantal belangrijke pensioenonderwerpen worden behandeld.

Wij hebben de wijzigingen van de Verzamelwet pensioenen 2017 met trackchanges aangegeven in de Pensioenwet. Klik hier voor het document.

De Verzamelwet Pensioenen 2017 heeft betrekking op verschillende onderwerpen:

 • Uitvoeringsreglement gesloten fondsen en het algemeen pensioenfonds
 • Elektronische informatieverstrekking
 • Periodieke vaste stijging variabele pensioenuitkering
 • Uitbreiden spreidingstermijn bij de variabele uitkering van 5 jaar naar 10 jaar
 • Voorwaardelijkheidsverklaring
 • Raad van toezicht verplicht voor ondernemingspensioenfondsen met een belegd vermogen van meer dan 1 miljard euro
 • Verduidelijken aantal meetmomenten beleidsdekkingsgraad
 • Overgangsrecht website verplichting
 • Bevoegdheid tot variabele pensioenuitkering bij ‘herkansing pensioenknip’
 • Procedure wijziging beroepspensioenregeling
 • Wet privatisering FVP ingetrokken

Wijzigingen
Ten aanzien van bovenstaande onderwerpen zijn op hoofdlijnen onder meer de volgende wijzigingen opgenomen in de Verzamelwet Pensioenen 2017:

 • Uitvoeringsreglement gesloten fondsen en het algemeen pensioenfonds – Artikel 23a Pensioenwet

In het belang van de deelnemers in een gesloten fonds wordt onderbrenging van de beëindigde pensioenregeling bij een algemeen pensioenfonds altijd mogelijk gemaakt.

 • Elektronische informatieverstrekking – Artikel 49 Pensioenwet

In de Verzamelwet Pensioenen 2017 is opgenomen dat het informeren van de deelnemer door de pensioenuitvoerder nu ook elektronisch mag. Hierbij gelden wel extra voorwaarden. Indien de betrokkene elektronisch wordt geïnformeerd wordt voorgeschreven dat de betrokkene vervolgens expliciet moet instemmen met de elektronische verstrekking. Stemt de deelnemer niet in of reageert hij niet, dan blijft de pensioenuitvoerder de informatie schriftelijk verstrekken.

 • Periodieke vaste stijging variabele pensioenuitkering – Artikel 63a Pensioenwet

Een periodieke vaste stijging van de pensioenuitkering is mogelijk bij een variabele pensioenuitkering. Volgens de memorie van toelichting heeft een periodieke vaste stijging van de pensioenuitkering een meerwaarde voor deelnemers die veel belang hechten aan koopkrachtbehoud.

 • Uitbreiden spreidingstermijn bij de variabele uitkering van 5 jaar naar 10 jaar – Artikel 63a lid 8 Pensioenwet

In geval van een variabele pensioenuitkering is de maximale spreidingstermijn van mee- en tegenvallers verlengd van vijf naar tien jaar. Pensioenuitvoerder behouden overigens de mogelijkheid voor een spreidingstermijn die korter is dan tien jaar.

 • Voorwaardelijkheidsverklaring – Artikel 95 lid 3 Pensioenwet

De Pensioenwet bepaalt dat een toeslagbepaling alleen voorwaardelijk is als er een voorwaardelijkheidsverklaring is vastgesteld. In de Verzamelwet is verduidelijkt dat deze voorwaardelijkheidsverklaring alleen op die documenten hoeft te staan, waar de voorwaardelijkheidsverklaring relevant is voor de deelnemer.

 • Raad van toezicht verplicht voor ondernemingspensioenfondsen met een belegd vermogen van meer dan 1 miljard euro – Artikel 103 lid 2 Pensioenwet

Voor een ondernemingsfonds met een beheerd vermogen van meer dan € 1 miljard wordt het instellen van een raad van toezicht verplicht vanaf 1 januari 2019. Deze ondernemingspensioenfondsen mogen dan dus geen gebruik meer maken van intern toezicht door een visitatiecommissie.

 • Verduidelijken aantal meetmomenten beleidsdekkingsgraad – Artikel 140 Pensioenwet

Voor pensioenfondsen van wie de beleidsdekkingsgraad gedurende vijf opeenvolgende jaren onder het minimaal vereist eigen vermogen ligt (artikel 138 lid 1 Pensioenwet), geldt op basis van artikel 140 Pensioenwet een extra herstelmaatregel. De Verzamelwet maakt duidelijk dat de extra herstelmaatregel moet worden ingezet als de beleidsdekkingsgraad vanaf (en met inbegrip van) dit startpunt zes maal jaarlijks opeenvolgend onder het minimaal vereist eigen vermogen ligt.

 • Overgangsrecht website verplichting – Artikel 220a lid 14 Pensioenwet

De Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling verplichten de pensioenuitvoerders de zogenaamde ‘Pensioen 1-2-3’ per 1 juli 2016 digitaal ter beschikking te stellen. De Verzamelwet wijzigt het overgangsrecht, waardoor pensioenuitvoerder niet verplicht zijn om bepaalde informatie van vóór 1 juli 2016 digitaal via de ‘Pensioen 1-2-3’ beschikbaar te stellen. Deze informatie kan wel op verzoek verstrekt worden van de pensioenuitvoerder.

 • Bevoegdheid tot variabele pensioenuitkering bij ‘herkansing pensioenknip’ – Artikel 220a lid 14 Pensioenwet

Vanaf 1 januari 2017 zullen verzekeraars ook de mensen, die in de periode van 1 januari 2014 tot 8 juli 2015 een vast en levenslang hebben ingekocht en toen geen gebruik hebben gemaakt van de Pensioenknip, een alternatief bieden in de vorm van een variabele pensioenuitkering.

 • Procedure wijziging beroepspensioenregeling – Artikel 10 Wet verplichte beroepspensioenregeling

De regering vindt het belangrijk dat een wijziging van de beroepspensioenregeling ook kenbaar is voor deelnemers die geen lid zijn van die beroepspensioenvereniging. Immers kan een wijziging van de beroepspensioenregeling invloed hebben op alle beroepsgenoten. Met de aanpassing van artikel 10 Wvb blijft gewaarborgd dat deelnemers aan de beroepspensioenregeling kennis kunnen nemen van de wijziging van de pensioenregeling. Lid 2 regelt dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegen melding maakt van wijzigingen van de beroepspensioenregeling via publicatie in de Staatscourant.

 • Beroepsrecht verantwoordingsorgaan beroepsfondsen

Het verschil in rechten van het verantwoordingsorgaan van een bedrijfstakpensioenfonds ten opzichte van het verantwoordingsorgaan van een beroepspensioenfonds wordt in de Verzamelwet ongedaan gemaakt.

 • Wet privatisering FVP ingetrokken

De Stichting FVP (Financiering Voortzetting Pensioenverzekering) is inmiddels geliquideerd. De Wet privatisering FVP heeft daarom geen functie meer en is ingetrokken.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.