Versoepeling regels indexatiedepots pensioenfondsen

feb 20
Trackchanges versie pensioenwet

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF

Naar aanleiding van een brief van 27 oktober 2015 van staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma, besteedden we in ons nieuwsbericht van 16 november 2015 aandacht aan de versoepeling van de regels voor toeslagendepots voor pensioenfondsen.

Op 13 oktober 2016 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma een besluit tot wijziging van Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met toeslagendepots gepubliceerd. Het besluit van 13 oktober 2016 zorgt ervoor dat er in het Besluit financieel toetsingskader een nieuwe artikel 15a ‘Toeslagendepots’ wordt toegevoegd en dat de randvoorwaarden bij het gebruik van toeslagendepots nu formeel vast zijn gelegd.

In de Nota van toelichting bij het besluit geeft Klijnsma aan dat toekomstbestendige toeslagverlening de hoofdregel blijft, ook bij het gebruik van toeslagendepots. Dat betekent dat een pensioenfonds bij een dekkingsgraad vanaf 110% indexatie kan worden verleend, bovendien mag deze indexatie niet meer zijn dan dat het fonds in de toekomst ook kan realiseren. Het besluit geeft een aantal randvoorwaarden, waarbij het toekomstbestendig indexeren bij het gebruik van toeslagendepots tijdelijk buiten toepassing kan blijven. Deze randvoorwaarden komen overeen met de randvoorwaarden die Klijnsma in de brief van 27 oktober 2015 had uitgewerkt.

Bijzondere omstandigheden, waarin de hoofdregel van toekomstbestendig indexeren mag worden losgelaten
De randvoorwaarden garanderen dat de regels voor toekomstbestendige toeslagverlening uitsluitend buiten toepassing gelaten kunnen worden in een aantal bijzondere omstandigheden, voor een begrensde periode in de tijd en voor een heldere afgebakende groep binnen het totale deelnemersbestand van een pensioenfonds.

  1. Een fusie van pensioenfondsen of een collectieve waardeoverdracht bij liquidatie van een pensioenfonds
    Deze omstandigheid betreft een fusie van pensioenfondsen met een verschillende dekkingsgraad of een collectieve waardeoverdracht bij liquidatie van een pensioenfonds, waarbij het overdragende pensioenfonds en het ontvangende pensioenfonds een verschillende dekkingsgraad hebben.
  1. Omzetting van onvoorwaardelijke naar voorwaardelijke toeslagverlening
    Dit betreft een collectieve wijziging van de pensioenregeling, waarbij een onvoorwaardelijke toezegging tot toeslagverlening wordt gewijzigd in een voorwaardelijke toezegging tot toeslagverlening en als gevolg daarvan het toeslagenperspectief voor een deelgroep van het totale fondsbestand verslechtert.
  1. Overgang naar een CDC-regeling of een premieovereenkomst, waarbij de premie direct wordt omgezet in een pensioenaanspraak
    Ook dit betreft een collectieve wijziging van de pensioenregeling. In deze situatie wordt overgestapt naar een CDC-regeling of premieovereenkomst, waarbij de premie onmiddellijk na het beschikbaar stellen wordt omgezet in een aanspraak op een uitkering. Als gevolg hiervan kan het toeslagenperspectief voor een afgebakende groep binnen het totale fondsbestand aantoonbaar verslechteren.

Voor alle drie deze voorwaarden geldt dat de maximale periode waarover de regels voor toekomstbestendig indexeren buiten toepassing mogen blijven 10 jaar is gerekend vanaf het moment van het van kracht worden van de fusie tussen pensioenfondsen of de collectieve waardeoverdracht bij liquidatie van een pensioenfonds, vanaf het moment waarop de pensioenovereenkomst en/of het pensioenreglement is gewijzigd van onvoorwaardelijke in voorwaardelijke toeslagverlening, dan wel vanaf het moment van de overstap naar een CDC-regeling of premieovereenkomst.

Daarnaast moet het toekennen van een tijdelijke hogere indexatie via een toeslagendepot betrekking hebben op een helder af te bakenen groep voor wie indexatieperspectief is verslechterd als gevolg van één van de drie specifieke omstandigheden.

Toeslagendepots vóór 1 januari 2015
Voor toeslagendepots die vóór 1 januari 2015 waren ingesteld, hoeven de regels voor toekomstbestendig indexeren vanaf 1 januari 2015  maximaal 10 jaar niet toegepast te worden. Dit geldt ongeacht de achtergrond voor het instellen van het betreffende toeslagendepot. De enige voorwaarde die hierbij geldt is dat er sprake moet zijn van een depot dat uitsluitend tot doel heeft om tijdelijk extra indexatie te verlenen.

Geen toeslagverlening onder het minimaal vereist eigen vermogen
In het besluit van 13 oktober 2016 is vastgesteld dat geen toeslagen vanuit het toeslagendepot kunnen worden verleend als de beleidsdekkingsgraad onder  het niveau van het minimaal vereist eigen vermogen ligt, ongeacht of het toeslagendepot voor of na 1 januari 2015 is ingesteld. Volgens Klijnsma is het niet wenselijk dat er toeslagen aan een bepaalde groep binnen het pensioenfonds wordt verleend, terwijl dat pensioenfonds op dat moment in moeilijke financiële omstandigheden verkeerd. Klijnsma geeft verder aan dat indien het pensioenfonds een korting moet doorvoeren vanwege een te lage beleidsdekkingsgraad, eerst het bestaande depot moet aanwenden om de korting te verlagen of te voorkomen. Uit het besluit blijkt overigens niet of het saldo uit het toeslagendepot in dat geval gebruikt moet worden voor de gehele populatie of enkel ten behoeve van de groep deelnemers voor wie het toeslagendepot was opgericht.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.