Uitbreiding instemmingsrecht Ondernemingsraad

okt 05
Trackchanges versie pensioenwet

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF

Per koninklijk besluit van 7 september 2016 is bepaald dat het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden en de Pensioenwet per 1 oktober 2016 in werking treedt.

Het wetsvoorstel heeft betrekking op de rol van de ondernemingsraad (OR) ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen.

De OR heeft hierdoor instemmingsrecht bij ieder voorgenomen besluit van de onderneming tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op grond van een pensioenovereenkomst. Onder regelingen op grond van een pensioenovereenkomst wordt ook verstaan: regelingen opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst. Waaronder in ieder geval (dus niet limitatief):

–        De wijze waarop de verschuldigde premie wordt vastgesteld
–        De maatstaven voor en de voorwaarden waaronder toeslagverlening plaatsvindt
–        De keuze voor onderbrenging bij een bepaalde pensioenuitvoerder in Nederland, pensioeninstelling uit een andere lidstaat of verzekeraar met zetel buiten Nederland

De ondernemer is verplicht de OR zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst of uitvoeringsreglement.

Het instemmingsrecht geldt voor de onderbrenging van de pensioenovereenkomst bij alle in Nederland toegestane pensioenuitvoerders:

–        Verzekeraars
–        Premiepensioeninstellingen (PPI)
–        Ondernemingspensioenfonds
–        Bedrijfstakpensioenfonds (niet verplicht deel en vrijwillige aansluiting)
–        Algemeen Pensioenfonds
–        Pensioeninstelling in andere lidstaat (bijvoorbeeld in België)

De OR heeft geen instemmingsrecht indien er sprake is van een:

  • CAO
  • Regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan
  • Verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfonds (wel bij vrijwillige aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds door werkgever)

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.