Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

apr 02

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF bericht

Inleiding

Sinds de uitbraak van het coronavirus staat er veel druk op werkgevers. Bedrijven zijn stilgevallen en de omzet gaat drastisch omlaag. Werkgevers maakten voorheen in dergelijke situaties gebruik van de regeling Werktijdverkorting (wtv). Maar de wtv is nu ingetrokken, omdat deze regeling onvoldoende toereikend was om de gevolgen van het coronavirus voor Nederlandse werkgevers en organisaties te beheersen. In plaats van de wtv is door het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) geïntroduceerd. De ondersteuning die hieruit volgt bestaat uit een subsidie voor de loonkosten van werknemers. Het kabinet hoopt hiermee werkloosheid te voorkomen en bedrijven te behouden.

 

De NOW

Tegemoetkoming loonkosten max. 90% van de loonsom (maximaal) euro 9.538,- p/mnd

De NOW ziet toe op een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die door het coronavirus omzetverlies lijden en in financiële problemen komen.

Als aan de voorwaarden wordt voldaan ontvangen bedrijven vanaf 1 maart gedurendeeen periode van 3 maanden een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom, naar rato van de omzetdaling.

Binnen 2 tot 4 weken voorschot

Bedrijven van werkgevers die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen binnen twee tot vier weken een voorschot.

Wanneer voldoet een bedrijf aan de voorwaarden?

  1. Het gaat om bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben of verwachten. Werkgevers hoeven daarvoor niet aan te tonen in welke mate de buitengewone omstandigheden door het coronavirus bijdragen aan die omzetdaling.

 

  1. Doorbetalen van het reguliere salaris (100% van de loonsom) van de medewerkers.

 

  1. Gedurende de periode dat er subsidie wordt ontvangen mogen de bedrijven geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Als er toch ontslag wordt aangevraagd, wordt er een correctie doorgevoerd bij de vaststelling van de subsidie.

De laatste voorwaarde geldt niet voor ontslagaanvragen die bij het UWV zijn ingediend van 1 maart tot en met 17 maart.

 

Omzetverlies bepalen

Het omzetverlies wordt bepaald door de omzet uit 2019 van het bedrijf te delen door vier. De uitkomst van deze som wordt vervolgens vergeleken met de omzet in maart, april en mei 2020. Echter, werkgevers kunnen ook een andere periode aangeven voor de omzetvergelijking. Dit moet dan een periode zijn die één of twee maanden later start. Deze optie is opgenomen omdat uitblijvende klandizie soms pas later terug te zien is in de omzetdaling. Bedrijven die een concern vormen moeten de omzetdaling van de gehele concern aanhouden. Bij de berekening van de omzet wordt geen rekening gehouden met bijvoorbeeld seizoensinvloeden.

Voor de definitie van omzet wordt de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht aangehouden. Het moet zo dicht mogelijk aansluiten bij het activiteitenniveau van de onderneming, instelling of concern. Het gaat om de netto-omzet.

 

Loonsom inclusief pensioenpremies

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom.

Het UWV houdt hiervoor de gegevens uit de loonaangifte van de Belastingdienst aan.

Wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart 2020 zijn doorgegeven worden niet meegenomen. Het kabinet wil hiermee calculerend gedrag voorkomen. Ingeleende krachten tellen ook niet mee in de loonsom. Als grondslag wordt het sociale verzekeringsloon genomen, dit is het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen.

De subsidie kent een maximum: loon boven 9.538,- euro per maand wordt niet gecompenseerd.

Tot de loonsom worden de werkgeversbetalingen voor uitkeringen en vakantiebijslag niet meegerekend. Er wordt geen onderscheid gemaakt in contractvormen voor de subsidie. Ook het salaris van bijvoorbeeld flexwerkers en uitzendkrachten wordt met de NOW gecompenseerd. Indien een werknemer verzekerd is voor de WW, ZW of WIA en er loonaangifte wordt gedaan kan er subsidie ontvangen worden voor deze werknemer.

 

Pensioen

Bovenop de loonsom krijgen alle werkgevers dezelfde opslag, namelijk 30 procent. Deze opslag is bedoeld ter compensatie van werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies.

 

Tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. Zoals eerder aangegeven bedraagt dit maximaal 90% van de loonsom. Voorbeelden zijn:

  • Bij een omzetverlies van 100% bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever
  • Bij een omzetverlies van 50% bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever
  • Bij een omzetverlies van 25% bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever

Invoering en aanvraag

Er wordt gestreefd om de regeling vanaf 6 april 2020 uit te gaan voeren. Het UWV is momenteel nog bezig met de laatste testen voor de uitvoering van de regeling. De aanvraagperiode voor werkgevers loopt zodra de regeling is opengesteld, tot en met 31 mei 2020 en geldt voor een periode van 3 maanden.

De aanvraag moet worden gedaan bij het UWV.

Indien een werkgever onderdeel is van een concern of groep moet de omzet van de groep of verbonden rechtspersonen tezamen worden opgegeven.

Het UWV betaalt binnen 2 tot 4 weken een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Dit gebeurt in drie termijnen.  Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in omzet is geweest. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend moeten werkgevers vaststelling van de subsidie aanvragen. Hiervoor is een accountantsverklaring vereist. Bij de aanvraag voor het voorschot is geen accountantsverklaring vereist. Het UWV doet binnen 22 weken een eindafrekening. Hierbij kan nog een correctie plaatsvinden indien er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Voor 1 juni 2020 wordt besloten door het kabinet of de noodmaatregel verlengd wordt en onder welke voorwaarden.

 

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.