Samenvatting onderzoek naar de werking VITP-toezichtcode

feb 09
specialisaties swalef pensioenadvies

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF

Op 1 juli 2014 is de VITP-Toezichtcode in werking getreden. De Vereniging Intern Toezichthouders Pensioenfondsen (hierna: VITP) heeft een Monitoring Commissie ingesteld die periodiek verslag uitbrengt over de naleving van de Toezichtcode en aanbevelingen doet over aanpassingen van de VITP-Toezichtcode. De VITP heeft de werking van de VITP-Toezichtcode laten onderzoeken door de Erasmus School of Law. Dit onderzoek is een zogenoemde nulmeting van de werking van de VITP-Toezichtcode en zal fungeren als onderliggende bron voor de rapportage die de Monitoring Commissie zal uitbrengen.

In dit bericht wordt een korte samenvatting gegeven van het rapport. Het volledige rapport is hier te lezen.

Governance code
Een governance code is een set aan normen voor goede governance binnen een organisatie en vormt daarmee een aanvulling op bestaande wet- en regelgeving. Een al te uitvoerige lijst met regels hoe een organisatie moet worden ingericht, is niet nodig om tot goede governance te komen.

De combinatie van de 83 normen uit de Code Pensioenfondsen en de 67 normen uit de VITP-Toezichtcode zorgt voor 150 normen omtrent goed ondernemingsbestuur in de pensioensector. Voorkomen moet worden dat er een ‘afvinkmentaliteit’ gaat ontstaan. Een governance code werkt pas goed als de betrokken bestuurders en toezichthouders hun eigen handelen laten leiden door de normen en principes die voortvloeien uit de code.

De Code Pensioenfondsen en de VITP-Toezichtcode
Een van de vragen die centraal staat in het onderzoek is waarom de pensioensector twee governance codes heeft. Met het oog op de nadelen bij het van toepassing zijn van twee governance codes in dezelfde sector, het ontbreken van transparantie over de naleving van de VITP-Toezichtcode in de jaarverslagen en het belang van de VITP-Toezichtcode, beveelt de Erasmus School of Law aan om te onderzoeken of het mogelijk is om de VITP-Toezichtcode en de Code Pensioenfondsen te integreren. De Code Pensioenfondsen staat momenteel sterker qua rechtskracht vanwege de wettelijke verankering daarvan op grond van artikel 33 van de Pensioenwet en artikel 11 Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling waarin een waarborging voor goed bestuur is vastgelegd.

In het onderzoek zijn een aantal aanbevelingen gedaan over onderwerpen die nog niet in de VITP-Toezichtcode, de Code Pensioenfondsen of de Pensioenwet staan. Dit gaat om de volgende onderwerpen:

  • Permanente educatie van de leden van het intern toezicht
  • Onafhankelijkheidsvereisten
  • Zelfevaluatie
  • Werkgever van het bestuur
  • Décharge

Conclusie
Uit het nieuwsbericht wat de VITP plaatste over dit rapport blijkt dat VITP zeer tevreden is over de gedegenheid van het onderzoek door de Erasmus School of Law. De VITP gaat met de conclusies en uitkomsten van het rapport aan de slag. De concrete uitwerking draagt volgens de VITP bij aan het optimaliseren van intern toezicht bij pensioenfondsen. Goed intern toezicht draagt bij aan professionalisering en kwaliteitsverbetering en daarmee aan herstel van het vertrouwen in pensioenfondsen.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.