Pensioenweek in beeld week 51

dec 21

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Wetgeving 

Beantwoording Kamervragen over opbouw pensioen zelfstandigen
Minister Koolmees (SZW) heeft op 20 december 2018 antwoorden gestuurd aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van Van Weyenberg (D66) over “Zelfstandigen bouwen wel degelijk pensioen op, maar benutten belastingvoordeel te weinig”. Zo vindt Koolmees het belangrijk dat alle werkenden in Nederland een toereikende oudedagsvoorziening opbouwen.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         20 december 2018

Reactie minister Koolmees op wetgevingsbrief 2018 DNB
Op 29 maart 2018 heeft DNB een brief naar minister Koolmees (SZW) gestuurd om een aantal voorstellen onder de aandacht te brengen ter verbetering van de pensioenwet- en regelgeving. Op 19 december 2018 heeft de minister een antwoord gegeven. Meerdere voorstellen zijn inmiddels opgenomen in (concept) wet- en regelgeving. Een viertal punten zijn vooralsnog niet overgenomen en worden door de minister in de brief toegelicht. Het gaat om het nader invullen van het begrip ‘risicohouding’ voor premieregelingen, de wenselijkheid om een raad van toezicht te verplichten voor beroepspensioenfondsen, het regelen naar welk tarief bij een pensioenfonds uitkeringen kunnen worden ingekocht vanuit een premie- of kapitaalovereenkomst en de naleving van de Code Pensioenfondsen.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         20 december 2018

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2019 gepubliceerd
Op 19 december 2018 zijn de uitkeringsbedragen per 1 januari 2019 gepubliceerd op Rijksoverheid. Zo worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.594,20 naar € 1.615,80 bruto per maand. De (netto) uitkeringen voor mensen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd zijn afhankelijk van leeftijd en situatie. Per maand is de uitkering voor gehuwden/samenwonenden € 1.485,29 en voor alleenstaanden €1.090,41 per maand.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         19 december 2018

Eerste Kamer neemt IORP II wetgeving aan
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel ter implementatie van de IORP II-richtlijn op 18 december 2018 als hamerstuk afgedaan. PvdD, SP en PVV is daarbij aantekening verleend. De inwerkingtreding zal bepaald worden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         18 december 2018

Afkoopgrens kleine pensioenen voor 2019 vastgesteld
Minister Koolmees heeft de afkoopgrens voor kleine pensioenen voor 2019 bekend gemaakt. Deze is grens is vastgesteld op €484,09 bruto per jaar. Dezelfde grens geldt voor de vaststelling of een pensioen in aanmerking komt voor automatische waardeoverdracht.

Bron:           Pensioenfederatie
Datum:         17 december 2018

Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel implementatie herziene IORP-richtlijn
Op 14 december heeft minister Koolmees een nota verzonden. Het gaat om de beantwoording van vragen die de fractie van het CDA heeft gesteld. De minister bevestigt dat de informatie op het Uniform Pensioenoverzicht moet worden uitgebreid. Een deel van de extra informatie is vooral relevant voor uitvoerders van Nederlandse pensioenregelingen in andere Europese lidstaten.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         14 december 2018

Fiscaal 

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP. Er zijn deze week geen nieuwe V&A’s gepubliceerd.

Bron:            Belastingdienstpensioensite
Datum:         20 december 2018 

Toezicht 

DNB: vooral apf profiteert van consolidatie in pensioensector
De consolidatie in de pensioensector zet door: de grens van 200 fondsen raakt in zicht. Twintig jaar geleden telde Nederland nog ruim duizend pensioenfondsen. Van de 240 fondsen hebben er ongeveer 35 al aangekondigd over te gaan tot liquidatie. Vooral de apf’en profiteren. Dat blijkt uit cijfers van DNB. DNB constateert echter dat de kostenbesparing beperkt is, aangezien er voor de kring een geheel eigen pakket wordt opgesteld en de kosten ook gedragen moeten worden door dezelfde, mogelijk beperkte, groep deelnemers.

Bron:           DNB
Datum:         19 december 2018 

DNB: Update IORP II
DNB heeft op haar website een nieuwsbericht geplaatst met een update over IORP II. IORP II wordt naar verwachting, samen met de lagere regelgeving, per 13 januari 2019 van kracht. Hierover neemt de minister van SZW nog een besluit. Vanaf die datum kunnen kandidaten voor sleutelfuncties bij DNB ter toetsing worden voorgelegd. Op de website van DNB zijn zes Q&A’s gepubliceerd over de geschiktheidseisen die DNB stelt aan sleutelfunctiehouders.

Bron:           DNB
Datum:         19 december 2018

EIOPA publiceert resultaten stresstest Europese verzekeraars
De Europese toezichthouder op verzekeraars en pensioenfondsen, heeft de resultaten gepubliceerd van een eerder dit jaar gehouden stresstest onder 42 Europese verzekeraars. Doel van de stresstest, die iedere twee jaar wordt gehouden, is het blootleggen van de kwetsbaarheden van de verzekeringssector en het testen van het weerstandsvermogen van de sector onder verschillende scenario’s.

Bron:           EIOPA
Datum:         14 december 2018

Overig 

Vakbonden: meer geld voor pensioenproblemen anders acties
Het kabinet moet structureel meer geld uittrekken om de grote pensioenproblemen op te lossen. Zo niet, dan komen er acties in vele sectoren, inclusief werkonderbrekingen en stakingen. Dat meldt de site van FNV.

Bron:           FNV
Datum:         20 december 2018

PensioenPro onderzoek: Meer greep op uitbesteding
Anno 2018 besteden Nederlandse pensioenfondsen 80% van het vermogensbeheer uit. Tegelijkertijd wordt de bewegingsvrijheid van uitbestedingspartners beperkt en nemen besturen steeds nadrukkelijker de regie. Het fiduciaire model waarbij de coördinatie in handen is van één partij, wordt minder populair.

Bron:           PensioenPro
Datum:         20 december 2018

Pensioenfondsen tekenen voor samenwerking duurzaam beleggen
Op 20 december 2018 tekenden 73 pensioenfondsen die samen goed zijn voor 1180 miljard euro aan belegd vermogen het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen met maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid. Een pensioenfonds dat belegt in een onderneming kan ongewenst te maken krijgen met negatieve effecten van die onderneming op de samenleving of het milieu. Door het IMVB-convenant kiezen pensioenfondsen voor een aanpak waarbij de OESO-richtlijnen en de VN-richtlijnen als basis worden genomen om dergelijke risico’s in kaart te brengen, te prioriteren en te adresseren.

Bron:           IMVO Convenanten
Datum:         20 december 2018

Rijksoverheid: wat verandert er op 1 januari 2019?
Per 1 januari 2019 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van SZW, ook op pensioengebied. Zo was de ingangsleeftijd AOW in 2018 66 jaar en wordt deze per 1 januari 2019 66 jaar en 4 maanden. Daarnaast kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioenpotjes uit het verleden voortaan overdragen aan de pensioenuitvoerder waar iemand nu pensioen opbouwt. Potjes van 2 euro vervallen, omdat de administratiekosten in geen verhouding staat tot de waarde van zo’n heel klein pensioen. Tot 1 januari 2019 kunnen mensen nog contact opnemen met de pensioenuitvoerder als zij het heel kleine pensioen uitbetaald willen krijgen.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         19 december 2018

‘Kortsluiting dreigt’ bij ABP door bijzondere pensioenregeling militairen
Meer dan 100.000 rekenstappen kunnen nodig zijn om een pensioen van militairen te berekenen. Een deel moet met de hand worden gedaan, in Excel. Militairen krijgen veel te laat, of onjuiste informatie over hun pensioen. Er gaat zo veel mis met de uitvoering van de pensioenregeling voor de krijgsmacht, dat toezichthouder DNB dreigt met maatregelen tegen het verantwoordelijke pensioenfonds ABP.

Bron:           Financieel Dagblad
Datum:         17 december 2018

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.