Pensioenweek in beeld

dec 20

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Wetgeving

Onderzoek CBS Inkomens- en arbeidsmarkpositie van de jongere partners van AOW-gerechtigden

Het CBS heeft op 20 december 2019 een onderzoek over de inkomens- en arbeidsmarktpositie van de jongere partners van AOW-gerechtigden gepubliceerd. Het is een kwantitatieve effectmeting in het kader van de afschaffing van de AOW-partnertoeslag.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:        20 december 2019

Onderzoek SEO Effect verhoging AOW-leeftijd

Het SEO heeft op 20 december 2019 een onderzoek gepubliceerd over het effect van de verhoging van de AOW-leeftijd. Door de vergrijzing stijgen de kosten van de AOW. Om de AOW betaalbaar te houden wordt de AOW-leeftijd vanaf 2013 stapsgewijs verhoogd. Met de verhoging van de AOW-leeftijd wil de overheid de arbeidsparticipatie van ouderen verhogen en de uitkeringslasten verlagen. De vraag is in welke mate dit gelukt is en welke andere gewenste en ongewenste effecten optreden als gevolg van de AOW-leeftijdsverhoging. Dat wordt in dit onderzoek beantwoord.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:        20 december 2019

Onderzoek SEO Samen ouder worden

Het SEO heeft op 20 december 2019 een onderzoek gepubliceerd over Samen ouder worden. Het ministerie van SZW heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd om onderzoek te doen naar leefvormen in de AOW. De centrale vraag van het onderzoek luidt: Passen de leefvormdefinities zoals toegepast in de huidige uitvoeringspraktijk van de AOW bij de beleving en opvattingen van (toekomstige) burgers/ouderen?

Bron:           Rijksoverheid

Datum:        20 december 2019

Kamerbrief beleidsdoorlichting artikel 8 begroting SZW oudedagsvoorziening

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de opzet en bevindingen van de beleidsdoorlichting van artikel 8 Oudedagsvoorziening van de begroting van SZW. Bij brief van 10 september 2018 had minister Koolmees de beleidsdoorlichting aangekondigd van artikel 8 Oudedagsvoorziening van de begroting van SZW. Bijgevoegd bij de brief van 19 december 2019 stuurt hij het eindrapport van deze beleidsdoorlichting.
Deze beleidsdoorlichting geeft antwoord op de vraag of het gevoerde beleid doeltreffend en doelmatig is.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:        19 december 2019

Beantwoording Kamervragen over de investeringen van Nederlandse pensioenfondsen in controversiële wapenhandel

Minister Koolmees beantwoordt, mede namens minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Blok van Buitenlandse Zaken, de Kamervragen over de investeringen van Nederlandse pensioenfondsen in controversiële wapenhandel.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:        19 december 2019

Voortgangsrapportage uitwerking pensioenakkoord

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt op 19 december 2019 de voortgangsrapportage over de uitwerking van het pensioenakkoord uit. In de planningsbrief van oktober, de zogenoemde Roadmap, heeft minister Koolmees verschillende routes geschetst van de diverse onderdelen van het pensioenakkoord en gemeld dat hij het eind van dit jaar zou informeren over de voortgang. Bij een aantal trajecten is in de tussentijd al concrete voortgang geboekt. Deze trajecten worden in de voortgangsrapportage beschreven. De andere trajecten worden ook kort genoemd, daarbij wordt gezegd dat er hard achter de schermen wordt gewerkt aan deze trajecten.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:        19 december 2019

 

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)

Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP.

Het CAP heeft op 19 december 2019 nieuwe versies gepubliceerd van 5 V&A’s, bestaande uit: V&A 05-035 over de vraag of en onder welke voorwaarden het mogelijk is om pensioen op te bouwen tijdens een periode waarin levenslooploon wordt genoten; V&A 08-019 over  de vraag of in een stamrechtovereenkomst een afkoopverbod moet zijn opgenomen. Het V&A gaat ook in op de vraag of een stamrechtovereenkomst mag worden gewijzigd om de mogelijkheid van het geheel of gedeeltelijk eerder uitkeren van de waarde van het loonstamrecht op te nemen in de overeenkomst; V&A 08-060 over de vraag of de onderlinge ruil van pensioensoorten overschrijding van de fiscale maxima tot gevolg kan hebben en of niet in de wet genoemde vormen van ruil zijn toegestaan; V&A 13-007 over een vraag over de minimale duur van een van het leven afhankelijke uitkering, in relatie tot het begrip onzekere gebeurtenis; V&A 18-009 over de vraag wat de fiscale gevolgen zijn van het laten verstrijken van het uiterste tijdstip voor de aankoop van een recht op pensioen- of loonstamrechtuitkeringen na de expiratie van een pensioen- of loonstamrechtpolis of bij de deblokkering van een loonstamrechtspaarrekening of een loonstamrechtbeleggingsrecht.

Het CAP heeft op dinsdag 17 december 2019 V&A 19-008 gepubliceerd over het vervroegen van de ingangsdatum van de pensioenuitkeringen en de in 2025 geldende AOW-leeftijd. Deze is hier te lezen.
Tevens is op 17 december 2019 het overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt. Deze is hier te vinden.

Op 13 december 2019 is in de Staatscourant een nieuwe versie van het besluit Vennootschapsbelasting, Dividendbelasting, Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen gepubliceerd. Meer informatie over dit besluit is hier te vinden.

 

Bron:           Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Datum:        17 december 2019

Toezicht

AFM: pensioenfondsen moeten beter communiceren

In een rapport van de AFM raadt de AFM aan dat pensioenfondsen beter moeten communiceren met hun deelnemers indien ze korten op pensioenen. Zij moeten naast het wijzen op de externe oorzaken, ook wijzen op de gevolgen van het eigen beleid. De onderzoekers hebben geanalyseerd hoe pensioenfondsen naar buiten treden als een pensioenverlaging ophanden is, bijvoorbeeld via de website en nieuwsbrieven.

Bron:           AFM

Datum:        18 december 2019

DNB: Uitkomst self-assessment volmachten

Om inzicht te geven in welke mate verzekeraars de risico’s van het volmachtkanaal beheersen hebben zij op verzoek van DNB een self-assessment ingevuld. Er blijken een aantal aandachtspunten te zijn. Er blijkt maar 47% van de ondervraagde verzekeraars betrokken te zijn bij de besluitvorming over de volmacht strategie, en stelt maar 47% eisen aan de naleving van de Insurance Distribution (IDD) door een GA. Daarnaast geeft slechts 53% aan dat er bepalingen zijn opgenomen in de uitbestedingsovereenkomst over het gebruik van data bij beëindiging van de overeenkomst. Als laatste blijkt dat er slechts bij 47% van de verzekeraars het niveau van informatiebeveiliging van de GA gelijk is aan hun eigen interne beleid.

Bron:           DNB

Datum:        18 december 2019

DNB: Stresstest: Schok op financiële markten werkt lang door op pensioenen en economie

Met de stresstest wil EIOPA een beeld van de eventuele financiële kwetsbaarheid van de pensioensector krijgen en de impact van een theoretische economische schok in kaart brengen. Op dinsdag 17 december 2019 zijn de resultaten van de stresstest die EIOPA heeft uitgevoerd onder pensioenuitvoerders in Europa. Hieruit blijkt dat de vermogenspositie van de Nederlandse pensioensector kwetsbaar is voor schokken op de financiële markten. De stresstest gaat uit van een toepassing van een zeer negatief stressscenario, waarin aandelenkoersen fors dalen en de spreads fors stijgen. De test laat zien dat de doorwerking op de Nederlandse economie via de pensioenfondsen van jaar op jaar weliswaar beperkt in omvang is, omdat het via pensioenfondsen wordt uitgesmeerd in de tijd. Echter blijft de schok vele jaren voelbaar.

Bron:           DNB

Datum:        17 december 2019

DNB: Nederlandse economie groeit in lager tempo

Uit de nieuwe halfjaarlijkse raming van DNB, gepubliceerd op 16 december 2019, blijkt dat de Nederlandse economie boven haar capaciteitsgrenzen blijft presteren, maar dat het groeitempo omlaag gaat. In 2019 komt de groei van het bruto binnenlands product (bbp) op 1,7%, na 2,5% in 2018 en een piek van 3,0% in 2017. De geraamde groei in 2020 en 2021 is 1,4% en 1,1%.

Bron:           DNB

Datum:        16 december 2019

Internationaal

Derde grote protest tegen pensioenplannen in Frankrijk

In Frankrijk zijn op dinsdag 17 december 2019 weer honderdduizenden demonstranten de straat op om te demonstreren tegen de pensioenplannen van de regering. Dit was het derde grote protest in twee weken tijd.

Bron:           AD

Datum:        17 december 2019

Overig

FNV: Pensioenen omhoog in overgang naar nieuw stelsel

De FNV laat weten dat de pensioenen de komende vijf jaar verhoogd moeten worden. De vakbond wil dat pensioenfondsen vanaf 2021 sneller kunnen indexeren. FNV-onderhandelaar Elzinga zegt: ‘Op korte termijn zijn pensioenkortingen van de baan, maar de koopkracht van aanvullend pensioen gaat nog steeds achteruit door het uitblijven van indexatie’.

Bron:           FNV

Datum:        19 december 2019

Twee pensioenfondsen moeten mogelijk korten

Op 19 december 2019 publiceerde economen van ABN AMRO een rapport waaruit bleek dat waarschijnlijk twee pensioenfondsen volgend jaar de pensioenen moeten korten. De actuele dekkingsgraad van die fondsen is namelijk onder de 90 procent. Het gaat onder meer om het pensioenfonds voor de verloskundigen.

Bron:           NU.nl

Datum:        19 december 2019

Pensioenpremie in de bouw 10% omhoog

Pensioenfonds Bouw maakte op dinsdag 17 december 2019 bekend dat de premie bij het pensioenfonds met 10% omhoog gaat. De premie zal van 20,2% naar 22,2% gaan. De werkgevers en werknemers in de bouw gaan dus volgend jaar meer betalen voor hun pensioen, tot teleurstelling van de werkgeversorganisatie Bouwend Nederland.

Bron:           FD

Datum:        18 december 2019

CPB: effecten vergrijzing op overheidsfinanciën

Het Centraal Planbureau heeft op dinsdag 17 december 2019 een studie naar de effecten van de vergrijzing op de overheidsfinanciën gepubliceerd. Deze effecten zijn negatief. Het CPB waarschuwt dan ook voor twintig dure ‘grijze’ jaren die nog zullen komen. Uitgaande van een wereld die verder niet verandert, voorspelt het planbureau dat de overheid vanaf 2025 structureel 16 miljard euro moet bezuinigen (of meer belasting innen) om niet in te teren op de voorzieningen van toekomstige generaties. Het ‘houdbaarheidssaldo’ is veranderd van een klein overschot in een tekort van 1,6 procent.

Bron:           Volkskrant

Datum:        17 december 2019

Bakkerpensioenfonds verlaagt de opbouw

Het bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf verlaagt de opbouw in 2020 met 0,15%. Het bestuur van het fonds vond de premiedekkingsgraad te laag.

Bron:           FNV

Datum:        16 december 2019

Pensioenfondsen staan er beter voor

De dekkingsgraden bij grote pensioenfondsen in Nederland zijn in november licht omhoog gegaan. De dreigingen van de kortingen verminderen. Zo was de actuele dekkingsgraad van ABP op 30 november 2019 94,6%. Bij zorgfonds PFZW liep de score op tot 96 procent en metaalfonds PMT zit inmiddels op 96,6 procent.

Bron:           AD

Datum:        16 december 2019

KPMG: pensioenfondsen voldoen niet aan regels verantwoord beleggen

Uit een enquête van KPGM bij twaalf pensioenfondsen blijkt dat pensioenfondsen niet aan alle nieuwe regels voor verantwoord beleggen voldoen. Sinds begin dit jaar geldt een nieuwe richtlijn van de Europese Unie voor pensioenfondsen, die onder andere bepaalt dat ze moeten meewegen welke invloed hun beleggingen hebben op het milieu, sociale rechten en goed bestuur. De pensioenfondsen zijn verplicht deelnemers regelmatig daarover te informeren, maar dat doen slechts twee fondsen, volgt uit de enquête.
Bron:           AMweb

Datum:        12 december 2019

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.