Pensioenweek in beeld week 50

dec 14

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicaties

Nieuwsbericht: Herziening Code Pensioenfondsen
Pensioenfondsen gaan te vrijblijvend om met de Code Pensioenfondsen, vindt DNB.  De toezichthouder mist een haakje om naleving af te dwingen, als fondsen zich hier niet aan houden. Dat zei divisiedirecteur Toezicht Pensioenfondsen Gisella van Vollenhoven op 12 december 2018, op het jaarcongres van het Instituut voor Pensioeneducatie. ‘De Code Pensioenfondsen moet beter omarmd worden door de sector. We hebben de indruk dat fondsen vrijblijvend, té vrijblijvend, omgaan met de code.’ Leer hier verder.

Nieuwsbericht: Medezeggenschap en pensioen
Dit nieuwbericht betreft een update van onze eerdere nieuwsberichten in verband met medezeggenschap en pensioen. In dit nieuwsbericht wordt eerst ingegaan op medezeggenschap via de ondernemingsraad (ondernemingen met 50 of meer werkzame personen) en daarna op medezeggenschap bij kleine ondernemingen (ondernemingen met 10 tot 50 werkzame personen). Leer hier verder.

Nieuwsbericht: Wet arbeidsmarkt in balans – Wat betekent dit voor pensioen?
Op 7 november 2018 heeft minister Koolmees van SZW de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het pakket maatregelen dient de tweedeling op de arbeidsmarkt aan te pakken en zou de verschillen tussen vast en flexwerk moeten verkleinen waardoor het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen een vast contract aan te bieden. Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Ook krijgen ze recht op een adequaat pensioen. Lees hier verder.

Wetgeving 

Beantwoording Kamervragen over de manier waarop pensioenfondsen de CO2-voetafdruk berekenen en hierover rapporteren
Minister Koolmees heeft op 13 december de Tweede Kamer antwoorden gestuurd op de Kamervragen van lid Van Weyenberg (D66). De Kamervragen gaan over de manier waarop pensioenfondsen de CO2-voetafdruk van hun beleggingsportefeuille berekenen en hierover intern en extern verslag doen.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         13 december 2018

Kamerbrief fiduciair beheer pensioenfondsen
Minister Koolmees (SZW) heeft op 11 december een brief gestuurd aan de Tweede Kamer naar aanleiding van Kamervragen over de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling en specifiek over de modelovereenkomst voor fiduciair beheer van de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS). DUFAS heeft inmiddels aangegeven dat de modelovereenkomst verouderd is. Dit in tegenstelling tot de Principes Fiduciair Beheer, die in 2015 herzien zijn. Deze Principes benadrukken dat het pensioenfonds te allen tijde verantwoordelijk is voor het beleggingsbeleid en het toezicht daarop. De minister merkt voor de volledigheid op dat de wettelijke bepalingen zoals deze luiden na inwerkingtreding van de Verzamelwet Pensioenen 2019, leidend zijn.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         11 december 2018

De Eerste Kamer aanvaardt Verzamelwet Pensioenen 2019
Het wetsvoorstel wijzigt de Pensioenwet en enkele andere wetten en beoogt een verbetering van de pensioenwetgeving. De Eerste Kamer heeft het voorstel als hamerstuk afgedaan. Het wetsvoorstel treedt per 1 januari 2019 in werking. Op 21 september 2018 schreven wij een nieuwsbericht over dit wetsvoorstel.

Bron:           Eerste Kamer
Datum:         11 december 2018 

Concept wetsvoortsel pensioenverdeling bij scheiding 2021 gepubliceerd
Op 10 december 2018 is het concept wetsvoorstel gepubliceerd ter internetconsultatie. De einddatum van de consultatie is 24 januari 2019. Het wetsvoorstel wil een beter gebruik van de wettelijke regels voor pensioenverdeling na scheiding en aanpassing van deze regels aan de huidige tijd regelen. De standaard verdeelmethode wordt conversie. Hierdoor zijn ex-partners niet meer levenslang via het pensioen aan elkaar verbonden. De conversie wordt automatisch uitgevoerd, tenzij tijdig afwijkende afspraken worden gemeld. Het bijzonder partnerpensioen wordt beperkt tot de huwelijkse periode.

Bron:           Internetconsultatie
Datum:         10 december 2018

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP. Er zijn deze week geen nieuwe V&A’s gepubliceerd.

Bron:            Belastingdienstpensioensite
Datum:         14 december 2018

Toezicht 

DNB biedt advies aan over invulling sleutelfuncties
Pensioenfondsen die vragen hebben over de invulling van de sleutelfuncties in IORP II worden door DNB uitgenodigd om contact op te nemen.

Bron:           PensioenPro
Datum:         14 december 2018 

Pensioenfondsen: ‘Wij lage uitvoeringskosten, dan toezichthouders ook’
De Pensioenfederatie is verbaasd over de kostenstijging van toezichthouders AFM en DNB. Minister Hoekstra van Financiën stuurde op 6 december 2018 een Kamerbrief over het voornemen om de begrotingen van de AFM en DNB op 20 december 2018 goed te keuren. “De Pensioenfederatie vindt de kostenstijging voor het toezicht mede frappant in het licht van de eerder aangekondigde taakstelling die juist tot kostenreductie zou moeten leiden.” Daarnaast dringt de Pensioenfederatie aan op herintroductie van de overheidsbijdrage.

Bron:            Pensioenfederatie
Datum:         7 december 2018

Rechtspraak 

Hof Den Haag: ‘Bij overlap verplichtstelling moeten pensioenfondsen zelf oplossing zoeken’
In casus speelde een conflict tussen een bedrijfstakpensioenfonds en een werkgever die het pensioen van zijn werknemers liever bij een ander pensioenfonds wilde onderbrengen. Het hof stelt dat “indien er discussie ontstaat tussen bedrijfstakpensioenfondsen over de vraag onder welke verplichtstelling een bedrijf valt, van deze pensioenfondsen redelijkerwijs verwacht mag worden dat zij dit geschil gezamenlijk op korte termijn en in goed overleg oplossen, zo nodig door een verduidelijking van de verplichtstellingen. Indien de uitkomst van dit overleg is dat het bedrijf is aangesloten bij het verkeerde bedrijfstakpensioenfonds, ligt het in de rede dat de betreffende pensioenfondsen samen zorgdragen voor een soepele overgang van het bedrijf van het ene naar het andere pensioenfonds.”

Bron:           Rechtspraak
Datum:         6 december 2018

Overig

Ruim 850.000 Nederlanders in loondienst bouwen geen pensioen op
Zo’n 856.000 Nederlanders in loondienst hadden twee jaar geleden geen pensioenregeling. Dat komt neemt op 13 procent van de werknemers. Bij de vorige telling ging het nog om ongeveer 4 procent. Van de werknemers zonder pensioenregeling heeft 40 procent een vast contract, de andere hebben een tijdelijk of flexibel contract.

Bron:           Nu.nl
Datum:         14 december 2018

Massaal protest op de Maasvlakte tegen verhoging AOW-leeftijd
Op 13 december hebben 1.500 mensen geprotesteerd tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Hoewel de actie in eerste instantie bedoel was voor leden van FNV Havens en de politiebonden, deden ook werknemers van het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en vertegenwoordigers van brandweer en defensie aan de actie mee. Het gezamenlijk doel van de zogeheten ’66 minuten actie’ is een AOW-leeftijd die de sociale partners de ruimte geeft om voor mensen die tientallen jaren zwaar en onregelmatig werk hebben gedaan een vervroegd pensioen te regelen.

Bron:           AMweb
Datum:         13 december 2018

Handleiding en standaardmodel Wet verbeterde premieregeling aangepast op URM
De handleiding en laag 2 van het standaardmodel zijn geactualiseerd. Aanleiding hiervoor is de verplichting om per 1 januari 2019 de Uniforme Rekenmethodiek (URM) te hanteren voor het berekenen van scenario’s in het standaardmodel.

Bron:           Pensioenfederatie
Datum:         12 december 2018

Ouderen vaker arbeidsongeschikt voor AOW-leeftijd
Zestigplussers hebben steeds meer moeite om gezond de AOW-gerechtigde leeftijd te halen. De kans dat zij arbeidsongeschikt raken en een WIA-uitkering krijgen is de afgelopen jaren verder toegenomen.

Bron:           Het Parool
Datum:         11 december 2018

VBDO: Pensioenfondsen doen te weinig aan bestrijden dwangarbeid
Dwangarbeid is op papier een belangrijk thema voor de meeste pensioenfondsen, zo blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Maar vrijwel geen enkel fonds laat zien wat het doet om dwangarbeid tegen te gaan, stelt onderzoeker Hester Holtland.

Bron:           VBDO
Datum:         10 december 2018

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.