Pensioenweek in beeld week 50

dec 13

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicaties

Pensioenfondsen organisaties van openbaar belang

Op 10 juli 2019 heeft de wetgever het ‘Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang’ gepubliceerd. Grote pensioenfondsen worden door dit besluit aangewezen als organisatie van openbaar belang per 1 januari 2020. Wij hebben een nieuwsbericht geschreven over deze status en wat de gevolgen van deze status zijn. Je leest het nieuwsbericht hier.

Wetgeving

Beantwoording Kamervragen naar aanleiding van het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel

Minister Koolmees beantwoordt de vragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel. De vragen betreffen specifiek de kortingen of concrete vragen betreffende de uitwerking van het pensioenakkoord.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:        12 december 2019

 

Kamerbrief met reactie op gewijzigde motie over commissie van deskundigen

Minister Koolmees reageert op de gewijzigde motie van het Eerste Kamerlid Van Rooijen over het instellen van een commissie van deskundigen. Hij geeft hier in aan dat hij op de eerder ingediende motie al heeft gereageerd, namelijk dat er voor de uitwerking van het pensioenakkoord rust en ruimte nodig is. Het verzoek luidt daarom deze motie nu aan te houden in afwachting van deze uitwerking. Koolmees geeft aan de Kamer bij te praten in het eerste kwartaal van 2020 over de voortgang van uitwerking.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:        10 december 2019

Rechtspraak

Verhoging AOW-leeftijd ligt niet in de risicosfeer van de verzekeraar

De omstandigheid dat de wetgever de AOW-leeftijd heeft verhoogd, is een omstandigheid die niet in de risicosfeer van de verzekeraar ligt blijkt uit een uitspraak van de Geschillencommissie. De financiële consequenties van deze wetswijziging kunnen niet op een particuliere verzekeraar worden afgewenteld. De verzekeraar is pas tot verhoging van de eindleeftijd van de Verzekering verplicht, als hij dat heeft afgesproken. En in de zaak was er geen sprake van een dergelijke afspraak.

Bron:           Kifid

Datum:        10 december 2019

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)

Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP.
Deze week is er een nieuwe V&A 19-010 over behandeling van door werknemers aan een beroepspensioenfonds betaalde pensioenpremie in de aangifte inkomstenbelasting gepubliceerd.

 

Bron:           Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Datum:        11 december 2019

 

Toezicht

AFM: Begrens opname pensioen ineens daadwerkelijk op 10 procent

De AFM adviseert minister Koolmees om de lumpsum te beperken tot 10 procent van het opgebouwde tegoed. Deze keuzemogelijkheid moet wel worden omkleed met voldoende waarborgen voor de deelnemer. AFM stelt dat wanneer de lumpsum niet gecombineerd kan worden met de hoog-laagconstructie er in principe voldoende waarborgen zijn om te zorgen dat een adequaat pensioen blijft bestaan. Bij meer dan 10% vreest de toezichthouder voor het ontstaan van financiële problemen bij consumenten.
Bron:           AFM

Datum:        9 december 2019

 

DNB: Bedrag ineens bij fondsen in onderdekking is onevenwichtig

DNB heeft gereageerd op de internetconsultatie Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen. Volgens DNB is de mogelijkheid om 10% van het pensioen ineens op te nemen onevenwichtig bij fondsen in onderdekking. Volgens de toezichthouder leidt dit tot ‘ongewenst selectief gedrag ten koste van andere deelnemers’.

 

Bron:           DNB

Datum:        9 december 2019

Internationaal

Franse pensioenhervorming moet in 2022 ingaan

De oudere werknemer, de werknemer geboren voor 1975, staat buiten schot bij de Franse pensioenhervorming. Dat blijkt uit het langverwachte plan van de Franse premier Éduard Philippe, die hij bekend heeft gemaakt. De Fransen hebben dus meer duidelijkheid gekregen over de pensioenplannen van de regering. De generatie vanaf 1975 krijgt te maken met een nieuw ‘universeel puntensysteem’ dat de huidige 42 pensioenregimes van verschillende beroepsgroepen en sectoren moet vervangen. De werknemers die in 2022 beginnen met werken, vallen direct in het nieuwe systeem.
De pensioengerechtigde leeftijd blijft 62 jaar.
Ondanks de concessies willen de bonden doorgaan met hun acties.

 

Bron:           FD

Datum:        11 december 2019

Overig

Productiewerkers uit de vleesindustrie met vervroegd pensioen na twintig jaar

Vakbond FNV laat weten dat productiemedewerkers uit de vleesindustrie met de nieuwe afspraken in de cao voor de Vleesindustrie eerder mogen stoppen met werken. Na minimaal twintig jaar in de productie van vlees, mogen ze drie jaar voor hun AOW-datum stoppen met werken. Wel moeten de medewerkers de laatste tien jaar bij hun huidige werkgever dan werken.

Bron:           FD

Datum:        9 december 2019

CBBA-Europe: Nederlandse regels zorgen voor onacceptabel pensioenprotectionisme

CBBA-Europa, de Brusselse lobbyorganisatie voor grensoverschrijdende rechten bij pensioen en gezondheidszorg, geeft aan dat de Nederlandse regels grensoverschrijdende pensioenoverdrachten moeilijk tot onmogelijk maken.

 

Bron:           IPE

Datum:        10 december 2019

 

Fles wijn niet toegestaan onder MiFID II

De AFM ziet ruimte voor verbetering bij het naleven van MiFID II-verplichtingen. De AFM onderzocht in 2018 en 2019 de naleving van de MiFID II-verplichtingen bij dienstverlening aan professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen op het gebied van kostentransparantie, productgovernance en provisies. De toezichthouder stelt vast dat de onderzochte beleggingsondernemingen nog de nodige stappen dienen te zetten om volledig te voldoen aan de verplichtingen. De AFM wijst er nog eens nadrukkelijk op dat beleggingsondernemingen onder MiFID II ook geen kleine relatiegeschenken meer mogen aannemen.

Bron:           AFM

Datum:        10 december 2019

 

Laagopgeleiden en vrouwen later met pensioen dan hoogopgeleiden en mannen

Uit onderzoek van socioloog Mark Visser van de Radboud Universiteit blijkt dat de verhoging van de AOW-leeftijd en de afschaffing van de VUT ervoor hebben gezorgd dat laagopgeleiden en vrouwen langer doorwerken dan hoogopgeleiden en mannen. Visser deed onderzoek onder Nederlandse ouderen op de arbeidsmarkt en ontdekte dat laagopgeleiden ongeveer 8 maanden later met pensioen gaan dan hoogopgeleiden. Vrouwen werken daarnaast bijna een half jaar langer door dan mannen, omdat ze minder individueel en werkgeverspensioen opbouwen en omdat ze kinderen krijgen en vaker deeltijds werken.

Bron:           AD

Datum:        10 december 2019

AON: Pensioenen beschikbare premieregeling staan onder druk

In twee jaar tijd is er een daling van bijna 5% in de dc-regeling door de zeer lage rentestanden. De uitkering die verwacht kan worden uit een beschikbare premieregeling is gemiddeld gezien veel lager dan die uit een middelloonregeling. De voornaamste oorzaak hiervan is dat de beschikbare premiestaffel in de vergelijking gebaseerd is op een rekenrente van 3%. Bij de aankoop van pensioen blijkt de rente substantieel lager te liggen dan de 3% waarmee gerekend wordt.

 

Bron:          AON

Datum:       5 december 2019

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.