Pensioenweek in beeld week 49

dec 07

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicaties

Blog Monica Swalef: Alles komt samen, financiële zelfredzaamheid en het pensioenakkoord…
Soms komt alles samen. Best lastig in mijn geval omdat ik vaak met allerlei zaken tegelijk bezig ben. Dan is het extra leuk om soms ineens een soort van Eureka gevoel te hebben. Zelfredzaamheid op de financieel gebied is een mooi en belangrijk uitgangspunt.  Leer hier verder.

Wetgeving 

Memorie van antwoord wetsvoorstel implementatie herziene IORP-richtlijn
Op 7 december 2018 heeft minister Koolmees de Eerste Kamer de Memorie van antwoord toegezonden. Door de richtlijn worden de spelregels voor een grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht verduidelijkt en aangescherpt. Op grond van de richtlijn is er voor een grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht onder meer de goedkeuring vereist van de toezichthouders uit de lidstaten waarin de betrokken pensioeninstellingen zijn gevestigd. Tevens vereist de richtlijn de goedkeuring van een meerderheid van de (gewezen) deelnemers, een meerderheid van de pensioengerechtigden  en in voorkomende gevallen van de werkgever. De regering heeft gekozen voor een tweederdemeerderheid van de (gewezen) deelnemers en een tweederdemeerderheid van de pensioengerechtigden die reageren op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek. Het gaat hierbij om een invulling van de voorwaarden die zijn opgenomen in artikel 12, derde lid, onderdeel a, van de richtlijn.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         7 december 2018 

Initiatiefvoorstel- Smeulders over verlengen hersteltermijn
Op 28 november 2018 heeft Kamerlid Smeulders een initiatiefwet ingediend om verlaging op korte termijn te voorkomen met het oog op een nieuw pensioencontract. De pensioenfondsen krijgen twee jaar extra de tijd om het minimaal vereiste eigen vermogen op te bouwen. Op 4 december 2018 vond de procedurevergadering plaats. De Kamer wacht op het advies van de Raad van State af, voor het wetsvoorstel in behandeling te nemen.

Bron:           Tweede Kamer
Datum:         4 december 2018

Moties aangenomen n.a.v debat over pensioenonderhandelingen
De Tweede Kamer heeft een tweetal moties aangenomen naar aanleiding van het debat over het (voorlopig) geklapte pensioenoverleg. De motie van Asscher c.s. verzoekt de regering om in een brief te schetsen hoe de regering de pensioenimpasse wil doorbreken. De motie Haersma Buma c.s. verzoekt de regering:

  • te onderzoeken hoe de levensverwachting zich zal ontwikkelen en wat op de lange termijn vanuit gezondheid en betaalbaarheid een redelijke verhouding is tussen de duur van het werkzame leven en de duur van het pensioen.
  • varianten uit te werken voor de koppeling tussen de ontwikkeling van de levensverwachting en de AOW- en pensioenrichtleeftijd.
  • alternatieve te ontwikkelen voor de inpassing van die varianten in houdbare overheidsfinanciën.

Bron:           Pensioenfederatie
Datum:         4 december 2018

Initiatiefvoorstel Van Weyenberg
Op 3 december 2018 van Kamerlid Van Weyenberg een initiatiefvoorstel ingediend. Het voorstel heeft als doel dat het verantwoordingsorgaan en het belanghebbendenorgaan bij pensioenfondsen een goedkeuringsrecht op het uitsluitingenbeleid van het pensioenfonds en een adviesrecht op het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid krijgen.

Bron:           Tweede Kamer
Datum:         3 december 2018

Memorie van antwoord bij de Verzamelwet pensioenen 2019
Op 30 november 2018 heeft minister Koolmees de memorie van antwoord bij de Verzamelwet pensioenen 2019 naar de Eerste Kamer gestuurd. Hierin gaat de minister in op vragen over de betekenis van het amendement van Kamerlid Omtzigt inzake werkzaamheden die niet mogen worden uitbesteed en over de effecten van het verhogen van de AOW-leeftijd op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. In de wetsvoorstel wordt verduidelijkt dat een pensioenuitvoerder eindeverantwoordelijk is voor het opstellen van het strategisch beleid ten aanzien van vermogensbeheer, alsmede het toezien hierop, ook als er sprake is van uitbesteding. Ook wordt duidelijk dat niet beoogd is fiduciair beheer onmogelijk te maken. 

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         30 november 2018

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP.

Bron:            Belastingdienstpensioensite
Datum:         7 december 2018

Internationaal 

PEPP-onderhandelingen over toezicht en fiscaal regime
De komst van het ‘pan-Europees persoonlijk pensioenproduct’ (pepp) loopt vertraging op. Deze week liepen onderhandelingen in Brussel vast, met als knelpunten de rol van de Europese Toezichthouder Eiopa en het fiscaal regime.

Bron:           IPE
Datum:         7 december 2018 

Overig

Politiebonden in actie over pensioen
De politie gaat actievoeren voor een beter pensioen. Dat hebben de bonden laten weten in een brief aan premier Rutte, die ze zelf betitelen als ultimatum. De acties beginnen op 13 december en lopen in ieder geval door tot 20 maart. Ze willen afdwingen dat een aantal maatregelen die het kabinet alleen in samenhang met een pensioenakkoord wilde regelen, weer op tafel komt. Het gaat om de afschaffing van de boete op vroegpensioen voor mensen met zware beroepen, bevriezing van de AOW-leeftijd op 66 jaar, aanpassing van de rekenrente waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen vaststellen en een verplicht pensioen voor zzp’ers.

Bron:           Financieel Dagblad
Datum:         5 december 2018

Pensioenfondsen vinden weg naar boven na slecht begin in november
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen kreeg in november flinke klappen, maar wist zich in de laatste week te herstellen tot het niveau van eind oktober (107%). De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, bleef stabiel op 109%.

Bron:           Aon
Datum:         3 december 2018

Pensioenfonds PMT neemt afscheid van honderden niet-duurzame bedrijven
Het pensioenfonds voor de Metaal (PMT) verkocht de aandelen van honderden Amerikaanse en Europese bedrijven, die volgens het fonds niet duurzaam genoeg zijn, zoals tabaksproducenten. Van welke bedrijven afscheid is genomen en van wie er extra stukken zijn ingekocht, maakt PMT niet bekend. Volgend jaar zomer is dit overigens wel te zien wanneer PMT een nieuw overzicht van de beleggingen publiceert.

Bron:           Financieel Dagblad
Datum:         3 december 2018

Nieuw product combineert pensioenopbouw en aov voor zzp’er
Pensioenaanbieders BrightPensioen, verzekeraar Allianz en crowdsurance platform SharePeople willen met één product twee typische ‘zzp-problemen’ tackelen. Namelijk: ze sluiten geen aov af omdat ze die te duur vinden en ze stellen de opbouw van pensioen uit. De drie partijen gebruiken de niet uitgekeerde aov-inleg van deelnemers voor pensioenbeleggingen.

Bron:           AMweb
Datum:         30 november 2018

VBDO: acceptatie Sustainable Development Goals verloopt traag
Slechts een beperkt aantal grote pensioenfondsen heeft de duurzame VN-doelen onderdeel gemaakt van het beleggingsbeleid. De meerderheid doet dan nog niet vanwege gebrek aan capaciteit en kennis. Ook onduidelijkheid over financiële consequenties en meetbaarheid van de voortgang spelen de fondsen parten. Dit blijkt uit  onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) onder de grootste vijftig pensioenfondsen.

Bron:           VBDO
Datum:         29 november 2018

EIOPA publiceert rapport over het Pensioen Benefit Statement
Verzekeraarstoezichthouder EIOPA heeft een rapport met guidance gepubliceerd voor de implementatie van informatievereisten volgens de nieuwe Europese richtlijn IORP II. De vereisten gelden voor het Pension Benefit Statment (PBS), in Nederland beter bekend als het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Bron:           AFM
Datum:         29 november 2018

CPB notitie ’Welvaartswinst van risicodeling in een collectief pensioencontract’
Welvaartswinst, risico op discontinuïteit en bestuurlijke risico’s zijn belangrijke thema’s in de actuele discussie over het toekomstige pensioencontract. Deze CPB Notitie beziet het aspect welvaartswinst, waarbij de winst van risicodeling wordt gekwantificeerd. De belangrijkste nieuwe inzichten betreffen de onderlinge vergelijking tussen verschillende invullingen van een pensioencontract met een collectief vermogen. De simulaties veronderstellen dat de regels consistent en onverkort worden toegepast.

Bron:           CBS
Datum:         29 november 2018

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.