Pensioenweek in beeld week 48

nov 30

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicaties

Artikel Edwin Schop en Roelant Smit: Verplichte deelname aan bedrijfstakpensioenfonds – Werkgevers opgelet!
Dit artikel werd afgelopen week gepubliceerd in Pensioen&Praktijk van december 2018. Het artikel gaat in op de wet- en regelgeving en relevante rechtspraak met betrekking tot Bpf’en, de gevolgen van een (terechte) aanschrijving van een Bpf en de mogelijkheden tot vrijstelling van verplichtgestelde deelname. Lees het hele artikel hier op onze site.

Wetgeving

Beantwoording Kamervragen over geen akkoord vernieuwing pensioenstelsel
Minister Koolmees zendt de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) over “geen akkoord over vernieuwing pensioenstelsel”. De vragen zijn ingezonden op 23 november 2018. Minister Koolmees antwoordt op een van de vragen: “In de besprekingen met de sociale partners binnen de SER is gesproken over een nieuw pensioencontract waarbij een dekkingsgraad van 100% het kantelpunt zou zijn. Voor een gemiddeld fonds betekent dat zij nu niet of beperkt kunnen indexeren, terwijl dit onder de regels van het nieuwe contract wel het geval zou zijn. Daarnaast geldt bij elk pensioencontract dat werkgever en werknemers gezamenlijk een afspraak moeten maken over de ambitie, de bijbehorende premie en het beleggingsrisico dat acceptabel wordt geacht. Het is bij elk contract van belang dat deze elementen met elkaar in evenwicht zijn en regelmatig worden herijkt.”

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         26 november 2018

Twee Kamerbrieven: beantwoording Kamervragen over mislukken pensioenakkoord
Minister Koolmees beantwoordt in deze Kamerbrieven de Kamervragen gesteld door de leden Asscher en Gijs van Dijk over “het mislukken van een pensioenakkoord”. De minister gaat daarbij in op wat er in het pensioenakkoord stond. Volgens de minister was het belangrijkste aspect van de besprekingen tussen kabinet en sociale partners in de SER over de vernieuwing van het pensioenstelsel de overstap op een pensioenregeling zonder nominale zekerheid, waardoor fondsen eerder kunnen indexeren, in combinatie met het afschaffen van de doorsneesystematiek. In de andere Kamerbrief gaat de minister in op de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting op lange termijn.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         26 november 2018

Kamerbrief feitenrelaas overleg over vernieuwing pensioenstelsel
Minister Koolmees stuurt het feitenrelaas rond de bespreking over en het mislukken van het pensioenakkoord. Op 22 november 2018 heeft het lid Van Brenk (50PLUS) hierom verzocht. Hierin wordt o.a. ingegaan op het regeerakkoord, de besprekingen tussen sociale partners in de SER en verbreding van het overleg met kabinet.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         26 november 2018 

Kamerbrief concept jaarplanning 2019
Minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark hebben de Tweede Kamer een concept jaarplanning 2019 toegezonden. In het concept jaarplanning staan brieven, wetsvoorstellen en andere stukken die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verwacht in 2019 naar de Tweede Kamer te verzenden. Ook staan er weer relevante stukken voor pensioenen op de planning: o.a. Uitkomsten overleg pensioenfondsen en toezichthouders, haalbaarheidstoets, reële dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         26 november 2018

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP.

Er zijn deze week twee nieuwe V&A’s gepubliceerd: overzicht u-rendementen en martkrenten, AOW-franchises, voorlopige AOW bedragen 10aa UBLB en voorlopig bedrag maximum pensioengevend loon per 1 januari 2019.

Bron:            Belastingdienstpensioensite
Datum:         30 november 2018

De rekenregels vanaf 1 januari 2019 zijn gepubliceerd
In de rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. In bijlage II.1 bij de rekenregels zijn de bedragen van de AOW-uitwerkingen per 1 januari 2019 opgenomen.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         23 november 2018

Toezicht 

Toezicht Vooruitblik 2019
Op 29 november 2018 heeft DNB de prioriteiten van het toezicht in 2019 bekend gemaakt in de Toezicht Vooruitblik. Nieuw in 2019 is dat er zal worden gekeken of het toezicht efficiënter kan door rechtstreeks toezicht bij de pensioenuitvoeringsorganisatie te houden, in plaats van via het pensioenfonds. Op het gebied van technologie wil DNB achterhalen of pensioenfondsen en hun uitvoeringsorganisaties voldoende zijn toegerust om operationele en IT risico’s voldoende te beheersen. Aandachtspunt bij IORP II is de korte implementatietermijn, bij het toezicht wordt hierbij geprobeerd rekening te houden.

Bron:           DNB
Datum:         30 november 2018

Nieuwsbrief DNB
De Nederlandse Bank (DNB) heeft op 30 november 2019 een nieuwsbrief gepubliceerd, met de volgende onderwerpen: Prioriteiten pensioentoezicht 2019, Good practice Robuuste pensioenadministratie, Impact energielabel C voor financiële instellingen, Voortaan clouduitbesteding digitaal melden via Digitaal Loket Toezicht, voortgang overgang rapportages naar DLR, IORP II en kort nieuws.

Bron:           DNB
Datum:         30 november 2018

Overig 

Kamer: jongeren moeten ‘vergrijsde belangen’ in polder doorbreken
Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en oppositiepartijen PvdA en GroenLinks willen dat jogneren een vaste plek krijgen in de SER, zodat jongeren een sterkere positie krijgen bij het overlegorgaan, blijkt 28 november 2018 tijdens een debat over de plannen van het ministerie van SZW voor 2019. Sinds de gesprekken over een pensioenakkoord vorige week zijn mislukt, betwijfelen sommige partijen of de vakbonden nog wel de enige onderhandelingspartners vanuit werknemerszijde zouden moeten zijn. 

Bron:           NU.nl
Datum:         28 november 2018

Onderzoek naar lossere koppeling AOW-leeftijd aan levensverwachting
Het kabinet gaat onderzoeken of de AOW-leeftijd minder snel kan stijgen dan de levensverwachting. Dat heeft minister Koolmees dinsdag toegezegd in het debat over het mislukken van het pensioenakkoord. Nu is de afspraak dat voor ieder jaar dat Nederlanders langer leven, een jaar extra gewerkt moet worden. Dit is op de langere termijn niet haalbaar.

Bron:           Financieel Dagblad
Datum:         27 november 2018

Roep om verplichte verzekering voor zzp’ers steeds luider
De druk op het kabinet om met een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering te komen voor zzp’ers neemt steeds verder toe. De linkse oppositiepartijen komen gezamenlijk met een motie waarin ze minister Koolmees oproepen er werk van te maken. Volgens de Kamer van Koophandel is nu 73 procent van de zzp’ers niet verzekerd.

Bron:           NOS
Datum:         27 november 2018

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.