Pensioenweek in beeld week 49

dec 06

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Wetgeving

Kamerbrief over instellen commissie deskundigen voor onderzoek naar rekenmethodiek feitelijke rendementen pensioenfondsen

Minister Koolmees heeft een brief naar de Eerste Kamer gestuurd op 3 december 2019. Deze brief betrof een reactie op de motie Van Rooijen (50PLUS). Deze motie had hij ingediend bij de Algemene Financiële beschouwingen in de Eerste Kamer op 19 november 2019. Hij verzocht hierin om een commissie van deskundigen in te stellen voor onderzoek naar een rekenmethode die voor een deel rekening houdt met de feitelijke rendementen van pensioenfondsen. Minister Koolmees vindt het instellen van een dergelijke commissie echter onwenselijk, omdat er gewerkt wordt aan de uitwerking van het pensioenakkoord. Daarnaast leidt aanpassing van de rekenrente tot herverdeling van pensioenvermogen tussen generaties en kan het loslaten van de objectieve marktwaardering de verplichtstelling onder druk zetten.

 

Bron:           Rijksoverheid

Datum:        3 december 2019

 

Rechtspraak

HR: wijziging verdeling pensioenpremie, geen zwaarwichtig belang

In het oordeel van het hof lag voldoende besloten dat het belang van FPC als werkgever bij de wijziging van de onderhavige arbeidsvoorwaarde, afgezet tegen het belang van de werknemers bij ongewijzigde instandhouding van de arbeidsvoorwaarde, niet zodanig zwaarwichtig is, dat het belang van de werknemers, van wie een ‘loonoffer’ wordt verlangd, op gronden van redelijkheid en billijkheid moet wijken voor het belang van de werkgever.

 

Bron:           Rechtspraak

Datum:        29 november 2019

 

Rechtbank Amsterdam: bij juridische fusie mag de werkgever geen andere pensioenregeling aanbieden

De rechtbank Amsterdam oordeelde dat een werkgever bij een juridische fusie geen andere pensioenregeling mag aanbieden. Het keuzerecht om bij overgang van onderneming de eigen pensioenregeling aan te bieden geldt niet bij juridische fusie. De werkgever had duidelijk moeten maken dat de bestaande pensioenvoorwaarden zouden blijven gelden bij het niet aanvaarden van de nieuwe arbeidsovereenkomst na de fusie.

 

Bron:           Rechtspraak

Datum:        18 oktober 2019

 

Hof van Justitie van de Europese Unie: beginsel van gelijke beloning voor mannen en vrouwen verzet zich tegen gelijktrekking van de pensioenleeftijd met terugwerkende kracht

Het Hof van justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat discriminatie niet met terugwerkende kracht mag worden opgeheven door gelijktrekking met de benadeelde groep.

 

Bron:           Curia

Datum:         7 oktober 2019

 

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)

Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP. Er zijn deze week geen nieuwe V&A’s gepubliceerd.

 

Bron:           Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Datum:        29 november 2019

Toezicht

DNB toezichtagenda 2020

In het de toezichtagenda van DNB staan in 2020 de financiële opzet, de voorbereiding van pensioenfondsen op de pensioenhervorming, datakwaliteit, ESG- en cyberrisico’s, de invulling en werking van de sleutelfunctie en het toezicht gericht op pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s). DNB zal erop toezien dat fondsen voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van de financiële opzet. Eventuele kortingen moeten beheerst, evenwichtig en correct worden doorgevoerd. Ook zal DNB aandacht besteden aan de wendbaarheid en weerbaarheid van pensioeninstellingen om in te kunnen spelen op de aangekondigde hervorming. DNB zal daarnaast verder gaan met het opdoen van ervaring met het toezicht gericht op PUO’s met als doel de effectiviteit en de efficiëntie van het toezicht te vergroten.

 

Bron:           DNB

Datum:        3 december 2019

 

Vernieuwde FTK- en PPI-rapportages

Op 29 november 2019 zijn de updates van de vernieuwde FTK- en PPI-taxonomieën gepubliceerd. In deze versie zijn de validatieregels opgenomen. In het eerste kwartaal van 2020 voert DNB een rapportagepilot uit met deze versie.

 

Bron:           DNB

Datum:        29 november 2019

 

Internationaal 

Grote staking Frankrijk tegen pensioenhervormingen

Op 5 december 2019 lag het merendeel van het weg- en treinverkeer in Frankrijk plat wegens stakingen, demonstraties en acties tegen de pensioenhervormingen. Ook zijn er scholen gesloten. De staking van het openbaar vervoer is voor onbepaalde tijd.

 

Bron:           Het Parool

Datum:        5 december 2019

 

Overig

Deelnemers pensioenfonds PMT betalen in 2020 dezelfde premie

Pensioenfonds Metaal & Techniek regelt pensioenen voor 1.3 miljoen mensen. PMT heeft op 5 december 2019 bekend gemaakt dat werknemers volgend jaar evenveel pensioenpremie zullen betalen als dit jaar. In 2021 en 2022 gaat de premie wel omhoog.

 

Bron:           AMweb

Datum:        5 december 2019

 

Pensioenfederatie publiceert position paper Kapitaalmarktunie

De Pensioenfederatie schrijft in een position paper dat de EU de rol van pensioenfondsen als lange-termijninvesteerders ondersteunden om de doelstellingen van de kapitaalmarktunie te behalen. De Pensioenfederatie doet daartoe drie aanbevelingen: Lidstaten moeten doelstellingen vastleggen voor de ambitie van hun pensioensysteem, de EU moet barrières voor grensoverschrijdende investeringen wegnemen & dat er nieuwe initiatieven nodig zijn om het duurzaam beleggingsbeleid van pensioenfondsen te ondersteunen.

 

Bron:           Pensioenfederatie

Datum:         4 december 2019

Overheid jaagt pensioenfondsen op met kosten DigiD

Het gebruik van DigiD en andere digitale overheidsdiensten door pensioenfondsen wordt steeds duurder gemaakt, waardoor er de dreiging komt, dat pensioenfondsen afhaken om deelnemers te informeren over hun pensioen. Het stimuleren van deze pensioenbewustzijn bij deelnemers, wordt dus financieel gezien afgestraft. Hoe vaker deelnemers kijken naar hun pensioenoverzicht en hoe meer een pensioenfonds communiceert, hoe duurder het is.

 

Bron:           FD

Datum:        4 december 2019

Dekkingsgraden pensioenfondsen stijgen een beetje door goede maand

In november zijn de gemiddelde dekkingsgraden van pensioenfondsen iets gestegen met 1 procentpunt naar 102 procent. De oorzaak is volgens AON de lichte stijging van de rente en goede resultaten van wereldwijde aandelenbeurzen.

 

Bron:           AON
Datum:        2 december 2019

Waardeoverdrachtfactoren voor 2020

De pensioenfederatie heeft in samenwerking met PGGM de waardeoverdrachtfactoren voor 2020 vastgesteld. Met behulp van deze tabellen kunnen waardeoverdrachten van deelnemers worden berekend, die deelnemer zijn geworden bij een pensioenfonds. Ten opzichte van 2019 zijn in de grondslagen gewijzigd: de gehanteerde rekenrente (aangepast naar 0,290 procent) en de AG periodetafel GBM/V 2010-2015 is van toepassing.

 

Bron:           Pensioenfederatie
Datum:        29 november 2019

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.