Pensioenweek in beeld week 42

okt 24

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Wetgeving

Kamerbrief met overzicht spoedeisende wetgeving SZW eind 2019

Minister Koolmees geeft de Eerste Kamer een overzicht van de wetsvoorstellen die bij voorkeur voor de jaarwisseling behandeld moeten zijn.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:        18 oktober 2019

Antwoorden ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie

Minister Koolmees stuurt een brief met de antwoorden op de vragen over het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met afwijking van art. 8a Waadi. Met art. 8a krijgen payrollkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden en recht op een adequate pensioenregeling.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:        17 oktober 2019

Kamerbrief over AOW-pensioenleeftijd in relatie tot de private arbeidsongeschiktenverzekering (AOV) en verzekering oudere zelfstandigen

Minister Koolmees stuurt een brief aan de Tweede Kamer over AOW-pensioenleeftijd in relatie tot de private arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en verzekering oudere zelfstandigen. Koolmees is immers een onderzoek gestart naar het vraagstuk van de gevolgen van de verhoging van de AOW-pensioenleeftijd in relatie tot een AOV. En naar aanleiding van de motie PvdA-kamerlid van Dijk, betrekt Koolmees ook de vraag naar de mogelijkheden voor oudere zelfstandigen in specifieke beroepen om zich te verzekeren, bijvoorbeeld via het UWV, indien dit niet via private verzekeraars mogelijk is.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:        15 oktober 2019

Verzamelbrief pensioenonderwerpen

Minister Koolmees stuurt de Tweede Kamer de verzamelbrief pensioenonderwerpen. In de brief gaat de minister in op het document van 50Plus over de analyse scenario verlagingen en sheet en het document over een alternatief pensioenstelsel. Ook gaat hij in op de witte vlek in de uitzendsector en het werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Tot slot gaat hij in op vragen inzake berichten over korten van pensioenfondsen. Zo wees minister Koolmees erop dat de fiscale facilitering van pensioenopbouw niet stopt op de AOW-gerechtigde leeftijd. Er kan tot maximaal vijf jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd pensioen worden opgebouwd.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:        14 oktober 2019

Uitstelbericht op kabinetsreactie advies Commissie Parameters en het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel

Minister Koolmees laat aan de Tweede Kamer weten dat hij de antwoorden op de vragen over de kabinetsreactie op het advies Commissie Parameters en het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:        14 oktober 2019

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)

Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP.
Deze week is op 16 oktober een e-mailservice toegevoegd aan de pensioensite. Na de publicatie van een nieuwsbericht op de pensioensite krijgen de abonnees van de e-mailservice een bericht in de mailbox.

Ook is er op donderdag 17 oktober het overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt.

Bron:           Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Datum:        17 oktober 2019

Toezicht

 DNB: Aanhoudende lage rente belangrijkste risico voor financiële stabiliteit

Uit het door DNB gepubliceerde Overzicht Financiële Stabiliteit najaar 2019 blijkt dat een aanhoudend lage rente een van de belangrijkste risico’s vormt voor de internationale financiële stabiliteit. Financiële condities zijn al lange tijd ruim. Hierdoor neemt de prikkel om schulden af te bouwen af en raakt de prijsvorming op financiële markten verstoord, waardoor zeepbellen kunnen ontstaan. Tevens zetten de aanhoudend lage rentes de financiële positie van pensioenfondsen en levensverzekeraars onder druk, waardoor zij kunnen worden aangezet tot het nemen van extra risico.

Bron:           DNB

Datum:        15 oktober 2019

Rechtspraak

Hof Den Bosch: wijzigen van een pensioenregeling vergt een zorgvuldig proces

Een wijziging van de pensioenregeling die een verslechtering inhoudt, vereist een welbewuste instemming van de deelnemers, oordeelt het Hof. In de zaak wijzigt de werkgever de pensioenregeling van een eindloon naar een middelloon en van een nabestaandenpensioen op opbouwbasis naar een nabestaandenpensioen op risicobasis. Het zijn twee nadelige wijzigingen die van belang zijn, dus moet er sprake zijn van een welbewuste instemming van de deelnemer.

Bron:           Rechtspraak
Datum:        8 oktober 2019

Overig

PvdA: Onnodige kortingen voorkomen voor alle pensioenfondsen

PvdA-Kamerlid van Dijk zei op 16 oktober 2019 tijdens het pensioenoverleg in de Tweede Kamer, dat het niet zo mag zijn dat de metaalfondsen PMT en PME volgend jaar wel moeten korten, terwijl andere pensioenfondsen worden ontzien.
Minister Koolmees deed woensdag in de Kamer nog geen toezeggingen over het voorkomen van kortingen op de pensioenen. Als de rente zo laag blijft, dreigen nog steeds kortingen op miljoenen pensioenen. Daarnaast zullen pensioenfondsen premies moeten verhogen en ook de toekomstige pensioenopbouw verlagen.

Bron:           FD
Datum:        17 oktober 2019

Positie pensioenfondsen verslechterd

De dekkingsgraad van ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, is in het derde kwartaal gedaald van 95,3 procent naar 91 procent. Ook Pensioenfonds Zorg en Welzijn en pensioenfonds PME hadden dalende dekkingsgraden. Kortingen op pensioenen lijken dus onvermijdelijk te worden.

Bron:           NU.nl
Datum:        17 oktober 2019

AOW stijgt met 8,3 procent in twee jaar

Uit de pensioenmonitor van ABN Amro blijkt dat het staatspensioen in 2019 en 2020 met 8,3 procent toeneemt. De AOW-uitkeringen zijn sinds 1998 niet zo hard gestegen als nu. De hogere AOW is een meevaller voor gepensioneerden die bedreigd worden met een korting van hun aanvullend pensioen.

Bron:           ED
Datum:        17 oktober 2019

Pensioenfonds denkt over beëindiging collectieve pensioenregeling

Pensioenfonds voor de schoonmaakbranche (BPF Schoonmaak) vraagt zich af of het nog wel een collectieve pensioenregeling moet hebben. Het pensioen voor de schoonmakers wordt namelijk te duur. De huidige regeling is onder deze omstandigheden niet erg aantrekkelijk voor de deelnemer.
Het fonds dreigt het pensioen te moeten korten met ongeveer 12 procent. Daarnaast moet de premie eigenlijk omhoog, maar daar verdienen de werknemers te weinig voor.

Bron:           NOS
Datum:        16 oktober 2019

Koolmees vraagt gepensioneerden nog vijf weken geduld

Minister Koolmees laat eind november weten of hij mogelijkheden ziet om korting op pensioenen te voorkomen. Koolmees benadrukt in het debat over pensioenen op 16 oktober 2019, dat hij nog niet klaar is omdat hij het zorgvuldig wil doen en overleg met alle betrokkenen nodig is.

Bron:           Trouw
Datum:        16 oktober 2019

Solvabiliteit verzekeraars stort in bij alternatieve rekenrentes

Als de Europese toezichthouders alternatieve rekenrentes gaan invoeren, waarmee ze hun verplichtingen berekenen, heeft dat vooral gevolgen voor Nederlandse en Duitse verzekeraars. Dat blijkt uit een consultatiepaper van EIOPA. In een extreem geval zouden Nederlandse verzekeraars aankijken tegen een solvabiliteitsdaling van 119 procentpunt naar 92 procentpunt.

Bron:           FD
Datum:        16 oktober 2019

Reactiebrief op “prominentenbrief”

Tien hoogleraren reageerden met een tegenbrief op de brief waarin prominenten pleiten voor een hogere rekenrente voor de pensioenfondsen. In de reactie wordt gesteld dat jongeren het kind van de rekening worden. “Bij 2 procent verhoging van de rekenrente, leveren jongeren grofweg 20 tot 30 procent van hun pensioenvermogen in voor ouderen”, schrijven de wetenschappers.

Bron:           FD
Datum:        16 oktober 2019

Knot zet de deur op een kier om pensioenkortingen te voorkomen

Klaas Knot, president van DNB, zet de deur op een kier om pensioenkortingen te voorkomen bij de twee grootste pensioenfondsen. Het ambtenarenfonds ABP en Zorg en Welzijn hebben namelijk een dekkingsgraad onder de kritische dekkingsgraad van 94 procent. “Als pensioenfondsen nu zouden moeten korten omdat ze een grote buffer moeten opbouwen, en er zou zekerheid zijn dat dat in het nieuwe stelsel niet het geval zou zijn, dan zou je kunnen overwegen om die kortingen achterwege te laten”, zegt Knot tegen de NOS. Metaalfondsen moeten van Knot wel korten.

Bron:           NOS
Datum:        15 oktober 2019

 

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.