Pensioenweek in beeld week 38

sep 21

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicaties

Nieuwsbericht Verzamelwet pensioenen 2019

Op 1 mei 2018 is het concept van het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019 gepubliceerd. Vanaf 1 mei 2018 tot 25 mei 2018 stond dit concept voorstel open ter consultatie. Het wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2019 is vervolgens op 7 september jl. bij de Tweede Kamer ingediend. Klik hier om meer te lezen

Netspar: effect van stijgende AOW leeftijd op arbeidsongeschiktheid

Bij een toekomstige AOW-leeftijd van 70 jaar zal het aandeel arbeidsongeschikten onder de toekomstige 65- tot en met 69-jarigen waarschijnlijk wat hoger zijn dan onder de huidige 60- tot en met 64-jarigen. Deze stijging kan naar verwachting echter beperkt blijven.

Bron:           Netspar
Datum:         18 september 2018

Netspar & CPB: flexibiliteit in pensioenuitkering biedt voordelen

Een meer flexibele invulling van de pensioenuitkering biedt voordelen. Mensen die beperkt zijn in hun financiële keuzemogelijkheden profiteren het meest van regelingen die helpen het pensioeninkomen beter op de persoonlijke leefsituatie af te stemmen. Tegenover deze voordelen staan nadelen die de winst van meer flexibiliteit enigszins beperken: meer flexibiliteit kan mensen sneller tot verkeerde financiële keuzes verleiden. Dit blijkt uit een Netspar-paper van onderzoekers van het CPB en Tilburg University.

Bron:           Netspar
Datum:         17 september 2018

AON: nieuwe prognosetafel meevaller voor pensioenfondsen

AON concludeert op basis van eigen berekeningen gebaseerd op de nieuwe prognosetafel dat pensioenfondsen kunnen rekenen op een meevaller. De nieuwe prognosetafel die het Koninklijk Actuarieel Genootschap op 12 september 2018 publiceerde, leidt tot een gemiddelde daling van hun voorzieningen van 1,0%. Daardoor verbetert ook hun dekkingsgraad, al is die invloed beperkt. Fondsen met een jong deelnemersbestand en relatief veel vrouwelijke deelnemers profiteren het meest: zij kunnen rekenen op een stijging van de dekkingsgraad van 1,6%.

Bron:           AON
Datum:         13 september 2018

Netspar: naar een duidelijk eigendomsbegrip

In het pensioendebat wordt veelal gesproken over eigendom van pensioen. Onduidelijk is wat daarmee precies wordt bedoeld. Economen, juristen en beleidsmakers hebben ieder een andere voorstelling bij het begrip eigendom. Tegelijkertijd zijn zij allen van mening dat er in het huidige pensioenstelsel sprake is van een gebrek aan duidelijke eigendomsrechten. Transitie naar een nieuw pensioenstelsel zou deze eigendomsrechten moeten verduidelijken volgens het Netspar paper.

Bron:           Netspar
Datum:         8 september 2018

Wetgeving

Afschrift Verzamelwet Pensioenen 2019

Minister Koolmees (SZW) zendt de Eerste Kamer, ter informatie, een afschrift van het voorstel van de Verzamelwet Pensioenen 2019

Bron:            Rijksoverheid
Datum:         20 september 2018

Prinsjesdag 2018 & Rijksbegroting SZW 2019

Op 18 september 2018 was het Prinsjesdag en werd de Rijksbegroting aangeboden. Over een nieuw pensioenstelsel staat in de Rijksbegroting voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid o.a.: “bij de vernieuwing van het stelsel zal het kabinet de sterke elementen behouden: collectieve uitvoering die zorgt voor lage kosten, risicodeling die levenslange uitkeringen mogelijk maakt, en de verplichtstelling die ervoor zorgt dat een heel groot aantal werknemers aanvullend pensioen opbouwt. Maar om aansluiting te houden bij een veranderende arbeidsmarkt en om te voorkomen dat het draagvlak van het stelsel langzaam afneemt is verandering nodig”.

Bron:            Rijksoverheid
Datum:         18 september 2018

Rechtspraak

Kantonrechter Utrecht: geen premievrije pensioenopbouw bij ZW-uitkering

Een arbeidsongeschikte deelnemer van PFZW heeft geen recht op premievrije pensioenopbouw, omdat hij een uitkering van de Ziektewet krijgt. Het pensioenfonds heeft de ZW-uitkering van de werknemer terecht aangemerkt als inkomen uit arbeid en de mate van premievrije voortzetting terecht bepaald op 0%.

Bron:            Rechtspraak
Datum:         4 september 2018

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)      

Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP. Deze week zijn er geen nieuwe berichten.

Bron:            Belastingdienstpensioensite
Datum:         21 september 2018

Overig

Koopkracht gepensioneerden en mensen met uitkering stijgt

De koopkracht zal volgend jaar voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden door aangepast kabinetsbeleid meer stijgen dan bleek uit de laatste prognose van het CPB. De gemiddelde koopkrachtstijging voor deze groep bedraag 1,5 procent.

Bron:           NU.nl
Datum:         14 september 2018

Verbond van Verzekeraars over Prinsjesdag 2018: povere pensioenparagraaf

Voor noodzakelijke hervormingen van het pensioenstelsel wacht het kabinet op voorstellen van sociale partners. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat het begrip heeft voor het uitstel van noodzakelijke hervormingen, maar maakt zich wel zorgen over het verder afkalvend vertrouwen in het pensioenstelsel. In de troonrede constateert het kabinet dat het huidige pensioenstelsel collectieve verwachtingen van mensen steeds minder waar maakt. De regering zegt samen met sociale partners te willen werken aan een pensioenstelsel dat deze kwetsbaarheden niet kent en dat tegelijkertijd sterke elementen als de collectieve uitvoering en risicodeling handhaaft.

Bron:           Verbond van verzekeraars
Datum:         18 september 2018

Prinsjesdag 2018: geen pensioenakkoord

Op dinsdag 18 september 2018 was het Prinsjesdag, het pensioenakkoord ontbrak echter. Vakbonden, werkgevers en het kabinet misten hun deadline. De drie partijen beklemtonen dat uitstel geen afstel is. De vakbondsvoorzitter, de werkgeversvoorzitter en de minister van Sociale Zaken willen ieder de al jaren slepende, traumatiserende pensioendiscussie beslechten. Eind oktober stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek de levensverwachting voor 65-plussers vast. Dan blijkt of de AOW-leeftijd in 2024 verder omhoog gaat of niet. Ook die koppeling is wettelijk vastgelegd. Eind oktober is daarom de nieuwe, ultieme deadline. Dat melde de Volkskrant op 16 september.

Bron:           de Volkskrant
Datum:         16 september 2018

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.