Pensioenweek in beeld week 38

okt 03

Hiep, hiep, hoera! Deze zomer bestaat de “Pensioenweek in beeld” 5 jaar! Wat vliegt de tijd. Sinds 2014 mag Swalef 1.506 collega’s uit de pensioensector wekelijks voorzien van het laatste pensioennieuws. Bedankt! Wij gaan hier daarom enthousiast mee door, genoeg nieuws om te delen!

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicaties

Met de juiste werkmethode zijn er betere eindresultaten

Monica Swalef schreef een artikel in PensioenAdvies over rollen, taken en bevoegdheden als rode draad voor ethische dilemma’s. Vakbekwame en vaardige pensioenfondsbestuurders zijn noodzakelijk, om alle belangen die en pensioenfonds verengd zijn, continue evenwichtig af te wegen. Daarbij zal ook countervailing power van de bestuurders op hun vermogensbeheerders noodzakelijk zijn, evenals tegenkracht van het intern toezicht en het verantwoordingsorgaan c.q. het belanghebbendenorgaan op het bestuur. Dat en meer is ingeregeld in de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Lees het artikel hier.

Lezen als je het wilt weten

Als je precies wilt weten hoe het zit, raadpleeg je natuurlijk de 727 pagina’s dikke bijbel van de governance voor pensioenfondsen die wij onlangs op de markt hebben gebracht. Maar als je wilt weten wat de overwegingen zijn van, en op welke praktische dilemma’s pensioenfondsbestuurders en hun adviseurs stuiten bij de keuze voor een bepaald bestuursmodel lees je ‘Best practices & trends governance pensioenfondsen’.  Lees de recensie van PensioenAdvies  hier.

 

Wetgeving

Prinsjesdag 2019: Troonrede

Afgelopen 17 september was het Prinsjesdag. In de Troonrede werd over het pensioenakkoord gezegd dat “we daarmee als land de bakens voor de middellange en lange termijn verzetten. Ook de generaties na ons hebben recht op een goed pensioen.” Daarnaast wordt benoemd dat de uitvoering van het pensioenakkoord dit parlementaire jaar wordt uitgevoerd. “U kunt voorstellen verwachten om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen en ervoor te zorgen dat mensen gezond en werkend hun pensioen kunnen halen.” Het voorstel om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen is er echter al en is ook al aangenomen.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:        17 september 2019

Prinsjesdag 2019: Miljoenennota 2020

Tijdens Prinsjesdag 2019, op 17 september, is de Miljoenennota 2020 aangeboden: de Miljoenennota bevat de belangrijkste plannen en keuzes van het kabinet voor het komende jaar en geeft aan wat die plannen kosten. In het voorwoord van de Miljoenennota staat dat verdere uitwerking van het Pensioenakkoord zal bijdragen aan een toekomstbestendig pensioenstelsel. 85,8 miljard euro van de in totaal 302,1 miljard euro wordt besteed aan Sociale Zekerheid. Daarnaast wordt bijvoorbeeld de lage rente benoemd die ook invloed heeft op pensioenfondsen en dat het Nederlandse verdienvermogen niet is gegarandeerd. Ook kondigt het kabinet aan dat de fiscale facilitering om individueel te sparen voor pensioen (derde pijler) gelijk wordt getrokken met mensen die pensioen opbouwen via hun werkgever (tweede pijler).

Bron:           Rijksoverheid

Datum:        17 september 2019

Brief fiscale moties en toezeggingen

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de behandeling van een aantal fiscale moties en toezeggingen. Hij geeft hierin zijn visie op het risicodragerschap bij beroepspensioenfondsen. Uit de brief komt niet duidelijk naar voren wie, naast de beroepsgenoten die samen het fonds vormen, de risico’s dragen. Dat is echter wel voor belang voor pensioenfondsen.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:        17 september 2019

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

Op 16 september is het Wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 gepubliceerd. Dit zijn de regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021. Dit wetsvoorstel behelst dat pensioen bij scheiding standaard wordt verdeeld in zelfstandig ouderdomspensioen voor de ex-partners, de zogenoemde conversie. Er komt echter geen verplicht pensioenplan voor ex-partners bij echtscheiding.

Bij het wetsvoorstel zijn verschillende bijlagen gepubliceerd: het nader rapport, het advies Raad van State, Toezichttoets AFM, Advies Autoriteit Persoonsgegevens, Uitoveringstoets Belastingdienst en Toezichttoets DNB.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:        16 september 2019

 

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)

Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP.
Deze week is op 19 september 2019 het overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt. Daarnaast is deze week op 13 september een nieuwe V&A gepubliceerd over overgang recht op de resterende ODV-termijnen na overlijden gepubliceerd. Dit is V&A 19-006. Het V&A 19-006 behandelt de overgang van de resterende ODV-termijnen op de erfgenamen in de situatie waarin de ODV-gerechtigde overlijdt, terwijl de ODV termijnen zijn ingegaan.

Bron:           Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Datum:        19 september 2019

Toezicht

DNB pleit voor pensioenbeleggen op maat

Wanneer pensioenbeleggingen zijn afgestemd op de leeftijd van de deelnemers en hun bijbehorende capaciteit om beleggingsrisico’s te dragen, kunnen alle deelnemers daarvan profiteren. Uit onderzoek van DNB blijkt dat de welvaartswinst van pensioenbeleggen op maat kan oplopen tot ruim 6% van het aanvullend pensioen.

Bron:           DNB

Datum:        16 september 2019

Overig

Lijst fondsen met kortingsdreiging groeit

Behalve ABP, PFZW, PMER en PMT moet een groeiend aantal fondsen zoals PNO Media, Apothekers en MITT zijn deelnemers waarschuwen voor dreigende kortingen. Dat blijkt uit een inventarisatie van PensioenPro.

Bron:           PensioenPro
Datum:        20 september 2019

Rutte: loslaten rekenrente brengt pensioenstelsel in gevaar

Rekenen met verwacht rendement in plaats van de huidige rekenrente kan ertoe leiden dat jongeren niet meer willen meedoen met het pensioenstelsel, aldus premier Rutte. ‘Dan krijg je dadelijk dat jonge mensen zullen zeggen: ik wil af van de verplichtstelling. Waarom verplicht je mij nog te sparen bij mijn pensioenfonds? Dan is het hele systeem kapot.’ Dat zei Rutte op 19 september 2019 tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer.

Bron:           Tweede Kamer
Datum:        19 september 2019

Fiscale gelijkschakeling tweede en derde pensioenpijler

In de miljoenennota van het kabinet is aangekondigd om de fiscale facilitering van het sparen voor pensioen binnen de derde pijler gelijk te trekken met de tweede pensioenpijler. Men heeft meer mogelijkheden om via de derde pijler (aanvullend) voor het pensioen te sparen dankzij deze maatregel. Dit geldt met name voor de zelfstandigheden.

Bron:           Adfiz

Datum:        18 september 2019

Generatietoets

De Tweede Kamer wil voorkomen dat jongeren gedupeerd worden door een stapeling van nieuwe maatregelen en wil daarom dat nieuwe wetten voortaan gecheckt worden op de gevolgen die ze hebben voor verschillende generaties. Het plan van ChristenUnie en D66 kan op een ruime Kamermeerderheid rekenen.

Bron:           AD

Datum:        18 september 2019

Pensioenbeeld te positief

Volgens de Pensioenfederatie is het beeld dat werd geschetst van de pensioenen te positief. In werkelijkheid is dat beeld somberder. Immers als de huidige situatie niet verbetert, komen er pensioenkortingen. Ook de premies die werkgevers dan moeten betalen lopen dan op. Het sombere toekomstbeeld is te herleiden tot de combinatie van onzekere factoren op de financiële markten als Brexit en handelsoorlog en de aanhoudende lage rente.

Bron:           Pensioenfederatie

Datum:        17 september 2019

Rente veert op in september

Begin september steeg de rente. Dit had positieve gevolgen voor de dekkingsgraden, zo staat de dekkingsgraaf van PFZW weer boven de 90%. Echter is deze stijging waarschijnlijk van korte duur. De dreiging van kortingen volgend jaar blijft.

Bron:           PensioenPro

Datum:        17 september 2019

Omvang Nederlandse pensioensector blijft toenemen

De 10 grootste pensioenfondsen in Nederland hebben gezamenlijk meer dan 1.1 biljoen euro in beheer. Dat is ruim 300 miljoen euro meer dan het Nederlands bruto binnenlands product. De omvang blijft toenemen.

Bron:           Consultancy.nl

Datum:        17 september 2019

Dekkingsgraad ABP en PFZW onder 90%

In augustus zijn de dekkingsgraden van de twee grootste pensioenfondsen, namelijk ambtenarenpensioenfonds ABP en pensioenfonds Zorg en Welzijn, tot onder de 90% gedaald. Ook bij andere pensioenfondsen zijn de dekkingsgraden verslechterd. De kans op kortingen volgend jaar is nu nog groter.

Bron:           FD

Datum:        16 september 2019

Aantal leden FNV duikt onder één miljoen

Uit interne rapportages van het FD blijkt dat het ledental van fusiebond FNV is door de ondergrens van één miljoen gezakt. Het is een symptoom van de vergrijzing die toeslaat, omdat het grootste aantal uitschrijvingen afkomstig is van de seniorentak. Daarnaast vertoont de jongerenbond een krimp van 6%.

Bron:           FD

Datum:        16 september 2019

Grote groep 65-plussers werkt door, maar het liefst wel simpel werk

Uit onderzoek van USG People blijkt dat één op de tien AOW’ers nog steeds een betaalde baan heeft. Wel hebben zij vaak een baan in een compleet andere branche dan ze gewend zijn. Een deel van de AOW’ers doet het voor de sociale contacten en om zich nuttig te voelen, een ander deel doet het vanuit financieel perspectief.

Bron:           AD

Datum:        13 september 2019

Beheerkosten pensioenfonds per deelnemer dalen

Uit het jaarlijkse onderzoek ‘Werk in uitvoering bij pensioenfondsen’ van actuarieel adviesbureau LCP blijkt dat de pensioenbeheerkosten per deelnemer in 2018 waren afgenomen met ruim 3%. De gemiddelde kosten zakten per deelnemer van 109 euro in 2017 naar 106 euro in 2019, wat voor fondsen een besparing van 3 miljoen euro oplevert.

Bron:           AM:web

Datum:        12 september 2019

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.