Pensioenweek in beeld week 37

sep 14

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicaties

Nieuwsbericht Pensioencommunicatie en IORP II, de AVG en de navigatiemetafoor
In dit nieuwsbericht brengen we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent pensioencommunicatie. Allereerst zetten we hieronder het schema voor de (gefaseerde) inwerkingtreding uit, vervolgens lichten we de IORP II-richtlijn, de AVG en de brieven van minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) toe.

Bron:           Swalef
Datum:         14 september 2018

Prognosetafel AG2018 gepubliceerd
Uit de Prognosetafel AG2018 van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG), blijkt dat Nederlanders gemiddeld nog steeds ouder worden. De verwachte toename van de levensverwachting is echter afgevlakt in vergelijking met de Prognosetafel AG2016. Op basis van de laatste inzichten is de levensverwachting van een meisje, geboren in 2019, 92,5 jaar en van een in 2019 geboren jongen, 90,0 jaar. Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen kunnen de Prognosetafel AG2018 gebruiken voor het vaststellen en toetsen van hun technische voorzieningen en premies.

Bron:           Actuarieel Genootschap
Datum:         12 september 2018

Blog | nFTK voor niet-actuarissen – door Léon Zijlmans AAG
Léon Zijlmans schreef een blog op onze website over het FTK voor pensioenfondsen. “Op basis van de uitkomsten van de berekeningen van de adviserend actuaris worden door het pensioenfondsbestuur conclusies getrokken en daarmee vervolgens besluiten genomen voor een mogelijke aanpassing van het beleid.”

Bron:           Swalef
Datum:         10 september 2018

Wetgeving 

Beantwoording Kamervragen over dekkingsgraad pensioenfonds AON
Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Rooijen (50Plus) over de verhuizing van een pensioenfonds van AON naar België en het feit dat de dekkingsgraad enkel door de verhuizing met 11% stijgt vanwege het verschil in toezicht.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         11 september 2018

Kamerbrief met antwoorden op vragen met betrekking tot wetsvoorstel implementatie herziene IORP-richtlijn
Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de nadere beantwoording van een aantal vragen naar aanleiding van de nota naar aanleiding van het nader verslag bij het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene IORP-richtlijn

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         11 september 2018

Wetgeving

Wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019
Op 7 september 2018 is de Verzamelwet Pensioenen 2019 gepubliceerd, inclusief Memorie van Toelichting. De wet stelt wijzigingen voor van de Pensioenwet en enige andere wetten. Ook het advies Raad van State, regeldruktoets ATR, toezichttoets AFM, toezichttoets DNB en uitvoeringstoets Belastingdienst zijn als bijlagen gepubliceerd. Het wetsvoorstel beoogt een verbetering van de pensioenwetgeving en omvat onder meer wijzigingen in het kader van:

  1. Automatische waardeoverdracht en afkoop van hele kleine pensioenen
  2. Gegevenslevering DNB
  3. Overbruggingspensioen
  4. Medezeggenschap kleine ondernemingen
  5. Premiebetaling op basis van feitelijk verloonde bedragen per maand

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         7 september 2018

Ontwerpbesluit Besluit bekostiging financieel toezicht 2019
Minister Hoekstra van Financiën stuurde de Eerst en Tweede Kamer het ontwerpbesluit Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 op 7 september 2018. Het ontwerpbesluit wordt voorgehangen bij beide Kamers conform het onlangs aangenomen amendement Van der Linde c.s. De belangrijkste inhoudelijke wijziging in dit besluit is de nieuwe verdeling van de kosten van het doorlopend toezicht over de verschillende toezichtscategorieën.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         7 september 2018 

Toezicht 

AFM focust op keuzebegeleiding bij pensioenen
“Eén op de drie Nederlanders is ontevreden over hun pensioenfonds. En wat ik nog zorgwekkender vind: veel mensen bouwen minder pensioen op dan verwacht. Zij zijn zich daar niet van bewust en onvoldoende voorbereid op een terugval van het inkomen bij pensionering”, aldus AFM-bestuurder Jos Heuvelman op het DNB Pensioenseminar 2018.

Bron:           VVPonline
Datum:         14 september 2018

Fiscaal 

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP. Deze week zijn er geen nieuwe berichten.

Bron:            Belastingdienstpensioensite
Datum:         14 september 2018

Overig

Pensioenfondsen zijn fiks meer kwijt aan bonussen
Pensioenfondsen betaalden vorig jaar 2 miljard euro aan prestatievergoedingen voor fondsbeheerders.

Bron:           Trouw
Datum:         12 september 2018

Hogere AOW-leeftijd remt uitgaven aan AOW-uitkeringen
De verhoging van de AOW-leeftijd heeft de schatkist ongeveer 1,7 miljard euro opgeleverd in 2017. Dit is het bedrag aan AOW-uitkeringen dat in 2017 direct is bespaard ten opzichte van de situatie waarbij de AOW-leeftijd nog steeds 65 jaar zou zijn, bij verder gelijkblijvende omstandigheden.

Bron:           CBS
Datum:         12 september 2018

Werkgevers hebben veel vertrouwen in hun pensioenuitvoerder
Het vertrouwen dat werkgevers hebben in hun pensioenuitvoerder is bijzonder hoog: negen op de tien werkgevers heeft  enig tot veel vertrouwen in hun pensioenuitvoerder. Gevraagd naar het huidige pensioenstelsel met al zijn verplichtingen blijken de meeste werkgevers zich achter de principes van dit stelsel te scharen.

Bron:           Mejudice
Datum:         12 september 2018

LCP: onderzoek uitvoeringskosten pensioenfondsen 2018
LCP heeft de uitvoeringskosten van Nederlandse pensioenfondsen in kaart gebracht. De totale kosten stegen in 2017 met bijna 13% naar ruim €8,5 miljard. Gemiddeld hadden de 222 pensioenfondsen waarvan de jaarverslagen zijn geanalyseerd in 2017 een belegd pensioenvermogen van € 1.311 miljard in beheer, voor 5,6 miljoen actieve deelnemers, 3,3 miljoen pensioengerechtigden en 9,7 miljoen slapers.

Bron:           LCP
Datum:         11 september 2018

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.