Pensioenweek in beeld weken 32-36

sep 10

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Hiep, hiep, hoera! Deze zomer bestaat de “Pensioenweek in beeld” 5 jaar! Wat vliegt de tijd. Sinds 2014 mag Swalef 1.506 collega’s uit de pensioensector wekelijks voorzien van het laatste pensioennieuws. Bedankt! Wij gaan hier daarom enthousiast mee door, genoeg nieuws om te delen!

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Dat kan natuurlijk in onze Swalef-LinkedIn-groep.

Publicaties Swalef

Reactie consultatie Swalef Beleidsregel geschiktheid
Swalef heeft gereageerd op het Concept Besluit 2019 tot wijziging van de beleidsregel geschiktheid 2012. Specifiek zal Swalef reageren op de onderdelen A, C, H, I en X en daarbij vooral ingaan op de wijzigingen die van belang zijn voor de beleidsbepalers van pensioenfondsen.

Meer lezen? Klik hier.

Nieuwsbericht Swalef Pensioen en Scheiden
De afgelopen tijd is de wet verevening pensioenrechten in het nieuws geweest betreffende een wetsvoorstel waarmee een modernisering van de pensioenverdeling bij scheiding wordt beoogd.
Wij schreven hier een nieuwsbericht over. 

Pensioenakkoord

Nieuw premieplafond komt volgens ‘vingeroefening’ uit op 27%
Een eerste inschatting voor de fiscale maximumpremie in het nieuwe pensioenstelsel is 27%, zegt minister Koolmees. In de stuurgroep moet overlegd worden over de gevolgen voor fondsen die boven de grens zitten.

Bron:           PensioenPro

Datum:         06-09-2019

Zestigers die eerder stoppen lopen pensioen mis door rem op de AOW-leeftijd
Door het getekende pensioenakkoord wordt de pensioenleeftijd de komende twee jaar bevroren op 66 jaar en 4 maanden en vervolgens zal de leeftijd in lager tempo verder stijgen. Werkende zestigers kunnen daarom eerder stoppen met werken, maar eerder stoppen betekent voor veel mensen een lager aanvullend pensioen. Dit bedrag kan oplopen tot duizenden euro’s. Dit bleek uit een onderzoek van Pensioenfonds PGB.

Bron:           Volkskrant

Datum:         12-08-2019

Wetgeving

Minister Koolmees: pensioenkortingen niet te voorkomen
De Tweede Kamer zet het kabinet onder druk om dreigende kortingen van pensioenen te voorkomen. Minister Wouter Koolmees van sociale zaken moet iets verzinnen wil hij het moeizaam tot stand gekomen pensioenakkoord redden. 5 september jl. zei Koolmees in de Tweede Kamer dat hij met de pensioenfondsen gaat bespreken wat er mogelijk is. Hij ziet ‘ruimte’, maar liet doorschemeren dat hij niet verwacht dat alle kortingen achterwege blijven.

Bron:           Trouw

Datum:         05-09-2019

Beantwoording Kamervragen over gevolgen lage rente voor pensioenfondsen
Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer antwoorden op de Kamervragen van het lid Omtzigt (CDA) gezonden betreffende de gevolgen van een langdurig lage en/ of negatieve rente voor Nederlandse pensioenfondsen. Minister Hoekstra en minister Koolmees zeggen in antwoord op Kamervragen dat de dalende rente op lange termijn wordt veroorzaakt door structurele factoren die losstaan van het ECB-beleid.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:         02-09-2019

Beantwoording Kamervragen bericht over ontdekking arbeidsongeschiktheidspensioen deelnemers ABP
Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Brenk (50Plus) over het bericht “ABP ontdekt deelnemers met recht op arbeidsgeschiktheidspensioen” gezonden.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:         30-08-2019

Reactie op Kamervragen over temporisering AOW leeftijd
Minister Koolmees heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer waarin hij reageert op de vragen die door het lid Van Brenk (50PLUS) op 19 juni 2019 zijn gesteld in de eerste termijn van het plenair debat over de behandeling van het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd.
Ook wordt er ingegaan op de vraag over mensen die hun pensioen naar voren hebben gehaald en net voor de AOW-leeftijd zitten.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:         16-08-2019

Koolmees beantwoordt Kamervragen over “AOW en zwaar werk”
Minister Koolmees geeft antwoorden op de Kamervragen van het lid van Kent (SP) over “AOW en zwaar werk”. Eerder AOW bij zwaar werk blijft een onbegaanbare weg volgens de minister.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:         16-08-2019

Reactie Koolmees betreffende armoede gepensioneerden met lager inkomen
Minister Koolmees geeft antwoorden op Kamervragen van het lid Van Brenk (50PLUS) over “gepensioneerden met een lager inkomen die arm zijn of moeilijk rond kunnen komen” van 11 juni 2019.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:         16-08-2019

Verordening maakt pan-Europees pensioenproduct mogelijk
Op 14 augustus treedt de verordening die het aanbieden van het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP) mogelijk maakt in werking. Over 12 maanden zijn de bepalingen uit de verordening daadwerkelijk van toepassing. Dus vanaf 14 augustus 2020 is het mogelijk voor pensioenaanbieders om een PEPP op de markt te brengen.

Bron:           AM:web

Datum:         07-08-2019

Rechtspraak

Rechtbank Amsterdam: Deliveroo moet pensioenpremie gaan betalen
De kantonrechter heeft in een procedure tussen Deliveroo en het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg bepaald dat Deliveroo voor al zijn medewerkers met een arbeidsovereenkomst pensioenpremie moet gaan betalen. Deliveroo stelde dat het in de eerste plaats geen bezorgdienst is, maar een technologiebedrijf, waardoor aansluiting bij het Pensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg niet op zijn plaats zou zijn. De kantonrechter oordeelde echter dat het pensioenfonds voldoende heeft aangetoond dat het bezorgen van maaltijden wel degelijk het kernactiviteit van Deliveroo is.

Bron:           Rechtsspraak

Datum:         27-08-2019

Rechtbank Amsterdam: Pensioenfonds moet wettelijke informatieplicht naleven
Een pensioenfonds moet voldoen aan de wettelijke plicht om informatie te verstrekken aan een deelnemer. Een pensioenfonds weigerde desgevraagd aan een deelnemer alle statuten en pensioenreglementen te verstrekken die betrekking hebben of hebben gehad in de periode dat de pensioengerechtigde in dienst is bij KLM. Het pensioenfonds heeft gedurende de procedure deze documenten verstrekt, maar wordt toch veroordeeld in de volledige proceskosten.

Bron:           Rechtsspraak

Datum:         22-08-2019

Rechtbank Noord-Holland: indexatie pensioen wijzigen mag niet
In een geschil tussen een werkgever, die de pensioenovereenkomst met een onvoorwaardelijke indexatie wil wijzigen in een voorwaardelijke, en een gepensioneerde werknemer, oordeelt de rechter dat het wijzigen van de indexatie van pensioen niet mag. De bescherming van de aanspraken van de werknemer telt het zwaarst.

Bron:           Rechtsspraak

Datum:         09-08-2019

Rechtbank Rotterdam: Een pannenkoek is geen koek
Het geschil ging tussen een pannenkoekenproducent en Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwaren. De leverancier hoeft zijn pensioenregeling niet onder te brengen bij het bedrijfstakpensioenfonds, nu de pannenkoek geen koek is. In het zogeheten Verplichtstellingsbesluit is onder meer vastgelegd dat verplichte deelname van toepassing is voor bedrijven die koek produceren.

Bron:           Rechtsspraak

Datum:         08-08-2019

Hof Den Haag: Niet afdragen loonheffing bij afkoop pensioen in eigen beheer leidt tot verzuimboete
Hof Den Haag oordeelt dat een verzuimboete van 500 euro passend en geboden is bij het niet afdragen van loonheffing ter zake van afkoop pensioen in eigen beheer. Hierbij werd de uitspraak van de Rechtbank Den Haag vernietigt en de boete van 1260 euro verlaagt naar 500 euro. De verzuimboete is verlaagd wegens de omstandigheden van het geval.

Bron:           Rechtsspraak

Datum:         06-08-2019

Rechtbank Noord-Nederland: Vervroegde ingang pensioen geen effect op duur alimentatie
Een man en een vrouw spreken in hun echtscheidingsconvenant af dat de alimentatieplicht van de man eindigt op de pensioendatum. De man laat een deel van zijn pensioen vervroegd ingaan en stopt met het betalen van alimentatie. De rechter is het daar niet mee eens.

Bron:           Rechtsspraak

Datum:         18-07-2019

Verzekeraar mag bij pensioenaanbod zelf de levensverwachting bepalen
De Geschillencommissie van het Kifid oordeelt in twee bindende uitspraken over klachten betreffende pensioenverzekeringen dat verzekeraars bij een levenslang ouderdomspensioen niet de gebruikte levensverwachting van het CBS of het Actuarieel Genootschap hoeven te volgen. Ze zijn vrij om verzekerden een levenslang ouderdomspensioen aan te bieden op basis van eigen tarieven en eigen levensverwachting.

Bron:           Kifid

Datum:         27-08-2019

Toezicht

Publicatie EIOPA discussiepaper over stresstesten
EIOPA organiseert sinds 2011 stresstesten voor Europese verzekeraars. EIOPA heeft een discussiepaper over methodologische keuzes en richtlijnen voor toekomstige stresstesten gepubliceerd. Verzekeraars kunnen tot 18 oktober 2019 reageren op dit paper.

Bron:           DNB

Datum:         28-08-2019

Handreiking sanctiewet voor pensioenfondsen
In 2016 heeft DNB aandacht gevraagd voor de naleving van sanctieregelgeving bij pensioenfondsen. DNB heeft daarbij een handreiking onder de aandacht gebracht waarin de verplichtingen van pensioenfondsen worden toegelicht.
Ook wordt in de handreiking ingegaan op good practices en vragen rondom onder andere screening van beleggingen, pensioenuitkering en waardeoverdracht.

Bron:           DNB

Datum:         28-08-2019

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP.
Op 26 augustus 2019 is het overzicht van u-rendementen en marktrenten bijgewerkt.

Bron:           Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Datum:         04-09-2019

Overig

UPO-modellen 2020 vastgesteld
Minister Koolmees heeft de UPO-modellen 2020 officieel vastgesteld. De belangrijkste wijziging in de modellen voor het UPO 2020 is het opnemen van het bereikbaar pensioen in drie scenario’s, berekend met de Uniforme Rekenmethodiek (URM). De drie scenario’s worden getoond in een ‘navigatiemetafoor’ op de UPO’s voor (actieve en gewezen) deelnemers. In de modellen voor het UPO voor ex-partners en gepensioneerden staan ze niet.

Bron:           VVP

Datum:         04-09-2019

VVD: AOW’er moet langer kunnen doorwerken
Volgens pensioenspecialist Van der Linde van de VVD missen oudere werknemers door de nieuwe afspraken van het pensioenakkoord tot wel een half jaar van hun pensioenopbouw. De VVD wil deze oudere werknemers daarom de keus geven om toch te kunnen doorwerken tot de AOW-leeftijd die voor het pensioenakkoord op die werknemers van toepassing was. Deze motie zal Van der Linde indienen bij het debat over dreigende kortingen op pensioenen.

Bron:           FD

Datum:         04-09-2019

Pensioenfondsen verder onderuit in augustus
Afgelopen maand bereikten de dekkingsgraden een nieuw dieptepunt. De dekkingsgraad van een gemiddeld pensioenfonds daalde met 5% naar 96% in augustus. De kans dat volgend jaar veel pensioenen omlaag gaan is nu nog groter geworden.

Bron:           FD

Datum:         02-09-2019

Teleurstelling bij consumenten aankoop pensioen
Financieel klanteninstituut Kifid constateert dat consumenten steeds vaker teleurgesteld zijn in de hoogte van het pensioen dat zij krijgen bij een beschikbarepremieregeling. Het Kifid spreekt van een kloof tussen de verwachtingen van mensen en datgene waar deze mensen door de dalende rente en de gestegen levensverwachting uiteindelijk recht op blijken te hebben.

Bron:           FD

Datum:         28-08-2019

Dijsselbloem: korting op pensioen onvermijdelijk
Volgens Dijsselbloem (PvdA), oud-minister van Financiën, is het onvermijdelijk dat enkele pensioenfondsen de pensioenen gaan korten komend jaar. Fondsen die er niet goed voor staan kunnen het niet voor zich uit blijven schuiven.

Bron:           De Telegraaf

Datum:         25-08-2019

Onderzoek Netspar: animo deeltijdpensioen is groot
De animo voor deeltijdpensioen is groot, volgt uit onderzoek van Netspar. Veel mensen werken langer door als ze gebruik kunnen maken van deeltijdpensioen. Echter zien net zo veel mensen deeltijdpensioen ook als een optie om eerder deels te stoppen met werken. De animo voor deeltijdpensioen groeit dus, maar zorgt per definitie niet voor meer gewerkte uren.

Bron:           Netspar

Datum:         20-08-2019

Een voor een verdwijnen de kleine pensioenfondsen
Het aantal pensioenfondsen daalt snel door toenemende regeldruk en strenge eisen aan bestuurders. Deze zomer hebben meerdere kleine pensioenfondsen hun eigen opheffing aangekondigd. Het verdwijnen van de kleine pensioenfondsen kan in het belang van werknemers en gepensioneerden zijn. Immers kan een groot fonds meer service bieden en het risico voor de werkgever kan worden verkleind.

Bron:           NRC

Datum:         20-08-2019

Jongeren hebben liever een individueel dan een collectief pensioen
Netspar heef onderzoek gedaan naar de vraag welk pensioen men zou nemen bij een nieuwe baan. De keuzes waren een individuele pensioenregeling, een collectieve pensioenregeling of een hybride pensioenregeling. Hoe ouder de deelnemer is, hoe groter de kans dat hij voor een volledig collectieve regeling zal kiezen. Jongeren kiezen daarentegen voor een individuele regeling.

Bron:           AM:web

Datum:         19-08-2019

Levensverwachting hogeropgeleide 65-jarigen toegenomen
De hogeropgeleide 65-jarige leeft nu vijf langer dan de lageropgeleide. De levensverwachting van hogeropgeleide 65-jarigen is namelijk toegenomen, terwijl de levensverwachting van lageropgeleide 65-jarigen gelijk bleef volgens het CBS.

Bron:           CBS

Datum:         16-08-2019

ABP zakt door kritische dekkingsgraadgrens
De dekkingsgraad van het grootste Nederlandse pensioenfonds ABP kwam op 31 juli uit op 93,9%. Het fonds moet volgend jaar de pensioenen verlagen als de dekkingsgraad zich niet herstelt.

Bron:           FD

Datum:         15-08-2019

FNV: AOW-uitkering omhoog om korting pensioenfondsen te compenseren
De vakcentrale komt met een nieuw plan, nu het plan van uitstel van kortingen geen politieke steun krijgt. Het kabinet moet de AOW-uitkeringen verhogen om de dreigende korting te compenseren, stelt de FNV.

Bron:           Volkskrant

Datum:         23-08-2019

Extreem lage rekenrente pensioenfondsen onwettig
Stichting PensioenBehoud, seniorenvereniging KBO-Brabant en Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB beginnen een bodemprocedure tegen de Nederlandse staat om een einde te maken aan de extreem lage rekenrente waarmee pensioenfondsen rekenen. Volgens de organisaties is die rekenrente namelijk onwettig en in strijd met de Europese IORP II-richtlijn.

Bron:           AM:web

Datum:         08-08-2019

Nederlander werkt gemiddeld langer door
Uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat Nederlanders gemiddeld doorwerken tot 65. Dat is vier jaar langer dan in 2006. Het is een opmars van werkende zestigers. Werknemers met een lagere opleiding werkten hierbij langer door dan werknemers met een hoog opleidingsniveau.

Bron:           CBS

Datum:         07-08-2019

Bpf TrueBlue geeft zelfstandigheid op
Pensioenfonds TrueBlue sluit zich aan bij een groter fonds en geeft daarbij de zelfstandigheid op. Dat blijkt uit berichten op de website en het jaarverslag van het fonds. Medio oktober volgt meer informatie over het besluit.

Bron:           TrueBlue

Datum:         05-08-2019

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.