Pensioenweek in beeld week 28 en 29

jul 20

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Wegens de zomervakantie passen we de frequentie van de Pensioenweek in beeld aan. Dat betekent dat de Pensioenweek in beeld één keer in de twee weken verschijnt. De eerstvolgende nieuwsbrief volgt op 3 augustus 2018.

Fijne zomer!

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicaties

Concept wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019 in trackchanges

Op 2 mei 2018 is de Verzamelwet Pensioenen 2019 gepubliceerd op internetconsultatie.nl. Het concept wetsvoorstel beoogt een verbetering van de pensioenwetgeving. De einddatum van de consultatie was 24 mei 2018. Voor een duidelijk overzicht hebben wij het concept wetsvoorstel in trackchanges in de Pensioenwet gezet.

Bron:           Swalef
Datum:         16 juli 2018

Nieuwsbericht Evaluatie – Publicatie Evaluatie wet versterking bestuur pensioenfondsen TPV

Deze week is het artikel van Bob van Waveren, Marije Kuin, Monica Swalef en Diederik Kok over de Evaluatie wet versterking bestuur pensioenfondsen gepubliceerd in TPV 2018 afl. 3. In deze publicatie wordt ingegaan op de bevindingen, conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie.

Bron:           TPV
Datum:         juni 2018

Nieuwsbericht Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps)

De Wvps bestaat sinds 1 mei 1995. Hiermee is een wettelijke regeling gemaakt voor de verdeling van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Op 8 maart 2018 is de tweede evaluatie van de Wvps aangeboden aan de Tweede Kamer door de ministers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het ministerie van Justitie en Veiligheid, die de evaluatie uitvoerden. Wij schreven hier een nieuwsbericht over.

Bron:           Swalef.nl
Datum:         12 juli 2018

Blog Maritte – Van A naar B(eter)! – Lerend op (de) weg

Onze opleidingscoördinator Maritte van Munster schreef een blog over hoe belangrijk het is om ‘during life’ bij te scholen: “Daar stond ik dan, langs de snelweg met auto ‘pech’, onderweg naar huis. (…) Voor zowel mijzelf als voor de pensioensector geldt: van A naar B(eter)! – Lerend op (de) weg”

Bron:           Swalef.nl
Datum:         11 juli 2018

Modellen UPO 2019 online

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben op 11 juli 2018 de UPO-modellen 2019 en de bijbehorende handleiding gepubliceerd. De modellen voor het UPO-2019 zijn nog niet officieel goedgekeurd door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met het oog op de wijzigingen in de UPO-modellen 2019 als gevolg van de implementatie van de herziene IORP II-richtlijn, stellen de pensioenkoepels de modellen echter al beschikbaar.

Bron:            Uniform Pensioen Overzicht
Datum:         11 juli 2018

CPB: meer keuzevrijheid in uitkeringsfase tweede pijler

Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) waarin het Nederlandse pensioenstelsel vergeleken wordt met het model van andere landen. Nederland is een van de weinige landen waarin deelnemers aan de tweede pijler hun pensioen volledig uitgekeerd krijgen in de vorm van een levenslange annuïteit. Wel bestaan er enkele keuzemogelijkheden, onder meer wat betreft de aanvangsleeftijd en het uitkeringsprofiel. Deelnemers aan kapitaalgedekte pensioenregelingen in andere landen hebben veelal meer mogelijkheden om (een deel van) het opgebouwde pensioenvermogen in één keer op te nemen. Nederland kan bij aanpassing van het pensioenstelsel wellicht lessen trekken uit de ervaringen met keuzevrijheid in de uitkeringsfase van kapitaalgedekte pensioenen in andere landen concludeert het onderzoek.

Bron:            CPB
Datum:         10 juli 2018

Wet- en regelgeving

Besluit Wet waardeoverdracht klein pensioen gepubliceerd

Op 17 juli 2018 is in het Staatsblad het Besluit waardeoverdracht klein pensioen gepubliceerd. Het besluit geeft een nadere invulling van bepalingen uit de Wet waardeoverdracht klein pensioen. De belangrijkste wijzigingen regelen het proces van automatische waardeoverdracht, de voorwaarden die gelden bij overdracht van bestaande kleine pensioenen en de communicatieverplichtingen die gelden bij automatische overdracht. Het besluit treedt op 1 januari 2019 in werking.

Bron:            Overheid.nl
Datum:         17 juli 2018

Kamerbrief inzake beloningsstructuur ondernemingsbestuur

De brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer gaat over de positie van de OR in relatie tot een overname van een onderneming door een private equity fonds.

Bron:            Rijksoverheid
Datum:         12 juli 2018

Initiatiefnota CDA en ChristenUnie over nabestaandenpensioen

Op 12 juli 2018 hebben Pieter Omtzigt (CDA) en Eppo Bruins (ChristenUnie) een initiatiefnota gepubliceerd over nabestaandenpensioen. Door middel van deze nota vragen zij aandacht voor de toereikendheid van nabestaandenvoorzieningen bij onder meer baanwisselingen en na scheiding. Hoewel de trend steeds meer is dat mensen niet volledig afhankelijk zijn van het inkomen van hun partner omdat ze zelf werken, kan het ontbreken van een toereikend nabestaandenpensioen nu toch leiden tot een grote achteruitgang in inkomen bij overlijden. Er wordt in de nota een aantal aanbevelingen gedaan die kunnen bijdragen aan een oplossing, zoals bijvoorbeeld een advies van de SER.

Bron:            Tweede Kamer
Datum:         13 juli 2018

Beantwoording Kamervragen over reclame door verplichtgestelde pensioenfondsen

Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer antwoorden van de leden Van Weyenberg (D66) en Gijs van Dijk (PvdA) over “reclame door verplichtgestelde pensioenfondsen”. Volgens de minister zijn “er geen specifieke kaders waaraan (verplichtgestelde) pensioenfondsen moeten voldoen ten aanzien van promotie en reclame. Het gedragstoezicht van de AFM is gericht op de naleving van de normen uit de Pensioenwet ten aanzien van voorlichting en informatieverstrekking. Informatieverstrekking die is opgenomen in reclame-uitingen valt daarmee onder het toezicht van de AFM en dient te voldoen aan de algemene eisen dat deze correct, duidelijk en evenwichtig dient te zijn.”

Bron:            Rijksoverheid
Datum:         11 juli 2018

Rechtspraak

HR: buitenlandse oudedagsvoorziening kan onder Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) vallen      

In geding was de vraag of een in de VS opgebouwde uitkering als pensioen in de zin van art. 1 lid 8 Wvps gezien kan worden. De Hoge Raad overweegt dat voor de beantwoording van de vraag of een buitenlandse pensioenregeling gelijkwaardig is aan een Nederlandse pensioenregeling en daarmee onder het toepassingsbereik van (art. 1 lid 8 van) de Wvps valt, niet bepalend of de buitenlandse pensioenregeling in alle opzichten voldoet aan de eisen, voortvloeiend uit de in art. 1 leden 4-6 Wvps genoemde wettelijke regelingen. Beslissend in dit verband is of de buitenlandse pensioenregeling in de context van het maatschappelijk leven in het desbetreffende land een functie vervult die in voldoende mate overeenstemt met de functie van de Nederlandse pensioenregelingen waarop de Wvps van toepassing is, te weten: oudedagsvoorziening. De Hoge Raad verwerpt het argument dat de Amerikaanse uitkering afkoopbaar is en dus niet voldoet aan de eisen van een Nederlands pensioen.

Bron:            Rechtspraak.nl
Datum:         13 juli 2018

HR: afkoopsom pensioen eigen beheer valt buiten de huwelijksgoederen gemeenschap

De Hoge Raad oordeelde dat het strookt met de (ratio van de) Wvps om afgekochte pensioenrechten bij de verdeling van een huwelijksgemeenschap op een zo veel mogelijk gelijke wijze in aanmerking te nemen als niet afgekochte pensioenrechten. De herkomst en bestemming van de onderhavige afkoopsom brengen daarom mee dat deze som tot het nominale bedrag ervan moet worden aangemerkt als privévermogen.

Bron:            Rechtspraak.nl
Datum:         13 juli 2018

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)      

Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP. Deze week zijn er drie nieuwe V&A’s toegevoegd over: begrip regulier (jaar)loon, aftrek geactiveerde indexatielasten bij afkoop of omzetten in ODV van pensioen in eigen beheer en de fiscale behandeling compensatie bij afkoop of omzetten ODV van pensioen in eigen beheer.

Bron:            Belastingdienstpensioensite
Datum:         19 juli 2018

Overig

Herstel pensioenfondsen gaat erg langzaam

De financiële positie van de grote Nederlandse pensioenfondsen is in het tweede kwartaal licht tot heel licht hersteld, na een terugval in het eerste kwartaal. De tijd om de dekkingsgraad op orde te krijgen, begint intussen te dringen. Mogelijk zullen sommige grote fondsen later nog een verlaging van de pensioenen moeten doorvoeren. Het probleem waar de fondsen mee kampen, is de lage rente in Europa. Daardoor komen hun verplichtingen in de berekeningen relatief hoger uit. De pensioenfondsen hopen dat de hervormingen van een nieuw pensioenstelsel ertoe leiden dat fondsen minder afhankelijk worden van de rentestand.

Bron:            NU.nl
Datum:         19 juli 2018

Stakingen AkzoNobel

Bij AkzoNobel is de afgelopen week gestaakt op verschillende locaties in Nederland, een van de redenen voor de stakingen was de verslechterde pensioenvoorziening. Zo willen de vakbonden dat AkzoNobel 400 miljoen euro bijstort in het pensioenfonds van Akzo om indexatie mogelijk te maken. De 400 miljoen moet komen uit de opbrengst van de verkoop van de chemietak. AkzoNobel voelt daar niets voor, het geld is toegezegd aan de aandeelhouders die met de verkoop hebben ingestemd.

Bron:            NU.nl
Datum:         16 juli 2018

Nederlander onderschat kosten levensonderhoud na pensionering

Dat blijkt uit de Global Investor Study 2018 van Schroders. Ouderen die de pensioenleeftijd naderen denken flink minder kwijt te zijn aan eerste levensbehoeften dan gepensioneerden er in werkelijkheid aan uitgeven. Ook verwachten ze meer geld nodig te hebben dan ze daadwerkelijk krijgen. Desondanks zijn Nederlanders best tevreden over hun financiële situatie tijdens hun pensioen.

Bron:            Schroders
Datum:         2 juli 2018

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.