Pensioenweek in beeld week 27

jul 06

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicaties

Reactie Swalef internetconsultatie besluit IORP II gepubliceerd
In de ontwerp-AMvB zijn wijzigingen opgenomen die verband houden met de implementatie van de herziene IORP-richtlijn. Hierover werd via internet geconsulteerd. Zo hebben Eumedion (drs. R. Abma), HVG Law LLP (mr. B. van Tilburg), NBA (drs R.H.M. Schouten), Verbond van Verzekeraars (drs. H.J. Herbert), AON (drs. AAG J.A.M. Dankers), Kring van Pensioenspecialisten (K.P.S. Werkgroep PFG) en Westerbrink (mr. L.C. Geerling) gereageerd. Ook Swalef heeft een reactie ingediend.

Bron:                     Internetconsultatie
Datum:                  6 juli 2018

Pensioenfederatie: governance bij pensioenfondsen helder houden
Dat staat in de reactie van de Pensioenfederatie op de internetconsultatie op het wetsvoorstel van Van Weyenberg. In het initiatiefwetsvoorstel staat dat pensioenfondsbesturen goedkeuring nodig hebben van het verantwoordingsorgaan voor elk voorgenomen besluit met besluit met betrekking tot het uitsluitingsbeleid en dat adviesrecht over verantwoord beleggen wettelijk verankerd moet worden. Volgens de Pensioenfederatie ligt dit niet in lijn met het doel van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen om de governance bij pensioenfondsen helder te houden.

Bron:                     Pensioenfederatie
Datum:                  2 juli 2018

OESO: Nederland vaart wel, maar rol zzp’ers baart zorgen
Dat blijkt uit het op 2 juli 2018 gepresenteerde rapport van de OESO over de economische stand van zaken in Nederland. Hoewel de Nederlandse economie stevig groeit en dat naar verwachting de komende twee jaar ook blijft doen, is er ook kritiek. Vooral de snelle toename van het aantal zzp’ers in Nederland baart de OESO zorgen. Daarnaast waarschuwt de organisatie voor risico’s die de groei bedreigen. De organisatie concludeert dat werkenden in Nederland onvoldoende meeprofiteren van de groei. Doordat er geen minimumtarieven gelden voor zzp’ers en hun onderhandelingspositie zwak is, worden hun lonen en arbeidsvoorwaarden gedrukt.

Bron:                     OESO
Datum:                 2 juli 2018

Geschiktheid artikel Swalef in nieuwsbrief Nyenrode gepubliceerd
Op vrijdag 29 juni 2018 is het artikel “Geschiktheid in de pensioensector geëvalueerd”. In dit artikel wordt ingegaan op de Evaluatie wet versterking bestuur pensioenfondsen en de verbetering van de geschiktheid van pensioenfondsbestuurders in het bijzonder.

Bron:                     Nyenrode
Datum:                 29 juni 2018

Wet- en regelgeving

Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel implementatie herziene IORP-richtlijn
Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het nader verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van de IORP II-richtlijn.

Bron:            Rijksoverheid
Datum:         3 juli 2018

Kamerbrief aanpak knelpunten sectorindeling in verband met de Wet arbeidsmarkt in balans
Minister Koolmees (SZW) kondigt in deze brief, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, aan dat per direct een aantal maatregelen worden genomen om de knelpunten in de uitvoering van de sectorindeling aan te pakken. De regels omtrent de sectorindeling worden op de volgende onderdelen per direct aangepast: wijzigingen in de indeling op verzoek van de werkgever zijn niet meer mogelijk met terugwerkende kracht, gesplitste aansluitingen niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen, concernaansluitingen en aansluitingen van nevenbedrijven en neveninstellingen zijn niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen.

Bron:                      Rijksoverheid
Datum:                  29 juni 2018

Beantwoording Kamervragen “beleggingen van het pensioenfonds ABP”
In de Kamerbrief gaat Minister Koolmees (SZW) in op vragen over de berichtgeving dat ABP het afgelopen jaar 500 miljoen euro meer in fossiele brandstoffen investeerde dan het jaar ervoor. Zo benadrukt Koolmees de lange termijn klimaatdoelen, zoals vastgelegd in het Parijs Akkoord. Daarnaast verwacht het kabinet van pensioenfondsen dat ze de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en UNGP’s naleven om de risico’s voor mens en milieu te voorkomen. “Als ABP signalen ontvangt dat het via een belegging verbonden is aan dergelijke risico’s behoort ABP het bedrijf waarin belegd wordt te bewegen tot het aanpakken en voorkomen van deze risico’s”.

Bron:            Rijksoverheid
Datum:         29 juni 2018

Toezicht

Nieuwsbrief pensioenen – IORP II update
Het wetgevingsproces rond de IORP II richtlijn is in volle gang. DNB heeft een speciale, tijdelijke webpagina over IORP II gemaakt waarop DNB al haar publicaties over de implementatie van de richtlijn zal plaatsen.

Bron:                     DNB
Datum:                  2 juli 2018

Nieuwsbrief pensioenen – On-site onderzoeken bij Algemeen Pensioenfondsen
DNB heeft een aantal on-site onderzoeken uitgevoerd bij Algemeen Pensioenfondsen (APF-en) die openstaan voor aansluiting van nieuwe klanten. DNB heeft door middel van deze onderzoeken tijdig een beeld willen verkrijgen van hoe de APF-en in de praktijk opereren en welke risico’s daaruit voortkomen.

Bron:                     DNB
Datum:                  2 juli 2018

Nieuwsbrief pensioenen – Kosten toezicht
Op 18 juni 2018 publiceerde het Ministerie van Financiën de Regeling bekostiging financieel toezicht 2018. In de Regeling zijn de tarieven voor de toezichtkosten voor pensioenfondsen vastgesteld.

Bron:                     DNB
Datum:                  2 juli 2018

Internationaal

Gepensioneerden in Spanje mogen hun pensioen niet meer contant ontvangen
Bij de laatste wijzigingen in het pensioensysteem in Spanje is opgenomen dat gepensioneerden in het land hun pensioen niet meer contant mogen ontvangen. Spanje past zich met deze maatregel aan de Europese norm aan. Vanaf nu moeten de gepensioneerden een bankrekening hebben waar hun pensioen elke maand op gestort wordt. Volgens de instelling Instituto Nacional de la Seguridad Social heeft de Europese maatregel slechts effect op zo’n 4000 gepensioneerden, dat is een klein gedeelte van de ruim 9 miljoen gepensioneerden in Spanje.

Bron:                     Spanjevandaag
Datum:                  3 juli 2018

Brussel start nieuwe procedure tegen Polen om pensionering rechters
De Europese Commissie is een nieuwe juridische procedure begonnen tegen Polen. Aanleiding is een nieuwe Poolse wet die dinsdag 3 juli 2018 van kracht werd. Daardoor moeten rechters van het hooggerechtshof voortaan op hun 65e in plaats van 70e met pensioen. Brussel is bang dat de regering de rechters die weg moeten vervangt door rechters die de Poolse rechts-conservatieve partij gezind zijn.

Bron:                     NOS.nl
Datum:                   2 juli 2018

Financieel

Dekkingsgraad pensioenfondsen stabiel in juni
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in juni gelijk gebleven op 111%. Dankzij minimale bewegingen in de rente en aandelen bleef de dekkingsgraad op hetzelfde niveau. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, steeg naar 109%. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon.

Bron:                     AON
Datum:                  2 juli 2018

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP. Deze week zijn er geen nieuwe V&A’s toegevoegd.

Bron:                     Belastingdienstpensioensite
Datum:                  6 juli 2018

Overig

Verschil in levensverwachting tussen lage en hoge inkomens is verder gestegen
Het is algemeen bekend dat mensen met een laag inkomen korter leven dan mensen met een hoog inkomen. Er is echter veel minder bekend over de relatie tussen inkomen en de levensverwachting voor verschillende delen van de inkomensverdeling. Meer inzichten hierin zijn van belang voor het AOW-en pensioenbeleid. Uit onderzoek van Netspar, gepubliceerd op de economenwebsite MeJudice, blijkt dat het verschil in levensverwachting tussen lage en hoge inkomens is gestegen. Tevens blijkt dat het verband tussen inkomen en levensverwachting in Nederland weinig afwijkt van dat in de Verenigde Staten, ondanks verschillen in sociaal beleid.

Bron:                     MeJudice
Datum:                   28 juni 2018

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.