Pensioenweek in beeld week 26

jun 29

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicaties

Pensioenfederatie publiceert Jaarverslag 2017
Het verslag bevat, naast financiële en organisatorische informatie, een beknopt overzicht van de voortgang die in het afgelopen jaar is geboekt en geeft een terugblik op veel van de onderwerpen die eerder in de Beleidsagenda 2017 zijn beschreven. Als kernthema’s staan daarin onder meer benoemd de bereidheid tot vernieuwing in een veranderende samenleving, focus op de deelnemer en het sterk houden van de relatie met de leden.

Bron:           Pensioenfederatie
Datum:         27 juni 2018

Netspar brief 14: wie zorgt en betaalt voor de ouderen van morgen?
De vraag naar langdurige ouderenzorg is de afgelopen decennia flink gestegen en blijft naar verwachting de komende jaren toenemen. Daarbij komt steeds meer nadruk te liggen op eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid bij het organiseren van de zorg. Dit heeft vooral meer eigen betalingen en meer mantelzorg als gevolg. Om ouderen beter te helpen met stijgende zorgkosten, kan ook de pensioenuitkering flexibeler worden gemaakt.

Bron:           Netspar
Datum:         26 juni 2018

Conceptverslag Pensioenonderwerpen gepubliceerd
Op 20 juni 2018 vond het Algemeen overleg Pensioenonderwerpen plaats. Op de agenda stonden onder andere de evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen, de stand van zaken over de vernieuwing van het pensioenstelsel en de verzamelbrief inzake pensioenonderwerpen van 12 juni 2018.

Bron:           Tweede Kamer
Datum:         25 juni 2018

Wet- en regelgeving

Kamerbrief beleidsdoorlichting Anw
Staatssecretaris Van Ark (SZW) zendt de Tweede Kamer de opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 9 Nabestaanden van de SZW-begroting. Zo wordt er ook gekeken naar hoe de beoogde financiële bescherming van de Anw-uitkering zich verhoudt tot inkomen uit 2e (nabestaandenpensioen) en 3e (private verzekeringen) pijler of andere socialezekerheidsregelingen.

Bron:            Rijksoverheid
Datum:         27 juni 2018

Kamerbrief en rapportage cao-afspraken 2017
De brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer gaat over de rapportage ‘cao-afspraken 2017’ over de inhoudelijke ontwikkelingen van cao’s. De rapportage geeft een beeld van de stand van zaken van cao-afspraken op het gebied van de contractloonontwikkeling, de onderkant van het loongebouw, doorgroei in loonschalen, afstand tot de arbeidsmarkt, normale arbeidsduur, bovenwettelijke aanvullingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, flexibele beloning, contracten voor bepaalde tijd, duurzame inzetbaarheid en bevordering van (een bredere ) inzetbaarheid.

Bron:            Rijksoverheid
Datum:         26 juni 2018

Kamerbrief uitwerking maatregelen ‘werken als zelfstandige’
Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over de plannen in het regeerakkoord voor zzp’ers die moeilijker uitvoerbaar blijken te zijn, zoals maatregelen tegen schijnzelfstandigheid en te lage tarieven. Daarom gaat het kabinet nog meer onderzoek doen, meldt Koolmees in de brief. Zo worden de tarieven van zzp’ers onderzocht en hoe die tot stand komen. Ook wordt onderzocht of Nederland volgens de Europese regelgeving een minimumtarief mag instellen, zoals het kabinet wil. Dat minimumtarief moet voorkomen dat zzp’ers zo weinig geld vragen dat zij zich niet kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en geen pensioen opbouwen.

Bron:            Rijksoverheid
Datum:         22 juni 2018

Rechtspraak

HR beantwoordt wanneer er sprake is van een RVU
In casu speelde de vraag of de vergoeding die bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst een RVU is in de zin van art. 32ba Wet op de loonbelasting 1964. De HR besliste: “bij beantwoording van de vraag of sprake i van een RVU is bepalend of de uitkeringen of verstrekkingen bedoeld zijn om te dienen ter overbrugging of aanvulling van het inkomen van de (gewezen) werknemer tot de pensioendatum. De beweegredenen van de inhoudingsplichtige om zodanige uitkering of verstrekkingen aan te bieden doen in dit verband niet ter zake”.

Bron:            Rechtspraak.nl
Datum:         22 juni 2018

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP. Deze week is er één nieuwe V&A toegevoegd: overzicht u-rendementen en marktrenten.

Bron:            Belastingdienstpensioensite
Datum:         27 juni 2018

Overig

ABP verkoopt aandelen palmoliebedrijf
ABP heeft zijn aandelen in het Zuid-Koreaanse Posco Daewoo verkocht. Het bedrijf was onlangs negatief in het nieuws. Het was via een dochteronderneming betrokken bij het kappen van oerwoud om er palmolieplantages van te maken. Eind maart 2018 had ABP ongeveer € 300.000 in Posco Daewoo belegd.

Bron:           ABP
Datum:         22 juni 2018

Wijzer in geldzaken: 18% van de Nederlanders vindt regelen geldzaken moeilijker geworden
Dat blijkt uit onderzoek van Wijzer in Geldzaken. Het regelen hiervan blijkt nog niet voor iedereen even eenvoudig. De afgelopen 10 jaar is het voor 41% van de Nederlanders makkelijker geworden. Vrouwen vinden vaker dan mannen dat het regelen van geldzaken moeilijker is geworden doordat ze (bijna) geen papieren bankafschriften of rekeningen meer ontvangen. 65-plussers geven vaker dan jongere doelgroepen aan dat het moeilijker is geworden om geldzaken te regelen doordat ze niet zo handig zijn met apps en internetbankieren.

Bron:           Wijzer in geldzaken
Datum:         21 juni 2018

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.