Pensioenweek in beeld week 22 en 23

jun 07

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicaties

Nieuwbericht Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)
De vergrijzing in Europa creëert uitdaging, waaronder de uitdaging om te zorgen dat mensen genoeg geld opzij zetten voor een aangename oude dag. Eind juni 2017 kwam de EU met een voorstel voor een verordening inzake een PEPP. Inmiddels is het bijna twee jaar na het oorspronkelijke voorstel en werd er op 4 april 2019 een Q&A van de Europese Commissie gepubliceerd over de PEPP-verordening. Ook in de beantwoording van vragen over de werkgroep Kapitaalmarktuni van 4 juni 2019 worden vragen beantwoord over de huidige stand van zaken van de PEPP-verordening. De vraag is: hoe staat het nu met de PEPP-verordening en wat biedt het? Mede aan de hand van de Q&A van de Commissie hebben wij dit nieuwsbericht geschreven. Lees deze hier.

Pensioenakkoord

SER-advies: naar een nieuw pensioenstelsel
De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft overeenstemming bereikt over een nieuw meer toekomstbestendig pensioenstelsel. Met de voorstellen in het SER-advies sluit het stelsel beter aan op de veranderende arbeidsmarkt, worden pensioenregelingen persoonlijker en transparanter en komt er eerder zicht op een koopkrachtig pensioen. Lees hier het advies en hier de publieksversie.

Bron:           SER
Datum:         5 juni 2019

FNV organiseert ledenreferendum over pensioen
De FNV houdt een ledenraadpleging onder de 1 miljoen leden over het voorstel voor een nieuw contract voor pensioen en AOW. Het referendum wordt gehouden van 12 tot en met 15 juni 2019.

Bron:           FNV
Datum:         5 juni 2019

CPB notitie: effecten van de overgang op nieuwe pensioenregels
Deze notitie bespreekt de transitie-effecten van de huidige FTK-uitkeringsovereenkomst naar een nieuw pensioencontract, waarbij de zogeheten doorsneesystematiek wordt afgeschaft. De resultaten in de notitie zijn bedoeld als basis voor verdere uitwerking.

Bron:           CPB
Datum:         5 juni 2019

Onderzoeksrapport Beleving pensioenen
De onderhandelingen tussen het kabinet en sociale partners over een nieuw pensioenakkoord zijn in november 2018 vastgelopen. In opdracht van het ministerie van SZW heeft Kantar Public eind 2018 een kwantitatieve peiling gehouden onder het Nederlandse publiek naar de beleving en opinie over het vastlopen van dit akkoord en de modernisering van het pensioenstelsel. In dit onderzoek zijn ruim 750 respondenten ondervraagd. De steekproef is representatief getrokken op de kenmerken geslacht, leeftijd (18+), opleiding, huishoudgrootte, inkomen en regio. De resultaten van het onderzoek zijn herwogen naar de ideaalkenmerken van de steekproef.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         5 juni 2019

Kabinet, werkgevers en werknemers bereiken principeakkoord pensioenen
Minister Koolmees (SZW) bericht de Tweede Kamer dat kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties een principeakkoord hebben bereikt over vernieuwing van het pensioenstelsel, een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, arbeidsongschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en over een pakket maatregelen dat het voor een ieder haalbaar maakt om gezond werkend het pensioen te bereiken. Ook voor degenen met zwaar werk. Bestuurlijk dragen sociale partners dit principeakkoord en zullen dit aan hun achterbannen voorleggen.
Wat gaat er gebeuren?

  • De AOW-leeftijd wordt tot en met 2021 bevroren op het huidige niveau van 66 jaar en vier maanden. Vervolgens stijgt de AOW-leeftijd in 2022 naar 66 jaar en zeven maanden, in 2023 naar 66 jaar en tien maanden en in 2024 naar 67 jaar. In de oude situatie stijgt de AOW-leeftijd al in 2021 naar 67 jaar.
  • De koppeling tussen de AOW-leeftijd en de gemiddelde levensverwachting wordt minder streng. Nu geldt dat men een jaar langer moet doorwerken als men gemiddeld een jaar ouder wordt. Dat wordt aangepast naar acht maanden langer doorwerken.
  • Het pensioen wordt persoonlijker en transparanter doordat de opbouw meer gaat aansluiten bij de premie die mensen inleggen.
  • Het pensioen wordt sneller aangepast aan de economische situatie – sneller verhogen in goede, en sneller verlagen in slechte tijden.
  • De huidige regels om te korten worden tijdelijk aangepast om kans op kortingen op de korte termijn te verkleinen.
  • Het kabinet investeert 800 miljoen euro om mensen te helpen gezond en werkend hun pensioenleeftijd te behalen.
  • Er komt ruimte voor werkgevers en werknemers om mensen met zwaar werk eerder te laten stoppen met werken.
  • Zzp’ers moeten verplicht tegen arbeidsongeschiktheid gaan verzekeren, zodat alle werkenden verzekerd zijn.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         4 juni 2019

Afschrift brief aan Stichting van de Arbeid en Sociaal-Economische Raad inzake toekomst pensioenstelsel
In de brief die Minister Koolmees aan de voorzitters van de voorzitters van de vakcentrales nodigt hij de sociale partners uit om de gesprekken uit november voort te zetten om te verkennen of het mogelijk is om afspraken over een goede, toekomstbestendige oudedagsvoorziening te maken.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         31 mei 2019

Wetgeving

Ontwerpbesluit adequate pensioenregeling payrollwerknemers
Minister Koolmees zendt de Tweede Kamer het gewijzigd ontwerpbesluit adequate payrollwerknemers. De voorlegging geschiedt in het kader van de toezegging van Koolmees tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans in de Eerste Kamer. Bij de vormgeving is wat betreft de eisen die worden gesteld aan een ‘adequate pensioenregeling’ aangesloten bij ofwel de pensioenregeling van de inlener, ofwel de gemiddelde pensioenregeling in Nederland.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         6 juni 2019

Amendement van Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
De leden van Gent en van Dam dienden een amendement in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen. Het amendement voegt een evaluatiebepaling toe aan het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen.

Bron:           Overheid.nl
Datum:         5 juni 2019

Diverse moties over nabestaandenpensioen aangenomen
Op 4 juni 2019 heeft de Tweede Kamer een viertal moties aangenomen over het nabestaandenpensioen:
1. Motie van Van Weyenberg (D66) over het uitwerken van een wettelijke uniformering van het partnerbegrip.
2. Motie van Drost (CU) en Slootweg (CDA) over informatie over het nabestaandenpensioen opnemen op het UPO.
3. Motie van Slootweg (CDA) over een advies over een adequate dekking in het nieuwe stelsel.
4. Motie van Slootweg (CDA) over het nabestaandenpensioen op risicobasis en de Anw-hiaatverzekering expliciet beschermen.

Bron:           Pensioenfederatie
Datum:         4 juni 2019

Beantwoording vragen over de werkgroep Kapitaalmarktunie
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer de beantwoording van vragen over de werkgroep Kapitaalmarktunie. Zo worden onder andere vragen beantwoord over het PEPP en de toekomst van de Kapitaalmarktunie bijvoorbeeld de bevordering van de MKB-groeimarkt.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         4 juni 2019

Modernisering pensioenverdeling bij scheiding
Ex-partners krijgen straks na de scheiding een zelfstandig recht op een deel van het ouderdomspensioen van hun voormalige partner dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat hiervoor een wetsvoorstel indienen.

Het doel van het wetsvoorstel is de modernisering van de pensioenverdeling bij echtscheiding. Als ex-partners een zelfstandig recht krijgen op hun deel van het ouderdomspensioen van de voormalige partner biedt dat meer inzicht in hun financiële situatie na pensionering.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         29 mei 2019

Rechtspraak

Rechter: vanuit buitenland gedetacheerde werknemers vallen onder verplichtstelling
Drie buitenlandse bedrijven die werknemers detacheerden bij Nederlandse vleesverwerkers moeten van de rechter alsnog premie betalen aan bpf VLEP. De bedrijven en hun advocaten noemen dat een ‘politiek getint signaal’ tegen arbeidsmigratie.

Bron:           Rechtspraak
Datum:         5 juni 2019

Hof Leeuwarden: ex-partner moet bijzonder nabestaandenpensioen terugbetalen
Het gerechtshof in Leeuwarden oordeelt dat de gewezen partner van een overleden deelnemer geld moet terugbetalen aan pensioenfonds Tandtechniek, omdat een samenlevingsovereenkomst niet telde voor het recht op bijzonder nabestaandenpensioen.

Bron:           Rechtspraak
Datum:         28 mei 2019

Hof Amsterdam: Booking.com hoeft zich niet bij bpf Reiswerk aan te sluiten
De hotelwebsite is volgens het gerechtshof slechts een ‘platform’, dat niet bemiddelt bij een reisovereenkomst. Daarom valt het niet onder de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds.

Bron:           PensioenPro
Datum:         31 mei 2019

Toezicht

DNB nieuwsbrief pensioenen mei 2019
In het mei nummer staan: guidance sleutelfuncties en functiescheiding; DNB actualiseert Q&A informatiebeveiliging; inleveren documenten via DLT; Oproep netwerk centrale banken om verduurzaming en kort nieuws.

Bron:           DNB
Datum:         29 mei 2019

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP.
Op 31 mei is er een nieuwe versie van het besluit Inkomstenbelasting, Lijfrenten en rechten op periode uitkeringen gepubliceerd in de Staatscourant.  In dit besluit zijn de beleidsstandpunten opgenomen over de lijfrenteverzekering, de lijfrenterekening, het lijfrentebeleggingsrecht, de aftrek van premies voor lijfrenteverzekeringen en de aftrek van de inleg voor lijfrenterekeningen en lijfrentebeleggingsrechten als uitgaven voor inkomensvoorzieningen onder de Wet IB 2001. Ook zijn de beleidsstandpunten opgenomen over vóór 2001 gesloten lijfrenten en andere rechten op periodieke uitkeringen voor de toepassing van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001.

Bron:           Centraal Aanspreekpunt Pensioenen
Datum:         6 juni 2019

Overig 

Vivat verkocht aan Athora en NN
Verzekeraar Vivat komt in handen van Athora en NN group. Dat betekent dat de andere gegadigden afvallen. Athora en NN moeten nog wel toestemming van toezichthouder DNB krijgen, anders gaat de koop niet door.

Bron:           FD
Datum:         7 juni 2019

Twee miljoen Nederlanders dreigen volgend jaar gekort te worden op hun pensioen
Miljoenen Nederlanders dreigen gekort te worden op hun pensioen. Daarvoor waarschuwt DNB dinsdag. Mocht de financiële positie niet verbeteren, dan moeten mogelijk 3 pensioenfondsen in 2020 en 33 pensioenfondsen in 2021 een korting doorvoeren.

Bron:           DNB
Datum:         3 juni 2019

Werknemers schatten hun AOW-leeftijd vaak te laag in
Uit onderzoek van het NIDI blijkt dat oudere werknemers denken dat ze veel eerder AOW zullen krijgen dan in werkelijkheid het geval is. Ruim driekwart van degenen die ongeveer of precies denkt te weten wanneer ze recht hebben op AOW, zit er ver naast. Ook blijkt dat de jongere werknemers hun eigen AOW-leeftijd het meest onderschatten.

Bron:           De Volkskrant
Datum:         3 juni 2019

Dekkingsgraad gedaald in mei
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in mei teruggevallen van 107% naar 104%. Na de lichte stijging in april, is de rente verder teruggelopen en ook de aandelenbeurzen noteerden verliezen in mei. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, is in mei van 108% gezakt naar 107%.

Bron:           Aon
Datum:         3 juni 2019

Helft Nederlanders is positief over eigen financiële situatie
Ongeveer de helft van de Nederlanders bestempelt hun financiële situatie als goed tot zeer goed. Volgens drie op de tien Nederlanders is hun financiële situatie de afgelopen 12 maanden verbeterd, een kwart van de Nederlanders zag de eigen financiële situatie verslechteren. Dat blijkt uit de Monitor financieel gedrag van Wijzer in geldzaken.

Bron:           Wijzer in geldzaken
Datum:         28 mei 2019

Bavaria wacht onderhandelingen niet af en bedenkt eigen oudedagsplan
Bavaria-werknemers kunnen hun vakantiedagen gebruiken om eerder met pensioen te gaan. Met die mogelijkheid neemt het bedrijf het heft in eigen handen en wacht het sluiten van een nieuw pensioenakkoord niet af.

Bron:           FD
Datum:         27 mei 2019

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.