Pensioenweek in beeld week 20

mei 17

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicaties

Rijksverslag 2018 van ministerie van SZW gepubliceerd
Het Rijksverslag van 2018 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gepubliceerd. Hierin is een stuk opgenomen over de oudedagsvoorziening.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         15 mei 2019

Wetgeving

Koolmees beantwoordt Kamervragen over bereidheid deelnemers in te leveren voor duurzaam beleggen
Minister Koolmees (SWZ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Weyenberg (D66) over het bericht ‘Onderzoek: deelnemers bereid in te leveren voor duurzaam beleggen’. Hij vindt het positief dat veel deelnemers duurzaam beleggen belangrijk vinden. Inzicht in het beleggingsbeleid is daarbij belangrijk.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         13 mei 2019

Secretaris Snel beantwoordt vragen over brief Ombudsman
Secretaris Snel antwoordt mede namens de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de vragen van VVD leden over de brief van de Ombudsman aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het opnieuw aandacht vragen voor de korte aanvraagtermijn voor de ‘bijzondere situaties’ voor huurtoeslag van 28 maart 2019.

Hij deelt de mening dat pensioenuitvoerders verantwoordelijkheid hebben in het bijdragen aan het vergroten van de bekendheid van de regeling voor ‘bijzondere situaties’ voor  huurtoeslag. Ze geven daar momenteel al invulling aan door (gewezen) deelnemers in de afkoopbrieven en op de website te wijzen op de mogelijke gevolgen van het afkopen van een klein pensioen voor de huurtoeslag. Het ministerie van SZW zal met de koepels van pensioenuitvoerders in gesprek gaan, zodat de gewenste bekendheid bereikt kan worden.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         13 mei 2019

Beantwoording Kamervragen inbreukprocedure IORP II-richtlijn
Op 19 maart 2019 heeft Nederland een ingebrekestelling ontvangen van de Europese Commissie voor het laten verstrijken van de termijn voor implementatie van de IORP II-richtlijn.

Minister Koolmees (SWZ) geeft in reactie op de hierover gestelde Kamervragen aan dat de Nederlandse wet- en regelgeving volledig in overeenstemming is gebracht met de richtlijn. De ingebrekestelling bleek het gevolg van het per ongeluk niet verzenden van de notificatie aan de Europese Commissie. De notificatie heeft inmiddels op de juiste wijze plaatsgevonden en de verwachting is dat de Europese commissie de infractieprocedure niet zal voortzetten.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         13 mei 2019

Rechtspraak

Hof Arnhem-Leeuwarden doet tussenuitspraak over
Een werkgever bestrijdt een besluit tot verplichte aansluiting bij het bedrijfstakpensioenfonds aan en betwist in dat verband het overgrote deel van de door het pensioenfonds aan dat besluit ten grondslag gelegde feitelijkheden. Het pensioenfonds tracht meer stukken en meer informatie van werkgever te verkrijgen, welke stukken en informatie zich enkel onder werkgever bevinden.

Het pensioenfonds heeft naar het oordeel van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een rechtmatig belang bij de door haar van werkgever verlangde informatie en de beperkte opvatting van werkgever over de plicht om mee te werken aan het inbrengen van stukken wordt, gezien o.m. het bepaalde in de artikelen 20 en 22 Rv, verworpen. Van werkgever wordt dan ook verlangd dat zij haar verweer substantieert, allereerst door het overleggen van stukken en zo nodig nadien door het ontsluiten van verdere stukken en gegevens uit haar administratie.

Bron:           Rechtspraak
Datum:         16 mei 2019

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP.
Deze week heeft het CAP een nieuwe versie van V&A 17-027 inzake de oprenting van een oudedagsverplichting gepubliceerd.

Bron:           Centraal Aanspreekpunt Pensioenen
Datum:         17 mei 2019

Overig

Deelnemers eisen meer informatie over Belgiëgang Aon
Volgens twee deelnemers moet het pensioenfonds Aon Groep Nederland veel meer cijfers, documenten en gegevens verstrekken voor deelnemers kunnen stemmen over de waardeoverdracht naar België. De deelnemers hebben daarom een brief gestuurd aan het bestuur, met daarin vragen over de voorgenomen waardeoverdracht naar United Pensions.

Bron:           PensioenPro
Datum:         16 mei 2019

Bestuurders pensioenfonds Vervoer overschrijden maximale zittingstermijn
Uit het jaarverslag van de bestuurders pensioenfonds over 2018 blijkt dat drie van de tien bestuursleden bij pensioenfonds Vervoer langer op hun plek zitten dan twaalf jaar. Dat is in strijd met een norm uit de Code Pensioenfondsen, maar het fonds vindt behoud van draagvlak, kennis en ervaring belangrijker.

Bron:           PensioenPro
Datum:         15 mei 2019

Ook streekvervoer staakt 28 mei om pensioenen
Ook het streekvervoer zal naast werknemers van de NS en het stadsvervoer in drie grote steden staken om hun pensioeneisen kracht bij te zetten. Er wordt niet gestaakt door het streekvervoer op 28 mei in Utrecht (Keolis en Qbuzz), op de Veluwe (Keolis), in de Achterhoek en Rivierenland (Arriva) en in Lelystad en omgeving (Connexxion). Op de provincies Utrecht en Gelderland na, zal in de rest van het land bijna geen bus of trein meer rijden. Eerder was al bekendgemaakt dat werknemers bij de NS en het stadsvervoer in de drie grote steden 28 mei de hele dag staken.

Een dag later volgt een 24-uursstaking in onder meer de sectoren metaal en bouw.

Vakbond FNV wil dat de AOW-leeftijd nu wordt bevroren. Als de geplande stijging per 1 januari volgend jaar doorgaat zit een pensioenakkoord met dit kabinet er niet meer in. Aan de bevriezing hangt een stevig prijskaartje, dus het kabinet heeft nog maar een paar weken de tijd om daarmee te komen.

Bron:           FNV
Datum:         15 mei 2019

Pensioenplannen Nederlanders vaak te hoog
Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders over hun pensioenplannen hoge ambities hebben, maar dat hun pensioen meestal niet zo hoog blijkt als ze zich hebben voorgesteld. De plannen kunnen niet daadwerkelijk worden waargemaakt.

Bron:           Baaz
Datum:         13 mei 2019

 ‘Hogere AOW-leeftijd is onnodig’
Hoogleraar Harrie Verbon van de Universiteit Tilburg stelt dat het probleem van de stijgende AOW-uitgaven wordt overdreven. Het is daarom logisch dat de verhoging van de AOW-leeftijd, en daaraan gekoppeld de pensioenleeftijd, voor de bonden nog een strijdpunt is. Verbon geeft kritische antwoorden op AOW- en pensioen gerelateerde vragen in het artikel.

Bron:           AD
Datum:         11 mei 2019

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.