Pensioenweek in beeld week 19

mei 10

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicaties

Ombudsman Pensioenen brengt jaarverslag 2018 uit
Op 8 mei 2019 presenteerde Ombudsman Pensioenen mr. Henriëtte de Lange het Jaarverslag 2018 aan de voorzitter van de Pensioenfederatie en aan de directeur van het Verbond van Verzekeraars. De Lange is sinds 1 januari 2019 de Ombudsman Pensioenen en volgde daarmee Piet Keizer op. De Ombudsman Pensioenen nam in 2018 446 klachten in behandeling. Het grootste deel van de klachten gaat over ouderdomspensioen. De Ombudsman had voor de pensioenuitvoerders van beide koepels de volgende aanbevelingen:

  • Verbeter de klachtenprocedure. Het indienen van een klacht moet eenvoudiger kunnen en de pensioenuitvoerder moet een uiting van ongenoegen eerder als klacht erkennen;
  • Maak de klachtenprocedure goed vindbaar op de website en
  • Schenk meer aandacht aan redelijkheid en billijkheid bij het toekennen van een nabestaandenpensioen.

Bron:           Ombudsman Pensioenen
Datum:         8 mei 2019

Wetgeving

Nadere memorie van antwoord Wet arbeidsmarkt in balans
Minister Koolmees (SZW) heeft de nadere memorie van antwoord over de Wet arbeidsmarkt in balans aan de Eerste Kamer gestuurd. Hierin beantwoordt hij schriftelijke vragen over onder meer de vormgeving en uitvoerbaarheid van adequaat pensioen voor payrollers. Over de uitvoerbaarheid van het voorgenomen  besluit inzake de adequate pensioenregeling besluit zegt Koolmees: “De ruimte die het besluit laat voor eigen keuzes biedt werkgevers en werknemers in de payrollbranche mogelijkheden om de uitvoeringsconsequenties van hun pensioenregeling te beïnvloeden. Zoals in de memorie van antwoord al is gemeld, is de regering bereid om bij het vaststellen van de invoeringsdatum van het besluit rekening te houden met de tijd die werkgevers en werknemers nodig hebben om een eigen adequate pensioenregeling te treffen.”

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         7 mei 2019

Kamervragen Omtzigt over de kosten van pensioenen
Omtzigt (CDA) heeft op 3 mei 2019 vragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de kosten van pensioenen en de mogelijkheden van het in rekening brengen van te hoge kosten bij individuele rekeningen. Hij verwijst daarbij naar het rapport van de commissie-Hayne in Australië, die onderzoek heeft gedaan naar misstanden in de financiële sector en waarbij aan het licht kwam dat de financiële industrie zeer forse kosten in rekening bracht bij individuele pensioenrekeningen.

Bron:           Tweede Kamer
Datum:         3 mei 2019

Toezicht

EIOPA geeft advies over duurzaamheid aan de Europese Commissie
Op 3 mei 2019 publiceerde EIOPA een advies aan de Europese Commissie over duurzaamheid in o.a. de gebieden van risicobeheer en investeringsstrategieën.

Bron:           EIOPA
Datum:         3 mei 2019

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP.

Als gevolg van de publicatie van de CAP op 28 december 2018 over de handreiking voor de interpretatie van het begrip ‘Regeling voor vervroegde uittreding’ als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964, zijn twee V&A’s vervallen en is een V&A aangepast.

Bron:           Centraal Aanspreekpunt Pensioenen
Datum:         10 mei 2019

Rechtspraak

Het Hof: Prejudiciële verwijzing – Berekening van het ouderdomspensioen
Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en artikel 4 van richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid, verbod van iedere discriminatie op grond van geslacht, indirecte discriminatie, deeltijdarbeid, berekening van het ouderdomspensioen.

Bron:           Curia Europa
Datum:         8 mei 2019

Hof Amsterdam: overgangsregeling met verhoging pensioenleeftijd geen verboden leeftijdsonderscheid
Dat bepaalde het hof in een uitspraak van 30 april 2019. De overgangsregeling, op grond waarvan de pensioenleeftijd van piloten van KLM stapsgewijs wordt verhoogd van 56 jaar naar 58 jaar, levert geen verboden leeftijdsonderscheid op. Volgens het Hof zijn de doelen die KLM en VNV aanvoeren voor de Overgangsregeling dezelfde als die door de Hoge Raad legitiem worden geacht namelijk dat het pensioenontslag voor vliegers bij het bereiken van de leeftijd van 56 jaar objectief gerechtvaardigd is.

Bron:           Rechtspraak.nl
Datum:         3 mei 2019

Hof: Euronext verliest pensioenconflict
Het hof oordeelt dat de Amsterdamse beurs is tekortgeschoten in zijn zorgplicht voor oud-medewerkers. Dat valt volgens NRC op te maken uit een recent arrest van het gerechtshof Amsterdam in een zaak die al ruim vijf jaar voortsleept en die mogelijk implicaties heeft voor andere werkgevers. Inzet van de juridische strijd zijn de pensioenen van zo’n 130 voormalige werknemers van Euronext. Het arrest is nog niet gepubliceerd.

Bron:           NRC
Datum:         2 mei 2019

Overig

België krijgt eerste bedrijfstakfonds voor meerdere sectoren
In België is een nieuw bedrijfstakfonds opgericht: Sefoplus. Het fonds met 125.000 deelnemers is ontstaan na opzegging van een verzekerd contract. Het is voor België voor het eerst, dat één fonds meerdere sectoren bedient, met verschillende premiesniveaus.

Bron:           Pensioenpro
Datum:         10 mei 2019

Belangstelling voor afdekken langlevenrisico minimaal
Nederlandse pensioenfondsen hebben weinig interesse in het onderbrengen van langlevenrisico bij een (her)verzekeraar. De mogelijkheid om deelnemers te korten als de levensverwachting stijgt, biedt voldoende houvast.

Bron:           Pensioenpro
Datum:         9 mei 2019

Pensioenprotest op 28 en 29 mei 2019
Op dinsdag 28 mei leggen werknemers van de NS de hele dag het werk neer. Ook het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gaat dan de hele dag staken voor een beter pensioen, melden de vakbonden. In maart riepen vakbonden CNV, FNV en VCP werknemers al op om op 29 mei op grote schaal te gaan staken om hun pensioenwensen kracht bij te zetten wanneer een pensioenakkoord nog niet in zicht zou zijn.

Bron:           AMweb
Datum:         8 mei 2019

MKB-Nederland en VNO-NCW: Niet staken maar onderhandelen over pensioen
MKB-Nederland en VNO-NCW nemen afstand van het voornemen van de vakbeweging om eind mei voor een beter pensioen te gaan staken bij onder meer de NS en in het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. ‘Reizigers en bedrijven worden gedupeerd door dit soort politieke stakingen. De energie kan beter worden gestoken in echte oplossingen aan de onderhandelingstafel.’

Bron:           MKB
Datum:         8 mei 2019

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.