Pensioenweek in beeld week 18

mei 03

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicatie

Nieuwsbericht Convenant Toetsingscommissie Uitsluitingsclausule
Het Convenant toegang tot aan arbeid gerelateerde verzekeringen bepaalt sinds 1 januari 2010 dat verzekeraars bij verzekeringen die (mede)dekking bieden tegen het risico van overlijden een uitsluitingsclausule mogen hanteren. Om te toetsen of er bij overlijden bijv. sprake is van misbruik, mag de verzekeraar de Toetsingscommissie inschakelen. Maar de Toetsingscommissie heeft net persé het laatste woord over de uitsluitingsclausule. Wij schreven hier een nieuwsbericht over, lees deze hier.

Wetgeving

Besluit goedkeuring wijziging van het reglement van de Stichting Pensioenregister gepubliceerd
Op 1 mei 2019 is het Besluit goedkeuring wijziging van het reglement van de Stichting Pensioenregister in de Staatscourant gepubliceerd. Het reglement bevat regels met betrekking tot het ontwikkelen en beheren van het pensioenregister, met inbegrip van de bekostiging daarvan en (de wijze van) de gegevensverwerking.

Bron:           Staatscourant
Datum:         1 mei 2019

Eerste Kamer blijft kritisch over Wab
De Eerste Kamerfracties hebben nog tal van kritische vragen over het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans. Dat blijkt ook uit het nader voorlopig verslag naar aanleiding van schriftelijke inbreng door de vaste commissie SZW. Zo wordt de adequate pensioenregeling voor payrollers , zoals uitwerkt in het wetsvoorstel en in het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs,  onuitvoerbaar genoemd.

Bron:           Eerste Kamer
Datum:         30 april 2019

Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie
De EU-2020-strategie is gericht op de bevordering van duurzame, inclusieve en slimme groei. De doeltellingen hiervan zijn samengevat in vijf kerndoelen en tien richtsnoeren. Aan de hand van deze afspraken dienen de lidstaten hun eigen nationale (sub)doelen te bepalen. Jaarlijks stelt de Stichting van de Arbeid in samenwerking met de SER de Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het bereiken van deze gemeenschappelijke Europese doelstellingen op. Op pensioengebied wordt de ontwikkeling van dekkingsgraden en een nieuw pensioencontract genoemd.

Bron:           Stichting van de Arbeid
Datum:         30 april 2019

Rechtspraak

Kifid: verzekeraar hoeft kort voor pensionering niet te waarschuwen voor dalend pensioenkapitaal
Achmea en Aegon hoeven een daling van het pensioenkapitaal die zich voordeed in de laatste maanden voor de pensioendatum niet te vergoeden. Twee consumenten eisten dit bij de Geschillencommissie van het Kifid, omdat de pensioenverzekeraars hen niet hadden gewaarschuwd voor dit risico van waardevermindering kort voor pensionering. Volgens Kifid is inherent aan een beschikbare premieregeling dat pensioenkapitaal kan dalen. Een nieuwe waarschuwing was dus niet nodig.

Bron:           Kifid
Datum:         1 mei 2019

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP. Er zijn deze week geen nieuwe V&A’s gepubliceerd.

Bron:           Centraal Aanspreekpunt Pensioenen
Datum:         3 mei 2019

Toezicht

DNB Nieuwsbrief Pensioenen april 2019
In dit nummer wordt in gegaan op de nieuwe guidance die DNB heeft gepubliceerd over de mogelijkheden van uitbesteding van sleutelfuncties, in het bijzonder het sleutelfunctiehouderschap. Daarnaast wijzen AFM en DNB op het belang van overgang naar alternatieve benchmarks. En verder in de nieuwsbrief: uitvraag niet-financiële risico’s; onderzoek niet-financiële risico’s 2018; uitkomsten materiële toetsing pensioeninstellingen; Premiepensioeninstellingen: toepassing Joint Guidelines op verklaringen van geen bezwaar; Brexit-voorbereidingen.

Bron:           DNB
Datum:         30 april 2019

Financiële positie pensioenfondsen nog niet toereikend
De financiële positie van pensioenfondsen is in het eerste kwartaal van 2019 weliswaar verbeterd, maar nog niet geheel toereikend. Dit blijkt uit cijfers die pensioenfondsen aan toezichthouder DNB hebben verstrekt. Het vermogen van de pensioenfondsen groeide, vooral door de wereldwijde stijging van de aandelenkoers. Daar staat tegenover dat ook de financiële verplichtingen, vooral als gevolg van een verdere daling van de rente toenamen.

Bron:           DNB
Datum:         30 april 2019

Overig

PFWZ komt in 2021 met een regeling voor zzp’ers
PFZW wil in 2021 een verplichte regeling invoeren voor zzp’ers in de sector kunst en cultuur. Zelfstandigen die zelf al pensioen opbouwen, kunnen afzien van deelname. Dit staat in het deze week verschonen jaarverslag van het fonds voor de sector zorg en welzijn. Aansluiting van alle werkenden is in deze sector, waar kunst en cultuur ook binnenvallen, een belangrijke doelstelling van de PFWZ.

Bron:           PensioenPro
Datum:         3 mei 2019

ABP volledig uit tabak en kernwapens
Pensioenfonds ABP heeft vorig jaar circa 5,7 miljard euro meer belegd in duurzame ontwikkelingsdoelen. Ook stak het meer geld in hernieuwbare energie. Daarmee ligt het ambtenarenfonds op schema om zijn eigen verduurzamingsdoelen te halen. Inmiddels zijn tabaksproducenten en producenten van kernwapens in de ban gedaan. Daarnaast stapte ABP uit zo’n 150 beursgenoteerde bedrijven die niet meer aan zijn duurzaamheidscriteria voldoen.

Bron:           NRC
Datum:         2 mei 2019

Pensioenthermometer: dekkingsgraad loopt weer wat op in april
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in april weer wat opgekrabbeld van 106% naar 107%. De rente is na de dip van eind maart weer iets opgelopen en de aandelenbeurzen noteerden in april wederom goede rendementen. De beleidsdekkingsgraad is in april stabiel gebleven op 108%.

Bron:           Aon
Datum:         1 mei 2019

ANBO houdt vertrouwen in vakbonden
De belangenorganisatie voor senioren ANBO houdt vertrouwen in de onderhandelaars van vakbonden die werken aan een nieuw pensioenstelsel. ANBO vindt het logisch dat de vakbonden een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd onderdeel van de onderhandelingen maken: de AOW is gemiddeld de helft van het inkomen van gepensioneerden en de te snelle verhoging is voor vele aanstaande gepensioneerden een zware last. ANBO heeft dat vandaag in een brief aan minister Koolmees (SZW) laten weten. ANBO heeft de brief gestuurd naar aanleiding van een schrijven waarin de organisaties KNVG en NVOG hun vertrouwen in de onderhandelaars hebben opgezegd.

Bron:           ANBO
Datum:         29 april 2019

Vakcentrale VCP werkt aan een plan B voor de pensioenonderhandelingen
Vakcentrale VCP werkt aan een plan B voor de pensioenonderhandelingen, waarin hardere afspraken worden gemaakt over premies die werkgevers inleggen. De VCP studeert op een pensioencontract waarbij de rekenrente niet meer hoeft te worden gehanteerd en valt daarbij terug op een reëel contract, waarbij wordt gekoerst op een gemiddeld beleggingsrendement. Zo omzeilt de VCP de problemen met de rekenrente.

De pensioenuitkomst wordt voor deelnemers wel ongewisser, omdat er dus gekoerst wordt. Dit model komt in de buurt van wat in FNV-kringen ook wel een casinopensioen genoemd wordt.

Bron:           De Telegraaf
Datum:         27 april 2019

Intern toezicht bij pensioenfondsen naar een hoger plan
De Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP) heeft de VITP-Toezichtcode gemoderniseerd. De nieuwe code geeft weer wat haar leden zien als principes en normen voor een goed intern toezicht om zo een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering in de pensioensector en daarmee aan het herstel van het vertrouwen in pensioenfondsen. De VITP-Toezichtscode vindt u hier.

Bron:           Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector
Datum:         25 april 2019

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.