Pensioenweek in beeld week 17

apr 26

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Publicaties

Nieuwsbericht: Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019
De AP heeft zelf beleid vastgesteld om invulling te geven aan de bevoegdheid tot het opleggen van een boete onder de AVG en de Uitvoeringswet AVG. Het beleid heeft betrekking op het bepalen van de hoogte van een boete en is tijdelijk van aard. Wij schreven over deze boetebeleidsregels een nieuwsbericht. Klik hier om meer te lezen

Besluit bekostiging financieel toezicht 2019
In dit besluit is de nieuwe verdeling van de kosten van het doorlopend toezicht over de verschillende toezichtscategorieën gewijzigd. De toezichthouders DNB en AFM moeten in hun begroting inzichtelijk maken hoe zij tot het bedrag voor het doorlopend toezicht zijn gekomen.

Bron:           Staatsblad/ Pensioenfederatie
Datum:         25 april 2019

Wetgeving

Beantwoording Kamervragen rol vermogensbeheerders en beleggingsinstellingenbekostiging financieel toezicht 2019
Minister Koolmees (SWZ) zendt de Tweede Kamer antwoorden op de Kamervragen van Omtzigt (CDA) over de rol van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen bij grote financiële schandalen en het feit dat Nederlandse pensioenfondsen geheime overeenkomsten sluiten met hen waarin zeer waarschijnlijk de beheerder feitelijk nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade.

Bron:            Rijksoverheid
Datum:         23 april 2019

Verslag algemeen arbeidsmarktbeleid overleg Tweede Kamer
Minister Koolmees (SWZ) en de vaste commissie voor SWZ hebben overleg gevoerd over verscheidene punten. Zij spreken hierbij over een pensioenakkoord als oplossing, zodat iedereen een onbezorgde oude dag kan halen.

Bron:            Rijksoverheid
Datum:         23 april 2019

Brief minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Toekomst pensioenstelsel
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de diversiteit binnen pensioenfondsbesturen in 2017 en over de toezegging om samen met de pensioenfondsen en toezichthouders in kaart te brengen hoe bepaalde maatregelen uit het Financieel Toetsingskader effectiever en doelmatiger zouden kunnen worden ingericht.
Voor de vergroting van de diversiteit zijn stimuleringsmaatregelen genomen, die de minister in de rapportages vanaf 2019 hoopt terug te zien.
Daarnaast komt er een realistischer inzicht van de reële situatie van een pensioenfonds door de definitie van de reële dekkingsgraad aan te passen in het Besluit Financieel toetsingskader.
Verder geeft de minister aan dat hij de wensen van toezichthouder AFM t.a.v. waarborgen bij productontwikkeling betrekt bij de evaluatie van de Wet verbeterde premieregeling.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         24 april 2019

Verslag voorstel van wet wijziging Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
Dit is een verslag bij het voorstel van wet van de leden Smeulders en Van Rooijen tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het voorkomen van pensioenkortingen op korte termijn.

Bron:            Rijksoverheid
Datum:         25 april 2019

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP. Deze week is het overzicht van u-rendementen en marktrenten bijgewerkt.

Bron:           CAP
Datum:         26 april 2019

Internationaal

Macron doet toezeggingen, maar verdedigt zijn hervormingen
President Macron heeft in een langverwachte reactie op de eisen van de gele-hesjesbeweging beloofd dat hij de inkomensbelasting zal verlagen, met name voor de middenklasse. Daar staat tegenover dat de Fransen langer moeten doorwerken om de pensioenen te kunnen blijven betalen.

Bron:           NOS
Datum:         25 april 2019

Overig

Voorstel ‘openbaarmaking in relatie tot duurzame beleggingen risico’s’ aangenomen
Op 18 april heeft het Europees Parlement het akkoord tussen de Raad, het Parlement en de Commissie ten aanzien van het voorstel ‘openbaarmaking in relatie tot duurzame belegging en risico’s’ aangenomen. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen moeten nu openbaar maken hoe ze ESG-risico’s in hun beslissingsprocedures meenemen. Pensioenfondsen behouden zo de vrijheid om zelf te bepalen hoe ze duurzaamheid meenemen in hun beleggingsstrategie, maar er is meer controle mogelijk.

Bron:            Pensioenfederatie
Datum:         24 april 2019

Scildon waarschuwt voor juridische gevolgen gebrekkige pensioencommunicatie
Er is een sterke juridische noodzaak om kritisch te kijken naar het communicatiebeleid rondom pensioenen. Pensioenaanbieders, pensioenadviseurs en werkgevers zullen deelnemers actief moeten informeren over hun pensioen om juridische gevolgen te voorkomen. De nieuwe juridische trend draait namelijk niet meer om verkeerde informatie die is verstrekt, maar om informatie die helemaal niet is verstrekt. Pensioenverzekeraars kunnen pensioenadviseurs helpen om goede pensioencommunicatie mogelijk te maken.

Bron:           AM:web
Datum:         25 april 2019

Pensioenkoepels: vertrouwen in vakbeweging aan pensioentafel verdwenen
De pensioenkoepels KNVG en NVOG zijn van mening dat de vakbeweging voornamelijk de belangen van de werkenden behartigt, waardoor de belangen van de gepensioneerden ondervertegenwoordigd zijn. De organisatie van gepensioneerden hebben daarom geen vertrouwen meer in de pensioenonderhandelaars en gaan een petitie starten die korting op de pensioenen moet voorkomen en de indexatie moet herstellen.

Bron:            AM:web
Datum:         26 april 2019

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.