Pensioenweek in beeld week 14

apr 05

We houden je via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. Hierbij verzamelen we uit alle beschikbare media het laatste nieuws. We willen natuurlijk geen auteursrechten op nieuwsartikelen schenden, vandaar dat we ze in sommige gevallen samenvatten tot 150 karakters. Dan geven we wel de link aan waar je het bronartikel (eventueel betaald) kan lezen.

Printen? Download dan hieronder de gratis pdf.
Leuk om met andere pensioenliefhebbers te discussiëren over deze berichten? Ga dan naar onze LinkedIn pagina.

Wetgeving

Beantwoording Kamervragen over terugvordering partnerpensioen
Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Omtzigt (CDA) over “het feit dat het ABP jarenlang uitbetaalde partnerpensioenen terugvordert”. De minister geeft daarbij onder andere aan: “Pensioenuitvoerders mogen niet eigenstandig pensioenuitkeringen aanpassen. Uitsluitend het pensioenreglement bepaalt de aanspraken op pensioen of de uitkeringen. Nadat een fout is ontdekt, zijn zij daarom gehouden hetgeen te veel is uitbetaald, terug te vorderen. En als te weinig is uitbetaald, het resterende bedrag alsnog uit te betalen. Bij terugvordering vind ik het van belang dat pensioenuitvoerders rekening houden met de omstandigheden van het geval.”

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         4 april 2019

Europees Parlement neemt PEPP verordening aan
Het Europees Parlement heeft op 4 april 2019 de PEPP-verordening aangenomen. De tekst van de verordening zal nu officieel ingediend worden bij de Raad waarna de tekst gepubliceerd zal worden in het Publicatieblad van de Europese Unie en 20 dagen na publicatie in werking treden. Verwacht wordt dat de eerste PEPP’s binnen 2,5 jaar na inwerkingtreding op de markt zullen komen

Bron:           European Commission
Datum:         4 april 2019

Ministerie van Financiën publiceert besluit over bijzonder overheidstoezicht i.v.m. btw over beheerkosten
In een besluit van 22 maart 2019 dat op 1 april 2019 in de Staatscourant werd gepubliceerd, wordt voor pensioenfondsen buiten twijfel gesteld dat pensioenfondsen onder bijzonder overheidstoezicht staan. Dit is belangrijk in het kader van het voldoen aan de zogenoemde ATP-voorwaarden die volgen uit de Europese jurisprudentie en die aanleiding zijn voor een btw-vrijstelling voor pensioenfondsen.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         1 april 2019

Vennootschapsbelasting. Inkomstenbelasting. Waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten
In een besluit van 19 maart 2019 dat op 1 april 2019 in de Staatscourant werd gepubliceerd, worden twee aandachtgebieden behandeld.

In hoofdstuk A. staat de waarde in het economische verkeer centraal. Die is van belang voor de hoogte van een koopsombetaling in verband met de overdracht van een pensioenverplichting. Daarnaast speelt de waarde in het economische verkeer een rol bij het beoordelen van de zakelijkheid van pensioenaanspraken, die door een naamloze of besloten vennootschap (werkgever) aan een directeur-grootaandeelhouder (DGA) zijn toegekend.

Hoofdstuk B. van het besluit behandelt het beleid dat de Belastingdienst hanteert met betrekking tot de waardering van pensioen- en lijfrenteverplichtingen in het kader van de jaarwinstbepaling.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         1 april 2019

Rechtspraak

Rechtbank Den Haag: Niet opzeggen slapend dienstverband in strijd met goed werkgeverschap
De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft op 28 maart 2019 uitspraak gedaan dat de werkgever op straffe van een dwangsom de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer (langer dan 2 jaar) moet opzeggen, zonder inachtneming van de geldende opzegtermijn en onder toekenning van de wettelijke transitievergoeding. Tot nu toe oordeelde de rechtspraak anders. De voorzieningenrechter vindt dat thans niet langer is vol te houden dat het in stand houden van een slapend dienstverband geen strijd oplevert met goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW).

Bron:           De rechtspraak
Datum:         2 april 2019

Fiscaal

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP.

Er zijn deze week drie V&A’s gepubliceerd. Deze gaan over: Het begrip regulier (jaar)loon in de Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding”, Pensioen/stamrecht eigen beheer en terugbetalen aandelenkapitaal of uitkeren dividend en de Benaderde Marktwaarde Methode.

Bron:           Centraal Aanspreekpunt Pensioenen
Datum:         29 maart 2019

Toezicht

Europese toezichthouder EIOPA lanceert stresstest
Europese toezichthouder EIOPA lanceert de derde stresstest voor pensioenfondsen. De Nederlandsche Bank coördineert deze stresstest in ons land namens EIOPA. EIOPA wil met deze stresstest de veerkracht en mogelijke kwetsbaarheden van Europese pensioenfondsen analyseren. Zo wordt gekeken naar de mogelijke impact van een stress scenario op de financiële stabiliteit. Voor het eerst beoordeelt EIOPA in deze stresstest de blootstelling aan milieu, sociale en governance risico’s (ESG).

Bron:           EIOPA
Datum:         2 april 2019

Nieuwsbrief Pensioenen maart 2019
Op 29 maart 2019 is de nieuwsbrief van DNB gepubliceerd. In dit nummer wordt er ingegaan op de volgende onderwerpen:  informatiebeveiligingsmonitor; Cindy van Oorschot nieuwe DNB-divisiedirecteur Toezicht Pensioenen; Seminar ‘Belangen Verstrengeld?!’; Kort nieuws; Uitbreiding Digitaal Loket Toezicht.

Bron:           DNB
Datum:         29 maart 2019

Europese praktijkvoorbeelden voor informatieverstrekking aan pensioendeelnemers
De Europese pensioen- en verzekeraarstoezichthouder EIOPA heeft praktijkvoorbeelden gepubliceerd voor de informatieverstrekking aan pensioendeelnemers. Dat betreft onder meer informatieverstrekking over behaalde beleggingsresultaten, rondom het proces van pensionering en tijdens de uitkeringsfase. De voorbeelden zijn voor nationale toezichthouders en pensioenuitvoerders die pensioeninformatie moeten versturen aan deelnemers.

Bron:           AFM
Datum:         26 maart 2019

Overig

Koolmees: ‘Geen deadline voor pensioenakkoord, wel urgentie’
Minister Koolmees hecht belang aan voldoende compensatiebronnen voor de afschaffing van de doorsneesystematiek. ‘Je wilt wel het gevoel hebben, dat er voldoende manieren zijn om deelnemers te kunnen compenseren.’

Bron:           PensioenPro
Datum:         5 april 2019

Flexibel met pensioen
Dit rapport is het eindproduct van de projectgroep “Flexibel met pensioen”. We gaan na in hoeverre mensen nu flexibel met pensioen kunnen en wat de overwegingen zijn voor toekomstig beleid rondom flexibilisering van de pensioenleeftijd. Gegeven de verhoging van de AOW-leeftijd richten we ons in dit rapport vooral op restricties om eerder uit te treden en kijken we nauwelijks naar de beperkingen om later uit te treden dan op de AOW leeftijd. Verder houden we ons in dit rapport vooral bezig met lange termijn en niet met de transitieproblemen op kortere termijn

Bron:           Netspar
Datum:         4 april 2019

Hoe (on)eerlijk is langer doorwerken?
Door de stijgende AOW-leeftijd moet iedereen langer doorwerken. Maar de maatregel lijkt laagopgeleiden, die eerder ziek worden en korter leven, harder te treffen dan hoogopgeleiden.

Bron:           Financieel Dagblad
Datum:         4 april 2019

Verdere daling van de rente zet herstel in maart onder druk
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in maart, na twee maanden van stijgingen, teruggelopen van 108% naar 106%. Na een goede start van het jaar liep de rente in maart door aankondigingen van de Amerikaanse Centrale Bank (Fed) steeds verder terug. De aandelenbeurzen noteerden weliswaar goede rendementen, maar dit kon het effect van de rente niet teniet doen. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, is in maart stabiel gebleven op 108%.

Bron:           Aon
Datum:         1 april 2019

Korten hoort ook bij ons pensioensysteem
AMSTERDAM – Het financiële herstel van pensioenfondsen komt niet van de grond. Kleine stapjes omhoog worden meteen weer gevolgd door stappen terug. Een wonder uit de polder of op de financiële markten is nodig om kortingen te voorkomen, maar de kans daarop is nihil.

Bron:           De Telegraaf
Datum:         1 april 2019

Actie! Actie! ’t Laat jongeren koud
Vakbond FNV trekt minder nieuwe leden en snijdt in de organisatie. Waar vallen de klappen? En verliest de bond invloed in de ‘polder’?

Bron:           NRC
Datum:         29 maart 2019

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.