Pensioenweek in beeld jaaroverzicht 2020

jan 11

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF bericht

Datum: 11 januari 2021

Ook in 2020 is er weer veel gebeurd op het gebied van pensioen en dat brengen wij graag in kaart. Net zoals vorige jaren geven we je een overzicht van alle belangrijke berichten omtrent pensioen.

Dit overzicht is er om een beknopt overzicht te geven van de pensioenontwikkelingen in 2020. Niet ál het pensioennieuws staat er in. We hebben geprobeerd het zo overzichtelijk mogelijk te houden. Heb je vragen m.b.t. ons jaaroverzicht? Laat het ons dan weten.

We linken bij veel berichten door naar nieuwsberichten en informatie, zodat je meer informatie kunt vinden over bepaalde onderwerpen. Het kan voorkomen dat sommige nieuwsberichten alleen toegankelijk zijn met een abonnement.

Januari

Aan het einde van 2019 heeft minister Koolmees de voortgangsrapportage over de uitwerking van het pensioenakkoord uitgebracht en vragen uit de Eerste Kamer beantwoord. We hebben in ons nieuwsbericht een handig overzicht gemaakt.

Op 12 december 2019 is de Beleidsregel Geschiktheid gewijzigd naar aanleiding van wijzigingen in Europese en nationale wet- en regelgeving en de inwerkingtreding van Europese richtsnoeren. Op 14 januari 2020 is de gewijzigde Beleidsregel gepubliceerd en op 15 januari 2020 is deze wijziging in werking getreden. Tijdens de internetconsultatie van de voorgenomen wijzigingen hebben wij onze input geleverd aan DNB en AFM. DNB en AFM hebben gereageerd op de consultatie in het zogeheten feedback statement. Deze is hier te lezen. Later in het jaar heeft Swalef voor het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken een toegankelijk artikel hierover geschreven. Die kun je hier lezen.

Op 22 januari is er een nieuwe versie van de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen gepubliceerd door het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP). De handreiking is aangepast naar aanleiding van de publicatie van het Staffelbesluit pensioenen van 20 december 2019.

Op 31 januari 2020 heeft minister Koolmees per brief de evaluatie Wet pensioencommunicatie aan de Tweede Kamer aangeboden. Uit de evaluatie, waar ook Swalef aan mee heeft gewerkt, blijkt onder andere dat deelnemers maar beperkt kennis hebben van het eigen pensioen. Wij schreven een nieuwsbericht over de evaluatie. Op diezelfde dag bood minister Koolmees ook de Kamerbrieven Pensioenberekeningen voor drie scenario’s en Kwaliteit pensioenadministraties aan de Tweede Kamer aan.

Februari

Op 10 februari 2020 informeerde minister Koolmees de Tweede Kamer over de diversiteit van pensioenfondsbesturen.

Op 13 februari 2020 heeft minister Koolmees de Tweede Kamer het verslag over de regels van de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 aangeboden. Later in het jaar bleek dat 2021 niet wordt gehaald.

De minister van Financiën heeft in een memorie van antwoord d.d. 17 januari 2020 antwoord gegeven op vragen van de CDA-fractie in de Eerste Kamer over het UBO-register in relatie tot pensioenfondsen. Hierin geeft hij duidelijkheid over de reikwijdte van wie moeten worden ingeschreven in het UBO-register.

Op donderdag 20 februari 2020 organiseerde Swalef een event ter duiding van de evaluatie van de Wet pensioencommunicatie. Lees het verslag over het event hier. Ook hebben we met 45 pensioencommunicatiespecialisten een lijst met vragen, ideeën en wensen samengesteld. Die zijn per brief met minister Koolmees gedeeld.

Op 21 februari 2020 heeft minister Koolmees Kamervragen beantwoord over het advies van de commissie-parameters. Hij gaat hierbij onder andere in op de dekkingsgraad en rekenrente van de pensioensector, het effect van de Ultimate Forward Rate (UFR) op de dekkingsgraad van de pensioensector als geheel en het verschil tussen de feitelijke en actuarieel benodigde premie.

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen heeft in februari een klap van zes procent gekregen en liep daardoor terug van 101 naar 95 procent. Volgens Aon kwam dit door het coronavirus.

In februari schreven wij ook een artikel voor het Pensioen Magazine van februari over of de mogelijke wijzigingen van het pensioenstelsel ook zullen of moeten leiden tot wijzigingen in de governance van pensioenfondsen. Bekijk het artikel hier.

Maart

Omdat er bij pensioenfondsen onduidelijkheid is over de status van Q&A’s van DNB, en dan met name de Q&A’s over IORP II, gaf DNB op 6 maart 2020 uitleg.

Minister Koolmees bood op 9 maart 2020 de Tweede Kamer de nota over het voorstel Regels verdeling van pensioen bij scheidingen 2021 aan.

Op 10 maart 2020 gaf DNB aan dat zij met de financiële sector ging praten over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Zo wilde DNB in kaart brengen hoe de sector de uitbraak merkt en daarnaast konden de laatste ontwikkelingen worden besproken.

Minister Koolmees heeft op 17 maart 2020 Kamervragen beantwoord over het bericht ‘Hof: deelnemer houdt recht op onvoorwaardelijke indexatie’. Hij merkt hierin onder andere op dat hij de analyse niet deelt dat het Hof hier in het algemeen een onderscheid maakt tussen pensioen dat is opgebouwd bij een verzekeraar of bij een pensioenfonds.

Ook pensioenfondsen en verzekeraars worden geraakt door de coronapandemie. DNB onderzoekt daarom ook mogelijke maatregelen om de gevolgen voor deze sectoren te beperken, bleek uit het bericht van 17 maart 2020.

Op 25 maart 2020 heeft het kabinet de NOW ingezet als maatregel om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid moest toen nog worden uitgewerkt, maar de overheid publiceerde al wel een Q&A. Later in het jaar bleek dat er nog twee NOW regelingen nodig waren, omdat de coronapandemie voortduurde. We schreven hier ook een nieuwsbericht over.

Ook hebben op 25 maart 2020 de European Securities and Markets Authority (ESMA) en de Committee of European Audit Oversight Bodies (CEAOB) verklaringen uitgebracht over financiële verslaglegging en de accountantscontrole in verband met het coronavirus.

April

Een pensioenfonds besturen tijdens een crisis. Hoe doe je dat eigenlijk? We vroegen het een aantal specialisten, onder wie bestuurders zelf. We hebben er in april een reeks van inspiratiefilmpjes van gemaakt. Bekijk deze inspirerende filmpjes hier.

Minister Koolmees heeft op 15 april 2020 middels een Kamerbrief gereageerd op twee knelpunten in de waardeoverdracht van kleine pensioenen, die de Stichting van de Arbeid en de pensioenkoepels hebben gemeld. Ook heeft Koolmees de Kamervragen over het bericht: ‘Nabestaandenpensioen in gevaar door coronacrisis’ beantwoord.

Op 23 april 2020 hebben de Europese koepels van toezichthouders op banken, verzekeraars, pensioenfondsen en beurzen (EBA, EIOPA en ESMA) conceptregels voor duurzame beleggingen gepubliceerd.

Op 29 april 2020 maakte DNB bekend dat de financiële positie van pensioenfondsen in het eerste kwartaal van 2020 was verslechterd. Dit was vooral het gevolg van de coronacrisis. Ook heeft de DNB de informatiebeveiligingsmonitor aangeboden.

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen was in april opgelopen van 85% naar 90%. De beleidsdekkingsgraad daalde naar 99%. Deze dekkingsgraad ligt onder het aangepaste tijdelijke wettelijk vereiste minimumbeleidsdekkingsgraad van 100%. Kortingen voor eind 2020 werden daardoor een realistisch scenario.

Mei

In mei begonnen wij met een nieuwe reeks filmpjes: ‘’Besturen in de nieuwe realiteit’’. Bekijk de filmpjes hier.

Minister Koolmees heeft op 14 mei 2020 Kamervragen beantwoord over het vervallen van de AOW-partnertoeslag tijdens de coronacrisis en Staatssecretaris Van Ark heeft op 25 mei 2020 vragen beantwoord over mogelijke ondersteuning van AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis.

Op 20 mei 2020 heeft het kabinet de NOW-regeling gewijzigd. Ook bood de Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief de Tweede Kamer het pakket ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’  aan.

Op 27 mei 2020 heeft minister Koolmees in een antwoord op Kamervragen van Corrie van Brenk (50Plus) benoemd dat hij het belangrijk vindt dat pensioenadministraties op orde zijn.

Juni

Op 2 juni 2020 publiceerde het Centraal Planbureau het rapport ‘Risicorapportage Financiële Markten 2020’.

Op 3 juni 2020 bleek dat AOW-gerechtigde ondernemers die minder omzet hebben door COVID-19 geen gebruik konden maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.

Uit de halfjaarlijkse raming van DNB voor 2020 bleek op 8 juni 2020 dat het bruto binnenlands product bijna twee keer zo hard was gedaald als tijdens de kredietcrisis in 2009, als gevolg van de coronapandemie.

Op 22 juni 2020 heeft minister Koolmees aan de Tweede Kamer een brief gestuurd met betrekking tot de relevante documenten voor de uitwerking van het Pensioenakkoord en verscheen de Hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord.

Wij schreven een nieuwsbericht over het Pensioenakkoord waarin wij de hoofdlijnen uit de Hoofdlijnennotitie voor je op een rij zetten. Lees het bericht hier.

Op 25 juni 2020 kwam DNB met het bericht dat na beoordeling van 150 herstelplannen blijkt dat het niet zeker is dat pensioenfondsen met een ondermaatse dekkingsgraad er weer bovenop komen.

Monica Swalef schreef een artikel voor Goed Bestuur en Toezicht over wat andere sectoren kunnen leren van de pensioensector. Dit tweede deel van het tweeluik over governance in de pensioensector gaat over de geprofessionaliseerde werkwijze op het vlak van geschiktheid, de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd en waarop besluiten worden genomen. Deel 1 werd in januari al gepubliceerd.

Juli

Omdat de minimumlonen stegen, kregen de AOW’ers per 1 juli er ook iets bij. Alleenstaande AOW’ers kregen vanaf die datum netto 1.201,42 euro per maand, wat voorheen 1.187,43 euro was.

Op 4 juli 2020 is er een belangrijke mijlpaal bereikt: het kabinet en sociale partners hebben definitief overeenstemming bereikt over de uitwerking van pensioenakkoord.

Op 6 juli 2020 heeft minister Koolmees de Tweede Kamer de Tweede Nota van wijziging van het voorstel van wet houdende regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) gezonden.

Diezelfde dag informeerde Koolmees de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van de tijdelijke subsidieregeling voor sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden en beschreef hij de contouren van het meerjarig investeringsprogramma duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Ook informeerde hij de Tweede kamer over de stand van zaken van alle maatregelen die in het pensioenakkoord zijn afgesproken.

Op 8 juli 2020 is er een nieuw voorstel van wet houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet op de loonbelasting 1964 ingediend in verband met de verandering van de koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de stijging van de levensverwachting (Wet verandering koppeling AOW-leeftijd). Daarbij is ook de memorie van toelichting gepubliceerd. De Belastingdienst heeft de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel tevens beoordeeld. Dit wetsvoorstel is gepubliceerd nadat de FNV op 4 juli 2020 akkoord is gegaan met het Pensioenakkoord.

Op 10 juli 2020 beantwoordde minister Koolmees Kamervragen over het pensioenakkoord.

Op 14 juli 2020 was er een groot debat over het pensioenakkoord. De komende zes jaar zal het Nederlandse pensioensysteem grondig worden verbouwd.

Op 15 juli 2020 heeft minister Koolmees Kamervragen beantwoord over ‘het vereenvoudigen van de betaling van pensioenpremie bij faillissement’.

Op 16 juli 2020 schreef Sandra Smits van Mens&Kennis een blog over hoe de toetsingsgesprekken bij DNB verliepen in deze nieuwe realiteit.

Op 28 juli 2020 liet de DNB in een statistisch nieuwsbericht weten dat de financiële positie van pensioenfondsen in het tweede kwartaal was verbeterd ten opzichte van het eerste kwartaal.

Augustus

Ondernemingspensioenfondsen reageerden relatief terughoudend op de uitkomsten van de onderhandelingen over het nieuwe pensioenstelsel, bleek uit dit bericht van 4 augustus.

Op 14 augustus 2020 presenteerde The European Insurance and Occupational Pensions Authority (IEOPA) de concept regelgeving voor de PEPP.

Pensioenfonds ABP heeft een app ontwikkeld waarmee gepensioneerden in het buitenland digitaal ‘een bewijs van in leven zijn’ kunnen indienen. VVD-Kamerlid Roald van der Linde heeft minister Koolmees hierover op 21 augustus 2020 vragen gesteld.

Uit een gezamenlijk onderzoek ‘Lage rente en de toekomst van pensioenen’ van het Centraal Planbureau en Netspar op 27 augustus 2020 bleek dat door de lage rente het vermogen van pensioenfondsen minder snel groeit. Bij een langdurig lage rente is het daarom in de toekomst nodig om opnieuw te bepalen of meer inleg van deelnemers nodig is en wellicht het pensioeninkomen omlaag moet worden bijgesteld.

Een dag eerder, 26 augustus, publiceerde Netspar een achtergronddocument dat ingaat op de optimale balans tussen kapitaaldekking en omslagfinanciering wanneer in de toekomst gerekend moet worden met langdurig lage rente en lage rendementen.

September

Op 8 september 2020 werden tijdens de plenaire vergaringen van de Tweede Kamer bij  de stemmingen 7 moties verworpen die ingediend waren bij het Verslag Algemeen Overleg Pensioenonderwerpen.

Uit bericht van 10 september 2020 van het Financieel Dagblad blijkt dat pensioenpremies in september nog steeds veel te laag zijn ten opzichte van het pensioen dat fondsen beloven, wat ten koste gaat van de dekkingsgraden van pensioenfondsen.

Monica Swalef schreef in september voor het vakblad Pensioen, Bestuur en Management, nr. 4 2020 Pensioen in Beweging het artikel: ‘Communicatie door pensioenfondsen in crisistijd’. In dit artikel bespreekt zij vier communicatiekwadranten die behulpzaam zijn in tijden van crisis.

Dinsdag 15 september 2020 was het Prinsjesdag. Minister Hoekstra van Financiën bood de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. Volgens de Troonrede van Koning Willem Alexander worden pensioenen ‘persoonlijker’ en ‘transparanter’. Wij schreven een nieuwsbericht over wat dit betekent voor onze pensioenen en de AOW.

In de basisraming van het CPB op 15 september 2020 krimpt de economie in 2020 met 5%, gevolgd door ruim 3% groei in 2021. De werkloosheid zou oplopen op tot 6% in 2021. Dit in geval er geen grootschalige nieuwe contactbeperkingen nodig zijn.

Uit de studie van Netspar bleek op 17 september 2020 dat er veel animo is voor keuze in de opbouwfase van het pensioen. Het blijkt echter dat mensen die weinig pensioen opgebouwd hebben, net zo vaak kiezen voor een tijdelijke premiestop als mensen die veel pensioen opgebouwd hebben. Eventuele keuzes moeten dus op een verantwoorde manier worden vormgegeven.

Op 18 september 2020 heeft minister Koolmees antwoord gegeven op vragen over de mogelijkheid voor gepensioneerden in het buitenland via app hun levensbewijs door te geven van 21 augustus 2020.

Op 22 september heeft minister Koolmees de Tweede Kamer geïnformeerd over verschillende onderwerpen rondom pensioenen. De Eerste Kamer kreeg eenzelfde brief.

Op 24 september 2020 heeft DNB het Economisch Bulletin van september 2020 gepubliceerd, waaruit onder andere volgt dat de coronacrisis geen reden voor beperking van de vrijhandel is.

Minister Koolmees stuurde op 28 september 2020 een brief over het toezichtkader tijdens de overgang (transitie) naar het nieuwe pensioenstelsel. Koolmees liet hierbij weten dat indien pensioenverlagingen met het oog op het nieuwe stelsel niet nodig zijn, ze niet nu hoeven te worden doorgevoerd. Kortingen die wel nodig zijn, kunnen volgens hem het beste ineens genomen worden.

Op 29 september 2020 zei Klaas Knot, president van DNB, op het Netspar Pensioen & Wetenschap jaarcongres 2020: “Hoe je het ook wendt of keert, voor elk pensioenstelsel dat in zekere mate met kapitaaldekking werkt, betekent een lagere rente dat sparen voor onze oude dag duurder wordt.”
Ook gaf hij aan: “De hervorming van het pensioenstelsel – hoe noodzakelijk deze ook is – is géén oplossing voor de hoge kostprijs van pensioen. Ook in een nieuw pensioenstelsel hangt het uiteindelijke pensioenresultaat primair af van de ingelegde premie en het behaalde rendement.”

Op 30 september 2020 werd de brief van minister Koolmees over de overgangsperiode naar het nieuwe stelsel positief ontvangen door FNV en VNO-NCW.

Oktober

Na onze filmpjes over ‘besturen in crisistijd’ en ‘besturen in de nieuwe realiteit’ begonnen we met een nieuwe reeks ‘Swalef inspireert’, gekoppeld aan ons nieuwe label ‘Swalef Excellence. Bekijk het inspiratiefilmpje van Janko Gorter, afdelingshoofd toezicht grote pensioenfondsen bij DNB en Hans de Boer, afdelingshoofd toezicht middelgrote pensioenfondsen bij DNB.

Volgens het CBS blijkt dit jaar de oversterfte volledig veroorzaakt door sterfte aan het nieuwe coronavirus. Ook is de dekkingsgraad van het gemiddelde pensioenfonds in september met 1%-punt teruggelopen.

Het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, dat op 28 januari 2020 werd aangenomen door de Tweede Kamer verplicht alle rechtspersonen, waaronder Stichtingen, en dus ook Pensioenfondsen, onder andere om statutair te voorzien in een belet- en ontstentenisregeling. Wij schreven er in oktober een nieuwsbericht over. Het wetsvoorstel zal op 1 juli 2021 in werking treden.

Minister Koolmees bood op 6 oktober 2020 in een brief een Nota aan naar aanleiding van het verslag vanwege het wetsvoorstel om de koppeling te veranderen tussen de ingang van de AOW- en pensioenrichtleeftijd en de levensverwachting.

In september 2020 deed het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak over pensioenen. Hoogleraren Hans van Meerten en Erik Lutjens kruisten de degens over de gevolgen daarvan voor het invaren van bestaande pensioenrechten in het nieuwe stelsel in een bericht van PensioenPro op 6 oktober. Hans van Meerten meent dat de uitspraak betekent dat ‘invaren nauwelijks juridisch houdbaar’ is, terwijl Erik Lutjens juist meent dat invaren niet geblokkeerd wordt.

Op 8 oktober 2020 heeft minister Koolmees in een brief de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging inzake de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangeboden. Hierbij werden tevens de Concept AMvB Bedrag ineens (versie internetconsultatie), de Uitvoeringstoets Belastingdienst RVU-drempelvrijstelling en de Ramingstoelichting en notitie certificering Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen gepubliceerd.

Minister Koolmees heeft op 9 oktober 2020 Kamervragen van Gijs van Dijk (PvdA) beantwoord over flexibele pensioenpremie. Uit zijn antwoord blijkt dat flexibele premie in de kaders van het pensioenakkoord passen.

In de concept-AMvB die ter internetconsultatie lag bij het wetsvoorstel Bedrag ineens op 13 oktober 2020 bleek dat de pensioenfondsen de mogelijke nadelige gevolgen moeten melden aan de aanvragers van een bedrag ineens op pensioendatum.

DNB riep op 21 oktober 2020 de pensioenfondsen op om, voor zover zij dat nog niet gedaan hadden, om spoedig met Britse beleggingsdienstverleners in gesprek te gaan en zo nodig actie te ondernemen. Dit om te voorkomen dat er per 1 januari 2021 knelpunten in de dienstverlening zouden ontstaan.

Uit de cijfers van het derde kwartaal bleek op 27 oktober 2020 dat de financiële positie van pensioenfondsen is verbeterd. Het pensioenvermogen steeg met 41 miljard euro waartegen de verplichtingen met 1 miljard euro stegen. Bovendien steeg ook de dekkingsgraad van pensioenfondsen met 2,4% ten opzichte van het vorige kwartaal naar 95,3%

Op 30 oktober 2020 verzochten Staatssecretaris Van ’t Wout en minister Koolmees de Kamer in een kamerbrief om een snelle afhandeling van een aantal wetsvoorstellen, zoals het wetsvoorstel verandering koppeling AOW-leeftijd en wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen.

November

Op 3, 4 en 5 november 2020 organiseerden Wijzer in Geldzaken en DFT de 10e editie van de Pensioen3daagse. Deze drie dagen konden mensen met hun pensioenvragen bij experts terecht.

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hield op woensdag 4 november 2020 van 10.00 tot 18.00 uur een rondetafelgesprek over het pensioenakkoord. Deskundigen gaven op deze dag hun visie op het akkoord. Na dit rondetafelgesprek volgt later nog een tweede deel. Het debat is hier terug te vinden. Hier vind je alle position papers.

Op 5 november 2020 vond er een wetgevingsoverleg plaats over onder andere de wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen. Minister Koolmees beantwoordde ook vragen over “de hoge marginale druk over een pensioenuitkering ineens” en dat het van je geboortedatum afhangt of je soms 20% extra belasting moet betalen over een uitkering ineens.

Ook werd op 5 november 2020 het online platform mijnwaardeoverdracht.nl gelanceerd. Dit platform verbindt administraties van partijen in de pensioensector.

Op 10 november is Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen door de Tweede Kamer met een ruime meerderheid van stemmen.

Op 12 november 2020 heeft minister Koolmees de Tweede Kamer de Verzamelbrief Pensioenenonderwerpen aangeboden, waarin hij de Kamer informeert over onder andere zijn reactie op het aanvalsplan witte vlek van de Stichting van de Arbeid, de Casus Europese Hof over eigendomsrecht, zijn analyse bij het pensioenlabel en zijn reactie op een bericht over korten van pensioenen.

Het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen is op 17 november 2020 aangenomen in de Tweede Kamer. Er was ook een tweede nota van wijziging op 16 november, waarin minister Koolmees stelt dat voor bij de opname van een pensioenbedrag ineens de afkoop in bepaalde gevallen ook op één ander vast moment kan plaatsvinden.

Het wetsvoorstel creëert echter volgens de Pensioenfederatie disproportionele complexiteit op het gebied van administratie, communicatie en keuzebegeleiding waar het gaat om bedrag ineens.

Uit bericht van FD op 23 november 2020 blijkt dat door een combinatie van meer nieuwe wetgeving en het gebrek aan ICT-capaciteit, de uitvoering van het nieuwe pensioenakkoord in de problemen kan raken.

Op dinsdag 24 november 2020 vond het eerste deel van de Hoorzitting Pensioenakkoord  plaats (dit deel zou oorspronkelijk op 3 november 2020 plaatsvinden, maar was verplaatst).

Op 25 november 2020 publiceerde DNB het document Visie op Toezicht 2021-2024, waarin de toezicht strategie voor de komende jaren te vinden is.

December

Swalef schreef in twee delen een vakartikel over communicatie voor het tijdschrift De Beursbengel. Deel 1 van het artikel gaat in op de uitkomsten van de evaluatie van de Wet pensioencommunicatie. In deel 2 wordt stilgestaan bij de reacties van de minister en de sector op de evaluatie en de aanpassingen als gevolg van de IORP II. Klik hier voor deel 1, en hier voor deel 2 van het artikel.

Uit conceptstukken over de overgangsregels van het huidige naar het nieuwe pensioenstelsel, bleek op 4 december 2020 dat een dekkingsgraad van 95% in 2026 de ondergrens wordt om zonder verlaging over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel.

De Wet verandering koppeling AOW-leeftijd is op 10 december 2020 gepubliceerd in het Staatsblad. Vanaf 2025 wordt de ontwikkeling van de AOW-leeftijd voor twee derde gekoppeld aan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting op 65 jaar.

Minister Koolmees is van mening dat het maken van wetten en deze vervolgens implementeren waarschijnlijk ‘de moeilijkste fase’ in de stelselherziening is. Koolmees riep de sector op 11 december 2020 daarom op om mee te denken de wetgeving nog beter te maken.

In de eerste twee kwartalen van 2020 liep de Nederlandse economie behoorlijke schade op door de coronapandemie, maar werd goedgemaakt in het derde kwartaal. De verwachting is dat het bbp door de tweede golf weer zal krimpen, maar desondanks is de economische teruggang voor 2020 beperkt tot 4,3%. Dit blijkt uit een bericht van DNB op 14 december 2020.

Op 14 december 2020 is in de Staatscourant het Klein verzamelbesluit pensioenen gepubliceerd.

Op 15 december bleek dat de beoogde ingangsdatum, 1 januari 2021, voor de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen niet wordt gehaald.

Op 16 december 2020 is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op internet de internetconsultatie over het ‘wetsvoorstel toekomst pensioenen’ gepubliceerd. De internetconsultatie loopt tot 12 februari 2021. Dit wetsvoorstel, deel uitmakend van het Pensioenakkoord, beschrijft de nieuwe regels voor het pensioen dat een werknemer samen met de werkgever opbouwt.

Diezelfde dag beschreef minister Koolmees de vrijstellingsregeling voor 2021 en de voorgenomen uitwerking van het financiële toetsingskader (ftk) voor pensioenfondsen in de overgangsperiode 2022-2026. Uit deze beschrijving volgde dat sociale partners en de minister nog niet zijn uitgepraat over de effecten van de nieuwe ufr in de overgang naar het nieuwe stelsel.

Tot slot

Wil jij in dit nieuwe jaar al het belangrijke pensioennieuws thematisch, gerubriceerd en toegankelijk ontvangen? Meld je dan aan voor onze Pensioenweek in Beeld om deze wekelijks in je mailbox te ontvangen.

En neem ook eens een kijkje op één van onze overzichtelijke webpagina’s over Europa en Pensioen, Pensioencommunicatie, het Pensioenakkoord en Corona en Pensioen.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.