Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen (Geschiktheidsniveau B)

Printen? Download hier deze informatie in pdf.

“Erg leerzame praktijkgerichte opleiding, gegeven door vakbekwame docenten, goede sfeer door kleine gemêleerde groep met veel ruimte voor persoonlijke vragen.” – Hanka Spek, Roba Metals

“Met de Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen niveau B biedt Swalef een kwalitatief uitstekende opleiding voor een redelijke prijs. Het aantrekkelijke van deze opleiding vind ik de workshopvorm en de praktische insteek. Verder vind ik waardevol dat direct na elke module een toets wordt afgenomen. Niet zo vrijblijvend dus als veel andere opleidingen.” – Roland de Greef, Houthoff Buruma

Data

Alle data zijn vermeld bij de modules in de omschrijving

Details

Tijd:
Ontvangst: 14:30 uur
Start programma: 15:00 uur*
Einde programma: 19:00 uur
Locatie: Swalef, Polanerbaan 13e, Woerden

* Voorafgaand aan de eerste module op donderdag 3 oktober 2019 vindt er een inleiding plaats waarin kennis wordt gemaakt met de andere deelnemers. De opleiding begint dan om 14:00 uur.
* Module 6 Vermogensbeheer op 28 november 2019 duurt een hele dag en is van 10.00 uur tot 17.30 uur (ontvangst om 09.30 uur).

Prijs: € 5.950,- excl. BTW, inclusief studiemateriaal in je persoonlijke online leeromgeving en luxe broodjes.

Persoonlijke leeromgeving

Bij Swalef krijg jij je eigen (digitale) persoonlijke leeromgeving. Je ontvangt een link in je mailbox met inloggegevens. Met deze inloggegevens kun je inloggen op je persoonlijke leeromgeving, waar alle benodigde documenten staan waarmee jij jezelf optimaal kunt voorbereiden op de opleiding die je gaat volgen bij Swalef.

SPEN gecertificeerd op niveau B

Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) heeft ons sinds 1 januari 2013 het SPEN (Stichting Permanente Educatie Nederland) certificaat toegekend. Met deze certificering mogen wij diploma’s afgeven voor Geschiktheidsniveau A en B. Met dit diploma kun je bij De Nederlandsche Bank (DNB) aantonen dat je voldoet aan Geschiktheidsniveau A of B. We kunnen bij Swalef overigens geen uitsluitsel geven over het voldoen aan het geschiktheidsniveau. Dit is aan DNB. Wij doen er uiteraard alles aan, zodat jij geschikt wordt op niveau A of B.

De opleiding

De opleiding bestaat uit acht modules, waarvan twee modules uit twee dagdelen bestaan. De modules kun je binnen 12 weken afronden. Deze modules zijn opgesteld naar aanleiding van de zeven eindtermen zoals beschreven in de Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur 2017  van de Pensioenfederatie. Uiteraard zijn kennis, inzicht en oordeelsvorming geborgd in de opleiding.

De opleiding Geschiktheid Pensioenfondsen op niveau B is bestemd voor dagelijkse beleidsbepalers (bestuurders), directeuren van pensioenfondsen, leden van intern toezichthoudende organen, leden van verantwoordingsorganen en leden van deelnemersraden van pensioenfondsen.

De opleiding is een Registeropleiding op Geschiktheidsniveau B. Bij deelname is het een vereiste dat de deelnemer voldoet aan Geschiktheidsniveau A.  Dit kan blijken uit een diploma Geschiktheidsniveau A, maar ook uit ervaring en elders in de pensioensector opgedane kennis. Bij twijfel adviseren wij je contact met ons op te nemen.

Het doel van de opleiding is om je op te leiden zodat je, na het behalen van het diploma, voldoet aan Geschiktheidsniveau B. Na afloop van de opleiding ben je nog beter in staat om je werk uit te voeren omdat je over aanvullende kennis beschikt en gemotiveerd een oordeel kunt vellen. Daarnaast zal je een actieve inhoudelijke bijdrage kunnen leveren aan de besluitvorming, begrijp je de uitleg van externe specialisten waardoor je een actieve gesprekspartner bent.

Tijdens niveau B ga je door middel van casussen en fondsdocumenten (statuten, pensioenreglementen, uitvoeringsovereenkomsten, startbrieven, ABTN, actuariële

berekeningen en communicatiemiddelen) zelf aan de slag met het concreet toepassen van de theorie die behandeld is in de opleiding op Geschiktheidsniveau A.

In deze opleiding is het een vereiste dat iedere deelnemer de lesstof, die per module van te voren wordt aangereikt, zeer nauwkeurig en diepgaand bestudeert. Op die manier wordt het contactmoment met iedere docent voor de volle 100% benut. Iedere module wordt afgesloten met een toets.

Tijdens de Registeropleidingen Geschiktheid Pensioenfondsen niveau A en B wordt gebruik gemaakt van de door ons geschreven boeken over de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en over Pensioencommunicatie. Alle deelnemers aan een van de opleidingen krijgen een exemplaar van beide boeken.

Benieuwd naar je niveau?

Twijfel je aan het niveau waaraan je het beste kunt deelnemen? Stuur ons je CV. Neem voor meer informatie gerust contact op met Maritte van Munster, onze opleidingsmanager (maritte@swalef.nl).

De data voor de opleiding Geschiktheidsniveau B zijn als volgt:

Module 1 Relevante Wet- en regelgeving – 3 oktober 2019 door Diederik Kok
De relevante wetgeving, actualiteiten en verwachte wijzigingen van de sociale zekerheid, Pensioenwet, fiscale wet- en regelgeving, medezeggenschap en de rol van de toezichthouders maken we hanteerbaar. Natuurlijk betrekken we ook de IORP II wetgeving en de AVG.

Je leert over de actualiteit en de toepasbaarheid ervan op een pensioenfonds. Je vormt een onafhankelijk standpunt dat je in groepsverband kunt beargumenteren.

Module 2 Pensioenregelingen en pensioensoorten – 10 oktober 2019 door Myrthe Oosterhout
De ins en outs van de verschillende pensioenbegrippen, pensioensystemen, pensioenregelingen en pensioensoorten worden besproken, mede aan de hand van sprekende voorbeelden. Aan de hand van casusvoorbeelden, pensioenreglementen en actuele ontwikkelingen word je voorbereid om binnen het bestuur als een actieve gesprekspartner op te treden.

Module 3 Financieel technische en actuariële aspecten –
31 oktober 2019 door Remo Dijkstra en 7 november 2019 door Frank Verschuren
Deze module bestaat uit twee dagdelen
Hoe worden pensioenverplichtingen gewaardeerd, welke premiesystemen zijn er, hoe werkt het financieel toetsingskader van pensioenfondsen, hoe ziet een haalbaarheidstoets eruit? Dit komt uitgebreid aan de orde. Je gaat je verdiepen in de pensioenreglementen en de ABTN van het pensioenfonds en he gaat vooral zelf aan de slag met financieel actuariële onderwerpen.

Module 4 Governance en uitbesteding – 14 november 2019 door Monica Swalef
Aan de hand van cases gaan we verder in op de Wet versterking Bestuur pensioenfondsen met al zijn facetten en aspecten. Rollen, taken en bevoegdheden van bestuur, intern toezicht en verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan worden doorgenomen. Evenals sleutelfuncties vanuit de IORP II. Begrippen als compliance, integriteit, bedrijfsprofiel, gedrag en cultuur krijgen bijzondere aandacht. Ook gaan we in op de uitbesteding van taken door het pensioenfonds aan andere externe partijen. Hoe zorg je voor de juiste counter vailing power, en hoe ga je actief in gesprek met externe adviseurs?

Module 5 AO/IC, Risicomanagement – 21 november 2019 door Martijn Vos
Risicomanagement is een belangrijk thema voor de pensioenfonds bestuurder. De administratieve organisatie en de interne controle zijn daarbij van groot belang. Hoe houd je grip en controle? Je gaat actief aan de slag met cases.

Module 6 Vermogensbeheer –28 november 2019 door Marc Vijver
Deze module bestaat uit twee dagdelen
Tijdens deze module ga je actief aan de slag met de beleggingscyclus en verwerf je kennis van producten, portefeuille constructie en afdekking van (rente)risico’s. Met actuele inzichten op zak kun je het vermogensbeheerbeleid van een pensioenfonds vormgeven en externe partijen beoordelen en aansturen.

Module 7 Communicatie – 12 december 2019 door Kornelis Wetsema
Alles valt of staat met goede en duidelijke communicatie die tevens voldoet aan hetgeen de wet vereist. In een aparte module krijgt communicatie de nodige aandacht! Je leert een strategische denkwijze te hanteren bij het opstellen en evalueren van het communicatiebeleid. Tevens leer je het communicatiebeleid op een logische wijze te vertalen naar de uitvoering ervan.

Module 8 Vaardigheden – 19 december 2019 door Frank de Klerk
Competenties en vaardigheden
Gedurende deze module ga je eerst aan de slag om de opgedane kennis succesvol in de praktijk te brengen. Je leert communicatiestijlen herkennen en je wordt bewust van je eigen communicatiestijl.

Wil je na afloop van de opleiding direct toetreden tot een pensioenfondsbestuur?

Dan adviseren we je om gedurende deze opleiding mee te lopen als kandidaat-bestuurder bij een pensioenfonds. Zodat je de opgedane kennis direct kan toepassen en praktijk en theorie optimaal kunnen worden gecombineerd. Zo bereid je je ook alvast voor op het eventuele toetsingsgesprek dat je met DNB hebt. En weet je al heel veel van je eigen pensioenfonds.

Permanente educatie

Na afloop van de opleiding kan de deelnemer PE-punten aanvragen bij o.a. AG, FFP, NOPD, RB, NOvA, NBA. De toekenning van deze punten wordt bepaald door de betreffende instantie. Tevens verstrekt Swalef Academie-punten per lesuur, zodat de deelnemer in lijn met de Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur 2017 zijn permanente educatie kan bijhouden.

Na het afronden van deze opleiding wordt je automatisch een ‘Swalef alumni lid’. Wij organiseren ieder jaar voor onze alumni een bijeenkomst.