Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen (Geschiktheidsniveau B)

Printen? Download hier deze informatie in pdf.

 “Erg leerzame praktijkgerichte opleiding, gegeven door vakbekwame docenten, goede sfeer door kleine gemêleerde groep met veel ruimte voor persoonlijke vragen.”- Hanka Spek, Roba Metals

“Met de Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen niveau B biedt Swalef een kwalitatief uitstekende opleiding voor een redelijke prijs. Het aantrekkelijke van deze opleiding vind ik de workshopvorm en de praktische insteek. Verder vind ik waardevol dat direct na elke module een toets wordt afgenomen. Niet zo vrijblijvend dus als veel andere opleidingen.” – Roland de Greef, Houthoff Buruma

“Het niveau van de docenten is zeer goed. Ook de informele, familiaire omgeving is prettig. Je komt er graag.”

Klik hier om alle referenties te lezen.

Deze opleiding wordt gegeven bij ons op kantoor in Woerden. Ons kantoor is Corona-proof ingericht. Voor meer informatie zie ons Coronabeleid. Mochten de maatregelen vanuit het RIVM toch weer verzwaren, wordt de opleiding online vervolgd. Je ontvangt dan bericht van ons.

Details

Zie voor alle data van de modules de omschrijvingen.

Ontvangst: 13:30 uur
Start programma: 14:00 uur*
Einde programma: 18:00 uur
Locatie: Swalef, Polanerbaan 13e, Woerden

* Voorafgaand aan de eerste lesdag op donderdag 1 oktober 2020 vindt er een inleiding plaats waarin kennis wordt gemaakt met de andere deelnemers. De opleiding begint dan om 13:00 uur.
*Module 4 Governance en uitbesteding is op woensdag 11 november 2020 van 10.00 uur tot 14.00 uur.
* Module 6 Vermogensbeheer op 26 november 2020 duurt één hele dag (van 09.30 uur tot 17.30 uur).

Kosten per deelnemer: €5.950,- excl. BTW, inclusief studiemateriaal en broodjes.

SPEN gecertificeerd op niveau B

Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) heeft ons sinds 1 januari 2013 het SPEN (Stichting Permanente Educatie Nederland) certificaat toegekend. Met deze certificering mogen wij diploma’s afgeven voor Geschiktheidsniveau A en B. Met dit diploma kun je bij De Nederlandsche Bank (DNB) aantonen dat je voldoet aan dit niveau. We kunnen bij Swalef overigens geen uitsluitsel geven over het voldoen aan het geschiktheidsniveau. Dit is aan DNB. Wij doen er uiteraard alles aan, zodat jij geschikt wordt op niveau A of B.

De opleiding

De opleiding bestaat uit acht modules, waarvan een module uit twee dagdelen bestaat en er voor één module beide modulen op een dag worden gegeven (ochtend en middag). Meer informatie hierover kan je lezen bij de omschrijvingen van de modules. De modules kun je binnen 12 weken afronden. Deze modules zijn opgesteld naar aanleiding van de zeven eindtermen zoals beschreven in de handreiking geschikt pensioenfondsbestuur van de Pensioenfederatie. Uiteraard zijn kennis, inzicht en oordeelsvorming geborgd in de opleiding.

De opleiding Geschiktheid Pensioenfondsen op niveau B is bestemd voor dagelijkse beleidsbepalers (bestuurders), directeuren van pensioenfondsen, leden van intern toezichthoudende organen, leden van verantwoordingsorganen en leden van deelnemersraden van pensioenfondsen.

De opleiding is een Registeropleiding op Geschiktheidsniveau B. Bij deelname is het een vereiste dat de deelnemer voldoet aan Geschiktheidsniveau A.  Dit kan blijken uit een diploma Geschiktheidsniveau A, maar ook uit ervaring en elders in de pensioensector opgedane kennis. Bij twijfel adviseren wij je contact met ons op te nemen.

Het doel van de opleiding is om je op te leiden zodat je, na het behalen van het diploma, voldoet aan Geschiktheidsniveau B. Na afloop van de opleiding ben je nog beter in staat om je werk uit te voeren omdat je over aanvullende kennis beschikt en gemotiveerd een oordeel kunt vellen. Daarnaast zal je een actieve inhoudelijke bijdrage kunnen leveren aan de besluitvorming, begrijp je de uitleg van externe specialisten waardoor je een actieve gesprekspartner bent.

Tijdens niveau B ga je door middel van casussen en fondsdocumenten (statuten, pensioenreglementen, uitvoeringsovereenkomsten, startbrieven, ABTN, actuariële

berekeningen en communicatiemiddelen) zelf aan de slag met het concreet toepassen van de theorie die behandeld is in de opleiding op Geschiktheidsniveau A.

In deze opleiding is het een vereiste dat iedere deelnemer de lesstof, die per module van te voren wordt aangereikt, zeer nauwkeurig en diepgaand bestudeert. Op die manier wordt het contactmoment met iedere docent voor de volle 100% benut. Iedere module wordt afgesloten met een toets.

Tijdens de Registeropleidingen Geschiktheid Pensioenfondsen niveau A en B wordt gebruik gemaakt van het door ons geschreven boek over de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Alle deelnemers aan deze opleiding krijgen een exemplaar van dit boek.

Benieuwd naar je niveau? Doe dan de geschiktheidstoets.

Twijfel je aan het niveau waaraan je het beste kunt deelnemen? Stuur ons je CV. Neem voor meer informatie gerust contact op met Maritte van Munster, onze opleidingsmanager (maritte@swalef.nl).

Wijzigingen Beleidsregel Geschiktheid

De Beleidsregel geschiktheid is zoals hiervoor aangegeven gewijzigd naar aanleiding van wijzigingen in Europese en nationale wet- en regelgeving en de inwerkingtreding van Europese richtsnoeren. Per 15 januari 2020 is de gewijzigde Beleidsregel in werking getreden.

In de gewijzigde Beleidsregel zijn de zeven deskundigheidsgebieden zoals die in de eerdere Beleidsregel waren opgenomen als gevolg van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen geschrapt. Deze onderwerpen betroffen:

a. Het besturen van een organisatie
b. Relevante wet- en regelgeving
c. Pensioenregelingen en pensioensoorten
d. Financieel technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële principes en   herverzekering
e. Administratieve organisatie en interne controle
f. Communicatie
g. Uitbesteding

In het Feedback statement wordt aangegeven dat de zeven deskundigheidsgebieden voor pensioenfondsen in de gewijzigde Beleidsregel terugkomen onder de geschiktheidsonderwerpen A t/m E. Daar wordt ook vermeld dat DNB voornemens is om de huidige indeling in deskundigheidsgebieden in een iets aangepaste vorm terug te laten komen in de geschiktheidsmatrix voor pensioenfondsbestuurders, waarbij tevens zal worden verwezen naar de geschiktheidsonderwerpen A t/m E.

In de geactualiseerde Beleidsregel is bepaald dat ook Beleidsbepalers van pensioenfondsen en beroepspensioenfondsen geschikt moeten zijn met betrekking tot de volgende cumulatief maar niet limitatief geldende onderwerpen, waarbij de gearceerde teksten nieuw toegevoegd zijn aan de Beleidsregel:

A. Bestuur, organisatie en communicatie, waaronder het aansturen van processen, taakgebieden en medewerkers, het naleven en handhaven van algemeen aanvaarde sociale, ethische en professionele normen, waaronder het tijdig, juist en duidelijk informeren van klanten en de toezichthouder.

B. Producten, diensten en markten waarop de onderneming actief is, inclusief relevante wet- en regelgeving en financiële (en actuariële) aspecten

C. Beheerste en integere bedrijfsvoering, waaronder de administratieve organisatie en interne controle, de waarborging van geschiktheid en vakbekwaamheid binnen een onderneming, de zorgvuldige behandeling van klanten, het risicomanagement, compliance en de uitbesteding van werkzaamheden

D. Beheerste en integere bedrijfsvoering, waarbij onder meer de belangen van klanten en andere stakeholders een centrale positie innemen, en het in staat zijn eigen gedegen, objectieve en onafhankelijke besluiten te nemen en oordelen te vormen bij de vervulling van taken en verantwoordelijkheden.

E. Voldoende tijd, met inbegrip van tijd voor het verwerven van inzicht in de activiteiten van de instelling, haar belangrijkste risico’s en de implicaties van de bedrijfs- en risicostrategie, alsmede voldoende beschikbare tijd in perioden van sterk verhoogde activiteit van de onderneming of van andere entiteiten waar de beleidsbepaler een (neven)functie vervult.

Graag verwijs ik je ter verduidelijking via deze link naar het in het Tijdschrift voor Pensioenfondsen gepubliceerde artikel van Monica Swalef over deze Beleidsregel Geschiktheid.

Hieronder geven we weer hoe de deskundigheidsgebieden voor pensioenfondsen in de gewijzigde Beleidsregel terugkomen in onze Modules (hierna volgt een omschrijving van de Modules).

A. Bestuur, organisatie en communicatie
Dit onderwerp wordt behandeld in de volgende modules:
4 Governance en uitbesteding
5 AO/IC Risicomanagement
7 Communicatie

B. Producten, diensten en markten waarop de onderneming actief is
Dit onderwerp wordt behandeld in de volgende modules:
1 Relevante wet- en regelgeving
2 Pensioenregelingen en – soorten
3 Financieel technische en actuariële aspecten
6 Vermogensbeheer

C. Beheerste en integere bedrijfsvoering
Dit onderwerp wordt behandeld in de volgende modules:
4 Governance en uitbesteding
5 AO/IC Risicomanagement

D. Evenwichtige en consistente besluitvorming
Dit onderwerp wordt behandeld in de volgende modules:
4 Governance en uitbesteding
8 Vaardigheden, Competenties en gedrag

E. Voldoende tijd
Dit onderwerp wordt behandeld in de volgende modules:
4 Governance en uitbesteding

Zie onderstaand alle data voor de opleiding Geschiktheidsniveau B:

Module 1 Relevante Wet- en regelgeving –1 oktober 2020 door Monica Swalef
De relevante wetgeving, actualiteiten en verwachte wijzigingen van de sociale zekerheid, Pensioenwet, fiscale wet- en regelgeving, medezeggenschap en de rol van de toezichthouders maken we hanteerbaar. Je leert over de actualiteit en de toepasbaarheid ervan op een pensioenfonds. Je vormt een onafhankelijk standpunt dat je in groepsverband kunt beargumenteren.

Module 2 Pensioenregelingen en pensioensoorten – 8 oktober 2020 door Ronald Doornbos
De ins en outs van de verschillende pensioenbegrippen, pensioensystemen, pensioenregelingen en pensioensoorten worden besproken, mede aan de hand van sprekende voorbeelden. Aan de hand van casusvoorbeelden, pensioenreglementen en actuele ontwikkelingen word je voorbereid om binnen het bestuur als een actieve gesprekspartner op te treden.

Module 3 Financieel technische en actuariële aspecten – 29 oktober 2020 door Remco Dijkstra en 5 november 2020 door Frank Verschuren
Deze module bestaat uit twee dagdelen

Hoe worden pensioenverplichtingen gewaardeerd, welke premiesystemen zijn er, hoe werkt het financieel toetsingskader van pensioenfondsen? Dit komt uitgebreid aan de orde. Je gaat je verdiepen in de pensioenreglementen en de ABTN van het pensioenfonds.

Module 4 Governance en uitbesteding – 11 november 2020 door Monica Swalef
We gaan verder in op de Wet versterking Bestuur pensioenfondsen met al zijn facetten en aspecten. Rollen, taken en bevoegdheden van bestuur, intern toezicht en verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan worden doorgenomen. Begrippen als compliance, integriteit, bedrijfsprofiel, gedrag en cultuur krijgen bijzondere aandacht. Ook gaan we in op de uitbesteding van taken door het pensioenfonds aan andere externe partijen. Hoe zorg je voor de juiste counter vailing power, en hoe ga je actief in gesprek met externe adviseurs?

Module 5 AO/IC, Risicomanagement – 19 november 2020 door Martijn Vos
Risicomanagement is een belangrijk thema voor de pensioenfonds bestuurder. De administratieve organisatie en de interne controle zijn daarbij van groot belang. Hoe houd je grip en controle? Je gaat actief aan de slag met cases.

Module 6 Vermogensbeheer – 26 november 2020 door Marc Vijver
Deze module bestaat uit twee dagdelen.

Tijdens deze module verdiep je de actuele en diepgaande kennis en inzicht voor het bepalen en het beoordelen van het vermogensbeheerbeleid van een pensioenfonds. Je leert concrete invulling te geven aan het strategische beleggingsplan en wordt hiermee een volwaardige gesprekspartner voor externe specialisten.

Module 7 Communicatie – 3 december 2020 door Kornelis Wetsema
Alles valt of staat met goede en duidelijke communicatie die tevens voldoet aan hetgeen de wet vereist. In een aparte module krijgt communicatie de nodige aandacht! Je leert een strategische denkwijze te hanteren bij het opstellen en evalueren van het communicatiebeleid. Tevens leer je het communicatiebeleid op een logische wijze te vertalen naar de uitvoering ervan.

Module 8 Vaardigheden – 10 december 2020 door Frank de Klerk
Competenties en gedrag
Gedurende deze module ga je eerst aan de slag om de opgedane kennis succesvol in de praktijk te brengen. Je leert communicatiestijlen herkennen en je wordt bewust van je eigen communicatiestijl.


Wil je na afloop van de opleiding direct toetreden tot een pensioenfondsbestuur?

Dan adviseren we je om gedurende deze opleiding mee te lopen als kandidaat-bestuurder bij een pensioenfonds. Zodat je de opgedane kennis direct kan toepassen en praktijk en theorie optimaal kunnen worden gecombineerd. Zo bereid je je ook alvast voor op het eventuele toetsingsgesprek dat je met DNB hebt. En weet je al heel veel van je eigen pensioenfonds.

Permanente educatie

Na afloop van de opleiding kan de deelnemer PE-punten aanvragen bij o.a. AG, FFP, NOPD, RB, NOvA, NBA. De toekenning van deze punten wordt bepaald door de betreffende instantie. Tevens verstrekt Swalef Academie-punten per lesuur, zodat de deelnemer in lijn met de Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur 2017 zijn permanente educatie kan bijhouden.

Na het afronden van deze opleiding wordt je automatisch een ‘Swalef alumni lid’. Wij organiseren ieder jaar voor onze alumni een bijeenkomst.

Corona opleiding opstelling