Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen (Geschiktheidsniveau A)

Printen? Download hier de informatie in pdf.

“Bewonderenswaardig hoe Swalef, tijdens de lopende opleiding, adequaat heeft ingespeeld op de beperkende maatregelen die het coronavirus met zich meebracht. Zelfs op afstand, blijft het toch persoonlijk. Dankzij deze aanpak word ik wekelijks een stuk wijzer binnen pensioenland. Waarvoor mijn complimenten!”

‘’Ik vond de lessen leuke en leerzame bijeenkomsten, waarbij veel inhoudelijke kennis op een begrijpelijke manier werd gepresenteerd. Echt een aanrader voor degene die meer wil weten over besturen van pensioenfondsen.’’

“De opleiding Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen niveau A van Swalef heeft mijn verwachtingen ruimschoots overtroffen wat betreft inhoud en directe praktische toepasbaarheid en dat alles in een professionele maar toch persoonlijke atmosfeer.”

Klik hier om alle referenties te lezen.

Wij werken mee aan het beperken van de sociale contacten door de opleidingen tot nader bericht online te vervolgen.

Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen
(Geschiktheidsniveau A)

 Welkom!

Welkom bij onze Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen niveau A. Na afloop ben je zoals de titel al zegt ‘geschikt’. Om in een pensioenfondsbestuur of belanghebbendenorgaan plaats te nemen. Wel nadat je positief getoetst bent door De Nederlandsche Bank natuurlijk. Maar ook dat doorlopen we in de laatste module van de opleiding. De opleiding is ook zeer geschikt voor andere professionals die in de pensioensector werken of van plan zijn dat te gaan doen. Als adviseur of in een raad van toezicht of verantwoordingsorgaan of bij een pensioenuitvoeringsorganisatie. Je zult versteld staan van de hoeveelheid kennis, die je in relatief korte tijd opdoet. Omdat de lessen worden verzorgd door praktijkdocenten die iedere dag met de materie bezig zijn, zal je zien dat de stof levendig en doorspekt met mooie voorbeelden gebracht wordt. Met veel interactie, ook al omdat onze klassen klein zijn en blijven. Met leuke, interessante en boeiende gesprekken en discussies tot gevolg. Alles op hoog niveau. Met veel te bestuderen stof en af te sluiten met een toets. Iedere module. Zodat je weet dat je niet alleen geschikt op papier bent, maar ook daadwerkelijk in de praktijk. Je voelt je zekerder in vergaderingen en bent een professionele gesprekspartner voor uitbestedingspartners. Behalve dat je geschikt raakt op niveau A houd je er een leuke groep relaties aan over. Welkom dus. Bij de Swalef Registeropleidingen: samenwerken aan een hoger niveau.

Wil je na afloop van de opleiding direct toetreden tot een pensioenfondsbestuur of belanghebbendenorgaan?

Dan adviseren we je om gedurende deze opleiding mee te lopen als kandidaat-bestuurder of kandidaat lid belanghebbendenorgaan bij een pensioenfonds. Zodat je de opgedane kennis direct kan toepassen en praktijk en theorie optimaal kunnen worden gecombineerd. Zo bereid je je ook alvast voor op het eventuele toetsingsgesprek dat je met DNB hebt. En weet je al heel veel van je eigen pensioenfonds.

Waar ga je mee aan de slag om geschikt te raken?

De opleiding bestaat uit negen modules, waarvan er twee uit twee dagdelen bestaan. Je kunt het allemaal binnen 12 weken afronden. Uiteraard zijn kennis, inzicht en oordeelsvorming geborgd in de opleiding. De modules zijn opgesteld naar aanleiding van de eisen uit de per 15 januari 2020 gewijzigde Beleidsregel geschiktheid, met daarin de vijf onderwerpen waarvoor je geschikt behoort te zijn. De zeven eindtermen zoals beschreven in de Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur 2017 van de Pensioenfederatie betrekken we daar ook bij. Je bent er dus zeker van dat aan alle eisen voldaan is. Hieronder zetten we dat uitgebreid op een rij.

De modules

Module 1 Relevante wet- en regelgeving – 11 maart 2021 door Monica Swalef
De relevante wetgeving, actualiteiten en verwachte wijzigingen van de sociale zekerheid, Pensioenwet, fiscale wet- en regelgeving, medezeggenschap en de rol van de toezichthouders maken we hanteerbaar. Met praktijkvoorbeelden wordt de theorie toegelicht en worden knelpunten ontmaskerd. Inclusief de IORP II wetgeving, de AVG en het pensioenakkoord.

Module 2 Pensioenregelingen en pensioensoorten – 18 maart 2021 door Myrthe Oosterhout
De ‘ins’ en ‘outs’ van de verschillende pensioenbegrippen, pensioensystemen, pensioenregelingen en pensioensoorten worden besproken, mede aan de hand van sprekende voorbeelden. Het pensioenakkoord komt uitgebreid aan bod.

Module 3 Financieel technische en actuariële aspecten – 25 maart 2021 door Remco Dijkstra en 1 april 2021 door Frank Verschuren
Deze module bestaat uit twee dagdelen

Hoe worden pensioenverplichtingen gewaardeerd, welke premiesystemen zijn er en hoe werkt het financieel toetsingskader van pensioenfondsen? Dit komt uitgebreid aan de orde. Natuurlijk spelen we in op de opgedane kennis van de vorige twee modules. En gaan we in op het pensioenakkoord.

Module 4 Governance en uitbesteding – 8 april 2021 door Monica Swalef
We gaan in op de Wet versterking bestuur pensioenfondsen met al zijn facetten en aspecten. Rollen, taken en bevoegdheden van bestuur, intern toezicht en verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan worden doorgenomen. Evenals sleutelfuncties vanuit de IORP II. Begrippen als compliance, integriteit, bedrijfsprofiel, gedrag en cultuur krijgen bijzondere aandacht. Ook gaan we in op de uitbesteding van taken door het pensioenfonds aan andere externe partijen. Hoe zorg je voor de juiste ‘countervailing power’ en hoe ga je actief in gesprek met externe adviseurs?

Module 5 AO/IC, Risicomanagement – 15 april 2021 door Martijn Vos
Risicomanagement is een belangrijk thema voor jou als de pensioenfondsbestuurder of professional. De administratieve organisatie en de interne controle zijn daarbij van groot belang. Hoe houd je grip en controle? De Eigen Risicobeoordeling (ERS) komt vanzelfsprekend ook aan bod. De actualiteiten waarvan DNB recentelijk aankondigde die prominenter in toetsingsgesprekken mee te nemen, zoals klimaat- en milieugerelateerde risico’s, komen aan bod. Natuurlijk wordt naast de theorie ook de praktijk behandeld aan de hand van interessante cases.

Module 6 Datamanagement – 22 april 2021 door Mark Verschuren
Om als pensioenfonds relevant te zijn én te blijven is goed datamanagement tegenwoordig een vereiste! Door de maatschappelijke trend van digitalisering en druk vanuit toezichthouders worden pensioenfondsbestuurders alom geconfronteerd met het concept data. Maar weet je eigenlijk wat het concept data voor een pensioenfonds is? Welke kansen data voor jullie pensioenfonds biedt? Maar ook welke risico’s, zoals privacy (AVG) en cybercrime, er op de loer liggen? Hoe richt jullie pensioenfonds op basis van de eigen visie op data het datamanagement succesvol in? Al deze onderwerpen zullen in deze module de revue passeren.

Module 7 Vermogensbeheer – 29 april 2021 en 20 mei 2021 door Jacob Schoenmaker
Deze module bestaat uit twee dagdelen

Tijdens deze module doorloop je de gehele beleggingscyclus en leer je de basics van elke beleggingscategorie kennen. Je krijgt inzicht en doet actuele kennis op voor het mede bepalen en beoordelen van het vermogensbeheerbeleid van een pensioenfonds en wordt daarmee gesprekspartner voor externe specialisten.

Module 8 Communicatie – 27 mei 2021 door Kornelis Wetsema
Het vertrouwen is laag. En een groot deel van Nederland is pensioenonbewust. Hoe kan communicatie bijdragen aan het verbeteren hiervan? En de vervolgvraag: hoe krijgen we deelnemers in beweging? Waarbij de (veranderende) wet pensioencommunicatie natuurlijk een uitgangspunt is. Maar er ook wordt ingezoomd op recente (promotie-)onderzoeken over pensioencommunicatie. Hoe kunnen we wettelijk verplichte communicatie en acties gericht op gedrag samen laten smelten?

Module 9 Vaardigheden – 3 juni 2021
Competenties en gedrag door Frank de Klerk
In deze afsluitende module ga je eerst aan de slag om de in de afgelopen weken opgedane kennis succesvol in de praktijk te brengen. Je leert communicatiestijlen herkennen en wordt bewust van je eigen communicatiestijl.

Toetsingsgesprek bij DNB door Mens & Kennis
Tijdens het tweede deel van de module nemen we het toetsingsgesprek bij DNB met je door. Je ontdekt welke vragen er gesteld kunnen worden en hoe je je het beste kunt voorbereiden op dit gesprek.

Voor wie is de opleiding bedoeld?
De opleiding Geschiktheid Pensioenfondsen op niveau A is bestemd voor dagelijkse beleidsbepalers (bestuurders), directeuren van pensioenfondsen, leden van belanghebbendenorganen, leden van verantwoordingsorganen en leden van het intern toezicht van pensioenfondsen. De opleiding is bovendien heel interessant voor pensioenprofessionals,  adviseurs en iedereen werkzaam bij een pensioenuitvoeringsorganisatie.

Het doel van de opleiding is om je op te leiden zodat je, na het behalen van het diploma, voldoet aan Geschiktheidsniveau A, het minimaal vereiste niveau om zitting te nemen in een pensioenfondsbestuur of belanghebbendenorgaan. Na afloop van de opleiding ben je in staat om onafhankelijk op te treden in de besluitvorming door het bestuur, waarbij evenwichtige belangenafweging een belangrijke rol speelt.

Tijdens de Registeropleidingen Geschiktheid Pensioenfondsen niveau A en B wordt gebruik gemaakt van het door ons geschreven boek over de Wet versterking bestuur pensioenfondsen met voorwoord van Else Bos, directeur DNB. Alle deelnemers aan deze opleiding krijgen een exemplaar van dit boek.

Benieuwd naar je niveau?
Twijfel je aan het niveau waaraan je het beste kunt deelnemen? Stuur ons je CV. Neem voor meer informatie gerust contact op met Maritte van Munster, onze opleidingsmanager (maritte@swalef.nl).

Details
Zie alle data van de modules bij de omschrijvingen.

Ontvangst: 13:30 uur
Start programma: 14:00 uur *
Einde programma: 18:00 uur

Locatie: Swalef, Polanerbaan 13e, Woerden

Kosten per deelnemer: € 6.545,- excl. BTW, inclusief studiemateriaal, een eigen studie-omgeving met alle relevante opleidingsmaterialen en broodjes

* Donderdag 11 maart 2021

Vooraf aan de eerste Module maken we met elkaar kennis. We ontvangen je dan graag om 13.00 uur.

SPEN gecertificeerd op niveau A
Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) heeft ons sinds 1 januari 2013 het SPEN (Stichting Permanente Educatie Nederland) certificaat toegekend. Met deze certificering mogen wij diploma’s afgeven voor Geschiktheidsniveau A en B. Met dit diploma kun je bij De Nederlandsche Bank (DNB) aantonen dat je voldoet aan dit niveau. We kunnen bij Swalef overigens geen uitsluitsel geven over het voldoen aan het Geschiktheidsniveau. Dit is aan De Nederlandsche Bank. Wij doen er uiteraard alles aan, zodat jij geschikt wordt op niveau A of B. In deze opleiding is het daarom een vereiste dat je de lesstof, die per module van tevoren wordt aangereikt, heel nauwkeurig en diepgaand bestudeert. Op die manier wordt het contactmoment met iedere docent voor de volle 100% benut. Iedere module wordt afgesloten met een toets.

Wijzigingen Beleidsregel Geschiktheid
Hieronder geven we weer hoe de deskundigheidsgebieden voor pensioenfondsen in de gewijzigde Beleidsregel terugkomen in onze Modules. Meer informatie over de gewijzigde Beleidsregel lees je hier.

A. Bestuur, organisatie en communicatie
Dit onderwerp wordt behandeld in de volgende modules:
4 Governance en uitbesteding
5 AO/IC Risicomanagement
6 Datamanagement
8 Communicatie

B. Producten, diensten en markten waarop de onderneming actief is
Dit onderwerp wordt behandeld in de volgende modules:
1 Relevante wet- en regelgeving
2 Pensioenregelingen en – soorten
3 Financieel technische en actuariële aspecten
7 Vermogensbeheer

C. Beheerste en integere bedrijfsvoering
Dit onderwerp wordt behandeld in de volgende modules:
4 Governance en uitbesteding
5 AO/IC Risicomanagement

D. Evenwichtige en consistente besluitvorming
Dit onderwerp wordt behandeld in de volgende modules:
4 Governance en uitbesteding
9 Vaardigheden, Competenties en gedrag

E. Voldoende tijd
Dit onderwerp wordt behandeld in de volgende modules:
4 Governance en uitbesteding

Permanente educatie
Na afloop van de opleiding kun je PE-punten aanvragen bij o.a. AG, FFP, NOPD, RB, NOvA, NBA. De toekenning van deze punten wordt bepaald door de betreffende instantie. Tevens verstrekt Swalef Academie-punten per lesuur, zodat je in lijn met de Beleidsregel Geschiktheid, de Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur en de Code Pensioenfondsen jouw doorlopende geschiktheid (permanente educatie) kunt bijhouden.

Swalef Alumni
Na het afronden van deze opleiding word je automatisch een ‘Swalef alumni lid’. Wij organiseren ieder jaar voor onze alumni een bijeenkomst.

Swalef
Swalef is een moderne netwerkorganisatie met een vaste basis in Woerden. We geven juridisch advies, werken aan governance bij opdrachtgevers en ondersteunen bij (pensioen)communicatie. In onze academie organiseren we met docenten die in de top van hun vakgebied opereren gecertificeerde pensioenopleidingen en Masterclasses. Online en offline. Onze kracht zit in de combinatie van adequate en parate kennis en onze praktische aanpak in uiteenlopende en het liefst ingewikkelde projecten.

De inhoud van de opleiding en de prijs zijn onder voorbehoud van wijzigingen