Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen B

De opleiding

De opleiding bestaat uit acht modules, waarvan één module uit twee dagdelen bestaat. De modules kun je binnen 12 weken afronden. Deze modules zijn opgesteld naar aanleiding van de zeven eindtermen zoals beschreven in de Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur van de Pensioenfederatie. Uiteraard zijn kennis, inzicht en oordeelsvorming geborgd in de opleiding.

De opleiding Geschiktheid Pensioenfondsen op niveau B is bestemd voor dagelijkse beleidsbepalers (bestuurders), directeuren van pensioenfondsen, leden van intern toezichthoudende organen, leden van verantwoordingsorganen en leden van deelnemersraden van pensioenfondsen.

De opleiding is een Registeropleiding op Geschiktheidsniveau B. Bij deelname is het een vereiste dat de deelnemer voldoet aan Geschiktheidsniveau A. Dit kan blijken uit een diploma Geschiktheidsniveau A, maar ook uit ervaring en elders in de pensioensector opgedane kennis. Bij twijfel adviseren wij je contact met ons op te nemen.

Het doel van de opleiding is om je op te leiden zodat je, na het behalen van het diploma, voldoet aan Geschiktheidsniveau B. Na afloop van de opleiding ben je nog beter in staat om je werk uit te voeren omdat je over aanvullende kennis beschikt en gemotiveerd een oordeel kunt vellen. Daarnaast zal je een actieve inhoudelijke bijdrage kunnen leveren aan de besluitvorming, begrijp je de uitleg van externe specialisten waardoor je een actieve gesprekspartner bent.

Tijdens niveau B ga je door middel van casussen en fondsdocumenten (statuten, pensioenreglementen, uitvoeringsovereenkomsten, startbrieven, ABTN, actuariële berekeningen en communicatiemiddelen) zelf aan de slag met het concreet toepassen van de theorie die behandeld is in de opleiding op Geschiktheidsniveau A.

In deze opleiding is het een vereiste dat iedere deelnemer de lesstof, die per module van te voren wordt aangereikt, zeer nauwkeurig en diepgaand bestudeert. Op die manier wordt het contactmoment met iedere docent voor de volle 100% benut. Iedere module wordt afgesloten met een toets.

Tijdens de Registeropleidingen Geschiktheid Pensioenfondsen niveau A en B wordt gebruik gemaakt van de door ons geschreven boeken over de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en over Pensioencommunicatie. Alle deelnemers aan een van de opleidingen krijgen een exemplaar van beide boeken.

SPEN gecertificeerd op niveau B

Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) heeft ons sinds 1 januari 2013 het SPEN (Stichting Permanente Educatie Nederland) certificaat toegekend. Met deze certificering mogen wij diploma’s afgeven voor Geschiktheidsniveau A en B. Met dit diploma kun je bij De Nederlandsche Bank (DNB) aantonen dat je voldoet aan Geschiktheidsniveau A of B.

Registeropleiding geschiktheid pensioenfondsen B

Benieuwd naar je niveau?

Twijfel je aan het niveau waaraan je het beste kunt deelnemen? Neem voor meer informatie gerust contact op met Maritte van Munster, onze opleidingsmanager (maritte@swalef.nl).

Geïnteresseerd in deze opleiding?

Bekijk dan hier wanneer deze opleiding weer gegeven wordt. Wil jij deze opleiding op maat of staat de opleiding die jij zoekt niet ingepland? Mail dan naar onze opleidingsmanager voor meer informatie.