Pensioenfondsen organisaties van openbaar belang

dec 12

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF bericht

Inleiding
Op 10 juli 2019 heeft de wetgever het ‘Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang’ gepubliceerd. Grote pensioenfondsen worden door dit besluit aangewezen als organisatie van openbaar belang per 1 januari 2020. Wij zullen in dit nieuwsbericht ingaan op wat deze status precies voor gevolgen heeft.

Wettelijk kader
In de Wet toezicht accountantsorganisaties staat welke organisaties als organisaties van openbaar belang (hierna ook: OOB) kwalificeren. Pensioenfondsen met een belegd vermogen van meer dan €10 miljard worden per definitie aangemerkt als OOB. Dit zijn de zogenoemde ‘grote pensioenfondsen’. In het Besluit wijst de minister daarnaast vier nieuwe categorieën instellingen aan die in de zin van de Wet toezicht accountantsorganisaties als OOB aangewezen kunnen worden.

Deze aanwijzing moet dan gerechtvaardigd zijn op grond van omvang of maatschappelijke functie. Van belang is dat de omvang of functie van zodanige aard is dat een ondeugdelijk uitgevoerde wettelijke controle van de financiële verantwoording een aanmerkelijke invloed kan hebben op het vertrouwen in de publieke functie van de accountantsverklaring.

Gevolgen
De status van organisatie van openbaar belang stelt met name strengere eisen ten aanzien van de kwaliteitsbeheersing en onafhankelijkheid van de accountant bij de controle van de jaarrekening van de betreffende organisaties. Ook zullen de instellingen met status van OOB wijzigingen moeten doorvoeren in hun governance en er gelden strengere eisen voor bestuursverslagen.

  • De belangrijkste gevolgen voor OOB pensioenfondsen hebben betrekking op de aanstelling en rol van de externe accountant. Er moet minstens eens in de 10 jaar van accountantsorganisatie gewisseld worden. Voor de individuele externe accountant wordt deze termijn 5 jaar.
  • Daarnaast is het op basis van de Wet toezicht accountantsorganisaties niet toegestaan voor accountantsorganisaties van pensioenfondsen met een OOB-status om naast de uitvoering van controle andere diensten te verrichten die buiten de controlediensten vallen, zoals adviesdiensten. Dit waarborgt de onafhankelijkheid.
  • De vergoeding voor overige, toegestane dienstverlening die niet bestaat uit controlediensten mag maximaal 70% bedragen van de gemiddelde honoraria.
  • Verder is de externe accountant verplicht een uitgebreide controleverklaring af te geven bij de jaarrekening van een OOB. De accountantsorganisatie die een controleopdracht uitvoert bij een OOB moet daarnaast een ‘opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling’ uitvoeren. Dit wordt gedaan door een accountant die niet betrokken was bij de uitvoering van de controleopdracht die beoordeeld wordt.
  • Grote OOB’s dienen op basis van de Richtlijn ‘Bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit’ extra, niet-financiële informatie op te nemen in het jaarverslag, zoals informatie over milieu en mensenrechten.
  • Er dient een auditcommité of orgaan met gelijksoortige taken te zijn bij OOB’s. Pensioenfondsen zijn echter vrijgesteld voor deze verplichting, vanwege het feit dat zij reeds de sleutelfunctie interne auditfunctiehouder hebben.

Overgangsregeling
De OOB-status gaat zoals gesteld in vanaf 1 januari 2020. Er geldt een uitgebreide overgangsbepaling.
Er geldt een overgangstermijn voor 1 jaar voor de scheiding van de controle en het advies door een accountantsorganisatie. Voor de scheiding van de controle en administratieve dienstverlening geldt een overgangstermijn van 2 jaar.

Het huidige recht blijft van toepassing op de wettelijke controles van op het moment van inwerkingtreding van het Besluit nog lopende boekjaren en op alle andere wettelijke controles voorafgaand aan die datum.

Voor het rouleren van de externe accountant geldt een overgangstermijn van 2 jaar op het moment van aanwijzing als OOB.

Conclusie
De regeling geeft een extra waarborg voor de kwaliteit en onafhankelijkheid van de accountants. Wij vinden echter dat het belangrijk is dat de oob-status geen gevolgen heeft voor de bestaande governancestructuur van pensioenfondsen of de samenstelling van auditcommissies.

 

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.