Pensioenakkoord 2019

jul 17

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF nieuwsbericht

Minister Koolmees (SZW) berichtte de Tweede Kamer op 4 juni 2019 dat kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties een principeakkoord hebben bereikt over vernieuwing van het pensioenstelsel, een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en over een pakket maatregelen dat het voor een ieder haalbaar maakt om gezond werkend het pensioen te bereiken. Ook voor degenen met zwaar werk. Bestuurlijk dragen sociale partners dit principeakkoord hebben dit principeakkoord aan hun achterbannen voorgelegd.

Op 15 juni 2019 stemden de FNV en CNV in met het akkoord en op 18 juni 2019 stemde de VCP in. Daarmee kan de uitwerking van het akkoord officieel beginnen, immers is er met dit pensioenakkoord nog geen nieuw pensioenstelsel. Hiervoor moeten vele afspraken nog nader worden uitgewerkt en moet de pensioenwetgeving worden gewijzigd.

Wat gaat er gebeuren?

  • De AOW-leeftijd wordt tot en met 2021 bevroren op het huidige niveau van 66 jaar en vier maanden. Vervolgens stijgt de AOW-leeftijd in 2022 naar 66 jaar en zeven maanden, in 2023 naar 66 jaar en tien maanden en in 2024 naar 67 jaar. In de oude situatie stijgt de AOW-leeftijd al in 2021 naar 67 jaar.
  • De koppeling tussen de AOW-leeftijd en de gemiddelde levensverwachting wordt minder streng. Nu geldt dat men een jaar langer moet doorwerken als men gemiddeld een jaar ouder wordt. Dat wordt aangepast naar acht maanden langer doorwerken.
  • De doorsneepremie wordt afgeschaft. Het pensioen wordt persoonlijker en transparanter doordat de opbouw meer gaat aansluiten bij de premie die mensen inleggen.
  • Het pensioen wordt sneller aangepast aan de economische situatie – sneller verhogen in goede, en sneller verlagen in slechte tijden.
  • De huidige regels om te korten worden tijdelijk aangepast om kans op kortingen op de korte termijn te verkleinen.
  • Het kabinet investeert 800 miljoen euro om mensen te helpen gezond en werkend hun pensioenleeftijd te behalen.
  • Er komt ruimte voor werkgevers en werknemers om mensen met zwaar werk eerder te laten stoppen met werken.
  • Zzp’ers moeten verplicht tegen arbeidsongeschiktheid gaan verzekeren, zodat alle werkenden verzekerd zijn.

AOW-leeftijd

Op 17 juni 2019 is het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt. Met het voorstel wil het kabinet invulling geven aan de afspraak die met sociale partners is gemaakt in het kader van het akkoord ten aanzien van het temporiseren van de AOW-leeftijd. Omdat de eerste groep burgers in 2020 geraakt zal worden door de AOW-gerechtigde leeftijd, is het wetsvoorstel nog voor het zomerreces aangenomen in zowel de Tweede als de Eerste Kamer met het oog op publicatie in het Staatsblad in de maand juli 2019 en inwerkingtreding per 1 januari 2020.

In de Nota naar aanleiding van het Verslag inzake het Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd staat een tabel die voor de verschillende leeftijdscohorten aangeeft hoeveel maanden zij eerder de AOW-leeftijd bereiken en een inschatting om hoeveel personen het gaat.

Op 12 september 2019 organiseren wij een Masterclass niveau B+ over het Pensioenakkoord. In deze Masterclass Pensioenakkoord wordt je bijgepraat en kun je volop in dialoog met de andere deelnemers en de docenten! Zodat je verder voorbereid wordt op wat komen gaat, zodat de juiste planning en keuzes gemaakt kunnen worden.Meer weten?

Meer lezen?

Brief Rijksoverheid van 4 juni 2019.

SER-advies: naar een nieuw pensioenstelsel. Lees hier het advies en hier de publieksversie.

CPB notitie: effecten van de overgang op nieuwe pensioenregels van 5 juni 2019.

Een nieuw pensioenstelsel: waarom eigenlijk? Bekijk dit filmpje van Rijksoverheid.

Kamerbrief Minister Koolmees Temporisering verhoging AOW leeftijd en Wetsvoorstel (incl. Memorie van Toelichting) temporisering verhoging AOW-leeftijd van 17 juni 2019.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.