Pensioen en de verkiezingen van maart 2021

mrt 04

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF blog

Datum: 4 maart 2021

Inleiding

Deze maand staan de Tweede Kamerverkiezingen gepland. De politieke partijen hebben veel aandacht besteed aan AOW (eerste pijler) en aan aanvullend pensioen (tweede pijler). In dit nieuwsbericht zullen we ingaan op een aantal van hun standpunten daarover.

Wil je alle ins en outs weten van de politieke partijen in relatie tot pensioen, kijk dan helemaal onderaan in dit nieuwsbericht, daar hebben we de linkjes naar de verkiezingsprogramma’s vermeld.

Korte samenvatting

Ten eerste constateren wij dat er acht partijen zijn die het in 2020 gesloten pensioenakkoord steunen.

Ten tweede zien we dat vrijwel alle partijen een verhoging van de AOW-uitkering willen doorvoeren. Daarbij pleiten de partijen D66, PvdD, SGP en JA21 voor een flexibele AOW-leeftijd, waardoor de uitkeringen kunnen stijgen. De VVD wil dat men de keuze heeft om langer door te werken om zo op latere leeftijd een hogere AOW-uitkering te ontvangen. De CU is van mening dat er langer doorgewerkt moet worden om meer inkomstenbelasting te genereren waardoor de AOW-uitkeringen kunnen stijgen. Uit de programma’s blijkt dat GroenLinks en de PvdA willen dat de AOW-leeftijd de komende vier jaar minder snel stijgt. Partijen zoals 50-Plus, SP, BIJ1, LHK, PVV en FvD willen de AOW-leeftijd verlagen naar 65 jaar.

Daarnaast zien we dat enkele partijen zich hard maken voor het uittreden van werknemers in zware beroepen. De CU wil hiervoor een oplossing bereiken waarbij de SER bemiddelt tussen werkgevers en werknemers. Andere partijen zoals JA21, FvD en PvdD willen dat werknemers met een zwaar beroep kunnen uittreden bij het behalen van 40 dienstjaren De PvdA en LHK zetten in op 45 dienstjaren. Andere partijen laten zich hier niet of weinig over uit. Op het gebied van (aanvullend) pensioen voor werknemers en zzp’ers hebben partijen verschillende opvattingen. De VVD en D66 willen de verplichting om pensioen op te bouwen verminderen door het inkomen waarover pensioen wordt opgebouwd te verlagen naar €60.000, zowel voor werknemers als voor zzp’ers. Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SP zijn daarop tegen en willen dat werknemers en zzp’ers juist verplicht worden om pensioenpremie te betalen.

Schematisch overzicht

Partij Draagvlak pensioenakkoord 2020 AOW-leeftijd AOW-uitkering Meer pensioen zzp’ers
VVD Ja Flexibele ingangsdatum vanaf AOW-leeftijd volgens pensioenakkoord 2020 AOW-uitkering stijgt bij latere ingangsdatum AOW-leeftijd Ja
ChristenUnie Ja AOW-leeftijd moet meestijgen met de levensverwachting AOW-uitkering verhogen met ten minste 10% Ja
D66 Ja Flexibele ingangsdatum Verhogen AOW-uitkering Nee
CDA Ja Conform het pensioenakkoord van 2020 Verhogen AOW-uitkering Ja
PvdA Ja Conform het pensioenakkoord van 2020 Verhogen AOW-uitkering Ja
GroenLinks Ja Verhogen AOW-leeftijd. AOW wordt gekoppeld aan arbeidsverleden. Recht op AOW bij 45 jaar werken. Verhogen AOW-uitkering Ja
SP Nee Terug naar 65 jaar Verhoging AOW-uitkering met 10% Ja
PvdD Nee Flexibele AOW-leeftijd, mede gebaseerd op het aantal gewerkte jaren. Recht op AOW bij 40 jaar werken AOW-uitkering stijgt mee met de verhoging van het minimumloon Nee
SGP Ja Flexibele AOW-leeftijd: mogelijkheid om AOW-leeftijd drie jaar later in te laten gaan AOW-uitkering stijgt bij latere ingangsdatum Ja
PVV Nee Terug naar 65 jaar Onbekend Ja
FvD Nee Terug naar 65 jaar Verhogen AOW-uitkering Nee
DENK Nee Versnelde verhoging AOW-leeftijd stoppen, voorstel AOW-leeftijd onbekend Verhogen AOW-uitkering Ja
50-Plus Nee Terug naar 65 jaar Verhogen AOW-uitkering doormiddel van een volwaardige vakantie-uitkering van 8% en een dertiende maand voor AOW’ers Ja
JA21 Ja Flexibele AOW-leeftijd Verhogen AOW-uitkering Ja
LHK Nee Terug naar 65 jaar Verhogen AOW-uitkering: welvaartsvast inkomen Ja
BIJ1 Nee Terug naar 65 jaar Introductie Nationaal Pensioenfonds, hoogte uitkering onbekend Ja

 

AOW en pensioen in de verkiezingsprogramma’s van de (demissionaire) regeringspartijen

AOW

Op dit moment is, op basis van de huidige verkiezingsprogramma’s, een meerderheid van de partijen voor een hogere AOW-uitkering. Daaronder treffen we ook de huidige regeringspartijen VVD, CDA, ChristenUnie (CU) en D66. De VVD wil keuzevrijheid voor een latere AOW-ingangsdatum, zodat men kan kiezen om na het bereiken van de AOW-leeftijd (volgens pensioenakkoord 2020) door te werken. Zo kan de AOW-uitkering worden uitgesteld tot op latere leeftijd, waardoor de AOW-uitkering volgens het plan van de VVD hoger wordt naarmate men een later beroep hierop doet. De CU wil dat de AOW toekomstbestendig is, waardoor er volgens hen langer doorgewerkt moet worden om meer inkomstenbelasting te genereren. De AOW-uitkering kan stijgen indien men langer doorwerkt. D66 wil een flexibele AOW, het recht om later met de AOW te starten of om de ingangsdatum van de AOW eerder in te laten gaan tegelijkertijd met het aanvullend vroeg- of deeltijdpensioen.

Pensioen

Voor wat betreft de tweede pijler, aanvullend pensioen via de werkgever, stelt de VVD de eigen keuze voorop. Werkgevers en werknemers moet keuzevrijheid worden geboden bij welk pensioenfonds zij hun pensioen laten opbouwen. Samen met D66 wil de VVD het jaarsalaris waarover werknemers pensioen opbouwen verlagen van €112.000 naar €60.000. Hiermee wordt de verplichting voor werknemers om pensioen op te bouwen minder. Ook wil de VVD dat het voor zzp’ers makkelijker wordt om vrijwillig een pensioen op te bouwen. Het CDA en D66 zijn voor een deeltijdpensioen. In het verkiezingsprogramma van CDA is de introductie van een recht op deeltijdpensioen opgenomen, waarmee men de mogelijkheid krijgt om vijf jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd minder te kunnen gaan werken. Tot slot vindt de CU dat voor mensen werkzaam in zware beroepen, werkgevers en werknemers samen een oplossing moeten bedenken. Volgens de CU moet in de Sociaal-Economische Raad (SER) worden overeengekomen welke beroepen vallen onder ‘zware beroepen’ en wat een geschikte regeling is omtrent het uittreden.

AOW en pensioen in de verkiezingsprogramma’s van oppositiepartijen

AOW

De oppositiepartijen delen de mening dat de AOW-uitkering de komende vier jaar moet stijgen. 50-Plus wil een verhoging van de AOW-uitkering doormiddel van een volwaardige vakantie-uitkering van 8% en een dertiende maand voor AOW’ers. Bovendien hebben zij in hun verkiezingsprogramma opgenomen dat de AOW-leeftijd terug moet naar 65-jaar. De socialistische partijen, zoals GroenLinks, PvdA en de SP, pleiten ook voor een verhoging van de AOW-uitkering. Waar de SP de uitkering wil verhogen met tien procent voor iedereen, wil GroenLinks de AOW-uitkering fors verhogen voor ouderen met een klein aanvullend pensioen waardoor hun koopkracht verbetert. Tot slot is de SP stellig als het gaat om de AOW-leeftijd: deze moet worden verlaagd naar 65 jaar.

De Partij voor de Dieren (PvdD) is van mening dat aan de flexibele AOW-leeftijd een aangepaste AOW-uitkering worden gekoppeld. Tevens moet er na 40 jaar werken recht zijn op AOW. Net als de PvdD, pleit de SGP voor een flexibele AOW-leeftijd. Hierbij moet het mogelijk zijn om de AOW-leeftijd drie jaar later in te laten gaan, waarbij de uitkeringen in latere jaren stijgen.

Voor wat betreft de ingangsdatum van de AOW-uitkering liggen de PVV en Forum voor Democratie (FvD) op één lijn. Beide partijen vinden dat de AOW-gerechtigde leeftijd moet worden vastgesteld op 65 jaar. Tenslotte wil DENK ook de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd stoppen, maar stelt geen leeftijd hiervoor vast.

Pensioen

Voor wat betreft het tweede pijlerpensioen liggen de standpunten van de oppositiepartijen uiteen. De SGP wil het pensioenstelsel beter laten aansluiten op de schommelingen in de economie. Hiervoor moet het eenvoudiger worden om op basis van actuele ontwikkelingen te korten dan wel te indexeren, zodat dit is terug te leiden naar de recente fluctuaties in de economie. Tevens vinden zij dat iedereen inzicht moet krijgen in zijn of haar pensioenpot. Tot slot stelt de SGP dat zzp’ers zelf de keuze moeten maken of zij wel of geen pensioen willen opbouwen. FvD is van mening dat deelname aan een pensioenfonds niet verplicht moet zijn voor jongeren, zodat zij zelf kunnen bepalen over hun pensioenopbouw. GroenLinks, PvdA en SP vinden juist dat pensioen wel verplicht moet worden voor alle werknemers en zzp’ers. De premie die zpp’ers en werknemers moeten gaan betalen is minimaal 10% over een salaris van €60.000 in de plannen van GroenLinks, en tot €80.000 volgens de plannen van de PvdA en SP. Voor werknemers werkzaam in zware beroepen vinden GroenLinks en PvdA dat zij eerder moeten kunnen stoppen. De PvdA vindt dat na 45 jaar werken in een zware beroepstak pensioen mogelijk moet zijn. Volgens FvD moet een werknemer die 40 jaar werkzaam is geweest in een zwaar beroep, aanspraak kunnen maken op een AOW-uitkering. Tenslotte stelt de PvdD dat het mogelijk moet worden om te kiezen voor een flexibele pensioenleeftijd of deeltijdpensioen.

AOW en Pensioen in de verkiezingsprogramma’s van drie nieuwe partijen

Tijdens de aankomende verkiezingen doen er vierentwintig nieuwe partijen mee (van de in totaal zevenendertig partijen). Hieronder volgen de standpunten van drie nieuwe opvallende partijen (JA21, BIJ1, LHK), gebaseerd op de huidige peilingen, op het gebied van pensioen.

AOW

Een van de nieuwe partijen die meedoet aan de verkiezingen van maart 2021, is JA21. JA21 wil zich gaan inzetten voor een nieuwe pensioenwet die zowel de belangen van de pensioengerechtigden als van degenen die voor hun pensioen sparen waarborgt. Volgens JA21 moet het mogelijk zijn om naar een variabele pensioenleeftijd toe te werken. De AOW-uitkering moet tenminste gebaseerd zijn op de ingelegde premies plus de samengestelde rente. Indien de uitkering lager uitvalt, moet de overheid zorgen voor aanvulling tot dit niveau. De nieuwe partij BIJ1 pleit voor een Nationaal Pensioenfonds waarbij collectiviteit voorop staat. Tevens stelt BIJ1 dat de AOW-leeftijd verlaagd moet worden naar 65 jaar. Tot slot gaat de nieuwe partij van Henk Krol, Lijst Henk Krol (LHK), uitgebreid in op het pensioen in hun verkiezingsprogramma. In de verkiezingsplannen van LHK staan de economie en de ondernemers hoog in het vaandel. Om de werkgelegenheid in tijden van de coronacrisis te stimuleren, moeten de ondernemers kunnen profiteren van minder regels en een lastenverlichting. LHK wil tenslotte een onderzoek instellen naar individuele vervroegde pensionering en het nieuwe pensioenakkoord moet van tafel. LHK wil de AOW-leeftijd terugbrengen naar 65 jaar.

Pensioen

Op het gebied van aanvullend pensioen hebben deze drie nieuwe partijen meerdere opvattingen. Volgens JA21 moet het voor mensen werkzaam in zware beroepen mogelijk zijn om bij 40 dienstjaren met pensioen te gaan. Het moet echter ook mogelijk zijn om langer door te werken of hun loopbaan met deeltijdwerk af te bouwen voor de mensen die dat willen. In aanvulling hierop wil BIJ1 ook dat doorwerken tot de mogelijkheden blijft behoren, maar maakt zich daarbij ook hard om arbeidsdiscriminatie op basis van leeftijd aan te pakken. Tevens moeten zzp’ers aanspraak kunnen aanspraak op het Nationaal Pensioenfonds dat BIJ1 wil introduceren. LKH wil een onderzoek instellen naar stoppen met werken voor iedereen die 45 dienstjaren heeft gewerkt. Mensen die willen doorwerken, krijgen daar ook de gelegenheid voor. Voor werknemers werkzaam in zware beroepen moet de pensioenleeftijd terug naar 65 jaar.

Meer weten?

Bekijk dan de verkiezingsprogramma’s van:

VVD

D66

ChristenUnie

CDA

50-Plus

GroenLinks

PvdA

SP

PvdD

SGP

PVV

Forum voor Democratie

DENK

JA21

BIJ1

Lijst Henk Krol

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.