Pensioenakkoord

Op deze pagina informeren we je graag over het Pensioenakkoord. Met alle relevante links naar brieven vanuit de wetgever bijvoorbeeld, maar ook interessante artikelen en nieuwsberichten van onszelf waarmee we je graag op de hoogte houden. Ook schreven wij al een aantal artikelen voor pensioen- en juridische magazines waarnaar vanaf hier gelinkt wordt. Deze pagina is het verzamelpunt van alle relevante informatie.

Nieuws

Wetsvoorstellen

De opdrachtaanvaarding in het nieuwe pensioenstelsel

Om de juiste stappen in te regelen in het transitieplan, waar de werkgever voor verantwoordelijk is, is er het implementatieplan en het communicatieplan. Die laatste twee plannen moeten de pensioenuitvoerders opstellen. In dit artikel dat Monica schreef voor Pensioen Magazine gaat zij in op de opdrachtaanvaarding in het nieuwe pensioenstelsel. Klik hier om het artikel te lezen.

Scroll naar beneden voor nieuws over wetgeving!

Risicohouding kan tot dilemma’s leiden in nieuwe stelsel

Pensioenfondsen moeten met het nieuwe pensioenstelsel de risicohouding per leeftijdscohort of deelnemersgroep vaststellen. Pensioenfondsen moeten via een  risicopreferentieonderzoek de risicohouding bepalen. Het onderzoek geeft weer hoeveel beleggingsrisico een deelnemersgroep kan en wil lopen. Een dergelijk risico-onderzoek wordt in het nieuwe stelsel een verplichting van minimaal eens in de vijf jaar.
Besturen komen voor een lastige keuze als daaruit blijkt dat jongeren veel conservatiever willen beleggen dan nodig is voor een goed pensioen.

 

Bron:                    PensioenPro
Datum:                 22 januari 2021

Swalef pensioenjuristen academie

Wat kost de pensioentransitie? Uitvoerders weten het nog niet

Vertrekkend APG-directeur Gerard van Olphen zei in december 2020 te verwachten dat de transitie naar het nieuwe pensioencontract de uitvoerder tot €100 mln kost. De meeste andere grote en middelgrote uitvoerders kunnen nog niet zeggen hoeveel de pensioentransitie hun gaat kosten.

Bron:          PensioenPro
Datum:      19 januari 2021

PGB pleit voor ruimer begrip van evenwichtige overgang

Pensioenfonds PGB wil meer ruimte voor fondsen en sociale partners om zelf een evenwichtige overgang te regelen. Jochem Dijckmeester, voorzitter van PGB: ‘Ik pleit niet voor een nieuwe methode van invaren, maar we willen liever niet één standaardmethode. Je kunt de diversiteit bij fondsen niet vangen in één regeling. Geef besturen de ruimte.’

Bron:          Pensioenpro
Datum:      18 januari 2021

Nieuwe ufr leidt eind deze maand tot 1,5%-punt lagere dekking

De actuele dekkingsgraad van een gemiddeld pensioenfonds daalt per eind januari met zo’n 1,5%-punt. Dit is te wijten aan de invoering van de nieuwe ufr-methode door DNB, waardoor de marktrente een grotere invloed krijgt. DNB publiceert op 29 januari 2021 de nieuwe ufr-curve die pensioenfondsen moeten hanteren bij de bepaling van hun toekomstige verplichtingen.

Bron:          PensioenPro
Datum:      14 januari 2021

Eerste Kamer stemt in met onderdeel uitwerking pensioenakkoord

De Eerste Kamer heeft op 12 januari 2021 het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ met algemene stemmen aangenomen. Het kabinet wil met dit wetsvoorstel, dat onderdeel uitmaakt van het pensioenakkoord, meer ruimte bieden voor keuzevrijheid in het pensioenstelsel. De Eerste Kamer stemde eerder al in met het wetsvoorstel dat de stijging van de AOW-leeftijd en de levensverwachting meer met elkaar in balans brengt. Daarbij werd ook bekend dat de inwerkingtreding van het wetsvoorstel bedrag ineens wordt uitgesteld tot 1 januari 2023.

Bron:          Rijksoverheid
Datum:      13 januari 2021

Aon verwacht uitdagingen voor pensioenfondsen in transitiefase

”Een grote uitdaging wordt de premiestelling tijdens de transitieperiode. Pensioenfondsen moeten namelijk in die overbruggingsplannen aangeven hoe de premiedekkingsgraad met het oog op de transitie bijdraagt aan de financiële positie van het pensioenfonds”, zegt pensioendirecteur van Aon Frank Driessen.

Bron:          AMweb
Datum:      5 januari 2021

Pensioenfonds krijgt alternatief voor berekening beschermingsrendement

In het concept Wet toekomst pensioenen van minister Koolmees staat dat Pensioenfondsen in het nieuwe contract een extra optie krijgen voor de berekening van het beschermingsrendement. Dit mag ook gebaseerd worden op de daadwerkelijk behaalde rendementen met de renteafdekking. In het nieuwe contract bestaat het rendement uit twee delen. Beschermingsrendement, dat ouderen een stabiele uitkering moet bieden. Nadat dit beschermingsrendement van het totaalrendement is aftrokken, resteert het overrendement. Elk leeftijdscohort krijgt een deel van het beschermings- en overrendement toebedeeld. Oud krijgt relatief veel beschermingsrendement, jong veel overrendement.

Bron:            PensioenPro
Datum:         22 december 2020

‘Focus op invaren is focus op de korte termijn’

Eric Uijen verwacht dat fondsen die vlak voor het moment van invaren zitten, hun dekkingsgraad scherp in de gaten houden. Uijen vindt het veelal opmerkelijk dat pensioenbestuurders in een bepaald opzicht gedwongen worden om hun blik op de korte termijn te richten in de periode vóór het invaren. ‘Dan is de korte termijn opeens belangrijk, terwijl een pensioenfonds juist gericht moet zijn op de lange termijn.’

Bron:            PensioenPro
Datum:         21 december 2020

8 Wetten in Track Changes in verband met wijzigingen op grond van het Wetsvoorstel toekomst pensioenen

Het wetsvoorstel wet toekomst pensioenen strekt tot herziening van de tweede pijler van het pensioenstelsel, ter uitwerking van het Pensioenakkoord van juni 2019 tussen kabinet en sociale partners. En tot standaardisering van het nabestaandenpensioen. Het wetsvoorstel is in consultatie van 16 december 2020 tot 12 februari 2021. Op basis van het Wetsvoorstel toekomst pensioenen zullen in 8 wetten wijzigingen worden doorgevoerd. Wij hebben die vast voor je in Track Changes gezet, zodat je precies kunt zien wat er verandert. Klik hier.

Gevolgen van uitstel behandeling wetsvoorstel RVU

De Eerste Kamer heeft besloten het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen te behandelen op 12 januari 2021. Daarmee is er op 1 januari 2021 nog geen RVU-drempelvrijstelling. Na aanvaarding van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer en inwerkingtreding met terugwerkende kracht per 1 januari 2021, kan een werkgever alsnog een beroep doen op de RVU-drempelvrijstelling.

Bron:            SalarisNet
Datum:         18 december 2020

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen gepubliceerd

Besluit van 14 januari 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen. Het besluit bepaalt dat de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in werking treedt met ingang van 1 januari 2026, en terugwerkt tot en met 1 januari 2021 voor wat betreft artikel V, onderdelen A en D.

Bron:             Staatsblad
Datum:         14 januari 2021

Arbeidsmarkteffecten van de pensioenpremiesystematiek

Veel pensioenregelingen gebruiken op dit moment de doorsneesystematiek: alle deelnemers hebben hetzelfde premie- en opbouwpercentage. Jongeren hebben echter een langere beleggingshorizon. Dit houdt in dat een ingelegde euro van een jongere naar verwachting meer pensioen opbouwt op dan die van een oudere. In het nieuwe pensioencontract is gekozen voor een leeftijdsonafhankelijke premie en een opbouw die stijgt met de leeftijd. De overgang hiernaartoe brengt echter problemen met zich mee. Een mogelijke oplossing is een progressieve premie: het premiepercentage stijgt gedurende het werkende leven. Welke effecten brengt dat met zich mee? Deze studie onderzoekt de gevolgen voor de arbeidsmarkt op basis van literatuur en een enquête onder werkgevers.

Bron:            Netspar
Datum:         18 december 2020

Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Op 6 januari 2021 bood Minister Koolmees aan de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen.

Bron:            Rijksoverheid
Datum:         6 januari 2021

‘Verplichtstelling premieregeling beter te rechtvaardigen met extra solidariteit’

In de Memorie van Toelichting bij de Wet toekomst pensioen, die sinds woensdag ter consultatie is, staat dat bij een ‘kale’ verbeterde premieregeling de verplichtstelling lastiger te rechtvaardigen is dan bij het nieuwe contract. Volgens het kabinet is het mogelijk extra solidariteit toe te voegen voor een ‘zo vrij mogelijke keuze’ uit de contracten.

Bron:            PensioenPro
Datum:         18 december 2020

Initiatiefvoorstel Van Brenk: Wijziging pensioenwetgeving in verband met onder meer aanpassing van de disconteringsvoet voor pensioenfondsen

Tweede Kamerlid voor 50PLUS, Corrie van den Brenk, heeft een initiatief wetsvoorstel ingediend, dat een tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling inhoudt. De tijdelijke wijziging houdt verband met de aanpassing van de rentevoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen en met de buitenwerkingstelling van de beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen.

Bron:            Eerste Kamer
Datum:         17 december 2020

Gemengde reacties op wetsvoorstel toekomst pensioenen

Minister Koolmees heeft op woensdag 16 december het wetsvoorstel toekomst pensioenen ter consultatie aangeboden. Verschillende partijen hebben hier inmiddels een reactie op gegeven. De Pensioenfederatie is voor keuzevrijheid voor pensioenfondsen, vakcentrale VCP is bang voor verwaarlozing van de langetermijnvisie en de ouderenbonden zien weinig voordelen. Het voorstel beschrijft de nieuwe regels voor het pensioen dat een werknemer samen met de werkgever opbouwt. Met de reacties uit de internetconsultatie wordt het wetsvoorstel verbeterd. Het plan is om de wet per 2022 te laten ingaan. Sociale partners en pensioenuitvoerders hebben dan tot 2026 om over te gaan naar het nieuwe stelsel.

Bron:            AMweb
Datum:         17 december 2020

Dekkingsgraad bij overgang naar nieuw pensioenstelsel

Pensioenfondsen hoeven komend jaar hun pensioenen niet te korten bij een dekkingsgraad van 90% of hoger in plaats van de wettelijke 104%. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer. In deze brief beschrijft Koolmees ook welke regels hij voorstelt voor de overgang van het bestaande naar het nieuwe pensioenstelsel (het transitie FTK – financieel toetsingskader) in het wetsvoorstel dat vandaag in consultatie gaat.

Bron:              Rijksoverheid
Datum:         16 december 2020

Extra inspraak gepensioneerden en slapers bij invaren

Gepensioneerden en slapers krijgen een zogeheten hoorrecht bij het invaarplan opgesteld door sociale partners. Die moeten bezwaren van deze groepen serieus betrekken in hun besluitvorming.

Bron:              PensioenPro
Datum:         17 december 2020

Internetconsultatie wetsontwerp toekomst pensioenen

Op internet is de internetconsultatie over het ‘wetsvoorstel toekomst pensioenen’ gepubliceerd. Iedereen kan reageren op het voorstel. De internetconsultatie loopt tot 12 februari 2021. Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het bredere Pensioenakkoord en beschrijft de nieuwe regels voor het pensioen dat een werknemer samen met de werkgever opbouwt. Met de reacties uit de internetconsultatie wordt het wetsvoorstel verbeterd zodat de wet per 2022 kan ingaan.

Bron:              Rijksoverheid
Datum:         16 december 2020

Deze berg werk komt er op uitvoerders af tijdens de stelselherziening

Pensioenfondsen, verzekeraars en ppi’s krijgen te maken met diverse eenmalige kostenposten bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. De overstap naar het nieuwe stelsel en het leidt eenmalig tot extra kosten voor pensioenuitvoerders, schrijft minister Koolmees in de memorie van toelichting van zijn conceptwetsvoorstel. Daar staat tegenover dat de stelselherziening ook zorgt voor een structurele vereenvoudiging van de pensioenuitvoering.

Bron:            Memorie van Toelichting
Datum:         16 december 2020

Kamerbrief vrijstellingsregeling en transitie-ftk

Minister Koolmees beschrijft de vrijstellingsregeling voor 2021 en de voorgenomen uitwerking van het financiële toetsingskader (ftk) voor pensioenfondsen in de overgangsperiode 2022-2026. Hieruit blijkt dat sociale partners en de minister nog niet zijn uitgepraat over de effecten van de nieuwe ufr in de overgang naar het nieuwe stelsel.

Bron:              Rijksoverheid
Datum:         16 december 2020

PvdA hekelt onwil Koolmees verlagingen pensioenen uit te sluiten

Uit de brief die minister Koolmees op 16 december naar de Kamer stuurde blijkt dat hij blijft vasthouden aan een ondergrens van 90% voor de dekkingsgraad van pensioenfondsen. Als een fonds daaronder zakt, moet het de pensioenen verlagen in de komende jaren. De PvdA ziet liever dat er een generaal pardon komt voor pensioenfondsen waarvan de dekkingsgraad onder de 90% zakt.

Bron:            FD
Datum:         16 december 2020

Uitstelbrief Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Minister Koolmees liet de Tweede Kamer weten dat het voorstel voor het uitwerken van een verzekeringsplicht meer tijd vergt dan aanvankelijk voorzien. Hij zal de Tweede Kamer voor het einde van het eerste kwartaal van 2021 nader informeren over de voortgang van de uitwerking van het voorstel van de Stichting van de Arbeid.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         15 december 2020

Koolmees wil hulp sector bij ‘moeilijkste fase’ stelselherziening

Volgens minister Koolmees is het maken van wetten en die vervolgens implementeren  waarschijnlijk ‘de moeilijkste fase’ in de stelselherziening. Koolmees roept dan ook de sector op om mee te denken om de wetgeving nog beter te maken.

Bron:            PensioenPro
Datum:         11 december 2020

Beoogde ingangsdatum Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen niet gehaald

De beoogde ingangsdatum, 1 januari 2021, voor de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen wordt niet gehaald. Het is nog niet duidelijk wanneer de wet wel in werking gaat treden en of dit al dan niet met terugwerkende kracht gaat gebeuren.

Bron:             Eerste Kamer
Datum:         15 december 2020

Rekenrente nog struikelblok op weg naar nieuw pensioen

Koolmees staat onder druk om in de overgang naar het nieuwe stelsel om een nieuw advies voor de rekenrente te vragen, zeggen bronnen. De kortingsregels voor pensioenen zijn versoepeld, maar wel onder de voorwaarde dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds eind 2020 hoger dan 90 procent moet zijn. Bij overgang naar het nieuwe stelsel zou dat 95 procent moeten zijn. Maar fondsen dreigen door de rentestand juist verder te zakken onder de 90. Deze week is er nog een cruciaal overleg over de uitwerking van het pensioenakkoord. Zonder aanpassing van de rekenrente blijft kortingsdreiging voor pensioenen de komende jaren levensgroot.

Bron:             FD
Datum:         8 december 2020

Kamerbrief Behandeling Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Er is sprake van een RVU indien een ontslagregeling bedoeld is om werknemers van 55 jaar of ouder financieel in staat te stellen om de periode vanaf uitdiensttreding tot de ingangsdatum van de AOW of de (vroeg)pensioendatum te overbruggen. In dat geval moet de werkgever een heffing van 52% over de periodieke uitkering of ontslagvergoeding betalen. De versoepeling van de RVU-heffing maakt het voor werknemers mogelijk om tot drie jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken. In het pensioenakkoord is afgesproken dat deze maatregel op 1 januari 2021 in zal gaan voor een periode van vijf jaar.

Bron:              Rijksoverheid
Datum:         12 december 2020

PvdA en GroenLinks: kortingsdreiging pensioenen helemaal van tafel

PvdA en GroenLinks willen voor alle pensioenfondsen waar verlagingen van de pensioen dreigen een ‘generaal pardon’. Bij het pensioenakkoord van net voor de zomer heeft het kabinet al toegezegd dat pensioenfondsen met een dekkingsgraad van ten minste 90% niet hoeven te verlagen. Dat is echter al lager dan de wettelijke dekkingsgraad van 104,5%.

Bron:             FD
Datum:         6 december 2020

Wet verandering koppeling AOW-leeftijd in werking getreden

De Wet verandering koppeling AOW-leeftijd is op 10 december 2020 gepubliceerd in het Staatsblad. De wet is een van de uitwerkingen van het pensioenakkoord. Vanaf 2025 wordt de ontwikkeling van de AOW-leeftijd voor twee derde gekoppeld aan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting op 65 jaar. Dit betekent dat elk jaar levenswinst resulteert in acht maanden langer doorwerken en vier maanden langer AOW-pensioen. Ook voor de pensioenrichtleeftijd gaat deze tweederdekoppeling gelden.

Bron:             Staatsblad
Datum:         10 december 2020

‘Het is pensioencommunicatie dus onbegrijpelijk’

Uit een drietal onderzoeken naar pensioencommunicatie blijkt dat het niet mee valt om een tekst op te stellen die goed valt bij de deelnemers. De meeste lezers zitten helemaal niet te wachten op een uitleg over het pensioenstelsel. Een groot obstakel is dat de basiskennis over pensioen ontzettend klein is.

Bron:             PensioenPro
Datum:         4 december 2020

Beantwoording Kamervragen over overgangsregeling pensioenakkoord

‘Kunt u bevestigen dat in de uitwerking van het transitiekader voor het pensioenakkoord voor bestaande premieregelingen met een in leeftijd oplopend premiepercentage wordt gekozen voor een langere uitfasering in de tijd? Kunt u nogmaals toelichten welke motivering daaraan ten grondslag ligt?’ Deze vragen die het lid Van Weyenberg eerder stelde over de overgangsregeling van het pensioenakkoord, zijn nu door Minister Koolmees beantwoord.

Bron:             Rijksoverheid
Datum:         9 december 2020

‘Dekkingsgraad van 95% minimum voor nieuwe pensioen’

Om zonder verlaging over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel, wordt een dekkingsgraad van 95% in 2026 de ondergrens, blijkt uit conceptstukken over de overgangsregels van het huidige naar het nieuwe pensioenstelsel.

Bron:            FD
Datum:         4 december 2020

Van Weyenberg stelt vragen over overgangsregime rechtstreeks verzekerde middelloonregelingen

Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg (D66) vraagt een bevestiging aan minister Koolmees dat het overgangsrecht voor rechtstreeks verzekerde uitkeringsovereenkomsten gaat gelden voor de op 1 januari 2022 bestaande regelingen die op 1 januari 2026 zijn omgezet naar een premieovereenkomst.

Bron:            Tweede Kamer
Datum:         3 december 2020

Rapport: Communicatie over de nieuwe regels voor pensioen

De expertgroep van het werkverband Informatie, Communicatie en Keuzebegeleiding van het ministerie van SZW heeft een overkoepelend rapport uitgebracht over de verschillende onderzoeken waar zij aan hebben meegewerkt (o.a. door Kantar, Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht en de Pensioenfederatie). De belangrijkste uitkomsten van het rapport, dat ‘Communicatie over de nieuwe regels voor pensioen’ heet, zijn onder andere dat de beelden die mensen hebben van pensioen cruciaal zijn voor hoe een boodschap begrepen wordt en dat er eenvoudige taal moet worden gebruikt.

Bron:             Pensioenfederatie 
Datum:         27 november 2020

 

 

Het (uniform) toedelen van beleggingsresultaten naar bereikbaar pensioen

Het CPB heeft een Achtergronddocument gepubliceerd waarin de effecten worden besproken van een strikte variant van het uniform toedelen van beleggingsresultaten naar een bereikbaar pensioen, zoals omschreven in de Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord.

Bron:            CPB
Datum:         24 november 2020

Vernieuwing IT knelpunt bij uitvoering pensioenakkoord

Uit een rondgang van het FD blijkt dat door een combinatie van meer nieuwe wetgeving en het gebrek aan ICT-capaciteit, de uitvoering van het nieuwe pensioenakkoord in de problemen kan raken. DNB maakt zich zorgen hierover, omdat veel pensioenfondsen en pensioenuitvoerders nog met verouderde IT-systemen werken.

Bron:             FD
Datum:         23 november 2020

Hoorzitting pensioenakkoord (deel 1)

Op dinsdag 24 november 2020 vond het eerste deel van de Hoorzitting Pensioenakkoord plaats. Eerder al, op 4 november 2020 heeft het tweede deel plaatsgevonden. Tijdens dit deel heeft Vakbond FNV gepleit voor een verhoging van de AOW-uitkering. Een hogere AOW-uitkering betekent namelijk dat er minder aanvullend pensioen nodig is. Werkgevers en werknemers hoeven dan over een kleiner deel van het salaris premie te betalen.

Bron:             Tweede Kamer
Datum:         24 november 2020

Aanpassing bedrag ineens valt slecht bij pensioenuitvoerders

Het wetsvoorstel van Koolmees waarin hij de mogelijkheid geeft om het keuzebedrag ineens ook later te ontvangen creëert volgens de Pensioenfederatie disproportionele complexiteit op het gebied van administratie, communicatie en keuzebegeleiding waar het gaat om bedrag ineens. De Pensioenfederatie denkt dat daardoor de lumpsum vrijwel onuitvoerbaar is gemaakt. 

Bron:             Pensioenfederatie
Datum:         17 november 2020

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen in de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen. Er worden drie maatregelen uit het pensioenakkoord uitgewerkt in dit wetsvoorstel. De Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 worden hiervoor gewijzigd. Voor deelnemers aan een pensioenregeling wordt het mogelijk om tot 10% van het door hun opgebouwde pensioen ineens te kunnen opnemen op de pensioeningangsdatum.

Bron:             Rijksoverheid
Datum:         17 november 2020

Aanpassing bedrag ineens valt slecht bij pensioenuitvoerders

Het wetsvoorstel van Koolmees waarin hij de mogelijkheid geeft om het keuzebedrag ineens ook later te ontvangen creëert volgens de Pensioenfederatie disproportionele complexiteit op het gebied van administratie, communicatie en keuzebegeleiding waar het gaat om bedrag ineens. De Pensioenfederatie denkt dat daardoor de lumpsum vrijwel onuitvoerbaar is gemaakt. 

Bron:             Pensioenfederatie
Datum:         17 november 2020

Tweede nota van wijziging Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Met een nota van wijziging Wet bedrag ineens stelt minister Koolmees voor dat bij de opname van een pensioenbedrag ineens de afkoop in bepaalde gevallen ook op één ander vast moment kan plaatsvinden. Koolmees kiest voor een systeem waarin de deelnemer – voorafgaand aan zijn pensioeningangsdatum – de keuze krijgt om het bedrag ineens tot uitkering te laten komen op de pensioeningangsdatum óf in de maand februari van het jaar volgend op het jaar waarin de pensioengerechtigde AOW-gerechtigd wordt. Het blijft één keuzemoment, waardoor de pensioenuitvoerder niet tussentijds hoeft te herrekenen.

Bron:             Rijksoverheid
Datum:         17 november 2020

Koolmees noemt uitspraak Europees Hof geen belemmering voor stelselwijziging

In de Verzamelbrief Pensioenonderwerpen van 12 november 2020 stelt minister Koolmees dat de uitspraak van het Europese hof geen belemmering is voor de stelselwijziging. Volgens de minister is de regulering van het eigendomsrecht van een pensioen te rechtvaardigen. Het Hof bevestigt volgens hem namelijk dat een beperking op het eigendomsrecht mogelijk is. 

Bron:            Rijksoverheid
Datum:         12 november 2020

Toekomst pensioenstelsel

Op de website van de Eerste Kamer staan de officiële parlementaire publicaties over de toekomst van het pensioenstelsel. Hier wordt de stand van zaken weergegeven. De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 11 november 2020 met een brief gereageerd op de brief van 8 oktober  van Minister Koolmees.

Bron:           Eerste Kamer
Datum:         13 november 2020

Zorg voor transparantie bij verdeling pensioenpotten

Vakbonden en werkgevers moeten de uitvoering van het pensioenakkoord gaan realiseren. Zo’n 1500 miljard euro aan pensioengeld moet worden verdeeld. Kiezen de sociale partners daarbij voor lastige en niet te volgen rekenmethodes, dan kan het vertrouwen van burgers flink worden ondermijnd. Sociale partners doen er daarom goed aan om niet alleen met ‘heel hun hart’, maar ook met een transparante rekenmethode recht te doen aan het vertrouwen van pensioendeelnemers.

Bron:             RTL
Datum:         11 november 2020

Verzamelbrief pensioenonderwerpen

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer de Verzamelbrief pensioenenonderwerpen aangeboden. In de brief informeert hij de Kamer over zijn reactie op het aanvalsplan witte vlek van de Stichting van de Arbeid, de Casus Europese Hof over eigendomsrecht, verzocht door het lid Van Brenk, zijn analyse bij het pensioenlabel, verzocht door de leden Smeulders en Van der Linde en zijn reactie op een bericht over korten van pensioenen verzocht door het lid De Jong en de reactie op de motie van het lid Van Brenk over een CPB-Kansrijk-publicatie over pensioenen.

Bron:             Rijksoverheid
Datum:         12 november 2020

Kabinet komt met extra keuzemoment voor opname bedrag ineens

Deelnemers die hun pensioen eerder laten ingaan, krijgen alsnog de kans een bedrag ineens op te nemen. Dit extra keuzemoment voorkomt ook dat deelnemers vanwege hun geboortedatum tot 20% extra belasting moeten betalen. Die toezegging deed minister Koolmees van Sociale Zaken afgelopen donderdag bij de behandeling van de Wet bedrag ineens in de Tweede Kamer.

Bron:           Pensioenpro
Datum:       9 november 2020

Wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de ontwikkeling van de AOW-leeftijd met ingang van 2025 voor 2/3-gekoppeld wordt aan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting op 65 jaar. Met het wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd stelt het kabinet voor de 1-op-1-koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting te vervangen door de 2/3-koppeling. Het wetsvoorstel is nu aangenomen met een ruime meerderheid van de stemmen.

Bron:           Tweede Kamer
Datum:         10 november 2020

Geef gepensioneerde recht op bezwaar tegen overstap naar nieuw pensioenstelsel

Gepensioneerden  moeten beter bezwaar kunnen maken tegen de omzetting van hun pensioen naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat adviseren juristen aan de Tweede Kamer, bleek woensdag tijdens een hoorzitting over het pensioenakkoord, daarin staat dat het individueel bezwaarrecht verdwijnt.

Bron:           Tweede Kamer
Datum:       4 november 2020

Groot aantal pensioenmoties ingediend

Op 5 november 2020 zijn een groot aantal moties ingediend bij de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen voor de plenaire vergadering op 10 november 2020.

Bron:           Tweede Kamer
Datum:       5 november 2020

Geef gepensioneerde recht op bezwaar tegen overstap naar nieuw pensioenstelsel

Gepensioneerden  moeten beter bezwaar kunnen maken tegen de omzetting van hun pensioen naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat adviseren juristen aan de Tweede Kamer, bleek woensdag tijdens een hoorzitting over het pensioenakkoord, daarin staat dat het individueel bezwaarrecht verdwijnt.

Bron:           Tweede Kamer
Datum:       4 november 2020

Hoorzitting Pensioenakkoord – Hans van Meerten en Erik Lutjens

Wat is het toch geweldig om te ervaren wat een top-netwerk we hebben. Zo waren onze webinar-inleiders Hans van Meerten en Erik Lutjens allebei gevraagd als specialist in de hoorzitting over het Pensioenakkoord in de Tweede Kamer afgelopen week. Heb je het gemist? We hebben ze even achter elkaar voor je in een filmpje gezet… Gelijk een samenvatting van onze webinars! Zie het filmpje hier links! 

Bron:           Swalef
Datum:       9 november 2020

PvdA en CDA willen meer pensioenopbouw voor zelfstandigen

PvdA en CDA steunen het pensioenakkoord, schrijven de partijen in hun verkiezingsprogramma. Beide partijen willen dat zzp’ers meer pensioen opbouwen. Ook zijn de partijen enthousiast over het deeltijdpensioen. 

Bron:           PensioenPro
Datum:       4 november 2020

Rondetafelgesprek over pensioenakkoord

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hield op woensdag 4 november van 10.00 tot 18.00 uur een rondetafelgesprek over het pensioenakkoord dat het kabinet afgelopen zomer sloot met werkgevers- en werknemersorganisaties. Tal van deskundigen gaven op deze dag hun visie op het akkoord. Na dit rondetafelgesprek volgt later nog een tweede deel. Het debat is hier terug te kijken, het verslag is hier te lezen. Kijk hier voor alle position papers.

Bron:           Tweede Kamer
Datum:       3 november 2020

Nieuwe spelregels pensioenfondsen vertraagd

De verdere uitwerking van het pensioenakkoord loopt vertraging op. Het duurt nog tot half december voordat minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken zijn wetsvoorstellen kan publiceren, melden ingewijden. Aanvankelijk rekende de pensioensector op eind oktober. Pensioenfondsen, werkgevers en werknemers kijken reikhalzend uit naar de wetsvoorstellen. In de stukken komt onder meer te staan wanneer in de overgangsperiode tussen 2022 en 2026 de pensioenen omlaag moeten en wanneer de premie moet stijgen. 

Bron:           FD
Datum:       3 november 2020

Kamerbrief verzoek om spoedige behandeling wetstrajecten: Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Minister Koolmees en staatssecretaris Van ’t Wout verzoeken om een snelle afhandeling van een aantal wetsvoorstellen, waaronder het Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen.

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van de maatregelen ten aanzien van de RVU-maatregel en de verruiming van verlofsparen 1 januari 2021 is. Voor de introductie van het keuzerecht bedrag ineens is de beoogde inwerkingtredingsdatum 1 januari 2022. Dit is in verband met voldoende voorbereidingstijd voor pensioenuitvoerders. De regering wil de gemaakte afspraken met sociale partners zowel inhoudelijk als qua ingangsdata nakomen. Daarbij is behandeling nog voor het kerstreces is daarom gewenst, blijkt uit de brief.

Bron:            Rijksoverheid
Datum:         30 november 2020

Verbond: overgangsregeling pensioenakkoord is ontoereikend

Het pensioenakkoord kan tot forse problemen leiden bij deelnemers aan bestaande premieregelingen. Als kabinet, sociale partners en parlement dat aanvaardbaar vinden, dan moet er in elk geval worden gezorgd voor specifieke en duidelijke communicatie over de risico’s, en uitbreiding van individuele mogelijkheden om het pensioentekort aan te vullen.

Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een position paper dat is aangeboden aan de Tweede Kamer voor het rondetafelgesprek over de uitwerking van het pensioenakkoord, dat vandaag en morgen plaatsvindt.

Bron:          Verbond van Verzekeraars
Datum:       2 november 2020

Beantwoording Kamervragen over flexibele pensioenpremie

Minister Koolmees antwoordt op 9 oktober 2020 op vragen van het Tweede-Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) over een flexibele pensioenpremie. Hij antwoordt dat een flexibele premie nadrukkelijk past binnen de kaders van het Pensioenakkoord. Met een stabiele pensioenpremie komen alle mee- en tegenvallers voor rekening van het individuele pensioenvermogen. Als in het nieuwe stelsel de premie mee kan bewegen met de economische omstandigheden, levert dat voordeel op voor particulieren.

Bron:            Rijksoverheid
Datum:         9 oktober 2020

NN pleit voor betere communicatie over gevolgen pensioenakkoord

Werkenden moeten goed worden geïnformeerd over de gevolgen die het pensioenakkoord voor hen persoonlijk heeft. Directeur Annemieke Visser-Brons van Nationale-Nederlanden pleit voor “vernieuwde, betrokken en toegesneden communicatie”, waar vooral kwetsbare groepen mee bereikt kunnen worden.

Bron:          AMweb
Datum:       2 november 2020

Nota’s wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlof

Minister Koolmees biedt in een brief de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging inzake de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aan.

Ook werden hierbij de Concept AMvB Bedrag ineens (versie internetconsultatie), de Uitvoeringstoets Belastingdienst RVU-drempelvrijstelling en de Ramingstoelichting en notitie certificering Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen gepubliceerd.

Bron:            Rijksoverheid
Datum:         8 oktober 2020

50Plus wil geen nieuw pensioenstelsel, maar hogere rekenrente

50PLUS wil dat het huidige pensioenstelsel niet wordt aangepast. In plaats daarvan wil de partij dat minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de rekenrente verhoogt van 0 procent naar 2 procent, zodat de dekkingsgraad van pensioenfondsen hoger wordt.

Bron:            AMweb
Datum:         28 oktober 2020

Nota naar aanleiding van verslag wijziging Wet verandering koppeling AOW-leeftijd

Adfiz wil financiële kennistoets voor pensioenbedrag ineens

In de reactie op de internetconsultatie; ” Wijziging Besluit i.v.m. Bedrag ineens, RVU en verlofsparen schrijft Adfiz dat de invoering van een financiële kennistoets en waarschuwende controlevraag voorafgaand aan opname van een bedrag ineens ingevoerd moet worden, alsmede dat de kosten van financieel advies bij afweging voor opname van bedrag ineens fiscaal aftrekbaar moeten worden. Hiermee willen ze voorkomen dat de deelnemers nadelige keuzes maken.

Bron:            Adfiz
Datum:         19 oktober 2020

Kamerbrief over toezichtkader tijdens overgang naar nieuw pensioenstelsel

Bron:            Rijksoverheid
Datum:         28 september 2020

Pensioenbedrag ineens: VCP pleit voor hulplijn vanuit overheid

Het opnemen van een bedrag ineens zou alleen mogelijk moeten worden onder strikte voorwaarden, vindt de Vakcentrale voor Professionals (VCP). Om vervelende situaties te voorkomen moet er een hulplijn komen, waar mensen vooraf precies in kaart kunnen brengen wat een en ander voor hen betekent.

Bron:            VCP
Datum:         15 oktober 2020

Wetsvoorstel uitwerking voorstel AOV ZZP eind 2020 ter consultatie

‘Het kabinet streeft ernaar om begin 2021 een uitgewerkt voorstel AOV ZZP te hebben. De wetgeving gaat vervolgens in juni 2021 naar de Tweede Kamer. De beoogde ingangsdatum van die wetgeving is 2022. Dat schrijft minister Koolmees in zijn begroting 2021. Daarvoor komt er eind dit jaar een hoofdlijnenbrief.

Bron:           VVP
Datum:         15 september 2020

Update Pensioenakkoord

Minister Koolmees lijkt gehoor te geven aan de wens van de werkgevers en werknemer om niet de pensioenpremies te verhogen of om kortingen door te voeren aankomende jaren. Zo zou de ‘uitlegbare en verantwoorde overstap naar het nieuwe pensioenstelsel’ bevorderd moeten worden.

Bron:            AFMP
Datum:         13 oktober 2020

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de tweede en derde pijler op de ingangsdatum daarvan te laten afkopen, de tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing op regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen). Lees hier het wetsvoorstel.

Klik hier voor de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel.

Lees hier de reactie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op het wetsvoorstel.

In het nader rapport wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen reageert minister Koolmees op het advies van de Raad van State.

Lees hier de onderbouwing en evaluatie van het keuzerecht bedrag ineens. uitbreiden verlofsparen en van de vrijstelling RVU heffing.

Ten slotte zijn de uitvoeringstoetsen van de Belastingdienst over de uitvoerbaarheid van het verlofsparen, bedrag ineens en de RVU-drempelvrijstelling hier te vinden.

Bron:            Rijksoverheid
Datum:         3 september 2020

Pensioenakkoord: ook variabele premie in nieuw pensioenstelsel

Volgens minister Koolmees is er plaats voor een variabele premie in het nieuwe pensioenstelsel. Uit antwoorden van minister Koolmees op gestelde Kamervragen komt naar voren dat sociale partners de premie in het nieuwe stelsel elk jaar mag veranderen.

Bron:             Rijksoverheid
Datum:         13 oktober 2020

Pensioenakkoord 2020: Hoofdlijnen uit de Hoofdlijnennotitie

Werden we 12 juni 2020 ineens verrast dat ‘ze’ eruit waren. Een jaar eerder, op 5 juni 2019 werd het Pensioenakkoord gesloten door sociale partners en het kabinet. De uitwerking zou volgens de zogenaamde roadmap een jaar duren. De uitwerking van het Pensioenakkoord was in handen van de zogenaamde stuurgroep met daarin vertegenwoordigers van het kabinet en werkgevers- en werknemersorganisaties, met als adviserend leden vertegenwoordigers van DNB, AFM, CPB, Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. En inmiddels heeft 4 juli 2020 ook de FNV ingestemd, en heeft minister Koolmees de Hoofdlijnennotitie met de gezamenlijke technische uitwerking van het Pensioenakkoord op 22 juni 2020, aan de Tweede Kamer gezonden, zijn er meer dan 200 Kamervragen gesteld, waarop inmiddels antwoorden zijn, en is het eerste debat met de Tweede Kamer 14 juli 2020 geweest. In dit nieuwsbericht volgen de hoofdlijnen op een rij zoals deze uit de Hoofdlijnennotitie naar voren komen.

Bron:            Swalef
Datum:         17 juli 2020

Uitspraak Europees Hof is wel/geen belemmering voor invaren

Vorige maand deed het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak over pensioenen. Hoogleraren Hans van Meerten en Erik Lutjens kruisen de degens over de gevolgen daarvan voor het invaren van bestaande pensioenrechten in het nieuwe stelsel. Hans van Meerten meent dat de uitspraak betekent dat ‘invaren nauwelijks juridisch houdbaar’ is, terwijl Erik Lutjens juist meent dat invaren niet geblokkeerd wordt.

Bron:            PensioenPro
Datum:         6 oktober 2020

Debat over het pensioenakkoord

Na jarenlange onderhandelingen sloten werkgevers, vakbonden en minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in juni een pensioenakkoord. De Kamer debatteerde erover. De komende zes jaar zal het Nederlandse pensioensysteem grondig worden verbouwd. Het pensioen wordt persoonlijker en gaat meebewegen met de economie. Ook komt er een betere regeling voor mensen met zware beroepen en gaat de AOW-leeftijd langzamer omhoog.

Bron:           Tweede Kamer
Datum:         14 juli 2020

‘Pensioenakkoord betekent open-hartoperatie voor uitvoerders’

Bron:            PensioenPro
Datum:        1 oktober 2020

Koolmees: voorstel VCP niet geschikt

 Uit de antwoorden op 210 Kamervragen over het pensioenakkoord blijkt dat het voorstel van de VCP, voor compensatie van afschaffing van de doorsneesystematiek, volgens minister Koolmees niet geschikt is. Immers biedt het voorstel geen maatwerk per pensioenregeling.
De juridische aspecte
n van de nu gekozen oplossing voor dc-regelingen zijn nog niet bekeken.

Bron:            Rijksoverheid
Datum:         13 juli 2020

Positieve ontvangst transitiebrief Koolmees

Bron:            PensioenPro
Datum:         30 september 2020

Wetsvoorstel verandering koppeling AOW-leeftijd

Er is een nieuw voorstel van wet houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet op de loonbelasting 1964 ingediend in verband met de verandering van de koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de stijging van de levensverwachting (Wet verandering koppeling AOW-leeftijd). Daarbij is ook meteen de memorie van toelichting gepubliceerd.

De Belastingdienst heeft de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel ook al beoordeeld. Dit wetsvoorstel is gepubliceerd nadat de FNV 4 juli jl. akkoord is gegaan met het Pensioenakkoord.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         8 juli 2020

Vandenbroucke: ‘Geef premie-instrument echt een rol in het nieuwe contract’

Bron:            PensioenPro
Datum:         24 september 2020

Koolmees wil uitgebreide wettelijke definitie partnerbegrip

In de brief van minister Koolmees  stelt hij voor in de Pensioenwet niet alleen gehuwden en geregistreerd samenwonenden als partner te erkennen, maar ook personen met een duurzame huishouding op hetzelfde adres met een notariële akte, evenals mensen die langer dan zes maanden samenwonen op hetzelfde adres zónder zo’n akte – met uitsluiting van bloedverwanten in de eerste en tweede graad.Een dergelijke uitgebreide wettelijke definitie beperkt de contractvrijheid van sociale partners, maar is wel zo duidelijk voor deelnemers en hun partners, aldus de minister.

Bron:         PensioenPro
Datum:      7 juli 2020

Uitvoeringstoets bij de Hoofdlijnennotitie

De Pensioenfederatie heeft een Uitvoeringstoets uitgebracht naar aanleiding van de Hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord die de minister van SZW op 22 juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Onderzoeksgroep Uitvoering heeft 10 aanbevelingen gedaan vanuit het perspectief van de uitvoering. De Pensioenfederatie heeft deze Uitvoeringstoets aangeboden aan het ministerie van SZW.

Bron:           Pensioenfederatie
Datum:         6 juli 2020

Bron:         RD
Datum:         23 september 2020

Kamerbrief contouren subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van de tijdelijke subsidieregeling voor sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden. Ook beschrijft hij de contouren van het meerjarig investeringsprogramma duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden.

Bron:         Rijksoverheid
Datum:      6 juli 2020

Bron:            PensioenPro
Datum:         22 september 2020

Kamerbrief uitwerking pensioenakkoord

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van alle maatregelen die in het pensioenakkoord zijn afgesproken.

Bron:         Rijksoverheid
Datum:      6 juli 2020

‘Werkgevers en vakbond vragen kabinet om overgangsregime pensioenstelsel

VNO-NCW en MKB-Nederland en vakbond FNV roepen het kabinet op om snel gezamenlijk een overgangsregime te ontwikkelen voor het nieuwe pensioenstelsel. ‘Terwijl nieuwe wetgeving op komst is, dreigen door de crisis met de huidige regels in de overgangsfase onnodige kortingen en verhogingen van premies. We moeten juist nu rust en perspectief bieden voor de jaren tot het nieuwe pensioenstelsel. Daar kan een nieuw overgangsregime in voorzien’,  aldus de organisaties in een gezamenlijke oproep

Bron:            VNO-NCW   
Datum:         21 september 2020

Overeenstemming over uitwerking pensioenakkoord

Het kabinet en sociale partners hebben definitief overeenstemming bereikt over de uitwerking van pensioenakkoord. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt op weg naar een nieuw pensioenstelsel.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         4 juli 2020

‘Fors lagere pensioenpremies bij bredere risicodeling’

De pensioenpremies kunnen halveren als het beleggingsrisico ook gedeeld wordt met de werkenden, stellen hoogleraren Arnoud Boot, Coen Teulings en Paul de Beer. Voorwaarde is wel dat de pensioenpremies variabel worden. dat is de kern van een voorstel dat de drie economen in ESB hebben gepubliceerd. De drie hoogleraren zaten in het zogeheten Wetenschappelijk Beraad dat de Stuurgroep ondersteunde bij de uitwerking van het pensioenakkoord.

Bron:            Pensioenpro
Datum:         17 september 2020

Kamer heeft veel vragen over invaren, compensatie en solidariteit

Tot gisterenmiddag konden Kamerleden feitelijke vragen indienen over de uitwerking van het pensioenakkoord. Van die mogelijkheid hebben zij volop gebruik gemaakt: het zijn er meer dan tweehonderd. Bij de vragen staat niet vermeld welk Kamerlid of welke fractie ze heeft ingediend. Met name invaren, compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek en de solidariteit in het nieuwe contract roepen vragen op.

Bron:          Tweede Kamer
Datum:      2 juli 2020

Vier heikele punten bij transitie naar nieuw pensioenstelsel

De contouren van het nieuwe stelsel zijn duidelijk, maar de weg ernaartoe is ingewikkeld. Een inventarisatie van de heikele punten die de pensioensector de komende vijf jaar in hun greep houden.

 • Kortingen dreigen nog steeds bij te lage dekkingsgraden
 • De wijzigingen om de komende jaren over te gaan op het nieuwe stelsel zijn volgens uitvoerders ‘technisch uitvoerbaar’, maar de deelnemers krijgen een flinke rekening gepresenteerd
 • Governance: meer invloed als groep, minder als individu
 • Communicatie: zaak van fonds en uitvoerder

Bron:            PensioenPro
Datum:        17 september 2020

50Plus: 55 vragen over het pensioenakkoord

50PLUS wil voordat op 7 juli het eerste grote debat over het pensioenakkoord plaatsvindt alles weten over dit akkoord. Want heel veel is nog onduidelijk. Daarom hebben ze 55 vragen over het pensioenakkoord geformuleerd voor minister Koolmees van SZW.

Bron:          50Plus
Datum:       29 juni 2020

Het nieuwe pensioen kan goedkoper én zekerder, zeggen drie economen

Het nieuwe pensioenstelsel wordt onnodig duur én onzeker. Die harde conclusie trekken economen Coen Teulings, Arnoud Boot en Paul de Beer deze vrijdag in economenblad ESB. De afspraken uit het pensioenakkoord moeten worden aangepast, vinden de hoogleraren.

Bron:            NRC
Datum:        10 september 2020

Hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord

Minister Koolmees zendt de Tweede Kamer de Hoofdlijnennotitie van het pensioenakkoord.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:       22 juni 2020

Raad van State: te strikte voorwaarden bij lumpsum

De Raad van State heeft bedenkingen bij het wetsvoorstel voor het opnemen van een bedrag ineens. Volgens het adviesorgaan is de toegevoegde waarde gering vanwege alle beperkende voorwaarden. Dat valt te lezen in het advies van de Raad van State (RvS) bij het wetsvoorstel Bedrag ineens, rvu en verlofsparen dat minister Koolmees onlangs naar de Tweede Kamer heeft gezonden.

 

Bron:            PensioenPro
Datum:         9 september 2020

Kamerbrief aanbieding documenten uitwerking pensioenakkoord

Minister Koolmees zendt de Tweede Kamer de relevante documenten rondom de uitwerking van het pensioenakkoord.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:       22 juni 2020

Koolmees bekijkt of opf’en ook buffer mogen aanhouden in dc-regeling

Koolmees beantwoordde gisteren in een klein uur via een videoverbinding circa tien vragen van Pensioen Pro-lezers, die zij hadden ingediend bij de redactie. Tijdens dit gesprek zei hij te gaan  onderzoeken of ondernemingsfondsen en apf’en onder de Wet verbeterde premieregeling ook een solidariteitsbuffer kunnen aanhouden. Daarnaast zullen vermoedelijk alleen dc-regelingen die zijn opgetuigd vóór 2022 een oplopende premiestaffel mogen voortzetten. Dc-regelingen die vanaf dat moment worden ingevoerd, moeten sowieso een vaste premie hanteren. Bekijk hier het hele gesprek. 

Bron:            PensioenPro
Datum:         3 september 2020

Document uitwerking pensioenakkoord

  De FNV publiceerde eerder deze week het document over de uitwerking van het pensioenakkoord. Klik HIER voor dit document, dat ook in gaat op onder meer AOW-leeftijd, nabestaandenpensioen, verbeteren van pensioensparen door werknemers en ZZP’ers, de verplichte AOV voor ZZP’ers en duurzame inzetbaarheid.

   Bron:           VVP
   Datum:       19 juni 2020

   Slotspel aan de gang op de uitvoerdersmarkt

   Het pensioenakkoord werpt zijn schaduw vooruit op de uitvoerdersmarkt. De komende anderhalf jaar vindt een laatste stoelendans plaats, verwachten adviseurs, want niemand stapt graag tijdens de hervorming over.

   Bron:            PensioenPro
   Datum:         1 september 2020

   Stichting van de Arbeid adviseert over beter nabestaandenpensioen

    Op verzoek van de minister van SZW heeft de Stichting van de Arbeid een advies uitgebracht om het nabestaandenpensioen te verbeteren. In het advies pleit de Stichting er onder meer voor om het wezenpensioen en het partnerpensioen bij overlijden van de deelnemer voor pensioendatum, diensttijdonafhankelijk te maken en te koppelen aan het loon in plaats van  rekening te houden met een franchise. Hierdoor wordt voor iedereen duidelijker hoe hoog de dekking van het nabestaandenpensioen is.

     Bron:           STVDA
     Datum:       17 juni 2020

     Pensioenakkoord: wat werkgevers moeten doen

     Het ledenparlement van vakbond FNV heeft in juli 2020 met een grote meerderheid voor de uitwerking van het vorig jaar afgesloten pensioenakkoord gestemd. Daarmee kan het kabinet nu eindelijk aan de slag gaan met de vormgeving van een nieuw pensioenstelsel. Ook werkgevers moeten aan de bak: in 2026 moeten alle pensioenregelingen zijn aangepast aan de nieuwe pensioenregels.

     Bron:            AWVN
     Datum:         25 augustus 2020

     Beantwoording Kamervragen over juridische houdbaarheid nieuwe pensioenstelsel

     Minister Koolmees beantwoordt 10 juni 2020 Eerste Kamer vragen over het bericht ‘Het nieuwe pensioenstelsel waar het kabinet op inzet, lijkt juridisch onhoudbaar’.

     Bron:           Rijksoverheid
     Datum:       10 juni 2020

     Pensioenrichtleeftijd blijft tot 2041 op 68 jaar

     Volgens consultant LCP hoeven pensioenfondsen zich tot 2041 waarschijnlijk geen zorgen te maken over een stijging van de pensioenrichtleeftijd naar 69 jaar. Onder de huidige wetgeving zou de pensioenrichtleeftijd in 2029 naar 69 jaar stijgen, maar de spelregels wijzigen door de Wet verandering koppeling AOW-leeftijd. Er is namelijk een andere koppeling aan de levensverwachting. Minister Koolmees stuurde het wetsvoorstel begin juli 2020 naar de Tweede Kamer, als onderdeel van de uitwerking van het Pensioenakkoord.

     Bron:           PensioenPro
     Datum:         6 augustus 2020

     Bouwstenen voor een beter belastingstelsel Tweede Kamer

     Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief biedt de Tweede Kamer het pakket ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ aan. Hierin wordt onder andere beschreven dat het beperken van fiscale voordelen voor pensioen het belastingstelsel bestendiger maakt voor de toekomst. Ook zeggen ambtenaren in het rapport dat het meer voor de hand ligt om ouderen geen aow-premie te laten betalen.

     Bron:           Rijksoverheid
     Datum:        18 mei 2020

      Nederlandse tweede-pijlerpensioen gaat meer lijken op Deens stelsel als gevolg van de pensioenhervorming

      Door de invoering van het nieuwe pensioencontract gaat het Nederlandse tweede-pijlerpensioen meer lijken op het Deense pensioenstelsel. Immers wordt het systeem houdbaarder. Echter hebben de Denen meer keuzevrijheid en is er meer transparantie, wat er ook voor zorgt dat het vertrouwen onder de deelnemers hoog blijft.

      Bron:           PensioenPro
      Datum:         6 augustus 2020

      Kamervragen inzake de juridische houdbaarheid van het nieuwe pensioenstelsel

      Het Kamerlid van Rooijen (50PLUS) heeft een de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen gesteld inzake de juridische houdbaarheid van het nieuwe pensioenstelsel. De vragen zijn met name gebaseerd op het bericht in  Trouw, d.d. 24 april: ‘Het nieuwe pensioenstelsel waar het kabinet op inzet, lijkt juridisch onhoudbaar’.

      Bron:           Eerste Kamer
      Datum:         29 april 2020

       Ondernemingspensioenfondsen voorzichtig positief over nieuw pensioenstelsel

       Ondernemingspensioenfondsen reageerden relatief terughoudend op de uitkomsten van de onderhandelingen over het nieuwe pensioenstelsel. Wel geven ze aan dat rekening is gehouden met hun zorgen.

       Omdat de details nog niet goed zijn uitgewerkt, kunnen de fondsen de concrete consequenties voor de deelnemers nog niet duidelijk maken. Volgens de fondsen moeten de politiek en de sociale partners zich hier eerst nog over buigen. Veel van de fondsen beperken zich vooralsnog tot communicatie over het bereikte akkoord op hun website.

       Bron:           PensioenPro
       Datum:         4 augustus 2020

       Belangrijke Kamerbrieven en wetsvoorstellen vanaf 5 juni 2019 tot en met 6 maart 2020

       • Op 6 maart 2020 stuurde de Eerste Kamer een brief met aanvullende vragen over de vernieuwing van het pensioenstelsel.
       • Op 29 januari 2020 stuurden minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark de Tweede Kamer de concept jaarplanning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de concept jaarplanning staan brieven, wetsvoorstellen en andere stukken die het ministerie verwacht om in 2020 naar de Tweede Kamer te sturen.
       • Op 31 januari 2020 waren er een aantal belangrijke Kamerbrieven voor het pensioenakkoord van minister Koolmees. De Kamerbrief Pensioenberekeningen voor 3 scenario’s, met het bijbehorende rapport, de Kamerbrief Evaluatie wet Pensioencommunicatie en de Kamerbrief pensioenadministraties met in de bijlage het rapport: ‘Het effect van het Pensioenakkoord op uitvoeringskosten.
       • Op 12 december 2019 beantwoorde minister Koolmees Kamervragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel.
       • Op 19 november 2019 informeerde minister Koolmees de Tweede Kamer over de maatregel voor het voorkomen van onnodige pensioenkortingen. Zie hier de Kamerbrief.
       • Op 7 november 2019 beantwoorde minister Koolmees Kamervragen over de uitkomsten van het nieuwe pensioencontract bij een blijven lage rente.
       • Op 7 oktober 2019 stuurde minister Koolmees een Kamerbrief over de planning en uitwerking van het pensioenakkoord. In de bijlage wordt schematisch weergegeven hoe de planning en uitwerking eruitziet.
       • Op 27 juni heeft minister Koolmees de Kamer middels een Kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke uitwerking van de keuzemogelijkheid voor deelnemers om op de pensioeningangsdatum een bedrag ineens op te nemen, ook wel genaamd lumpsum. Hiermee kunnen mensen maximaal tien procent van de waarde van het door hen opgebouwde pensioen opnemen.
       • Op 17 juni 2019 is het wetsvoorstel temporisering verhoging van de AOW-leeftijd bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt. Dit was nodig om de komende jaren de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. Op 19 juni 2019 stuurde de minister een nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd. De Tweede Kamer heeft op 20 juni 2019 ingestemd met het wetsvoorstel, de Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 juli 2019 aangenomen.
       • Op 5 juni 2019 was er de Kamerbrief Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel. Met deze brief informeerde minister Koolmees (SZW) de Tweede Kamer dat het kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties een akkoord hadden bereikt over de vernieuwing van het pensioenstelsel: het pensioenakkoord. Lees de Kamerbrief hier.

        Netspar: steunt het grote publiek de verlaging van de AOW-leeftijd voor fysiek zware beroepen?

        Netspar heeft onderzoek gedaan naar de vraag: ‘Steunt het grote publiek de verlaging van de AOW-leeftijd voor fysiek zware beroepen?’ De kernboodschap voor de sector die uit de studie voortvloeit is dat er ook niet-werkgerelateerde factoren moeten worden meegenomen, zoals intensieve mantelzorg en chronische gezondheidsproblemen, bij beslissingen om werknemers vroegtijdig met pensioen te laten gaan.

        Tevens zijn er zijn meer maatregelen nodig om de druk op oudere werknemers in de laatste fase van hun loopbaan te verlichten, zodat ze langer kunnen blijven werken. Voorbeelden zijn investeringen in technologie en personeelsbeleid (deeltijdpensioen of demotie).

        Bron:           Netspar
        Datum:         22 juli 2020

        Afbeelding Tijdlijn planning pensioenakkoord

        Minister Koolmees berichtte de Tweede Kamer op 7 oktober 2019 over de planning en uitwerking van het pensioenakkoord. De planning wordt ook wel aanschouwd als ‘the roadmap’. De leiding voor de uitwerking van het Pensioenakkoord heeft een stuurgroep bestaande uit: het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties en adviserende leden. De adviserende leden zijn: DNB, de AFM, het CPB, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.

        In een tabel wordt schematisch de planning van de uitwerking van het Pensioenakkoord weergegeven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een aantal thema’s. Uit de brief blijkt dat volgens Koolmees de kortingsdreiging losstaat van de uitwerking van het pensioenakkoord.

        Wij maakten van deze tabel een overzichtelijke tijdlijn!

        Datum: 17 juli 2020

        Uitwerking Pensioenakkoord: VCP hekelt vasthouden aan gekozen compensatieregeling

        De VCP neemt expliciet afstand van de stelling van minister Koolmees dat de in het Pensioenakkoord gekozen compensatieregeling adequaat en kostenneutraal is. “De deelnemer betaalt de prijs”, meent de VCP.

        Bron:            VVP
        Datum:        15 juli 2020

        masterclass pensioenactualiteiten swalef woerden

        Het ene na het andere pensioenfonds waarschuwt dat volgend jaar pensioenpremies moeten stijgen. Het pensioenakkoord verandert daar vooralsnog niets aan. Dat is extra pijnlijk nu winsten en cao-lonen onder druk staan door de coronacrisis.

        In het nieuwe pensioenstelsel is de druk om premies verder te verhogen een stuk minder, maar die regels gaan op zijn vroegst in 2022 in en uiterlijk in 2026. Het komend jaar gaan werkgevers, werknemers en kabinet in gesprek over een overgangsregime, maar dat zou ook pas over anderhalf jaar ingaan. Voor ‘overgangsjaar’ 2021 is geen oplossing voorzien en worden de regels voor de premies zelfs strenger.

        Bron:           FD
        Datum:        15 juli 2020

        Pensioenakkoord? Check. Nu begint het echte werk

        Niet eerder stond het ‘beste pensioenstelsel ter wereld’ voor zo’n grote verbouwingsoperatie. Uiterlijk 2026 moet de transformatie klaar zijn: naar een stelsel gebaseerd op premies, niet op uitkeringen. Op verwachtingen in plaats van beloftes. Drie pensioenfondsbestuurders over wat de fondsen en hun deelnemers te wachten staat.

        Bron:           FD
        Datum:        15 juli 2020

        Maatwerk en open inschrijvingen

        Koolmees houdt vast aan dubbele regeling nieuw DC-pensioencontract

        Dat zei hij gisteravond in het debat in de Tweede Kamer over het akkoord dat recentelijk is gesloten tussen kabinet en sociale partners. Voor verzekerde pensioenregelingen is in dit akkoord afgesproken dat de overgang naar een nieuwe premiesystematiek (van een oplopende naar een vlakke premie) met twee regelingen gewerkt gaat worden.

        Bron:           Findinet
        Datum:        15 juli 2020

        Kamer weet: niet meer morrelen aan moeizaam bereikte pensioenakkoord

        Het was een van de moeilijkste ambities in het regeerakkoord van Rutte III en lang bleef onzeker of het zou lukken: de grootste aanpassing van het pensioensysteem in gang zetten sinds dat in de jaren vijftig bedacht is.

        Koolmees wil vaart maken. Een van zijn concessies aan de vakbonden gaat al volgend jaar in: het wordt weer makkelijker voor werkgevers om een vroegpensioenregeling af te spreken met hun personeel.

        Bron:           NRC
        Datum:        15 juli 2020

        Geen duidelijkheid Koolmees over kortingen pensioenen komende jaren

        Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken wil niet vooruitlopen op mogelijke verlagingen van de pensioenen in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat bleek dinsdagavond in het Kamerdebat over de uitwerking van het pensioenakkoord. ‘Alles wat ik daar nu over zeg is gratuit’, aldus de minister, die verwees naar de onzekere economische vooruitzichten door de uitbraak van het coronavirus. In het Kamerdebat bleek dat het pensioenakkoord nog op veel punten moet worden uitgewerkt. Kamerleden willen onder meer experts aan de tand voelen over losse eindjes.

        Bron:            FD
        Datum:         14 juli 2020

        Theo Gommer: ‘Jongere komt er bekaaid vanaf in het pensioenakkoord’

        Jongeren komen er bekaaid vanaf in het pensioenakkoord, vindt pensioenadvocaat Theo Gommer. Ze gaan veel te veel premie inleggen en het rendement dreigt te verschuiven naar de oudere generaties. Het zijn bovendien de jongeren die de portemonnee moeten trekken om de gewenste solidariteitsreserves op te bouwen. En als die buffers er eenmaal zijn, heeft Gommer wel een donkerbruin vermoeden waar het geld naartoe gaat.

        Bron:            AMweb
        Datum:         14 juli 2020

        Projectierendement leidend bij beleggingen in nieuw pensioenstelsel

        In het nieuwe contract bepaalt het projectierendement het te verwachten pensioen van deelnemers. Zij krijgen te zien hoe hoog de uitkering uitpakt in een tegenzit-, verwacht en meezitscenario.
        Pensioenfondsen zullen daarom met hun beleggingen vooral sturen op het projectierendement, stellen fiduciair managers, terwijl de rol van het vereist eigen vermogen vervalt. Dit leidt mogelijk tot meer illiquide beleggingen.

        Bron:            PensioenPro
        Datum:         14 juli 2020

        DNB: Nieuw pensioen neemt bron generatieconflict weg

        Volgens directeur Tjerk Kroes is het nieuwe pensioenstelsel is minder individueel dan toezichthouder De Nederlandsche Bank wenste. Het verdelingsvraagstuk, wat nu de bron is van het generatieconflict, is wel opgelost laat hij weten. 

        Bron:            PensioenPro
        Datum:         13 juli 2020

        Zoveel onzekerheid bij het nieuwe pensioenstelsel is onrechtvaardig

        Het nieuwe pensioenstelsel dreigt onnodig onzeker te worden voor werknemers en gepensioneerden, aldus Frank Vandenbroucke. Hij heeft de Nederlandse pensioenplannen geanalyseerd in opdracht van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66).

        Dinsdag debatteert de Tweede Kamer met Koolmees over zijn pensioenplan. Onlangs bereikte de minister overeenstemming met werkgevers en vakbonden over de uitwerking van het pensioenakkoord dat zij vorig jaar hadden gesloten.

        Bron:            NRC
        Datum:         12 juli 2020

        Sluit oude systemen twee jaar na invoering van nieuwe stelsel af

        Bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel moet er een nazorgtermijn zijn van twee jaar voor vragen en eventuele wijzigingen, adviseren grote uitvoerders. Het voorgestelde tijdschema voor invoering noemen de uitvoerders ‘ambitieus’.

        Bron:         PensioenPro
        Datum:      8 juli 2020

        Dit zijn de adviezen van de branche aan de beslissers over het pensioenakkoord

        Het nieuwe pensioenstelsel is weer een stap dichterbij gekomen nu kabinet en vakbonden tot een akkoord zijn gekomen. De Pensioenorde, RPA en Adfiz hebben nog enkele adviezen en aandachtspunten meegegeven aan de politiek. Enkele kritiekpunten zijn dat niet iedereen gelijk beloond wordt, dat de arbeidsmobiliteit van ouderen wordt beperkt en dat er niet voor iedereen evenveel aandacht is. Bijvoorbeeld de belangen van pensioenverzekeraars zijn ondergeschikt in het akkoord.

        Bron:           AMweb
        Datum:         7 juli 2020

        Fondsdeelnemer krijgt geen inspraak bij overgang naar nieuw pensioencontract

        Deelnemers van pensioenregelingen kunnen niet op individueel niveau bezwaar maken als hun pensioen overgeheveld wordt naar een nieuw pensioencontract. Het individueel bezwaarrecht wordt niet afgeschaft, maar tijdelijk buiten werking gesteld tijdens de transitie naar het nieuwe stelsel. De opschorting dient om te voorkomen dat er een splitsing ontstaat tussen deelnemers die wel over willen stappen naar het nieuwe contract en deelnemers die dat niet willen.

        Bron:             AMweb
        Datum:         7 juli 2020

        Nieuwe pensioencontract leidt tot heroverweging renteafdekking

        Bron:         PensioenPro
        Datum:      7 juli 2020

        Koolmees: uitvoering knelpunt bij verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid zzp’ers

        Het UWV en de Belastingdienst waarschuwen voor grote uitvoeringsproblemen bij de nieuwe verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zzp’ers. In het pensioenakkoord is afgesproken dat de ruim een miljoen zzp’ers zich net als werknemers altijd tegen arbeidsongeschiktheid moeten gaan verzekeren. Dat leidt volgens Koolmees tot ‘een stapeling van complexiteit’ voor de Belastingdienst en het UWV, die het moeten uitvoeren.

        Bron:           FD
        Datum:         6 juli 2020

        Bpf BOUW positief over bereikte uitwerking Pensioenakkoord

        Bpf BOUW noemt de uitwerking een belangrijke stap voorwaarts om tot een houdbaar pensioenstelsel in de toekomst te komen. Het collectieve en solidaire karakter van het stelsel blijft behouden. Het indexatieperspectief neemt toe. Tegelijk zullen pensioenen meer dan voorheen meebewegen met de economie en ontwikkelingen op de financiële markten.

        Bron:           BpfBOUW
        Datum:         6 juli 2020

        Pensioenfonds Huisartsen al in 2022 over op premieregeling

        Het pensioenfonds Huisartsen gaat over anderhalf jaar over op een dc-regeling. Het fonds heeft geen behoefte aan de collectieve buffer uit het pensioenakkoord en kiest niet voor invaren, maar voor ‘ingroeien’.

        Bron:         SPH
        Datum:      6 juli 2020

        AFM: ”Nieuwe pensioencontracten dienen goed uitlegbaar te zijn”

        De AFM verwelkomt de uitwerking van het pensioenakkoord. In de gepresenteerde hoofdlijnennotitie ligt de aandacht terecht op de technische uitwerking van de nieuwe pensioencontracten, constateert de AFM. Vanuit consumentenbescherming vindt de AFM het belangrijk dat de voorgestelde nieuwe pensioencontracten straks goed uitlegbaar zijn aan pensioendeelnemers, en dus niet te complex. In het komende wetgevingstraject moeten de nodige waarborgen daarvoor worden uitgewerkt en toegevoegd.

        Bron:         VVP
        Datum:      5 juli 2020

        Netspar: Doorbeleggen met garanties?

        De Wet verbeterde premieregeling maakt doorbeleggen na pensioendatum mogelijk, maar daar zijn risico’s aan verbonden. Netspar heeft een aantal verschillende invullingen van doorbeleggen doorgerekend via een simulatiestudie op basis van financiële scenario’s van De Nederlandsche Bank. Daarin vergelijken ze alternatieve manieren om aandelenrisico te beheersen en te spreiden over door de tijd. Daarnaast onderzoeken ze het effect van renteschokken op de uitkeringen en geven ze aan hoe het renterisico gedeeltelijk kan worden afgedekt.

        Bron:           Netspar
        Datum:         4 juli 2020

        Dit betekent het pensioenakkoord voor jou

         Nu vakbond FNV definitief akkoord is, zal het Nederlandse pensioensysteem in zes jaar tijd grondig worden verbouwd. Pensioenfondsen gaan geen toekomstige uitkering meer beloven. Nu krijgen werknemers in ruil voor hun premie een ‘aanspraak’: een klein stukje toekomstige pensioenuitkering. In het nieuwe stelsel wordt niks beloofd. Werknemers krijgen te zien hoeveel vermogen ze tot dan hebben gespaard. Hoe hoog de toekomstige uitkering wordt? Daar worden alleen nog voorspellingen over gedaan.

        Bron:          NRC
        Datum:      4 juli 2020

        Ledenparlement FNV stemt in met uitwerking pensioenakkoord

        Het FNV-ledenparlement is zaterdag met 62% van de stemmen akkoord gegaan met de uitwerking van het pensioenakkoord. Na afloop van de voorstem was er dan ook een motie ingediend, waarin het bestuur werd verzocht zich maximaal in te spannen voor snellere invoering dan de beoogde 2026. Dat heeft het bestuur toegezegd.

        Bron:         NOS
        Datum:      4 juli 2020

        Lot pensioenakkoord in handen van FNV Ledenparlement

        Het is de vakbond FNV nog niet gelukt om te stemmen over de uitwerking van het vorig jaar gesloten pensioenakkoord. Zaterdag zijn het FNV Ledenparlement en bestuur bijeen in een hotel in Bunnik voor de herkansing.

        Bron:          FD
        Datum:      2 juli 2020

        Swalef nieuwsbericht: Correctie op hoofdlijnennotitie

        Afgelopen maandag 29 juni 2020 gaf Ben Schuurman bij ons op kantoor de Masterclass Fiscale aspecten van het pensioenakkoord.

        Tijdens deze Masterclass heeft Monica hem opheldering gevraagd over de laatste paragraaf onder aan pagina 28 die overigens doorloopt op pagina 29 van de zogenaamde Hoofdlijnennotitie. In deze paragraaf is een fout geslopen. Kolom 3 uit het staffelbesluit wordt daar gebruikt in plaats van kolom 2. De financiering van het partnerpensioen geschiedt dus op basis van kolom 2 en niet op basis van kolom 3 uit het huidige staffelbesluit. Deze vergissing zal in het wetgevingstraject worden rechtgezet.

        Met bovengenoemd bericht delen we graag onze kennis, en willen we ervoor zorgen dat iedereen de juiste gegevens heeft om verdere vergissingen te voorkomen.

        Bron:          Swalef
        Datum:      1 juli 2020

        Koolmees: veel pensioenen zullen komende jaren nog niet stijgen

        Ook als de FNV zaterdag instemt met de uitwerking van het pensioenakkoord zal het nog jaren duren voordat pensioenen weer zullen stijgen. In het nieuwe pensioenstelsel wordt de kans op indexatie weliswaar groter, maar het duurt nog tot 2026 tot alle fondsen over zijn, aldus minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken.

        Bron:         AD
        Datum:      2 juli 2020

        Pensioenorde vreest beperking arbeidsmobiliteit door pensioenakkoord

        De Pensioenorde maakt zich zorgen over de arbeidsmobiliteit bij het ongewijzigd invoeren van het nieuwe pensioenstelsel. De beroepsorganisatie van pensioenadviseurs en pensioendeskundigen spreekt van “een cruciale fout in het akkoord, die voor veel problemen zorgt” en pleit ervoor dat opnieuw onderhandeld wordt met het doel het pensioenstelsel echt te moderniseren. “Als Pensioenorde zien wij met lede ogen aan dat er wel wordt gesproken over de toegang van de ZZP’er tot het 2e pijler pensioen, maar dat er nog steeds groepen over blijven die geen pensioen hoeven op te bouwen. Nu wij toch het pensioenstelsel aan het vernieuwen zijn, blijft de vraag waarom we in Nederland niet overstappen naar een algemene verplichtstelling om pensioen op te bouwen.’’

        Bron:           VVP
        Datum:         30 juni 2020

        Invaren: ‘De laatste grote herverdeling’

        Invaren van aanspraken en rechten in het nieuwe contract is ‘de laatste grote herverdeling’. Er zijn zorgen over gebruikte scenario’s en gebrek aan ruimte voor maatwerk.

        Bron:          PensioenPro
        Datum:       29 juni 2020

        Adfiz positief over uitwerking pensioenakkoord

        Adfiz is positief over de uitwerking van het pensioenakkoord. De brancheorganisatie is er vooral over te spreken dat een “uitweg is gevonden voor de bijzondere problematiek bij de verzekerde regelingen”.

        Bron:          AM:web
        Datum:       26 juni 2020

        FNV Ledenparlement komt toch fysiek bijeen op 4 juli

        Het Ledenparlement van FNV stemt op 4 juli alsnog in een zaal te Bunnik over de uitwerking van het pensioenakkoord. De vakbond stapt af van digitaal stemmen, onder andere vanwege de versoepeling van de coronaregels.

        Bron:          PensioenPro
        Datum:       25 juni 2020

        HR/OR Opleidingen

        Twee weken extra voor FNV hoeven niet te leiden tot vertraging hervormingen

        FNV heeft extra tijd gekregen voor een oordeel over de uitwerking van het pensioenakkoord. De FNV wil eerst met haar achterban overleggen voordat de Kamer debatteert over de uitwerking. De stemming van de FNV staat nu op 4 juli gepland. Volgens minister Koolmees is er een risico op vertragingen, maar als het ledenparlement van de FNV op 4 juli akkoord gaat, dan maakt dat niets uit.

        Bron:          PensioenPro
        Datum:       24 juni 2020

        Borgdorff: ‘Akkoord is afscheid van de rottige rekenrente’

        De vier grote pensioenfondsen reageerden dinsdag enthousiast op de uitwerking van het pensioenakkoord. Ze hopen dat FNV op 4 juli instemt. ABP is wel bezorgd over kortingen in de periode voor de invoering. APB, PMT en PME zijn in ieder geval enthousiast. 

        Bron:          PensioenPro
        Datum:       24 juni 2020

        Omtzigt: ‘Ik wil de saaie, taaie details van het pensioencontract.’

        Omtzigt vindt dat de Tweede Kamer zich flink moet verdiepen in de stukken die er nu liggen. ‘In het debat kijken we wat er goed en minder goed is aan het voorstel. Moeten er nog zaken worden verbeterd? Die verantwoordelijkheid heb ik als wetgever. Als ik het niet doe, melden de mensen zich over vijf jaar met de klacht dat ik ze ben vergeten.’

        Bron:          PensioenPro
        Datum:       24 juni 2020

        Kamer debatteert tijdens reces over pensioenakkoord

        De Tweede Kamer debatteert waarschijnlijk in de eerste week van het zomerreces over het pensioenakkoord. Een meerderheid van de partijen wil pas over het akkoord praten als het ledenparlement van vakbond FNV zich over de zaak heeft uitgesproken.

        Bron:          RD
        Datum:       23 juni 2020

        Achterban KBO-PCOB: Tevreden over nieuw pensioenakkoord, maar met twijfels

        Ruim drie kwart (77%) van de senioren is (enigszins) tevreden met het nieuwe pensioencontract. Dat blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB.

        Maar er zijn ook twijfels. Een derde (33%) vindt nog veel onduidelijk over het nieuwe pensioencontract.

        Bron:           KBO-PCOB
        Datum:       23 juni 2020

        CPB-doorrekeningen geven geen uitsluitsel over het nieuwe pensioen

        De rekenmeesters van het CPB zelf beginnen daarom al meteen met de disclaimer dat pensioenen in een door kapitaal gedekt stelsel, zoals in Nederland, ‘primair afhankelijk zijn van financiële markten en economische ontwikkelingen’. Het nieuwe pensioenstelsel is ‘daarop geen uitzondering’.

        Bron:           FD
        Datum:       23 juni 2020

        HR/OR Opleidingen

        Opvallende punten in de hoofdlijnennotitie

        Fondsbesturen krijgen géén discretionaire bevoegdheid bij het verdelen van de buffer in het nieuwe stelsel, een landelijke commissie gaat conflicten in sectoren beslechten bij de transitie naar dat nieuwe stelsel en er komt wellicht toch btw-vrijstelling voor uitvoeringskosten.

        Bron:           PensioenPro
        Datum:       23 juni 2020

        Eindelijk een persoonlijk pensioen, maar net niet helemaal

        Het mocht vooral geen persoonlijk pensioenpotje heten, dat zou slecht vallen bij de bonden. Het Nieuwe Contract is zeker persoonlijk, maar heeft wel een collectief tintje. Is de ‘vierkante cirkel’ eindelijk gelukt?

        Bron:           FD
        Datum:       22 juni 2020

        Scheidsrechter voor sociale partners bij overgang pensioenstelsel

        Een landelijke transitiecommissie van werkgevers en werknemers gaat mede toezien op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat blijkt uit een conceptversie van de hoofdlijnennotitie van minister Koolmees over de uitwerking van het pensioenakkoord, die in handen is van het FD.

        Bron:           FD
        Datum:       22 juni 2020

        Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen Pre-A

        CPB-doorrekeningen geven geen uitsluitsel over het nieuwe pensioen

        Vrijdag aan het eind van de dag waren ze er eindelijk: de langverwachte doorrekeningen van het nieuwe pensioenstelsel van het Centraal Planbureau (CPB). Maar wie hoopte in een oogopslag te zien wat het nieuwe pensioen voor hem of haar betekent, zoals bijvoorbeeld sommige FNV-leden graag zouden willen, komt bedrogen uit.

        Bron:           FD
        Datum:       22 juni 2020

        Geen quorum vereist bij tweede stemronde FNV-ledenparlement

        Dissidenten binnen het ledenparlement van FNV kunnen de stemming over het pensioenakkoord op 4 juli niet opnieuw frustreren door verstek te laten gaan. Bij een tweede ronde vervalt de eis voor een minimum aanwezig aantal leden.

        Bron:           PensioenPro
        Datum:       22 juni 2020

        Oproep VCP: maak de hoofdlijnennotitie nu snel openbaar

        Vakcentrale VCP vindt dat minister Koolmees de details over de uitwerking van het pensioenakkoord zo snel mogelijk publiek moet maken, en niet langer moet wachten op groen licht van FNV.

        Bron:           PensioenPro
        Datum:       22 juni 2020

        Over Swalef kantoor woerden

        Op een terras in Breukelen zetten FNV’ers pensioenakkoord (voorlopig) op ijs

        Polder en politiek verloren vrijdag de regie over de pensioenhervormingen. Enkele tientallen vertegenwoordigers uit het FNV Ledenparlement dwongen alsnog uitstel af van de stemming over het moeizaam bereikte pensioenakkoord. Wat ging er mis?

         Bron:           FD
         Datum:       21 juni 2020

         masterclass pensioenactualiteiten swalef woerden

         Wéér onderhandelen over pensioenakkoord? Dat ziet Koolmees niet zitten

         Het ledenparlement van de FNV wil nog niet instemmen met het pensioenakkoord. Een tegenvaller voor minister Koolmees, die de vertraging ziet oplopen.

          Bron:           NRC
          Datum:       20 juni 2020

          Beloofd is beloofd: ooit gaan we korten, maar nooit volgend jaar

          Toen de buffer leeg was, moest er gekort worden. En flink ook. Zo had de pensioensector dat in 2020 plechtig beloofd. Dat was het jaar waarin het pensioenakkoord uit 2019 eindelijk was uitgewerkt. 

           Bron:           FD
           Datum:       19 juni 2020

           Maatwerk en open inschrijvingen

           Frustratie en irritatie na pensioenuitstel FNV

           Vertraging dreigt voor de pensioenhervormingen van dit kabinet en voor de wetgeving die eerder stoppen met werken mogelijk maakt voor zware beroepen. Zonder de cruciale fiat van de grootste vakbond FNV stuurt de minister van Sociale Zaken deze pensioenplannen niet naar de Tweede Kamer.

            Bron:           FD
            Datum:       19 juni 2020

            FNV stelt stemming Ledenparlement uit met twee weken

            Vakbond FNV heeft de stemming van het Ledenparlement over de uitwerking van het pensioenakkoord met twee weken uitgesteld. De vakbond kon eerder vandaag niet tot een ‘rechtsgeldig’ besluit komen en heeft meer tijd nodig.

             Bron:           PensioenPro
             Datum:       19 juni 2020

             VCP zegt geen ja en geen nee tegen uitwerking Pensioenakkoord

              Dat meldt de bond deze ochtend in een persbericht. De VCP wil wél dat minister Koolmees de stukken van het pensioenakkoord, zoals de hoofdlijnennotitie, deze middag openbaar maakt door ze naar de Tweede Kamer te sturen.

               Bron:           VCP
               Datum:       19 juni 2020

               Pensioenregeling als voorwaarde bij aanbesteding

                Sociale partners, werkgeversorganisaties en vakbonden vinden dat bedrijven zonder pensioenregeling minder kans moeten krijgen op overheidsopdracht. Daarnaast vinden zij dat het voor pensioenfondsen makkelijker moet worden om werkgevers op te sporen die verplicht zijn om zich aan te sluiten maar dat niet doen. Eén op de tien werknemers in Nederland bouwt geen pensioen op, en dat vinden de sociale partners te veel.

                 Bron:           FD
                 Datum:       18 juni 2020

                 De werking van het nieuwe contract, voor zover bekend

                  Het nieuwe contract is een premieregeling met collectief vermogen. Een lifecycle-systeem moet beursschokken beter verdelen over jong en oud, terwijl de mogelijkheden voor herverdeling worden ingeperkt: daarvoor dient alleen de buffer. Daarnaast krijgt de deelnemer voorgerekend hoeveel pensioen hij naar verwachting kan krijgen. Dat is dus geen aanspraak, maar alleen een inschatting. Die wordt gemaakt met de ‘uniforme rekenmethodiek’, in drie scenario’s.

                   Bron:           PensioenPro
                   Datum:       18 juni 2020

                   VCP webinar uitwerking pensioenakkoord

                    De vakcentrale voor professionals besluit deze week over een akkoord met de uitwerking van het pensioenakkoord. De VCP ziet zowel plus- als minpunten aan het nieuwe pensioenakkoord. Voor leden hebben zij een webinar georganiseerd over de uitwerking van het pensioenakkoord.

                     Bron:           VCP
                     Datum:       18 juni 2020

                     CNV-achterban akkoord met uitwerking pensioendeal

                      De achterban van het CNV is akkoord met de uitwerking van de pensioendeal. Een vertegenwoordiging van de kwart miljoen CNV-leden heeft ingestemd. .

                      “We behouden hiermee een toekomstbestendig collectief pensioenstelsel”, stelt Patrick Fey, vice-voorzitter CNV en pensioenonderhandelaar. “De verplichtstelling blijft. En een collectief beleggingsbeleid blijft bestaan, zodat het pensioengeld optimaal rendeert. Pech- en gelukgeneraties worden voorkomen.”

                       Bron:           VVP
                       Datum:       17 juni 2020

                       NN over DC-problematiek pensioenakkoord: geen verschillende regelingen naast elkaar graag

                        NN reageert op de uitwerking van het pensioenakkoord: “De voorgestelde maatregelen die voortkomen uit de situatie bij de verplicht gestelde pensioenfondsen hebben ongewenste gevolgen voor DC-regelingen bij verzekeraars en PPI’s. Deze regelingen zijn al toekomstbestendig, alleen komt er nu naast elke bestaande pensioenregeling een nieuwe pensioenregeling bij voor nieuwe deelnemers. Dit maakt het complex voor de werkgever en werknemer en leidt tot hogere kosten. Dit heeft negatieve consequenties voor de pensioenopbouw van de werknemers. Bovendien krijgen medewerkers van dezelfde leeftijd binnen een organisatie verschillende regelingen. Het is noodzakelijk dat dit wordt opgelost.”

                         Bron:           VVP
                         Datum:       17 juni 2020

                         Uitwerking pensioenakkoord: langere uitfasering DC-regelingen

                          De uitwerking van het pensioenakkoord gaat uit van langere uitfasering van bestaande DC-regelingen bij verzekeraars. Daarmee menen de opstellers een duur compensatieprobleem te omzeilen. Het Verbond van Verzekeraars bepleit een aanpak waarbij de huidige premieregelingen ongewijzigd kunnen doorlopen, waarbij werkgevers en hun werknemers zelf de keuze kunnen maken of zij collectief overstappen op een nieuw contract. Een vorm van publieke financiële compensatie voor werkgevers of werknemers die de overstap maken zou volgens het Verbond ook kunnen werken. 

                           Bron:           VVP
                           Datum:       17 juni 2020

                           Wel of geen pensioenakkoord? Bonden houden het spannend

                            De finale van tien jaar pensioenonderhandelingen in de polder dreigt te ontaarden in een soap met elke dag een nieuwe aflevering. Voor Koolmees zou de afronding van dit dossier de kroon moeten zijn op zijn termijn bij Sociale Zaken. Vrijdag maakte hij bekend dat de onderhandelingen waren afgerond, ‘een belangrijke dag’, aldus de minister. Het laatste woord was aan de achterbannen van de vakbonden.

                             Bron:           FD
                             Datum:       16 juni 2020

                             Besluitvorming uitwerking pensioenakkoord doorgeschoven door FNV Ledenparlement

                              Op vrijdagochtend 19 juni wordt de uitwerking besproken in de vergadering van het FNV Ledenparlement. Vandaag, 16 juni 2020, zou het ledenparlement van de grootste vakbond, FNV, stemmen over het akkoord, maar dat is dus uitgesteld naar vrijdag.

                              Volgens een woordvoerder van de FNV heeft uitstel van de stemming te maken met een enquête die dit weekend is gehouden onder het ledenparlement. “Daarin werd uitgesproken dat de leden graag nog een informatiesessie krijgen voordat ze stemmen. Die sessie is vanavond, en de stemming is uitgesteld naar vrijdag.”

                              Vrijdag is ook de dag waarop minister Koolmees het akkoord wil bespreken in de ministerraad. “We hopen voordat de ministerraad is afgelopen een besluit te hebben”, zegt een woordvoerder van FNV. Garanties dat de stemming op tijd afgerond is kan de vakbond niet geven.

                               Bron:           NOS
                               Datum:       16 juni 2020

                               Reacties politiek op uitwerking pensioenakkoord zijn verdeeld

                               De politieke reacties op de uitwerking van het pensioenakkoord zijn net zo verdeeld als de reacties vorig jaar op het akkoord zelf: ‘prachtig nieuws’ tegenover ‘gokpensioen’, aldus PensioenPro. Volgende week donderdag debatteert de Tweede Kamer erover.

                                Bron:           PensioenPro
                                Datum:       16 juni 2020

                                Tekorten bij pensioenfondsen vormen horde naar nieuwe stelsel

                                 Voor het nieuwe pensioenakkoord bestaat veel waardering. Een probleem wat echter nog niet is uitgewerkt is de invoering, gezien veel fondsen ruim onder de 100% dekkingsgraad zitten. Voor het komende jaar hoeven fondsen onder de 90% niet te korten. Wat er daarna moet gebeuren is nog onduidelijk. In de samenvatting van het CMHF (zie eerder nieuwsbericht) staat enkel:  ‘Het is daarnaast van belang dat fondsen op een verantwoorde en evenwichtige wijze kunnen overstappen naar het nieuwe stelsel. Bij indiening van het wetsvoorstel zal in gesprek met relevante partijen een ingroeipad naar het nieuwe stelsel worden vastgelegd.’

                                  Bron:           PensioenPro
                                  Datum:       15 juni 2020

                                  Vijf dingen die je moet weten over het nieuwe pensioenakkoord

                                  1. Pensioenfondsen die eind dit jaar een dekkingsgraad van meer dan 90% hebben hoeven niet te korten volgend jaar. Normaal gezien ligt die grens op 100%.
                                  2. Alle werknemers krijgen in het nieuwe pensioenstelsel een premieregeling.  Hierbij bepalen de ingelegde premie en het beleggingsrendement wat voor pensioen een werknemer mag verwachten. Er komen 2 soorten pensioenregelingen die allebei werken met projectierendement (premie en uitkering worden bepaald op basis van verwachte rendementen) :
                                  • Het Nieuwe Contract: de pensioenpot blijft collectief maar elke deelnemer krijgt hierin zijn eigen aandeel. Vakbonden geven hier de voorkeur aan, omdat het meer solidair is.
                                  • De wet verbeterde pensioenregeling: hierbij hebben alle deelnemers een eigen pensioenpot.

                                  3. Indien een pensioenfonds kiest voor Het Nieuwe Contract moeten ze een solidariteitsreserve aanhouden. Dit is een reserve voor slechte jaren.
                                  4. De pensioenpremie wordt stabieler en beter voorspelbaar. Iedereen betaalt hetzelfde premiepercentage ongeacht de leeftijd.
                                  5. Alle oude pensioenrechten worden in beginsel overgezet naar het nieuwe stelsel.  Fondsen kunnen echter wel gemotiveerd afwijken.

                                   Bron:           FD
                                   Datum:       15 juni 2020

                                   Partnerpensioen voortaan standaard op risicobasis

                                    Uit de samenvatting van vakbond CMHF over de uitwerking van het pensioenakkoord blijk dat partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum in de toekomst wordt uitgekeerd op basis van risicodekking. Dat betekent dat iemand alleen een nabestaandenuitkering krijgt indien de partner op het moment van overlijden in dienst was bij een werkgever die meedoet aan een pensioenregeling.

                                    Het partnerpensioen op risicobasis wordt ook verbeterd, de hoogte wordt namelijk gebaseerd op het hele salaris, in plaats van de pensioengrondslag. Het is verder de bedoeling dat het partnerpensioen niet direct vervalt bij het einde van een baan.

                                     Bron:           CMHF
                                     Datum:       13 juni 2020

                                     Weeffout in prima pensioenakkoord

                                     Binnen 24 uur na afronden pensioenonderhandelingen wil het Verbond van Verzekeraars opnieuw aan tafel. Werkgevers en werknemers met een premieregeling worden volgens de koepel ‘onnodig gedupeerd’ door een afspraak over de uitzondering van premieregeling. Het Verbond wil dat niet alleen bestaande werknemers maar ook nieuwe werknemers in de oude pensioenregelingen mogen blijven. Het is volgens het Verbond niet te verkopen dat twee werknemers van dezelfde leeftijd bij dezelfde werkgever straks een verschillende pensioenpremie krijgen. 

                                     Bron:           Verbond van Verzekeraars
                                     Datum:       12 juni 2020

                                     Kabinet en sociale partners hebben gesprekken uitwerking pensioenakkoord afgerond

                                     De betrokken partijen leggen de uitwerking op korte termijn voor aan hun achterban. De uitwerking wordt daarna vastgelegd in een hoofdlijnennotitie die minister Koolmees voor de zomer naar de Tweede Kamer stuurt. Het stelsel wordt transparanter en persoonlijker, en sluit beter aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Ook biedt het nieuwe stelsel eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen en blijven premies voor ondernemers stabiel. Zelfstandigen kunnen gemakkelijker pensioen opbouwen.

                                     Bron:           Rijksoverheid
                                     Datum:       12 juni 2020

                                     Uitwerking Pensioenakkoord: Verbond betwijfelt of deadline wordt gehaald

                                     Beleidsadviseur Daan Schmitz van het Verbond van Verzekeraars betwijfelt of de deadline van 19 juni voor de uitwerking van het pensioenakkoord wordt gehaald. Hij laat weten: “Als wij in het nieuwe systeem iedereen dezelfde premie moeten berekenen, zorgt dat ervoor dat onze verzekerden straks geld tekort komen in hun potje. Dat raakt alle 1,3 miljoen mensen die nu pensioen via een verzekeraar en PPI opbouwen, maar ook de deelnemers van de ondernemingspensioenfondsen. Met name veertigers en vijftigers worden hard geraakt.”

                                     “Er zijn twee belangrijke eisen in het pensioenakkoord opgenomen: de overgang moet budgetneutraal verlopen en deelnemers moeten adequaat worden gecompenseerd. Die twee zaken zijn onverenigbaar. Je kunt hele bomen opzetten wat adequaat is, maar feit is dat er een gat zit. Ik wil geen onheilsprofeet zijn, maar dit is zo’n cruciaal punt, dat het mij zal benieuwen of de deadline van 19 juni wel wordt gehaald. Voorlopig is er namelijk nog geen oplossing voor die 1,3 miljoen mensen.”

                                     Bron:           VVP
                                     Datum:         12 juni 2020

                                     Pensioenonderhandelaar FNV heeft nog een paar puntjes te regelen

                                     Er is nog steeds geen doorbraak in het pensioenoverleg tussen het kabinet, de bonden en de werkgevers. Pensioenonderhandelaar FNV geeft aan dat zij nog een paar puntjes te regelen hebben.

                                     Bron:           Fd
                                     Datum:         12 juni 2020

                                     FNV: ‘Vervangingsratio van 90% in nieuwe contract bij gemiddeld scenario’

                                     In het webinar van de FNV gisteren, 11 juni 2020, kwam naar voren dat bij het huidige premieniveau de vervangingsratio in het nieuwe contract zo’n 90% is in een gemiddeld economisch scenario. Het doel was 80%, dus dit is een goed resultaat, vindt FNV-bestuurder Tuur Elzinga. 

                                     Bron:           PensioenPro
                                     Datum:       12 juni 2020

                                     CNV: uitwerking pensioenakkoord deze week afronden

                                     Onderhandelingen over de uitwerking van het pensioenakkoord gaan vandaag verder. CNV hoopt die deze week tot een goed einde te brengen. De vakcentrale wil in elk geval soepelere kortingsregels afspreken.

                                     Bron:           PensioenPro
                                     Datum:       11 juni 2020

                                     Uitstel FNV Ledenparlement dreigt pensioenakkoord te ontregelen

                                     Een meerderheid in het FNV Ledenparlement wil niet volgende week digitaal vergaderen over het pensioenakkoord. De vertegenwoordigers vragen uitstel tot juli. De gevoeligheden zijn zo groot, dat zij elkaar bij dit onderwerp in de ogen willen kunnen kijken.

                                     Bron:           Pensioenpro
                                     Datum:       10 juni 2020

                                     Nog veel losse eindjes in het pensioenakkoord

                                     Een jaar geleden, op 5 juni 2019, werd het pensioenakkoord gepresenteerd. Koolmees hoopt maandag 8 juni 2020, in een vergadering met de voorzitters van de vakbonden en werkgeversorganisaties, de laatste grote knopen door te hakken over de nieuwe regels voor het aanvullende pensioen. De vraag is of dat zo snel gaat lukken, omdat er nog allerlei moeilijke vraagstukken op tafel liggen.

                                     Bron:           NRC
                                     Datum:         4 juni 2020

                                     Geen oplossing in zicht voor gat in pensioen miljoen werkenden

                                     Voor werknemers die pensioen opbouwen via een premieregeling is nog geen oplossing voor het miljardengat in de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. Werkgevers zouden tien jaar lang 35% tot 45% extra premie moeten betalen om het pensioen van werknemers naar het beloofde niveau aan te vullen, terwijl in het pensioenakkoord is afgesproken dat de overgang naar het nieuwe stelsel voor werkgevers ‘kostenneutraal’ is. Het gat ontstaat als gevolg van de afschaffing van de doorsnee-systematiek in het nieuwe stelsel.  Daarbij betalen alle werknemers in een pensioenfonds eenzelfde premiepercentage en krijgen zij daar dezelfde pensioenopbouw voor terug. 

                                     Bron:            FD
                                     Datum:         4 juni 2020

                                     Onderzoek stuurgroep: twijfel over acceptatie nieuwe pensioenstelsel door deelnemers

                                     Veel deelnemers weten niet waarom een hervorming nodig is, zo blijkt uit onderzoek van een van de groepen die technisch voorwerk doet in opdracht van de stuurgroep. Het invaren van oude rechten wordt gezien als een schending van afspraken en krijgt weinig acceptatie. Met name de ouderen vinden ook de schommelende verwachtingen over het pensioen onprettig.

                                     Bron:            PensioenPro
                                     Datum:         28 mei 2020

                                     Pensioenonderhandelaars zijn er nog niet uit

                                     De pensioenonderhandelaars nemen meer tijd voor de uitwerking van het pensioenakkoord en lassen daarom extra sessies in. Dat is volgens ingewijden afgesproken door de voorzitters van werkgeversorganisaties, de vakbonden en het kabinet. Deze week zou de laatste vergadering zijn van de stuurgroep die belast is met de uitwerking, waarna de voorzitters er een klap op moesten geven. Dat blijkt niet haalbaar.

                                     Bron:            Fd
                                     Datum:         27 mei 2020

                                     CNV: miljarden nodig van overheid en werkgevers voor pensioen dertigers en veertigers

                                     Vakcentrale CNV wil een grotere bijdrage van overheid en werkgevers voor compensatie van de dertigers en veertigers die erop achteruitgaan bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. ‘Dan gaat het om miljarden’.

                                     Voor werkgevers betekent dat een hogere pensioenpremie, het kabinet moet fiscale ruimte geven voor werkenden om meer pensioen op te bouwen, waardoor er minder belasting binnenkomt.

                                     Bron:            Fd
                                     Datum:         27 mei 2020

                                     FNV ziet ‘groot maatschappelijk belang’ bij verplichte overgang naar nieuw stelsel

                                     De vraag of alle fondsen over moeten naar het nieuwe stelsel, of dat ze keuzevrijheid krijgen, is een van de openliggende punten bij de uitwerking van het pensioenakkoord. Maar FNV ziet een flink voordeel aan verplicht overstappen. Als zeker is dat alle fondsen overstappen naar het nieuwe stelsel, dan kunnen namelijk bepaalde regels uit het nieuwe contract, zoals kortingsregels, eerder worden toegepast. 

                                     Bron:            PensioenPro
                                     Datum:         27 mei 2020

                                     Pensioenen: van rekenrente naar projectierendement

                                     Deze week willen de pensioenonderhandelaars knopen doorhakken. Dat zal niet eenvoudig zijn. Er liggen nog enkele heikele dossiers op tafel. Bovendien is de verhouding tussen bonden en Koolmees bekoeld.

                                     Bron:           FD

                                     Datum:         26 mei 2020

                                      Permanente Educatie

                                      Vijf lastige vragen bij het nieuwe pensioencontract

                                      Is een pensioenstelsel zonder buffers wel verstandig gezien de crises die zo’n stelsel moet kunnen doorstaan? Dat is volgens Adri van der Wurff slechts een van de kritische vragen bij het nieuwe pensioencontract.

                                      Bron:           PensioenPro

                                      Datum:         26 mei 2020

                                       FNV-pensioenonderhandelaar: ‘Raar als we de komende jaren vasthouden aan de oude kortingsregels’

                                       Tuur Elzinga (FNV-pensioenonderhandelaar) denkt dat iedereen erop vooruitgaat in het nieuwe pensioenstelsel. Op veel punten is er echter nog steeds geen akkoord bereikt. Misschien duurt het nog jaren voordat het nieuwe pensioen er is.

                                       Bron:          FD

                                       Datum:       25 mei 2020

                                        Trackchanges versie pensioenwet

                                        Pensioenen: van rekenrente naar projectierendement

                                        Deze week willen de onderhandelaars van werkgevers, werknemers en kabinet knopen doorhakken. Wat weten we tot nu toe over het nieuwe pensioen?

                                        • De kans bestaat dat er in juni wel een hoofdlijnennotitie naar de Tweede Kamer gaat, maar dat daar nog niet alles in staat. Want hoewel de hoofdlijnen bekend zijn, moeten er nog wel een aantal belangrijke knopen worden doorgehakt.
                                        • Niet de uitkering, maar het opgebouwde pensioenvermogen staat voorop. Winst en verlies worden verdeeld over gepensioneerden en werknemers. De hoogte van de premie en uitkering zullen worden vastgesteld met een projectierendement (verwacht rendement dat hoger zal zijn dan de huidige lage rente). En er komt een buffer van 10%  om tegenvallers op te vangen.
                                        • Het grootste knelpunt blijkt nog steeds de transitie. Pensioenfondsen zijn bang dat deelnemers geen afstand willen doen van hun oude rechten. Bij verplicht invaren komen de claims bij de staat terecht, wat het ministerie van Financiën niet ziet zitten.

                                        Bron:          FD

                                        Datum:       25 mei 2020

                                         PMT: verplicht invaren met opt-out voor opf’en

                                         De overheid moet invaren verplichten met een opt-out voor ondernemingspensioenfondsen, vindt PMT. Faciliteren alleen is onvoldoende, aldus het fonds. Oude en nieuwe rechten gescheiden houden is niet uit te voeren.

                                         Bron:          PensioenPro

                                         Datum:       22 mei 2020

                                          ABP: scheuring fonds dreigt als kabinet overgang naar nieuw stelsel niet verplicht

                                          ABP-voorzitter Corien Wortmann noemt de gesprekken over het pensioenakkoord de goede kant op gaan. Volgens haar moeten er echter nog twee cruciale zaken wordt geregeld. Deze betreffen het verplicht invaren van oude rechten, omdat er anders twee fondsen kunnen ontstaan, en het projectierendement waarin rendementsverwachtingen echt doortikken. Het projectierendement wordt in het nieuwe stelsel gebruikt om zonder aanspraken het verwachte pensioen te kunnen berekenen.

                                          Bron:           FD

                                          Datum:        20 mei 2020

                                           Alleen succesvol akkoord redt Koolmees uit pensioenmoeras

                                           Wouter Koolmees heeft niet zijn politiek stempel op het pensioendossier kunnen drukken. Een succesvolle uitwerking van het pensioenakkoord kan dat veranderen, maar de tijd dringt.

                                           Bron:           PensioenPro

                                           Datum:        19 mei 2020

                                            ‘Conclusie a-g Europees Hof voedt twijfel over juridische haalbaarheid invaren’

                                            Korten van pensioenen tast eigendomsrecht aan, aldus de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de EU. Volgens hoogleraar pensioenrecht Hans van Meerten maakt de conclusie invaren van oude rechten bij stelselherziening in Nederland lastiger.

                                            Bron:           Pensioenpro

                                            Datum:         13 mei 2020

                                             Vakcentrale VCP op de rem bij Pensioenakkoord

                                             Volgens de vakbondskoepel van agenten, piloten en hoger personeel is de deadline van eind mei voor het pensioenakkoord niet realistisch. De effecten van het overgaan op het nieuwe stelsel zijn nog niet bekend. de VCP wil daar eerst zekerheid over hebben. Minister Koolmees wil half juni de uitwerking van het pensioenakkoord naar de Tweede Kamer te sturen. Dat betekent dat de stuurgroep die daarmee bezig is er eind mei uit moet zijn. Vicevoorzitter van der Kamp van de VCP vindt het te vroeg voor een eindconclusie.  

                                             Bron:           FD

                                             Datum:         13 mei 2020

                                              Nieuwsbrief Pensioenrecht – VU

                                              In de nieuwsbrief van de VU staat een interessant opiniestuk van Prof. dr. Erik Lutjens en Monique van der Poel. Het stuk gaat over het collectief invaren bij pensioen, en of dat wel of niet strijdig is met het eigendomsrecht.

                                              Bron:          VU

                                              Datum:         13 mei 2020

                                               Overgang naar nieuw pensioenstelsel in 2027 met een big bang

                                               De timing van de overgang en de spelregels in de tussentijd zijn naar verluidt nog belangrijke knelpunten in de gesprekken over het nieuwe stelsel. Een besluit volgt de komende weken, aldus het nieuwsbericht. Het bericht roept veel vragen op, we zijn benieuwd naar het besluit!

                                               Bron:           FD

                                               Datum:        11 mei 2020

                                                DNB-directeur: ‘Zonder rekenrente en aanspraken robuuster stelsel’

                                                Divisiedirecteur toezicht pensioenen bij DNB, Cindy van Oorschot, zegt dat een nieuw pensioencontract zonder aanspraken en rekenrente bijdraagt aan een robuuster stelsel. Zo’n contract geeft namelijk geen aanleiding tot discussie over de spelregels. Door de coronacrisis daalden de dekkingsgraden in het eerste kwartaal met 14%-punt. Dit onderstreept volgens de DNB-directeur nog eens dat het huidige stelsel ‘op lange termijn niet houdbaar is’.

                                                Bron:           PensioenPro

                                                Datum:         30 april 2020

                                                 Vicevoorzitter FNV wil geen beloftes meer over hoogte van uitkering

                                                 FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga wil een pensioen waar niks wordt beloofd en waar meer wordt waargemaakt. Vorig jaar sloten kabinet, vakbonden en namelijk een pensioenakkoord, maar er zijn nu plannen om daarvan af te wijken. Hoe langer de huidige situatie, met een historische slechte stand van pensioenfondsen, blijft duren, hoe groter de impact.

                                                 Bron:            NRC

                                                 Datum:         21 april 2020

                                                  

                                                  Bij uitwerking pensioenakkoord staan nog lastige vragen open

                                                  Over onder meer de collectieve risicodeling en invaren moeten nog knopen doorgehakt worden. Over een kleine twee maanden moet de uitwerking naar de Kamer. Het streven naar eind deze maand is losgelaten, en verschoven naar eind mei. Tot die tijd moet er nog over een aantal belangrijke zaken beslist worden.

                                                  Bron:           PensioenPro

                                                  Datum:         21 april 2020

                                                   

                                                   Pensioenakkoord 2020: een update

                                                   Minister Koolmees (SZW) berichtte de Tweede Kamer op 5 juni 2019 per brief dat kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties een principeakkoord hebben bereikt over vernieuwing van het pensioenstelsel, een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en over een pakket maatregelen dat het voor een ieder haalbaar maakt om gezond werkend het pensioen te bereiken. Ook voor degenen met zwaar werk. Sociale partners hebben dit principeakkoord aan hun achterbannen voorgelegd. Lees het hele nieuwsbericht hier

                                                   Masterclass C pensioencommunicatie swalef woerden

                                                   Het pensioenakkoord: naar een nieuw pensioenstelsel

                                                   Minister Koolmees (SZW) berichtte de Tweede Kamer op 4 juni 2019 dat het kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties een akkoord hebben bereikt over de vernieuwing van het pensioenstelsel: het pensioenakkoord. Met dit akkoord kan de uitwerking beginnen, er is immers met dit pensioenakkoord niet direct een nieuw pensioenstelsel. Vele afspraken moeten nog nader worden uitgewerkt en verschillende pensioenwetgeving moet worden gewijzigd, de grote lijnen zijn nu vastgelegd. Wat gaat er nu eigenlijk veranderen en wat betekent dit concreet? En waarom is dit pensioenakkoord eigenlijk ‘nodig’? Bovenstaande vragen behandelt Mr. Diederik Kok in zijn artikel dat verscheen in Pensioen & Praktijk. Lees het hele artikel hier.

                                                   masterclass pensioenactualiteiten swalef woerden

                                                   Wat betekent het pensioenakkoord voor de governance van pensioenfondsen?

                                                   Het kabinet heeft de ambitie om met ingang van 2022 het wettelijk kader omtrent het pensioenakkoord gereed te hebben. In zijn brief van 7 oktober 2019 aan de Tweede Kamer heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de planning en uitwerking van het akkoord geschetst. Monica Swalef schreef een artikel in het vakblad Pensioen Magazine waarin zij verkent of de mogelijke wijzigingen van het pensioenstelsel ook zullen of moeten leiden tot wijzigingen in de governance van pensioenfondsen. Lees het artikel hier.