Pensioenakkoord

Op deze pagina informeren we je graag over het Pensioenakkoord. Met alle relevante links naar brieven vanuit de wetgever bijvoorbeeld, maar ook interessante artikelen en nieuwsberichten van onszelf waarmee we je graag op de hoogte houden. Ook schreven wij al een aantal artikelen voor pensioen- en juridische magazines waarnaar vanaf hier gelinkt wordt. Deze pagina is het verzamelpunt van alle relevante informatie.

masterclass pensioenactualiteiten swalef woerden

Uitwerking Pensioenakkoord: VCP hekelt vasthouden aan gekozen compensatieregeling

De VCP neemt expliciet afstand van de stelling van minister Koolmees dat de in het Pensioenakkoord gekozen compensatieregeling adequaat en kostenneutraal is. “De deelnemer betaalt de prijs”, meent de VCP.

Bron:            VVP
Datum:        15 juli 2020

Pensioenfondsen: premies ook na akkoord volgend jaar hoger

Het ene na het andere pensioenfonds waarschuwt dat volgend jaar pensioenpremies moeten stijgen. Het pensioenakkoord verandert daar vooralsnog niets aan. Dat is extra pijnlijk nu winsten en cao-lonen onder druk staan door de coronacrisis.

In het nieuwe pensioenstelsel is de druk om premies verder te verhogen een stuk minder, maar die regels gaan op zijn vroegst in 2022 in en uiterlijk in 2026. Het komend jaar gaan werkgevers, werknemers en kabinet in gesprek over een overgangsregime, maar dat zou ook pas over anderhalf jaar ingaan. Voor ‘overgangsjaar’ 2021 is geen oplossing voorzien en worden de regels voor de premies zelfs strenger.

Bron:           FD
Datum:        15 juli 2020

Maatwerk en open inschrijvingen

Pensioenakkoord? Check. Nu begint het echte werk

Niet eerder stond het ‘beste pensioenstelsel ter wereld’ voor zo’n grote verbouwingsoperatie. Uiterlijk 2026 moet de transformatie klaar zijn: naar een stelsel gebaseerd op premies, niet op uitkeringen. Op verwachtingen in plaats van beloftes. Drie pensioenfondsbestuurders over wat de fondsen en hun deelnemers te wachten staat.

Bron:           FD
Datum:        15 juli 2020

Koolmees houdt vast aan dubbele regeling nieuw DC-pensioencontract

Dat zei hij gisteravond in het debat in de Tweede Kamer over het akkoord dat recentelijk is gesloten tussen kabinet en sociale partners. Voor verzekerde pensioenregelingen is in dit akkoord afgesproken dat de overgang naar een nieuwe premiesystematiek (van een oplopende naar een vlakke premie) met twee regelingen gewerkt gaat worden.

Bron:           Findinet
Datum:        15 juli 2020

Kamer weet: niet meer morrelen aan moeizaam bereikte pensioenakkoord

Het was een van de moeilijkste ambities in het regeerakkoord van Rutte III en lang bleef onzeker of het zou lukken: de grootste aanpassing van het pensioensysteem in gang zetten sinds dat in de jaren vijftig bedacht is.

Koolmees wil vaart maken. Een van zijn concessies aan de vakbonden gaat al volgend jaar in: het wordt weer makkelijker voor werkgevers om een vroegpensioenregeling af te spreken met hun personeel.

Bron:           NRC
Datum:        15 juli 2020

Geen duidelijkheid Koolmees over kortingen pensioenen komende jaren

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken wil niet vooruitlopen op mogelijke verlagingen van de pensioenen in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat bleek dinsdagavond in het Kamerdebat over de uitwerking van het pensioenakkoord. ‘Alles wat ik daar nu over zeg is gratuit’, aldus de minister, die verwees naar de onzekere economische vooruitzichten door de uitbraak van het coronavirus. In het Kamerdebat bleek dat het pensioenakkoord nog op veel punten moet worden uitgewerkt. Kamerleden willen onder meer experts aan de tand voelen over losse eindjes.

Bron:            FD
Datum:         14 juli 2020

Debat over het pensioenakkoord

Na jarenlange onderhandelingen sloten werkgevers, vakbonden en minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in juni een pensioenakkoord. De Kamer debatteerde erover. De komende zes jaar zal het Nederlandse pensioensysteem grondig worden verbouwd. Het pensioen wordt persoonlijker en gaat meebewegen met de economie. Ook komt er een betere regeling voor mensen met zware beroepen en gaat de AOW-leeftijd langzamer omhoog.

Bron:           Tweede Kamer
Datum:         14 juli 2020

Theo Gommer: ‘Jongere komt er bekaaid vanaf in het pensioenakkoord’

Jongeren komen er bekaaid vanaf in het pensioenakkoord, vindt pensioenadvocaat Theo Gommer. Ze gaan veel te veel premie inleggen en het rendement dreigt te verschuiven naar de oudere generaties. Het zijn bovendien de jongeren die de portemonnee moeten trekken om de gewenste solidariteitsreserves op te bouwen. En als die buffers er eenmaal zijn, heeft Gommer wel een donkerbruin vermoeden waar het geld naartoe gaat.

Bron:            AMweb
Datum:         14 juli 2020

Projectierendement leidend bij beleggingen in nieuw pensioenstelsel

In het nieuwe contract bepaalt het projectierendement het te verwachten pensioen van deelnemers. Zij krijgen te zien hoe hoog de uitkering uitpakt in een tegenzit-, verwacht en meezitscenario.
Pensioenfondsen zullen daarom met hun beleggingen vooral sturen op het projectierendement, stellen fiduciair managers, terwijl de rol van het vereist eigen vermogen vervalt. Dit leidt mogelijk tot meer illiquide beleggingen.

Bron:            PensioenPro
Datum:         14 juli 2020

DNB: Nieuw pensioen neemt bron generatieconflict weg

Volgens directeur Tjerk Kroes is het nieuwe pensioenstelsel is minder individueel dan toezichthouder De Nederlandsche Bank wenste. Het verdelingsvraagstuk, wat nu de bron is van het generatieconflict, is wel opgelost laat hij weten. 

Bron:            PensioenPro
Datum:         13 juli 2020

Koolmees: voorstel VCP niet geschikt

 Uit de antwoorden op 210 Kamervragen over het pensioenakkoord blijkt dat het voorstel van de VCP, voor compensatie van afschaffing van de doorsneesystematiek, volgens minister Koolmees niet geschikt is. Immers biedt het voorstel geen maatwerk per pensioenregeling.
De juridische aspecte
n van de nu gekozen oplossing voor dc-regelingen zijn nog niet bekeken.

Bron:            Rijksoverheid
Datum:         13 juli 2020

Zoveel onzekerheid bij het nieuwe pensioenstelsel is onrechtvaardig

Het nieuwe pensioenstelsel dreigt onnodig onzeker te worden voor werknemers en gepensioneerden, aldus Frank Vandenbroucke. Hij heeft de Nederlandse pensioenplannen geanalyseerd in opdracht van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66).

Dinsdag debatteert de Tweede Kamer met Koolmees over zijn pensioenplan. Onlangs bereikte de minister overeenstemming met werkgevers en vakbonden over de uitwerking van het pensioenakkoord dat zij vorig jaar hadden gesloten.

Bron:            NRC
Datum:         12 juli 2020

Wetsvoorstel verandering koppeling AOW-leeftijd

Er is een nieuw voorstel van wet houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet op de loonbelasting 1964 ingediend in verband met de verandering van de koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de stijging van de levensverwachting (Wet verandering koppeling AOW-leeftijd). Daarbij is ook meteen de memorie van toelichting gepubliceerd.

De Belastingdienst heeft de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel ook al beoordeeld. Dit wetsvoorstel is gepubliceerd nadat de FNV 4 juli jl. akkoord is gegaan met het Pensioenakkoord.

 

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         8 juli 2020

Sluit oude systemen twee jaar na invoering van nieuwe stelsel af

Bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel moet er een nazorgtermijn zijn van twee jaar voor vragen en eventuele wijzigingen, adviseren grote uitvoerders. Het voorgestelde tijdschema voor invoering noemen de uitvoerders ‘ambitieus’.

Bron:         PensioenPro
Datum:      8 juli 2020

Dit zijn de adviezen van de branche aan de beslissers over het pensioenakkoord

Het nieuwe pensioenstelsel is weer een stap dichterbij gekomen nu kabinet en vakbonden tot een akkoord zijn gekomen. De Pensioenorde, RPA en Adfiz hebben nog enkele adviezen en aandachtspunten meegegeven aan de politiek. Enkele kritiekpunten zijn dat niet iedereen gelijk beloond wordt, dat de arbeidsmobiliteit van ouderen wordt beperkt en dat er niet voor iedereen evenveel aandacht is. Bijvoorbeeld de belangen van pensioenverzekeraars zijn ondergeschikt in het akkoord.

Bron:           AMweb
Datum:         7 juli 2020

Fondsdeelnemer krijgt geen inspraak bij overgang naar nieuw pensioencontract

Deelnemers van pensioenregelingen kunnen niet op individueel niveau bezwaar maken als hun pensioen overgeheveld wordt naar een nieuw pensioencontract. Het individueel bezwaarrecht wordt niet afgeschaft, maar tijdelijk buiten werking gesteld tijdens de transitie naar het nieuwe stelsel. De opschorting dient om te voorkomen dat er een splitsing ontstaat tussen deelnemers die wel over willen stappen naar het nieuwe contract en deelnemers die dat niet willen.

Bron:             AMweb
Datum:         7 juli 2020

Nieuwe pensioencontract leidt tot heroverweging renteafdekking

Bron:         PensioenPro
Datum:      7 juli 2020

Advertising department brainstorming at modern office boardroom behind closed doors, view through the glass wall. Diverse staff led by ceo discussing new project sharing ideas thoughts and sales pitch

Koolmees wil uitgebreide wettelijke definitie partnerbegrip

In de brief van minister Koolmees  stelt hij voor in de Pensioenwet niet alleen gehuwden en geregistreerd samenwonenden als partner te erkennen, maar ook personen met een duurzame huishouding op hetzelfde adres met een notariële akte, evenals mensen die langer dan zes maanden samenwonen op hetzelfde adres zónder zo’n akte – met uitsluiting van bloedverwanten in de eerste en tweede graad.Een dergelijke uitgebreide wettelijke definitie beperkt de contractvrijheid van sociale partners, maar is wel zo duidelijk voor deelnemers en hun partners, aldus de minister.

Bron:         PensioenPro
Datum:      7 juli 2020

Uitvoeringstoets bij de Hoofdlijnennotitie

De Pensioenfederatie heeft een Uitvoeringstoets uitgebracht naar aanleiding van de Hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord die de minister van SZW op 22 juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Onderzoeksgroep Uitvoering heeft 10 aanbevelingen gedaan vanuit het perspectief van de uitvoering. De Pensioenfederatie heeft deze Uitvoeringstoets aangeboden aan het ministerie van SZW.

Bron:           Pensioenfederatie
Datum:         6 juli 2020

Koolmees: uitvoering knelpunt bij verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid zzp’ers

Het UWV en de Belastingdienst waarschuwen voor grote uitvoeringsproblemen bij de nieuwe verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zzp’ers. In het pensioenakkoord is afgesproken dat de ruim een miljoen zzp’ers zich net als werknemers altijd tegen arbeidsongeschiktheid moeten gaan verzekeren. Dat leidt volgens Koolmees tot ‘een stapeling van complexiteit’ voor de Belastingdienst en het UWV, die het moeten uitvoeren.

Bron:           FD
Datum:         6 juli 2020

Bpf BOUW positief over bereikte uitwerking Pensioenakkoord

Bpf BOUW noemt de uitwerking een belangrijke stap voorwaarts om tot een houdbaar pensioenstelsel in de toekomst te komen. Het collectieve en solidaire karakter van het stelsel blijft behouden. Het indexatieperspectief neemt toe. Tegelijk zullen pensioenen meer dan voorheen meebewegen met de economie en ontwikkelingen op de financiële markten.

Bron:           BpfBOUW
Datum:         6 juli 2020

Kamerbrief contouren subdieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van de tijdelijke subsidieregeling voor sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden. Ook beschrijft hij de contouren van het meerjarig investeringsprogramma duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden.

Bron:         Rijksoverheid
Datum:      6 juli 2020

Kamerbrief uitwerking pensioenakkoord

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van alle maatregelen die in het pensioenakkoord zijn afgesproken.

Bron:         Rijksoverheid
Datum:      6 juli 2020

Pensioenfonds Huisartsen al in 2022 over op premieregeling

Het pensioenfonds Huisartsen gaat over anderhalf jaar over op een dc-regeling. Het fonds heeft geen behoefte aan de collectieve buffer uit het pensioenakkoord en kiest niet voor invaren, maar voor ‘ingroeien’.

Bron:         SPH
Datum:      6 juli 2020

AFM: ”Nieuwe pensioencontracten dienen goed uitlegbaar te zijn”

De AFM verwelkomt de uitwerking van het pensioenakkoord. In de gepresenteerde hoofdlijnennotitie ligt de aandacht terecht op de technische uitwerking van de nieuwe pensioencontracten, constateert de AFM. Vanuit consumentenbescherming vindt de AFM het belangrijk dat de voorgestelde nieuwe pensioencontracten straks goed uitlegbaar zijn aan pensioendeelnemers, en dus niet te complex. In het komende wetgevingstraject moeten de nodige waarborgen daarvoor worden uitgewerkt en toegevoegd.

Bron:         VVP
Datum:      5 juli 2020

Netspar: Doorbeleggen met garanties?

De Wet verbeterde premieregeling maakt doorbeleggen na pensioendatum mogelijk, maar daar zijn risico’s aan verbonden. Netspar heeft een aantal verschillende invullingen van doorbeleggen doorgerekend via een simulatiestudie op basis van financiële scenario’s van De Nederlandsche Bank. Daarin vergelijken ze alternatieve manieren om aandelenrisico te beheersen en te spreiden over door de tijd. Daarnaast onderzoeken ze het effect van renteschokken op de uitkeringen en geven ze aan hoe het renterisico gedeeltelijk kan worden afgedekt.

Bron:           Netspar
Datum:         4 juli 2020

Overeenstemming over uitwerking pensioenakkoord

Het kabinet en sociale partners hebben definitief overeenstemming bereikt over de uitwerking van pensioenakkoord. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt op weg naar een nieuw pensioenstelsel.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:         4 juli 2020

Dit betekent het pensioenakkoord voor jou

 Nu vakbond FNV definitief akkoord is, zal het Nederlandse pensioensysteem in zes jaar tijd grondig worden verbouwd. Pensioenfondsen gaan geen toekomstige uitkering meer beloven. Nu krijgen werknemers in ruil voor hun premie een ‘aanspraak’: een klein stukje toekomstige pensioenuitkering. In het nieuwe stelsel wordt niks beloofd. Werknemers krijgen te zien hoeveel vermogen ze tot dan hebben gespaard. Hoe hoog de toekomstige uitkering wordt? Daar worden alleen nog voorspellingen over gedaan.

Bron:          NRC
Datum:      4 juli 2020

Ledenparlement FNV stemt in met uitwerking pensioenakkoord

Het FNV-ledenparlement is zaterdag met 62% van de stemmen akkoord gegaan met de uitwerking van het pensioenakkoord. Na afloop van de voorstem was er dan ook een motie ingediend, waarin het bestuur werd verzocht zich maximaal in te spannen voor snellere invoering dan de beoogde 2026. Dat heeft het bestuur toegezegd.

Bron:         NOS
Datum:      4 juli 2020

Lot pensioenakkoord in handen van FNV Ledenparlement

Het is de vakbond FNV nog niet gelukt om te stemmen over de uitwerking van het vorig jaar gesloten pensioenakkoord. Zaterdag zijn het FNV Ledenparlement en bestuur bijeen in een hotel in Bunnik voor de herkansing.

Bron:          FD
Datum:      2 juli 2020

Swalef nieuwsbericht: Correctie op hoofdlijnennotitie

Afgelopen maandag 29 juni 2020 gaf Ben Schuurman bij ons op kantoor de Masterclass Fiscale aspecten van het pensioenakkoord.

Tijdens deze Masterclass heeft Monica hem opheldering gevraagd over de laatste paragraaf onder aan pagina 28 die overigens doorloopt op pagina 29 van de zogenaamde Hoofdlijnennotitie. In deze paragraaf is een fout geslopen. Kolom 3 uit het staffelbesluit wordt daar gebruikt in plaats van kolom 2. De financiering van het partnerpensioen geschiedt dus op basis van kolom 2 en niet op basis van kolom 3 uit het huidige staffelbesluit. Deze vergissing zal in het wetgevingstraject worden rechtgezet.

Met bovengenoemd bericht delen we graag onze kennis, en willen we ervoor zorgen dat iedereen de juiste gegevens heeft om verdere vergissingen te voorkomen.

Bron:          Swalef
Datum:      1 juli 2020

Koolmees: veel pensioenen zullen komende jaren nog niet stijgen

Ook als de FNV zaterdag instemt met de uitwerking van het pensioenakkoord zal het nog jaren duren voordat pensioenen weer zullen stijgen. In het nieuwe pensioenstelsel wordt de kans op indexatie weliswaar groter, maar het duurt nog tot 2026 tot alle fondsen over zijn, aldus minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken.

Bron:         AD
Datum:      2 juli 2020

Training participant raise hand ask question get engaged involved in voting initiative at employees team workshop, corporate knowledge, business education, volunteer participation concept, rear view

Kamer heeft veel vragen over invaren, compensatie en solidariteit

Tot gisterenmiddag konden Kamerleden feitelijke vragen indienen over de uitwerking van het pensioenakkoord. Van die mogelijkheid hebben zij volop gebruik gemaakt: het zijn er meer dan tweehonderd. Bij de vragen staat niet vermeld welk Kamerlid of welke fractie ze heeft ingediend. Met name invaren, compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek en de solidariteit in het nieuwe contract roepen vragen op.

Bron:          Tweede Kamer
Datum:      2 juli 2020

50Plus: 55 vragen over het pensioenakkoord

50PLUS wil voordat op 7 juli het eerste grote debat over het pensioenakkoord plaatsvindt alles weten over dit akkoord. Want heel veel is nog onduidelijk. Daarom hebben ze 55 vragen over het pensioenakkoord geformuleerd voor minister Koolmees van SZW.

Bron:          50Plus
Datum:       29 juni 2020

Pensioenorde vreest beperking arbeidsmobiliteit door pensioenakkoord

De Pensioenorde maakt zich zorgen over de arbeidsmobiliteit bij het ongewijzigd invoeren van het nieuwe pensioenstelsel. De beroepsorganisatie van pensioenadviseurs en pensioendeskundigen spreekt van “een cruciale fout in het akkoord, die voor veel problemen zorgt” en pleit ervoor dat opnieuw onderhandeld wordt met het doel het pensioenstelsel echt te moderniseren. “Als Pensioenorde zien wij met lede ogen aan dat er wel wordt gesproken over de toegang van de ZZP’er tot het 2e pijler pensioen, maar dat er nog steeds groepen over blijven die geen pensioen hoeven op te bouwen. Nu wij toch het pensioenstelsel aan het vernieuwen zijn, blijft de vraag waarom we in Nederland niet overstappen naar een algemene verplichtstelling om pensioen op te bouwen.’’

Bron:           VVP
Datum:         30 juni 2020

Invaren: ‘De laatste grote herverdeling’

Invaren van aanspraken en rechten in het nieuwe contract is ‘de laatste grote herverdeling’. Er zijn zorgen over gebruikte scenario’s en gebrek aan ruimte voor maatwerk.

Bron:          PensioenPro
Datum:       29 juni 2020

Adfiz positief over uitwerking pensioenakkoord

Adfiz is positief over de uitwerking van het pensioenakkoord. De brancheorganisatie is er vooral over te spreken dat een “uitweg is gevonden voor de bijzondere problematiek bij de verzekerde regelingen”.

Bron:          AM:web
Datum:       26 juni 2020

HR/OR Opleidingen

FNV Ledenparlement komt toch fysiek bijeen op 4 juli

Het Ledenparlement van FNV stemt op 4 juli alsnog in een zaal te Bunnik over de uitwerking van het pensioenakkoord. De vakbond stapt af van digitaal stemmen, onder andere vanwege de versoepeling van de coronaregels.

Bron:          PensioenPro
Datum:       25 juni 2020

Twee weken extra voor FNV hoeven niet te leiden tot vertraging hervormingen

FNV heeft extra tijd gekregen voor een oordeel over de uitwerking van het pensioenakkoord. De FNV wil eerst met haar achterban overleggen voordat de Kamer debatteert over de uitwerking. De stemming van de FNV staat nu op 4 juli gepland. Volgens minister Koolmees is er een risico op vertragingen, maar als het ledenparlement van de FNV op 4 juli akkoord gaat, dan maakt dat niets uit.

Bron:          PensioenPro
Datum:       24 juni 2020

Borgdorff: ‘Akkoord is afscheid van de rottige rekenrente’

De vier grote pensioenfondsen reageerden dinsdag enthousiast op de uitwerking van het pensioenakkoord. Ze hopen dat FNV op 4 juli instemt. ABP is wel bezorgd over kortingen in de periode voor de invoering. APB, PMT en PME zijn in ieder geval enthousiast. 

Bron:          PensioenPro
Datum:       24 juni 2020

Omtzigt: ‘Ik wil de saaie, taaie details van het pensioencontract.’

Omtzigt vindt dat de Tweede Kamer zich flink moet verdiepen in de stukken die er nu liggen. ‘In het debat kijken we wat er goed en minder goed is aan het voorstel. Moeten er nog zaken worden verbeterd? Die verantwoordelijkheid heb ik als wetgever. Als ik het niet doe, melden de mensen zich over vijf jaar met de klacht dat ik ze ben vergeten.’

Bron:          PensioenPro
Datum:       24 juni 2020

Kamer debatteert tijdens reces over pensioenakkoord

De Tweede Kamer debatteert waarschijnlijk in de eerste week van het zomerreces over het pensioenakkoord. Een meerderheid van de partijen wil pas over het akkoord praten als het ledenparlement van vakbond FNV zich over de zaak heeft uitgesproken.

Bron:          RD
Datum:       23 juni 2020

Achterban KBO-PCOB: Tevreden over nieuw pensioenakkoord, maar met twijfels

Ruim drie kwart (77%) van de senioren is (enigszins) tevreden met het nieuwe pensioencontract. Dat blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB.

Maar er zijn ook twijfels. Een derde (33%) vindt nog veel onduidelijk over het nieuwe pensioencontract.

Bron:           KBO-PCOB
Datum:       23 juni 2020

HR/OR Opleidingen

CPB-doorrekeningen geven geen uitsluitsel over het nieuwe pensioen

De rekenmeesters van het CPB zelf beginnen daarom al meteen met de disclaimer dat pensioenen in een door kapitaal gedekt stelsel, zoals in Nederland, ‘primair afhankelijk zijn van financiële markten en economische ontwikkelingen’. Het nieuwe pensioenstelsel is ‘daarop geen uitzondering’.

Bron:           FD
Datum:       23 juni 2020

Opvallende punten in de hoofdlijnennotitie

Fondsbesturen krijgen géén discretionaire bevoegdheid bij het verdelen van de buffer in het nieuwe stelsel, een landelijke commissie gaat conflicten in sectoren beslechten bij de transitie naar dat nieuwe stelsel en er komt wellicht toch btw-vrijstelling voor uitvoeringskosten.

Bron:           PensioenPro
Datum:       23 juni 2020

Eindelijk een persoonlijk pensioen, maar net niet helemaal

Het mocht vooral geen persoonlijk pensioenpotje heten, dat zou slecht vallen bij de bonden. Het Nieuwe Contract is zeker persoonlijk, maar heeft wel een collectief tintje. Is de ‘vierkante cirkel’ eindelijk gelukt?

Bron:           FD
Datum:       22 juni 2020

Kamerbrief aanbieding documenten uitwerking pensioenakkoord

Minister Koolmees zendt de Tweede Kamer de relevante documenten rondom de uitwerking van het pensioenakkoord.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:       22 juni 2020

Registeropleiding Geschiktheid Pensioenfondsen Pre-A

Scheidsrechter voor sociale partners bij overgang pensioenstelsel

Een landelijke transitiecommissie van werkgevers en werknemers gaat mede toezien op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat blijkt uit een conceptversie van de hoofdlijnennotitie van minister Koolmees over de uitwerking van het pensioenakkoord, die in handen is van het FD.

Bron:           FD
Datum:       22 juni 2020

CPB-doorrekeningen geven geen uitsluitsel over het nieuwe pensioen

Vrijdag aan het eind van de dag waren ze er eindelijk: de langverwachte doorrekeningen van het nieuwe pensioenstelsel van het Centraal Planbureau (CPB). Maar wie hoopte in een oogopslag te zien wat het nieuwe pensioen voor hem of haar betekent, zoals bijvoorbeeld sommige FNV-leden graag zouden willen, komt bedrogen uit.

Bron:           FD
Datum:       22 juni 2020

Geen quorum vereist bij tweede stemronde FNV-ledenparlement

Dissidenten binnen het ledenparlement van FNV kunnen de stemming over het pensioenakkoord op 4 juli niet opnieuw frustreren door verstek te laten gaan. Bij een tweede ronde vervalt de eis voor een minimum aanwezig aantal leden.

Bron:           PensioenPro
Datum:       22 juni 2020

Over Swalef kantoor woerden

Oproep VCP: maak de hoofdlijnennotitie nu snel openbaar

Vakcentrale VCP vindt dat minister Koolmees de details over de uitwerking van het pensioenakkoord zo snel mogelijk publiek moet maken, en niet langer moet wachten op groen licht van FNV.

Bron:           PensioenPro
Datum:       22 juni 2020

masterclass pensioenactualiteiten swalef woerden

Op een terras in Breukelen zetten FNV’ers pensioenakkoord (voorlopig) op ijs

Polder en politiek verloren vrijdag de regie over de pensioenhervormingen. Enkele tientallen vertegenwoordigers uit het FNV Ledenparlement dwongen alsnog uitstel af van de stemming over het moeizaam bereikte pensioenakkoord. Wat ging er mis?

  Bron:           FD
  Datum:       21 juni 2020

  Wéér onderhandelen over pensioenakkoord? Dat ziet Koolmees niet zitten

  Het ledenparlement van de FNV wil nog niet instemmen met het pensioenakkoord. Een tegenvaller voor minister Koolmees, die de vertraging ziet oplopen.

   Bron:           NRC
   Datum:       20 juni 2020

   Maatwerk en open inschrijvingen

   Beloofd is beloofd: ooit gaan we korten, maar nooit volgend jaar

   Toen de buffer leeg was, moest er gekort worden. En flink ook. Zo had de pensioensector dat in 2020 plechtig beloofd. Dat was het jaar waarin het pensioenakkoord uit 2019 eindelijk was uitgewerkt. 

    Bron:           FD
    Datum:       19 juni 2020

    Frustratie en irritatie na pensioenuitstel FNV

    Vertraging dreigt voor de pensioenhervormingen van dit kabinet en voor de wetgeving die eerder stoppen met werken mogelijk maakt voor zware beroepen. Zonder de cruciale fiat van de grootste vakbond FNV stuurt de minister van Sociale Zaken deze pensioenplannen niet naar de Tweede Kamer.

     Bron:           FD
     Datum:       19 juni 2020

     FNV stelt stemming Ledenparlement uit met twee weken

     Vakbond FNV heeft de stemming van het Ledenparlement over de uitwerking van het pensioenakkoord met twee weken uitgesteld. De vakbond kon eerder vandaag niet tot een ‘rechtsgeldig’ besluit komen en heeft meer tijd nodig.

      Bron:           PensioenPro
      Datum:       19 juni 2020

      Document uitwerking pensioenakkoord

       De FNV publiceerde eerder deze week het document over de uitwerking van het pensioenakkoord. Klik HIER voor dit document, dat ook in gaat op onder meer AOW-leeftijd, nabestaandenpensioen, verbeteren van pensioensparen door werknemers en ZZP’ers, de verplichte AOV voor ZZP’ers en duurzame inzetbaarheid.

        Bron:           VVP
        Datum:       19 juni 2020

        VCP zegt geen ja en geen nee tegen uitwerking Pensioenakkoord

         Dat meldt de bond deze ochtend in een persbericht. De VCP wil wél dat minister Koolmees de stukken van het pensioenakkoord, zoals de hoofdlijnennotitie, deze middag openbaar maakt door ze naar de Tweede Kamer te sturen.

          Bron:           VCP
          Datum:       19 juni 2020

          Pensioenregeling als voorwaarde bij aanbesteding

           Sociale partners, werkgeversorganisaties en vakbonden vinden dat bedrijven zonder pensioenregeling minder kans moeten krijgen op overheidsopdracht. Daarnaast vinden zij dat het voor pensioenfondsen makkelijker moet worden om werkgevers op te sporen die verplicht zijn om zich aan te sluiten maar dat niet doen. Eén op de tien werknemers in Nederland bouwt geen pensioen op, en dat vinden de sociale partners te veel.

            Bron:           FD
            Datum:       18 juni 2020

            De werking van het nieuwe contract, voor zover bekend

             Het nieuwe contract is een premieregeling met collectief vermogen. Een lifecycle-systeem moet beursschokken beter verdelen over jong en oud, terwijl de mogelijkheden voor herverdeling worden ingeperkt: daarvoor dient alleen de buffer. Daarnaast krijgt de deelnemer voorgerekend hoeveel pensioen hij naar verwachting kan krijgen. Dat is dus geen aanspraak, maar alleen een inschatting. Die wordt gemaakt met de ‘uniforme rekenmethodiek’, in drie scenario’s.

              Bron:           PensioenPro
              Datum:       18 juni 2020

              VCP webinar uitwerking pensioenakkoord

               De vakcentrale voor professionals besluit deze week over een akkoord met de uitwerking van het pensioenakkoord. De VCP ziet zowel plus- als minpunten aan het nieuwe pensioenakkoord. Voor leden hebben zij een webinar georganiseerd over de uitwerking van het pensioenakkoord.

                Bron:           VCP
                Datum:       18 juni 2020

                CNV-achterban akkoord met uitwerking pensioendeal

                 De achterban van het CNV is akkoord met de uitwerking van de pensioendeal. Een vertegenwoordiging van de kwart miljoen CNV-leden heeft ingestemd. .

                 “We behouden hiermee een toekomstbestendig collectief pensioenstelsel”, stelt Patrick Fey, vice-voorzitter CNV en pensioenonderhandelaar. “De verplichtstelling blijft. En een collectief beleggingsbeleid blijft bestaan, zodat het pensioengeld optimaal rendeert. Pech- en gelukgeneraties worden voorkomen.”

                  Bron:           VVP
                  Datum:       17 juni 2020

                  NN over DC-problematiek pensioenakkoord: geen verschillende regelingen naast elkaar graag

                   NN reageert op de uitwerking van het pensioenakkoord: “De voorgestelde maatregelen die voortkomen uit de situatie bij de verplicht gestelde pensioenfondsen hebben ongewenste gevolgen voor DC-regelingen bij verzekeraars en PPI’s. Deze regelingen zijn al toekomstbestendig, alleen komt er nu naast elke bestaande pensioenregeling een nieuwe pensioenregeling bij voor nieuwe deelnemers. Dit maakt het complex voor de werkgever en werknemer en leidt tot hogere kosten. Dit heeft negatieve consequenties voor de pensioenopbouw van de werknemers. Bovendien krijgen medewerkers van dezelfde leeftijd binnen een organisatie verschillende regelingen. Het is noodzakelijk dat dit wordt opgelost.”

                    Bron:           VVP
                    Datum:       17 juni 2020

                    Uitwerking pensioenakkoord: langere uitfasering DC-regelingen

                     De uitwerking van het pensioenakkoord gaat uit van langere uitfasering van bestaande DC-regelingen bij verzekeraars. Daarmee menen de opstellers een duur compensatieprobleem te omzeilen. Het Verbond van Verzekeraars bepleit een aanpak waarbij de huidige premieregelingen ongewijzigd kunnen doorlopen, waarbij werkgevers en hun werknemers zelf de keuze kunnen maken of zij collectief overstappen op een nieuw contract. Een vorm van publieke financiële compensatie voor werkgevers of werknemers die de overstap maken zou volgens het Verbond ook kunnen werken. 

                      Bron:           VVP
                      Datum:       17 juni 2020

                      Stichting van de Arbeid adviseert over beter nabestaandenpensioen

                       Op verzoek van de minister van SZW heeft de Stichting van de Arbeid een advies uitgebracht om het nabestaandenpensioen te verbeteren. In het advies pleit de Stichting er onder meer voor om het wezenpensioen en het partnerpensioen bij overlijden van de deelnemer voor pensioendatum, diensttijdonafhankelijk te maken en te koppelen aan het loon in plaats van  rekening te houden met een franchise. Hierdoor wordt voor iedereen duidelijker hoe hoog de dekking van het nabestaandenpensioen is.

                        Bron:           STVDA
                        Datum:       17 juni 2020

                        Wel of geen pensioenakkoord? Bonden houden het spannend

                         De finale van tien jaar pensioenonderhandelingen in de polder dreigt te ontaarden in een soap met elke dag een nieuwe aflevering. Voor Koolmees zou de afronding van dit dossier de kroon moeten zijn op zijn termijn bij Sociale Zaken. Vrijdag maakte hij bekend dat de onderhandelingen waren afgerond, ‘een belangrijke dag’, aldus de minister. Het laatste woord was aan de achterbannen van de vakbonden.

                          Bron:           FD
                          Datum:       16 juni 2020

                          Besluitvorming uitwerking pensioenakkoord doorgeschoven door FNV Ledenparlement

                           Op vrijdagochtend 19 juni wordt de uitwerking besproken in de vergadering van het FNV Ledenparlement. Vandaag, 16 juni 2020, zou het ledenparlement van de grootste vakbond, FNV, stemmen over het akkoord, maar dat is dus uitgesteld naar vrijdag.

                           Volgens een woordvoerder van de FNV heeft uitstel van de stemming te maken met een enquête die dit weekend is gehouden onder het ledenparlement. “Daarin werd uitgesproken dat de leden graag nog een informatiesessie krijgen voordat ze stemmen. Die sessie is vanavond, en de stemming is uitgesteld naar vrijdag.”

                           Vrijdag is ook de dag waarop minister Koolmees het akkoord wil bespreken in de ministerraad. “We hopen voordat de ministerraad is afgelopen een besluit te hebben”, zegt een woordvoerder van FNV. Garanties dat de stemming op tijd afgerond is kan de vakbond niet geven.

                            Bron:           NOS
                            Datum:       16 juni 2020

                            Reacties politiek op uitwerking pensioenakkoord zijn verdeeld

                            De politieke reacties op de uitwerking van het pensioenakkoord zijn net zo verdeeld als de reacties vorig jaar op het akkoord zelf: ‘prachtig nieuws’ tegenover ‘gokpensioen’, aldus PensioenPro. Volgende week donderdag debatteert de Tweede Kamer erover.

                             Bron:           PensioenPro
                             Datum:       16 juni 2020

                             Tekorten bij pensioenfondsen vormen horde naar nieuwe stelsel

                              Voor het nieuwe pensioenakkoord bestaat veel waardering. Een probleem wat echter nog niet is uitgewerkt is de invoering, gezien veel fondsen ruim onder de 100% dekkingsgraad zitten. Voor het komende jaar hoeven fondsen onder de 90% niet te korten. Wat er daarna moet gebeuren is nog onduidelijk. In de samenvatting van het CMHF (zie eerder nieuwsbericht) staat enkel:  ‘Het is daarnaast van belang dat fondsen op een verantwoorde en evenwichtige wijze kunnen overstappen naar het nieuwe stelsel. Bij indiening van het wetsvoorstel zal in gesprek met relevante partijen een ingroeipad naar het nieuwe stelsel worden vastgelegd.’

                               Bron:           PensioenPro
                               Datum:       15 juni 2020

                               Vijf dingen die je moet weten over het nieuwe pensioenakkoord

                               1. Pensioenfondsen die eind dit jaar een dekkingsgraad van meer dan 90% hebben hoeven niet te korten volgend jaar. Normaal gezien ligt die grens op 100%.
                               2. Alle werknemers krijgen in het nieuwe pensioenstelsel een premieregeling.  Hierbij bepalen de ingelegde premie en het beleggingsrendement wat voor pensioen een werknemer mag verwachten. Er komen 2 soorten pensioenregelingen die allebei werken met projectierendement (premie en uitkering worden bepaald op basis van verwachte rendementen) :
                               • Het Nieuwe Contract: de pensioenpot blijft collectief maar elke deelnemer krijgt hierin zijn eigen aandeel. Vakbonden geven hier de voorkeur aan, omdat het meer solidair is.
                               • De wet verbeterde pensioenregeling: hierbij hebben alle deelnemers een eigen pensioenpot.

                               3. Indien een pensioenfonds kiest voor Het Nieuwe Contract moeten ze een solidariteitsreserve aanhouden. Dit is een reserve voor slechte jaren.
                               4. De pensioenpremie wordt stabieler en beter voorspelbaar. Iedereen betaalt hetzelfde premiepercentage ongeacht de leeftijd.
                               5. Alle oude pensioenrechten worden in beginsel overgezet naar het nieuwe stelsel.  Fondsen kunnen echter wel gemotiveerd afwijken.

                                Bron:           FD
                                Datum:       15 juni 2020

                                Partnerpensioen voortaan standaard op risicobasis

                                 Uit de samenvatting van vakbond CMHF over de uitwerking van het pensioenakkoord blijk dat partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum in de toekomst wordt uitgekeerd op basis van risicodekking. Dat betekent dat iemand alleen een nabestaandenuitkering krijgt indien de partner op het moment van overlijden in dienst was bij een werkgever die meedoet aan een pensioenregeling.

                                 Het partnerpensioen op risicobasis wordt ook verbeterd, de hoogte wordt namelijk gebaseerd op het hele salaris, in plaats van de pensioengrondslag. Het is verder de bedoeling dat het partnerpensioen niet direct vervalt bij het einde van een baan.

                                  Bron:           CMHF
                                  Datum:       13 juni 2020

                                  Weeffout in prima pensioenakkoord

                                  Binnen 24 uur na afronden pensioenonderhandelingen wil het Verbond van Verzekeraars opnieuw aan tafel. Werkgevers en werknemers met een premieregeling worden volgens de koepel ‘onnodig gedupeerd’ door een afspraak over de uitzondering van premieregeling. Het Verbond wil dat niet alleen bestaande werknemers maar ook nieuwe werknemers in de oude pensioenregelingen mogen blijven. Het is volgens het Verbond niet te verkopen dat twee werknemers van dezelfde leeftijd bij dezelfde werkgever straks een verschillende pensioenpremie krijgen. 

                                  Bron:           Verbond van Verzekeraars
                                  Datum:       12 juni 2020

                                  Kabinet en sociale partners hebben gesprekken uitwerking pensioenakkoord afgerond

                                  De betrokken partijen leggen de uitwerking op korte termijn voor aan hun achterban. De uitwerking wordt daarna vastgelegd in een hoofdlijnennotitie die minister Koolmees voor de zomer naar de Tweede Kamer stuurt. Het stelsel wordt transparanter en persoonlijker, en sluit beter aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Ook biedt het nieuwe stelsel eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen en blijven premies voor ondernemers stabiel. Zelfstandigen kunnen gemakkelijker pensioen opbouwen.

                                  Bron:           Rijksoverheid
                                  Datum:       12 juni 2020

                                  Uitwerking Pensioenakkoord: Verbond betwijfelt of deadline wordt gehaald

                                  Beleidsadviseur Daan Schmitz van het Verbond van Verzekeraars betwijfelt of de deadline van 19 juni voor de uitwerking van het pensioenakkoord wordt gehaald. Hij laat weten: “Als wij in het nieuwe systeem iedereen dezelfde premie moeten berekenen, zorgt dat ervoor dat onze verzekerden straks geld tekort komen in hun potje. Dat raakt alle 1,3 miljoen mensen die nu pensioen via een verzekeraar en PPI opbouwen, maar ook de deelnemers van de ondernemingspensioenfondsen. Met name veertigers en vijftigers worden hard geraakt.”

                                  “Er zijn twee belangrijke eisen in het pensioenakkoord opgenomen: de overgang moet budgetneutraal verlopen en deelnemers moeten adequaat worden gecompenseerd. Die twee zaken zijn onverenigbaar. Je kunt hele bomen opzetten wat adequaat is, maar feit is dat er een gat zit. Ik wil geen onheilsprofeet zijn, maar dit is zo’n cruciaal punt, dat het mij zal benieuwen of de deadline van 19 juni wel wordt gehaald. Voorlopig is er namelijk nog geen oplossing voor die 1,3 miljoen mensen.”

                                  Bron:           VVP
                                  Datum:         12 juni 2020

                                  Pensioenonderhandelaar FNV heeft nog een paar puntjes te regelen

                                  Er is nog steeds geen doorbraak in het pensioenoverleg tussen het kabinet, de bonden en de werkgevers. Pensioenonderhandelaar FNV geeft aan dat zij nog een paar puntjes te regelen hebben.

                                  Bron:           Fd
                                  Datum:         12 juni 2020

                                  FNV: ‘Vervangingsratio van 90% in nieuwe contract bij gemiddeld scenario’

                                  In het webinar van de FNV gisteren, 11 juni 2020, kwam naar voren dat bij het huidige premieniveau de vervangingsratio in het nieuwe contract zo’n 90% is in een gemiddeld economisch scenario. Het doel was 80%, dus dit is een goed resultaat, vindt FNV-bestuurder Tuur Elzinga. 

                                  Bron:           PensioenPro
                                  Datum:       12 juni 2020

                                  CNV: uitwerking pensioenakkoord deze week afronden

                                  Onderhandelingen over de uitwerking van het pensioenakkoord gaan vandaag verder. CNV hoopt die deze week tot een goed einde te brengen. De vakcentrale wil in elk geval soepelere kortingsregels afspreken.

                                  Bron:           PensioenPro
                                  Datum:       11 juni 2020

                                  Beantwoording Kamervragen over juridische houdbaarheid nieuwe pensioenstelsel

                                  Minister Koolmees beantwoordt 10 juni 2020 Eerste Kamer vragen over het bericht ‘Het nieuwe pensioenstelsel waar het kabinet op inzet, lijkt juridisch onhoudbaar’.

                                  Bron:           Rijksoverheid
                                  Datum:       10 juni 2020

                                  Uitstel FNV Ledenparlement dreigt pensioenakkoord te ontregelen

                                  Een meerderheid in het FNV Ledenparlement wil niet volgende week digitaal vergaderen over het pensioenakkoord. De vertegenwoordigers vragen uitstel tot juli. De gevoeligheden zijn zo groot, dat zij elkaar bij dit onderwerp in de ogen willen kunnen kijken.

                                  Bron:           Pensioenpro
                                  Datum:       10 juni 2020

                                  Nog veel losse eindjes in het pensioenakkoord

                                  Een jaar geleden, op 5 juni 2019, werd het pensioenakkoord gepresenteerd. Koolmees hoopt maandag 8 juni 2020, in een vergadering met de voorzitters van de vakbonden en werkgeversorganisaties, de laatste grote knopen door te hakken over de nieuwe regels voor het aanvullende pensioen. De vraag is of dat zo snel gaat lukken, omdat er nog allerlei moeilijke vraagstukken op tafel liggen.

                                  Bron:           NRC
                                  Datum:         4 juni 2020

                                  Geen oplossing in zicht voor gat in pensioen miljoen werkenden

                                  Voor werknemers die pensioen opbouwen via een premieregeling is nog geen oplossing voor het miljardengat in de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. Werkgevers zouden tien jaar lang 35% tot 45% extra premie moeten betalen om het pensioen van werknemers naar het beloofde niveau aan te vullen, terwijl in het pensioenakkoord is afgesproken dat de overgang naar het nieuwe stelsel voor werkgevers ‘kostenneutraal’ is. Het gat ontstaat als gevolg van de afschaffing van de doorsnee-systematiek in het nieuwe stelsel.  Daarbij betalen alle werknemers in een pensioenfonds eenzelfde premiepercentage en krijgen zij daar dezelfde pensioenopbouw voor terug. 

                                  Bron:            FD
                                  Datum:         4 juni 2020

                                  Onderzoek stuurgroep: twijfel over acceptatie nieuwe pensioenstelsel door deelnemers

                                  Veel deelnemers weten niet waarom een hervorming nodig is, zo blijkt uit onderzoek van een van de groepen die technisch voorwerk doet in opdracht van de stuurgroep. Het invaren van oude rechten wordt gezien als een schending van afspraken en krijgt weinig acceptatie. Met name de ouderen vinden ook de schommelende verwachtingen over het pensioen onprettig.

                                  Bron:            PensioenPro
                                  Datum:         28 mei 2020

                                  Pensioenonderhandelaars zijn er nog niet uit

                                  De pensioenonderhandelaars nemen meer tijd voor de uitwerking van het pensioenakkoord en lassen daarom extra sessies in. Dat is volgens ingewijden afgesproken door de voorzitters van werkgeversorganisaties, de vakbonden en het kabinet. Deze week zou de laatste vergadering zijn van de stuurgroep die belast is met de uitwerking, waarna de voorzitters er een klap op moesten geven. Dat blijkt niet haalbaar.

                                  Bron:            Fd
                                  Datum:         27 mei 2020

                                  CNV: miljarden nodig van overheid en werkgevers voor pensioen dertigers en veertigers

                                  Vakcentrale CNV wil een grotere bijdrage van overheid en werkgevers voor compensatie van de dertigers en veertigers die erop achteruitgaan bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. ‘Dan gaat het om miljarden’.

                                  Voor werkgevers betekent dat een hogere pensioenpremie, het kabinet moet fiscale ruimte geven voor werkenden om meer pensioen op te bouwen, waardoor er minder belasting binnenkomt.

                                  Bron:            Fd
                                  Datum:         27 mei 2020

                                  FNV ziet ‘groot maatschappelijk belang’ bij verplichte overgang naar nieuw stelsel

                                  De vraag of alle fondsen over moeten naar het nieuwe stelsel, of dat ze keuzevrijheid krijgen, is een van de openliggende punten bij de uitwerking van het pensioenakkoord. Maar FNV ziet een flink voordeel aan verplicht overstappen. Als zeker is dat alle fondsen overstappen naar het nieuwe stelsel, dan kunnen namelijk bepaalde regels uit het nieuwe contract, zoals kortingsregels, eerder worden toegepast. 

                                  Bron:            PensioenPro
                                  Datum:         27 mei 2020

                                  Permanente Educatie

                                  Pensioenen: van rekenrente naar projectierendement

                                  Deze week willen de pensioenonderhandelaars knopen doorhakken. Dat zal niet eenvoudig zijn. Er liggen nog enkele heikele dossiers op tafel. Bovendien is de verhouding tussen bonden en Koolmees bekoeld.

                                  Bron:           FD

                                  Datum:         26 mei 2020

                                   Vijf lastige vragen bij het nieuwe pensioencontract

                                   Is een pensioenstelsel zonder buffers wel verstandig gezien de crises die zo’n stelsel moet kunnen doorstaan? Dat is volgens Adri van der Wurff slechts een van de kritische vragen bij het nieuwe pensioencontract.

                                   Bron:           PensioenPro

                                   Datum:         26 mei 2020

                                    Trackchanges versie pensioenwet

                                    FNV-pensioenonderhandelaar: ‘Raar als we de komende jaren vasthouden aan de oude kortingsregels’

                                    Tuur Elzinga (FNV-pensioenonderhandelaar) denkt dat iedereen erop vooruitgaat in het nieuwe pensioenstelsel. Op veel punten is er echter nog steeds geen akkoord bereikt. Misschien duurt het nog jaren voordat het nieuwe pensioen er is.

                                    Bron:          FD

                                    Datum:       25 mei 2020

                                     Pensioenen: van rekenrente naar projectierendement

                                     Deze week willen de onderhandelaars van werkgevers, werknemers en kabinet knopen doorhakken. Wat weten we tot nu toe over het nieuwe pensioen?

                                     • De kans bestaat dat er in juni wel een hoofdlijnennotitie naar de Tweede Kamer gaat, maar dat daar nog niet alles in staat. Want hoewel de hoofdlijnen bekend zijn, moeten er nog wel een aantal belangrijke knopen worden doorgehakt.
                                     • Niet de uitkering, maar het opgebouwde pensioenvermogen staat voorop. Winst en verlies worden verdeeld over gepensioneerden en werknemers. De hoogte van de premie en uitkering zullen worden vastgesteld met een projectierendement (verwacht rendement dat hoger zal zijn dan de huidige lage rente). En er komt een buffer van 10%  om tegenvallers op te vangen.
                                     • Het grootste knelpunt blijkt nog steeds de transitie. Pensioenfondsen zijn bang dat deelnemers geen afstand willen doen van hun oude rechten. Bij verplicht invaren komen de claims bij de staat terecht, wat het ministerie van Financiën niet ziet zitten.

                                     Bron:          FD

                                     Datum:       25 mei 2020

                                      PMT: verplicht invaren met opt-out voor opf’en

                                      De overheid moet invaren verplichten met een opt-out voor ondernemingspensioenfondsen, vindt PMT. Faciliteren alleen is onvoldoende, aldus het fonds. Oude en nieuwe rechten gescheiden houden is niet uit te voeren.

                                      Bron:          PensioenPro

                                      Datum:       22 mei 2020

                                       ABP: scheuring fonds dreigt als kabinet overgang naar nieuw stelsel niet verplicht

                                       ABP-voorzitter Corien Wortmann noemt de gesprekken over het pensioenakkoord de goede kant op gaan. Volgens haar moeten er echter nog twee cruciale zaken wordt geregeld. Deze betreffen het verplicht invaren van oude rechten, omdat er anders twee fondsen kunnen ontstaan, en het projectierendement waarin rendementsverwachtingen echt doortikken. Het projectierendement wordt in het nieuwe stelsel gebruikt om zonder aanspraken het verwachte pensioen te kunnen berekenen.

                                       Bron:           FD

                                       Datum:        20 mei 2020

                                        Alleen succesvol akkoord redt Koolmees uit pensioenmoeras

                                        Wouter Koolmees heeft niet zijn politiek stempel op het pensioendossier kunnen drukken. Een succesvolle uitwerking van het pensioenakkoord kan dat veranderen, maar de tijd dringt.

                                        Bron:           PensioenPro

                                        Datum:        19 mei 2020

                                         Permanente Educatie

                                         Bouwstenen voor een beter belastingstelsel Tweede Kamer

                                         Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief biedt de Tweede Kamer het pakket ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ aan. Hierin wordt onder andere beschreven dat het beperken van fiscale voordelen voor pensioen het belastingstelsel bestendiger maakt voor de toekomst. Ook zeggen ambtenaren in het rapport dat het meer voor de hand ligt om ouderen geen aow-premie te laten betalen.

                                         Bron:           Rijksoverheid

                                         Datum:        18 mei 2020

                                          ‘Conclusie a-g Europees Hof voedt twijfel over juridische haalbaarheid invaren’

                                          Korten van pensioenen tast eigendomsrecht aan, aldus de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de EU. Volgens hoogleraar pensioenrecht Hans van Meerten maakt de conclusie invaren van oude rechten bij stelselherziening in Nederland lastiger.

                                          Bron:           Pensioenpro

                                          Datum:         13 mei 2020

                                           Vakcentrale VCP op de rem bij Pensioenakkoord

                                           Volgens de vakbondskoepel van agenten, piloten en hoger personeel is de deadline van eind mei voor het pensioenakkoord niet realistisch. De effecten van het overgaan op het nieuwe stelsel zijn nog niet bekend. de VCP wil daar eerst zekerheid over hebben. Minister Koolmees wil half juni de uitwerking van het pensioenakkoord naar de Tweede Kamer te sturen. Dat betekent dat de stuurgroep die daarmee bezig is er eind mei uit moet zijn. Vicevoorzitter van der Kamp van de VCP vindt het te vroeg voor een eindconclusie.  

                                           Bron:           FD

                                           Datum:         13 mei 2020

                                            Nieuwsbrief Pensioenrecht – VU

                                            In de nieuwsbrief van de VU staat een interessant opiniestuk van Prof. dr. Erik Lutjens en Monique van der Poel. Het stuk gaat over het collectief invaren bij pensioen, en of dat wel of niet strijdig is met het eigendomsrecht.

                                            Bron:          VU

                                            Datum:         13 mei 2020

                                             Overgang naar nieuw pensioenstelsel in 2027 met een big bang

                                             De timing van de overgang en de spelregels in de tussentijd zijn naar verluidt nog belangrijke knelpunten in de gesprekken over het nieuwe stelsel. Een besluit volgt de komende weken, aldus het nieuwsbericht. Het bericht roept veel vragen op, we zijn benieuwd naar het besluit!

                                             Bron:           FD

                                             Datum:        11 mei 2020

                                              DNB-directeur: ‘Zonder rekenrente en aanspraken robuuster stelsel’

                                              Divisiedirecteur toezicht pensioenen bij DNB, Cindy van Oorschot, zegt dat een nieuw pensioencontract zonder aanspraken en rekenrente bijdraagt aan een robuuster stelsel. Zo’n contract geeft namelijk geen aanleiding tot discussie over de spelregels. Door de coronacrisis daalden de dekkingsgraden in het eerste kwartaal met 14%-punt. Dit onderstreept volgens de DNB-directeur nog eens dat het huidige stelsel ‘op lange termijn niet houdbaar is’.

                                              Bron:           PensioenPro

                                              Datum:         30 april 2020

                                               Kamervragen inzake de juridische houdbaarheid van het nieuwe pensioenstelsel

                                               Het Kamerlid van Rooijen (50PLUS) heeft een de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen gesteld inzake de juridische houdbaarheid van het nieuwe pensioenstelsel. De vragen zijn met name gebaseerd op het bericht in  Trouw, d.d. 24 april: ‘Het nieuwe pensioenstelsel waar het kabinet op inzet, lijkt juridisch onhoudbaar’.

                                                

                                               Bron:           Eerste Kamer

                                               Datum:         29 april 2020

                                                Vicevoorzitter FNV wil geen beloftes meer over hoogte van uitkering

                                                FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga wil een pensioen waar niks wordt beloofd en waar meer wordt waargemaakt. Vorig jaar sloten kabinet, vakbonden en namelijk een pensioenakkoord, maar er zijn nu plannen om daarvan af te wijken. Hoe langer de huidige situatie, met een historische slechte stand van pensioenfondsen, blijft duren, hoe groter de impact.

                                                Bron:            NRC

                                                Datum:         21 april 2020

                                                 

                                                 Bij uitwerking pensioenakkoord staan nog lastige vragen open

                                                 Over onder meer de collectieve risicodeling en invaren moeten nog knopen doorgehakt worden. Over een kleine twee maanden moet de uitwerking naar de Kamer. Het streven naar eind deze maand is losgelaten, en verschoven naar eind mei. Tot die tijd moet er nog over een aantal belangrijke zaken beslist worden.

                                                 Bron:           PensioenPro

                                                 Datum:         21 april 2020

                                                  

                                                  Masterclass niveau C Governance

                                                  Belangrijke Kamerbrieven en wetsvoorstellen vanaf 5 juni 2019 tot heden

                                                  • Op 6 maart 2020 stuurde de Eerste Kamer een brief met aanvullende vragen over de vernieuwing van het pensioenstelsel.
                                                  • Op 29 januari 2020 stuurden minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark de Tweede Kamer de concept jaarplanning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de concept jaarplanning staan brieven, wetsvoorstellen en andere stukken die het ministerie verwacht om in 2020 naar de Tweede Kamer te sturen.
                                                  • Op 31 januari 2020 waren er een aantal belangrijke Kamerbrieven voor het pensioenakkoord van minister Koolmees. De Kamerbrief Pensioenberekeningen voor 3 scenario’s, met het bijbehorende rapport, de Kamerbrief Evaluatie wet Pensioencommunicatie en de Kamerbrief pensioenadministraties met in de bijlage het rapport: ‘Het effect van het Pensioenakkoord op uitvoeringskosten.
                                                  • Op 12 december 2019 beantwoorde minister Koolmees Kamervragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel.
                                                  • Op 19 november 2019 informeerde minister Koolmees de Tweede Kamer over de maatregel voor het voorkomen van onnodige pensioenkortingen. Zie hier de Kamerbrief.
                                                  • Op 7 november 2019 beantwoorde minister Koolmees Kamervragen over de uitkomsten van het nieuwe pensioencontract bij een blijven lage rente.
                                                  • Op 7 oktober 2019 stuurde minister Koolmees een Kamerbrief over de planning en uitwerking van het pensioenakkoord. In de bijlage wordt schematisch weergegeven hoe de planning en uitwerking eruitziet.
                                                  • Op 27 juni heeft minister Koolmees de Kamer middels een Kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke uitwerking van de keuzemogelijkheid voor deelnemers om op de pensioeningangsdatum een bedrag ineens op te nemen, ook wel genaamd lumpsum. Hiermee kunnen mensen maximaal tien procent van de waarde van het door hen opgebouwde pensioen opnemen.
                                                  • Op 17 juni 2019 is het wetsvoorstel temporisering verhoging van de AOW-leeftijd bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt. Dit was nodig om de komende jaren de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. Op 19 juni 2019 stuurde de minister een nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd. De Tweede Kamer heeft op 20 juni 2019 ingestemd met het wetsvoorstel, de Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 juli 2019 aangenomen.
                                                  • Op 5 juni 2019 was er de Kamerbrief Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel. Met deze brief informeerde minister Koolmees (SZW) de Tweede Kamer dat het kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties een akkoord hadden bereikt over de vernieuwing van het pensioenstelsel: het pensioenakkoord. Lees de Kamerbrief hier.

                                                    

                                                   Masterclass C pensioencommunicatie swalef woerden

                                                   Pensioenakkoord 2020: een update

                                                   Minister Koolmees (SZW) berichtte de Tweede Kamer op 5 juni 2019 per brief dat kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties een principeakkoord hebben bereikt over vernieuwing van het pensioenstelsel, een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en over een pakket maatregelen dat het voor een ieder haalbaar maakt om gezond werkend het pensioen te bereiken. Ook voor degenen met zwaar werk. Sociale partners hebben dit principeakkoord aan hun achterbannen voorgelegd. Lees het hele nieuwsbericht hier

                                                   masterclass pensioenactualiteiten swalef woerden

                                                   Het pensioenakkoord: naar een nieuw pensioenstelsel

                                                   Minister Koolmees (SZW) berichtte de Tweede Kamer op 4 juni 2019 dat het kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties een akkoord hebben bereikt over de vernieuwing van het pensioenstelsel: het pensioenakkoord. Met dit akkoord kan de uitwerking beginnen, er is immers met dit pensioenakkoord niet direct een nieuw pensioenstelsel. Vele afspraken moeten nog nader worden uitgewerkt en verschillende pensioenwetgeving moet worden gewijzigd, de grote lijnen zijn nu vastgelegd. Wat gaat er nu eigenlijk veranderen en wat betekent dit concreet? En waarom is dit pensioenakkoord eigenlijk ‘nodig’? Bovenstaande vragen behandelt Mr. Diederik Kok in zijn artikel dat verscheen in Pensioen & Praktijk. Lees het hele artikel hier.

                                                   Wat betekent het pensioenakkoord voor de governance van pensioenfondsen?

                                                   Het kabinet heeft de ambitie om met ingang van 2022 het wettelijk kader omtrent het pensioenakkoord gereed te hebben. In zijn brief van 7 oktober 2019 aan de Tweede Kamer heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de planning en uitwerking van het akkoord geschetst. Monica Swalef schreef een artikel in het vakblad Pensioen Magazine waarin zij verkent of de mogelijke wijzigingen van het pensioenstelsel ook zullen of moeten leiden tot wijzigingen in de governance van pensioenfondsen. Lees het artikel hier.

                                                   Afbeelding Tijdlijn planning pensioenakkoord

                                                   Minister Koolmees berichtte de Tweede Kamer op 7 oktober 2019 over de planning en uitwerking van het pensioenakkoord. De planning wordt ook wel aanschouwd als ‘the roadmap’. De leiding voor de uitwerking van het Pensioenakkoord heeft een stuurgroep bestaande uit: het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties en adviserende leden. De adviserende leden zijn: DNB, de AFM, het CPB, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.

                                                   In een tabel wordt schematisch de planning van de uitwerking van het Pensioenakkoord weergegeven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een aantal thema’s. Uit de brief blijkt dat volgens Koolmees de kortingsdreiging losstaat van de uitwerking van het pensioenakkoord.

                                                   Wij maakten van deze tabel een overzichtelijke tijdlijn!

                                                   Opleidingen Pensioenakkoord

                                                   Op 25 juni 2020 geven wij een Masterclass over het Pensioenakkoord. Alles wat dan bekend is over dit onderwerp zullen we behandelen in de Masterclass, zodat je verder voorbereid wordt op wat komen gaat, zodat de juiste planning en keuzes gemaakt kunnen worden.

                                                   Door de bomen het bos blijven zien, verbanden leggen en actualiteiten kunnen duiden en toepassen in de dagelijkse praktijk. Daar draait het om, ook in deze Masterclass. Nu alvast meer weten? Kijk dan hier.