Europa & Pensioen

Op deze pagina vind je al het nieuws met betrekking tot Europa en pensioen. Hieronder valt ook het Pan-Europees Pensioenproduct (PEPP). Ook interessante artikelen en nieuwsberichten die wij zelf hebben geschreven kan je hier vinden. Deze pagina is het verzamelpunt van alle relevante informatie. Klik hier voor meer informatie over hoe Westerbrink-Swalef je kan helpen met betrekking tot: PEPP EU strategie, juridische structurering en vergunningsaanvraag, haalbaarheidsstudie, marktonderzoek, businessplanning, contacten leggen met EIOPA/EC en contacten leggen met potentiële PEPP-partijen, zoals asset managers, banken en verzekeraars.

 

On this page you can find all the relevant news regarding Europe and pension. This also contains the Pan-European Personal Pension product. We also wrote some news items on the subject – which can be found here as well. This page collects all information on the PEPP. Click here for more information on how Westerbrink-Swalef can help you regarding: training, advice, strategy on PEPP in an EU perspective, legal structuring and application process, feasibility study, market research, business planning, interacting with European institutions and interacting and networking with potential partners such as asset managers, banks, insurers and distribution partners.

EIOPA- Guidelines ICT – Security en – governance

Op 12 oktober 2020 heeft EIOPA de ”Guidelines on information and Communication Technology security and governance (ICT) gepubliceerd. Hierin staat richtlijnen voor de nationale toezichthouders en voor (her)verzekeraars hoe zij de regelgeving van de Commissie omtrent operationele risico’s dienen toe te passen met betrekking tot ICT-security en -governance maatregelen.

Bron:           EIOPA
Datum:        12 oktober 2020

Mobiliteit in pensioenen

Of wij overal wat van vinden? Wel als het bijdraagt aan ‘samen werken aan een hoger niveau’. Een visie op mobiliteit in pensioenen in Europa hoort daar natuurlijk bij. Monica Swalef beantwoordde voor De Actuaris een aantal vragen over het internationale karakter ervan. Hierbij komt natuurlijk het PEPP aan bod. Interessant en leuk. Hier lees je ‘m!

 

Bron:           De Actuaris
Datum:        25 oktober 2020

DNB: Brexit-update

DNB roept pensioenfondsen op om – voor zover nog niet gedaan – tijdig met Britse beleggingsdienstverleners in gesprek te gaan en de benodigde acties in gang te zetten, om te voorkomen dat per 1 januari 2021 knelpunten in de dienstverlening ontstaan.

Bron:           DNB
Datum:        21 oktober 2020

Hof EU: pensioenfondsbeheerdiensten komen niet voor de BTW vrijstelling in aanmerking

In deze zaak ging het om het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 135, lid 1, onder a), van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde.

Het artikel moet volgens het Hof worden uitgelegd dat diensten ter zake van het beheer van beleggingen die worden verricht krachtens een bedrijfspensioenregeling, met uitsluiting van elke schadeloosstelling bij risico, niet kunnen worden aangemerkt als „handelingen ter zake van verzekering” in de zin van deze bepaling en dus niet kunnen vallen onder de vrijstelling van belasting over de toegevoegde waarde (btw) waarin deze bepaling voor dergelijke handelingen voorziet. Pensioenfondsbeheerdiensten komen dus niet voor de BTW vrijstelling in aanmerking.

 

Bron:           Curia

Datum:         8 oktober 2020

Uitspraak Europees Hof is wel/geen belemmering voor invaren

Vorige maand deed het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak over pensioenen. Hoogleraren Hans van Meerten en Erik Lutjens kruisen de degens over de gevolgen daarvan voor het invaren van bestaande pensioenrechten in het nieuwe stelsel. Hans van Meerten meent dat de uitspraak betekent dat ‘invaren nauwelijks juridisch houdbaar’ is, terwijl Erik Lutjens juist meent dat invaren niet geblokkeerd wordt.

Bron:            PensioenPro
Datum:         6 oktober 2020

Arrest Europese Hof – Gelijke behandeling in arbeid en beroep i.v.m. pensioen

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep.

Source:                 Curia
Date:                    24 september 2020

EIOPA finalises the regulation of the pan-European Personal Pension Product

 

PEPP proposed legal instruments and technical advice:

 

PEPP other documents of the proposal:

 

Source:                 EIOPA
Date:                    4 september 2020

Ierse fintech wil primeur met eerste pepp

Swalef nieuwsbericht | Update Pan-Europees Pensioenproduct (PEPP)

Op 19 juni 2019 schreven wij een nieuwsbericht over het Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (hierna: het PEPP). In dit bericht van 19 juni 2019 wordt beschreven wat de PEPP-verordening biedt. Inmiddels is een update over de tijdlijn van de PEPP verordening op zijn plaats, de PEPP verordening is namelijk in werking getreden! Klik hier voor het nieuwsbericht. 

Swalef nieuwsbericht | Pan-Europees Pensioenproduct (PEPP)

De vergrijzing in Europa creëert uitdagingen, waaronder de uitdaging om te zorgen dat mensen genoeg geld opzij zetten voor een aangename oude dag. Eind juni 2017 kwam de Europese Unie met een voorstel voor een verordening inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct, oftewel een PEPP. Wij hebben daar eerder, op 2 maart 2018, een nieuwsbericht over geschreven.

Intussen werd er op 4 april 2019 een Q&A van de Europese Commissie gepubliceerd over de PEPP-verordening. Ook in de beantwoording van vragen over de werkgroep Kapitaalmarktunie van 4 juni 2019 worden vragen beantwoordt over de huidige stand van zaken van de PEPP-verordening.

De Europese Raad heeft op 14 juni 2019 de PEPP-verordening aangenomen. De verordening werd donderdag 20 juni 2019 ondertekend en vervolgens gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. Twintig dagen later trad de PEPP-verordening in werking. Wij schreven hier een nieuwsbericht over.

Swalef nieuwsbericht | Pan-Europees Pensioenproduct (PEPP)

PEPP is volgens de Europese Commissie een derde pijler product en moet grensoverschrijdende uitvoering van pensioensparen zo eenvoudig, veilig en kosteneffectief mogelijk maken. Omdat Europese wetgeving vóór nationale wetgeving gaat, kan PEPP ook gevolgen hebben voor het pensioensysteem in Nederland.

Op 29 juni 2017 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een verordening voor een Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct, het PEPP. Het Europees Parlement heeft hierop een aanpassingsvoorstel ingediend dat 19 maart 2018 gepubliceerd werd.

In ons nieuwsbericht zetten wij de belangrijkste zaken over deze Europese pensioenvoorziening op een rijtje.