Juridische fusie pensioenfondsen

nov 10
specialisaties swalef pensioenadvies

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF

Waar bedrijven vaak kiezen voor een juridische fusie, kiezen pensioenfondsen bijna altijd voor de collectieve waardeoverdracht eventueel gecombineerd met een liquidatie van het betreffende pensioenfonds.

Eerder vond al de eerste juridische fusie van pensioenfondsen plaats, in maart 2017 heeft echter de eerste juridische fusie van een ondernemingspensioenfonds (hierna: OPF) en een algemeen pensioenfonds (hierna: APF) plaatsgevonden.

Interessant vonden wij, om dit verder te verkennen. We hebben daarom wat zaken op een rij gezet.

Bij het samengaan van pensioenfondsen kunnen twee wegen belopen worden:

  1. Samengaan door middel van een liquidatie gevolgd door een collectieve waardeoverdracht (ex artikel 83 of 84 Pensioenwet (hierna: Pw))
  2. Samengaan door een juridische fusie (ex artikel 2:309 BW).

Collectieve waardeoverdracht (in het kort)
Een collectieve waardeoverdracht kan plaatsvinden op grond van artikel 83 Pw of op grond van artikel 84 Pw. Bij een collectieve waardeoverdracht gaan alle pensioenverplichtingen- en beleggingen onder bijzondere titel over van bijvoorbeeld het OPF naar bijvoorbeeld het APF waarbij een leveringshandeling vereist is.

Artikel 84 Pw

  • De collectieve waardeoverdracht (hierna: CWO) ex artikel 84 Pw geldt ingeval van liquidatie van een pensioenfonds.
  • Uiterlijk 3 maanden voor de beoogde datum van de overdracht meldt het overdragende pensioenfonds het voornemen bij DNB, waarbij de fondsen DNB over de uitkomst van het self-assessment informeren. Dit geeft DNB de gelegenheid de waardeoverdracht te beoordelen en om eventueel een verbod tot waardeoverdracht op te kunnen leggen.
  • Er is bij deze vorm van CWO geen instemming nodig van de (gewezen) deelnemer, (gewezen) partner en pensioengerechtigde.

Art. 83 Pw

  • De collectieve waardeoverdracht ex artikel 83 Pw geldt op verzoek van de werkgever.
  • Hier krijgt DNB ook de gelegenheid de waardeoverdracht te beoordelen en om eventueel een verbod tot waardeoverdracht op te kunnen leggen.
  • Hierbij is, in tegenstelling tot artikel 84 Pw vereist dat de (gewezen) deelnemer, gewezen partner en pensioengerechtigde geen bezwaar indienen tegen de CWO.

Juridische fusie van pensioenfondsen
Pensioenfondsen kunnen hun vermogen onder algemene titel over laten gaan op een andere rechtspersoon (bijvoorbeeld een APF) door een juridische fusie ex artikel 2:309 BW. Er zijn twee verschillende manieren voor een juridische fusie. Allereerst kan het ene pensioenfonds door de juridische fusie opgaan in het andere pensioenfonds (zie de linkerkant van de afbeelding hier onder). Anderzijds kunnen de fuserende pensioenfondsen allemaal opgaan in één geheel nieuw pensioenfonds (zie de rechterkant van de afbeelding hier onder).

Voor de juridische fusie zijn geen leveringshandelingen vereist en in het geval van een juridische fusie houdt het OPF dus op te bestaan. Een liquidatietraject komt dus in het geheel niet aan de orde. Alle activa en passiva gaan namelijk door de fusieakte op algemene titel over van het OPF naar het APF.

Instemming van DNB is bij de juridische fusie (officieel) niet vereist, toch kijkt DNB wel mee. DNB meent dat zij op grond

van art. 105 lid 2 Pw (evenwichtige belangenafweging) en art. 143 Pw (beheerste en integere bedrijfsvoering) dient te worden geïnformeerd over een voornemen tot een fusie.

Collectieve waardeoverdracht of juridische fusie?
Kijken we naar de pensioenregeling dan zien we geen verschil tussen de juridische fusie en de collectieve waardeoverdracht. De harmonisatie van de pensioenregeling ten gevolge van de juridische fusie mag in ieder geval geen impact hebben op de opgebouwde pensioenaanspraken- en rechten van de deelnemers en pensioengerechtigden. Moet de pensioenregeling wel aangepast worden, dan wordt dit van tevoren geregeld door een interne collectieve waardeoverdracht. In het geval van interne waardeoverdracht gaan de pensioenaanspraken uit de ene regeling over naar een andere regeling van de werkgever (bijvoorbeeld wanneer de werkgever een nieuwe pensioenregeling introduceert).

Op andere punten verschilt de juridische fusie veel van de collectieve waardeoverdracht met daaropvolgende liquidatie. Zo hebben belanghebbenden

bij de juridische fusie een maand om te reageren op het fusievoorstel. Dit kan zorgen voor vertrouwen in het pensioenfonds en kan als positief worden ervaren.

Uiteraard verschilt het per pensioenfonds of een collectieve waardeoverdracht (en welke, krachtens artikel 83 of artikel 84 Pw) of een juridische fusie de best passende mogelijkheid is. De eerste juridische fusie van een OPF en een APF is nu in ieder geval een feit!

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.