Jaaroverzicht 2018

dec 28

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF

Ook in 2018 is er weer veel gebeurd op het gebied van pensioen en dat willen wij graag in kaart brengen. Net zoals vorig jaar geven we je graag een overzicht van alle belangrijke berichten omtrent pensioen.

Dit overzicht is er om een beknopt overzicht te geven van de pensioenontwikkelingen in 2018. Niet ál het pensioennieuws staat er in. We hebben geprobeerd het zo kort mogelijk te houden. Heb je op- of aanmerkingen m.b.t. ons jaaroverzicht? Laat het ons dan weten. We waarderen je feedback!

Soms linken we door naar nieuwsberichten, waar je meer achtergrondinformatie kunt vinden over bepaalde onderwerpen. Het kan voorkomen dat sommige nieuwsberichten alleen toegankelijk zijn met een abonnement.

Januari

Aan het begin van het nieuwe jaar, op 3 januari 2018, is de nieuwe MiFID II- richtlijn in werking getreden. Het doel van MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) is het efficiënter en transparanter maken van de Europese financiële markten en het vergroten van de bescherming van beleggers.

Het besluit tot wijziging van het inkooptarief voor nettopensioen is op 9 januari in het Staatsblad gepubliceerd. Het verbeterde inkooptarief is goed nieuws voor nettopensioendeelnemers en in het belang van de fiscale hygiëne (voorkoming van vermenging van bruto- en nettopensioengeld binnen een pensioenfonds). Het ontwerpbesluit kent terugwerkende kracht tot 1 september 2016.

Februari

Minister Koolmees (SWZ) heeft op 2 februari Kamervragen beantwoord over ontslag uit het verantwoordingsorgaan. De minister licht toe welke wet- en regelgeving van toepassing is bij de benoeming en ontslag van leden van het verantwoordingsorgaan.

Ook heeft minister Koolmees (SZW) op 2 februari een Kamerbrief over pensioencommunicatie naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit onderzoek blijkt dat de ‘navigatiemetafoor’ met drie scenario’s (pijlen) het beste werkt om inzicht te verschaffen in de onzekerheid over de hoogte van het toekomstige pensioen.

De derde nalevingsrapportage van de monitoringscommissie van de Code Pensioenfondsen is op 13 februari gepresenteerd door de voorzitter van de Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen (MCPF). De MCPF toetst de Code op naleving en doet voorstellen voor verbetering.

Op 16 februari is het inwerkingtredingsbesluit van de Wet waardeoverdracht klein pensioen gepubliceerd in het Staatsblad.

De staatssecretaris van BZK heeft op 22 februari stukken naar de Tweede Kamer gestuurd over de inrichting van de governance bij digitale diensten van de overheid.

Op 29 juni 2017 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een verordening voor een Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct, het PEPP. Het Europees Parlement heeft hierop een ontwerpverslag ingediend dat op 28 februari 2018 is gepubliceerd. In ons nieuwsbericht van 2 maart zetten wij de belangrijkste zaken over deze nieuwe Europese pensioenvoorziening op een rijtje.

Maart

Op 1 maart 2018 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen gedeeltelijk in werking getreden. De bepalingen die betrekking hebben op de automatische waardeoverdracht van hele kleine pensioenen en het laten vervallen van hele kleine aanspraken treden in werking per 1 januari 2019. Wij schreven hier op 27 maart een nieuwsbericht over.

Op 2 maart doet de Hoge Raad een interessante uitspraak. In een geschil tussen een bedrijfstakpensioenfonds en een werkgeversvereniging, vordert het bpf dat deze bevoegd was tot het nemen van premiebesluiten en dat de werkgeversleden verplicht zijn tot naleving van deze besluiten. De werkgeversvereniging wilde echter een eigen premieverdelingbesluit nemen. De Hoge Raad besliste dat de werkgeversvereniging hier niet toe bevoegd was en dat de werkgeversleden verplicht zijn tot naleving van de premiebesluiten van het bpf.

Op 8 maart is de evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen naar de Tweede Kamer verstuurd. Swalef heeft hieraan meegewerkt. Wij hebben de verschillende onderdelen van het evaluatierapport uitgelicht in een reeks nieuwsberichten:

  • Op 15 maart plaatsten wij een nieuwsbericht over de hoofdlijnen en de uitkomst van het evaluatieonderzoek.
  • Op 29 maart plaatsten wij een nieuwsbericht over deel I van het evaluatierapport: het gebruik van de bestuursmodellen.
  • Op 13 april plaatsten wij een nieuwsbericht over deel II: ervaringen en invulling van bestuursmodellen.
  • Op 20 april plaatsten wij een verslag over de bijeenkomsten die door en bij Swalef zijn georganiseerd over de evaluatie van de Wvbp.
  • Op 3 mei plaatsten wij een nieuwsbericht over deel III: ervaringen met het functioneren van bestuursmodellen en doelbereik van de Wvbp.
  • Op 28 mei plaatsten wij een nieuwsbericht over deel IV: de voorstellen voor de toekomst, conclusies en aanbevelingen.

Minister Koolmees (SZW) en minister Dekker (Rechtsbescherming) hebben de Tweede Kamer op 8 maart geïnformeerd over vervolgonderzoeken die zijn gedaan in het kader van de evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Op 12 juli schreven wij hier een nieuwsbericht over.

Minister Koolmees (SZW) gaf op 12 maart antwoord op Kamervragen over de hervorming van een goed pensioenstelsel.

Op 14 maart vond het Algemeen overleg Pensioenonderwerpen plaats. Uit het verslag blijkt dat verschillende fracties kritisch waren op de plannen van minister Koolmees (SZW) over het plan om in het pensioenoverzicht drie scenariobedragen (het verwachte, het pessimistische en het optimistische pensioenbedrag) te communiceren.

April

Minister Koolmees (SZW) informeerde op 4 april de Tweede Kamer met een Kamerbrief over de stand van zaken vernieuwing pensioenstelsel.

Op 10 april is het inwerkingtredingsbesluit van de Verzamelwet Pensioenen 2017 gepubliceerd. De wet is op 11 april 2018 in werking getreden, met uitzondering van de bepaling over de verplichte raad van toezicht voor ondernemingsfondsen met een beheerd vermogen van meer dan 1 miljard euro die per 1 januari 2019 intreedt. Wij schreven hier op 7 mei een nieuwsbericht over.

De Beleidsregel tot wijziging van toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling is op 10 april gepubliceerd.

Op 13 april heeft minister Koolmees (SZW) twee wetsvoorstellen aangeboden aan de Tweede Kamer in verband met de implementatie van de IORP-II richtlijn. Uiterlijk 13 januari 2019 moet de IORP-II geïmplementeerd zijn in de wetgeving van de Europese lidstaten. Ons nieuwsbericht van 14 mei licht in hoofdlijnen toe welke gevolgen de richtlijn heeft voor de Nederlandse wetgeving.

Op 23 april is door minister Koolmees (SZW) de ministeriele regeling gepubliceerd over de uniforme rekenmethodiek (URM).

Minister Hoekstra (Financiën) informeerde op 30 april de Tweede Kamer over de voortgang van en de Nederlandse inzet bij onderhandelingen over het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP-verordening). De brief bevat een overzicht van alle belangrijke onderwerpen, de Nederlandse inbreng daarbij blijft vooral kritisch.

De Europese Commissie publiceert op 30 april de Pension Adequacy Report. Deze publicatie verschijnt eens per drie jaar en vergelijkt de mate van actuele en toekomstige toereikendheid van pensioenen in de landen van de Europese Unie. De focus lag deze keer op het voorkomen van armoede onder de ouderen. Over Nederland wordt opgemerkt dat meer moet worden gedaan aan de groeiende groep zelfstandige die geen of nauwelijks toegang heeft tot aanvullende pensioenen.

Mei

Op 10 april 2018 is het inwerkingtredingbesluit van de Verzamelwet gepubliceerd in het Staatsblad. De wet is op 11 april 2018 in werking getreden. In ons nieuwsbericht van 7 mei zetten wij de verschillende onderwerpen die de Verzamelwet Pensioenen 2017 regelt op hoofdlijnen op een rijtje. Lees het nieuwsbericht hier.

Per 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op 8 februari schreven wij een nieuwsbericht over wat de AVG betekend voor de pensioensector.

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer op 31 mei over de stand van zaken met betrekking tot pensioencommunicatie. In deze brief staan afspraken tussen het ministerie (SZW) en de pensioenkoepels (Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars) over de implementatie van de Europese IORP-II richtlijn waar het pensioencommunicatie betreft.

Juni

Op 7 juni werd het besluit in verband met implementatie van de herziene IORP-II richtlijn gepubliceerd. In de ontwerp-AMvB zijn wijzigingen opgenomen die verband houden met de implementatie van IORP-II. Via internetconsultatie kon gereageerd worden. Bekijk hier de reactie van Swalef.

In de verzamelbrief pensioenonderwerpen van 12 juni informeert minister Koolmees (SZW) de Tweede Kamer over de resultaten van gesprekken met sociale partners. De brief is een bijlage bij de Kamerbrief antwoorden nadere vragen bij de evaluatie van de Wet versteking bestuur pensioenfondsen.

Minister Koolmees (SZW) trekt op 14 juni 2018 het wetsvoorstel Fuserende bedrijfstakpensioenfondsen in. Het wetsvoorstel is in oktober 2017 door demissionair staatssecretaris Klijnsma aan de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel beoogt primair consolidatie van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen te bevorderen. Door de vele voorwaarden is het voorstel in de praktijk niet werkbaar.

Op 18 juni is door Swalef het artikel ‘Beheerste uitbesteding’ gepubliceerd in het vakblad Pensioen, Bestuur & Management. In deze publicatie wordt ingegaan op governance en uitbesteding. Pensioenfondsen die uitbesteden blijven namelijk altijd verantwoordelijk.

Staatssecretaris Knops (BZK) heeft op 19 juni 2018 het wetsvoorstel Wet digitale overheid ingediend. Het doel van het wetsvoorstel is om met betrouwbare elektronische identificatie, toegang tot digitale diensten mogelijk te maken.

Op 29 juni is het artikel “Geschiktheid in de pensioensector geëvalueerd” gepubliceerd in de nieuwsbrief van Nyenrode. In dit artikel wordt ingegaan op de Evaluatie wet versterking bestuur pensioenfondsen en de verbetering van de geschiktheid van pensioenfondsbestuurders in het bijzonder.

Juli

Rijksoverheid maakt op 20 juni de uitkeringsbedragen voor 1 juli 2018 bekend. Per 1 juli 2018 stijgt het wettelijk minimumloon. Bepaalde uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon, deze stijgen daarom mee. Zo ook de AOW uitkeringen.

Op 17 juli 2018 is in het Staatsblad het Besluit waardeoverdracht klein pensioen gepubliceerd. Het besluit geeft een nadere invulling van bepalingen uit de Wet waardeoverdracht klein pensioen. Het besluit treedt per 1 januari 2019 in werking.

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben op 11 juli de UPO-modellen 2019 en de bijbehorende handleiding gepubliceerd. De modellen voor het UPO-2019 zijn nog niet officieel goedgekeurd door de minister van SZW. Met het oog op de wijzigingen in de UPO-modellen 2019 als gevolg van de implementatie van de herziene IORP II-richtlijn, stellen de pensioenkoepels de modellen echter al beschikbaar.

Augustus

Minister Koolmees (SZW) heeft op 13 augustus gereageerd op nadere vragen in de Eerste Kamer over de evaluatie aanpassing Financieel Toetsingskader. Over de premie schrijft de minister onder meer dat het herstel van pensioenfondsen weliswaar wordt vertraagd door lage premiedekkingsgraden, maar ook dat hogere premie voor het herstel van de dekkingsgraden weinig soelaas zou bieden.

September

Op 3 september 2018 stemde ECON (commissie Economische en Monetaire Zaken van het Europees Parlement) in met een aangepaste verordening voor PEPP.

Op 7 september is het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019 gepubliceerd. Het wetsvoorstel beoogt een verbetering van de pensioenwetgeving. Hierbij zijn verschillende wijzigingen opgenomen. Wij schreven hier op 16 september een nieuwsbericht over.

Op 18 september 2018 was het Prinsjesdag en werd de Rijksbegroting aangeboden. Over een nieuw pensioenstelsel staat in de Rijksbegroting voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid o.a.: “bij de vernieuwing van het stelsel zal het kabinet de sterke elementen behouden: collectieve uitvoering die zorgt voor lage kosten, risicodeling die levenslange uitkeringen mogelijk maakt, en de verplichtstelling die ervoor zorgt dat een heel groot aantal werknemers aanvullend pensioen opbouwt. Maar om aansluiting te houden bij een veranderende arbeidsmarkt en om te voorkomen dat het draagvlak van het stelsel langzaam afneemt is verandering nodig”.

Minister Koolmees (SZW) heeft de Tweede Kamer op 27 september geïnformeerd met een verzamelbrief over verschillende pensioenonderwerpen.

Oktober

Op 3 oktober is het besluit tot goedkeuring en wijziging van de Code pensioenfondsen gepubliceerd in de Staatscourant. De gedragscode bestaat uit normen die nu zijn ingedeeld in acht thema’s: vertrouwen waarmaken, verantwoordelijkheid nemen, integer handelen, kwaliteit nastreven, zorgvuldig benoemen, gepast belonen, toezicht houden en inspraak waarborgen, transparantie bevorderen. Deze acht thema’s zouden bij voorkeur ook terug moeten komen in de jaarverslagen van pensioenfondsen. Lees hier in ons nieuwbericht van 14 december meer over de herziening Code Pensioenfondsen.

Op 4 oktober meldt DNB dat het in gesprek gaat met pensioenfondsen en vermogensbeheerders over de risico’s van een harde brexit.

De Verzamelwet Pensioenen 2019 is op 17 oktober aangenomen door de Tweede Kamer. De kamer nam ook twee amendementen aan, het amendement Omtzigt en het amendement Slootweg.

Op 18 oktober aanvaardt de Tweede Kamer de implementatiewet IORP-II. Daarbij nam de Kamer ook een tweetal amendementen en een motie aan. Het eerste amendement Omtzigt-Bruins wijzigt de inhoud van het UPO. Dit werd door minister Koolmees (SZW) afgeraden. Echter, een Kamermeerderheid vindt dat het UPO altijd de dekkingsgraad moet bevatten naar Nederlandse maatstaf. Het tweede amendement Van Weyenberg ziet op het vergroten van de openbaarheid van besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke boete door toezichthouders. De motie Van kent-Van Dijk roept de regering op om in overleg te gaan met de pensioensector teneinde het uitkeren van beleggersbonussen terug te dringen.

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben op 18 oktober de gewijzigde UPO-modellen 2019 gepubliceerd.

November

Minister Koolmees (SZW) informeert op 1 november 2018 de Tweede Kamer over de AOW-leeftijd in 2024: deze blijft op 67 jaar en drie maanden.

Op 7 november heeft minister Koolmees (SZW) het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel bevat twee onderdelen die ook voor pensioenfondsen van belang zijn, namelijk het voorzien in een adequate pensioenregeling voor payrollwerknemers en het op termijn vervallen van de sectorindeling in het kader van de premiedifferentiatie WW. Op 10 december schreven wij hier een nieuwsbericht over.

Op 7 november worden de modellen van het UPO 2019 gewijzigd. Het betreft een tekstuele wijziging en een toevoeging voor in het buitenland gevestigde pensioenuitvoerder die het gevolg is van de behandeling in de Tweede Kamer van de implementatiewet IORP-II.

Op 9 november heeft de Pensioenfederatie de waardeoverdachtfactoren voor 2019 vastgesteld. Ten opzichte van 2018 is in de grondslagen alleen de gehanteerde rekenrente aangepast naar 1,577%.

De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid publiceren op 14 november een plan van aanpak die de gezamenlijke inspanning rond diversiteit een nieuwe impuls moet geven.

Op 21 november informeert Minister Koolmees (SZW) de Tweede Kamer over het uitblijven van een pensioenakkoord.

Op 23 november zijn de rekenregels vanaf 1 januari 2019 gepubliceerd. In de rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2019. Op basis van de AOW-uitkeringen van bijlage II.1 zijn de vanaf 1 januari 2019 geldende bedragen van de AOW-franchises berekend.

Op 26 november informeert minister Koolmees (SZW) de Tweede Kamer nogmaals over het mislukken van een pensioenakkoord en gaat onder meer in op de aanvullende pensioenen. In dit verband wordt er ook antwoord gegeven op Kamervragen van de leden Asscher/ Van Dijk en van Van Rooijen.

Op 29 november heeft de Pensioenfederatie een position paper over de Wet arbeidsmarkt in balans uitgebracht. De aandachtspunten van de Pensioenfederatie richten zich op de aankondiging om de sectorindeling te laten vallen en pensioen voor payrollers te verbeteren.

Minister Koolmees (SZW) heeft op 30 november de memorie van antwoord bij de  Verzamelwet pensioenen 2019 naar de Eerste Kamer gestuurd.

December

De Verzamelwet pensioenen 2019 is op 11 december door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. Het wetsvoorstel treedt per 1 januari 2019 in werking.

Op 14 december 2018 is een aantal wijzigingen in het Besluit uitvoering Pensioenwet, Wet verplichte beroepspensioenregeling en het besluit FTK gepubliceerd.

De Eerste kamer heeft op 18 december 2018 de implementatie IORP II-richtlijn als hamerstuk aangenomen.

Minister Hoekstra (Financiën) heeft op 19 december de Tweede Kamer de jaarplanning voor 2019 gestuurd. Bijlage 1 bij de jaarplanning heeft betrekking op meerdere pensioenonderwerpen zoals de evaluatie fiscale vrijstelling nettolijfrente en nettopensioen, kansen en risico’s fintech.

DNB heeft op 20 december Q&A’s gepubliceerd over de geschiktheidsvereisten die worden gesteld aan sleutelfunctiehouders en de wijze waarop DNB hierop toetst.

Op 21 december 2018 is het nieuwe staffelbesluit pensioenen gepubliceerd. In het besluit zijn nieuwe staffels voor de nettopensioenregeling opgenomen, ze worden op 1 januari 2019 van kracht.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.