Jaaroverzicht 2017

dec 29

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF

Ook in 2017 is er weer veel gebeurd op het gebied van pensioen en dat willen wij graag in kaart brengen.

Dit overzicht is er om een beknopt overzicht te geven van de pensioenontwikkelingen in 2017. Niet ál het pensioennieuws staat er in. We hebben geprobeerd het zo kort mogelijk te houden. Heb je op- of aanmerkingen m.b.t. ons jaaroverzicht? Laat het ons dan weten. We waarderen je feedback!

Soms linken we door naar nieuwsberichten, waar je meer achtergrondinformatie kunt vinden over bepaalde onderwerpen.

Januari

Op 3 januari, net aan het begin van dit jaar, is op voordracht van de staatssecretaris van het ministerie van Financiën het Besluit tot wijziging van enkele fiscale wetten en
uitvoeringsbesluiten gepubliceerd. Hierin wordt onder andere geregeld dat de fiscale pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 verhoogd wordt naar 68 jaar. Werkgevers en
pensioenuitvoerders moesten dus aan de slag! In februari publiceerden wij een nieuwsbericht hierover.

Februari

Op 8 februari is de Verzamelwet pensioenen naar de Tweede Kamer gestuurd.

Op 9 februari is de Wet uitfasering PEB en overige fiscale pensioenmaatregelen aangenomen.

De Tweede Kamer heeft op 21 februari het plan voor een flexibele AOW van Kamerlid Klein verworpen. Het grotendeel van de partijen had grote vraagtekens bij de uitvoerbaarheid en de kosten van de wet.

DNB publiceerde 27 februari handvatten voor het omgaan met de Wet verbeterde premieregeling. Onder andere over de uitvoering van een variabele pensioenuitkering of een premieregeling voor pensioenfondsen. Pensioenuitvoerders die premie- of kapitaalovereenkomsten uitvoeren, hebben tot 1 januari 2018 de tijd om te voldoen aan deze Wet verbeterde premieregelingen.

Maart

In maart heeft de eerste juridische fusie van een ondernemingspensioenfonds (OPF) en een algemeen pensioenfonds (APF) plaatsgevonden. Dit terwijl de meeste pensioenfondsen kiezen voor de collectieve waardeoverdracht eventueel gecombineerd met een liquidatie van het betreffende pensioenfonds. Wij hebben dit verder uitgewerkt in een nieuwsbericht van 10 november.

Op 17 maart heeft de Belastingdienst middels een Vraag en Antwoord de (voorlopige) lagere opbouwpercentages met de bijbehorende lagere pensioenrichtleeftijden
gepubliceerd.

Op 30 maart, hebben de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars per brief de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geïnformeerd over hun conclusie dat met het convenant over de dekking van arbeidsongeschiktheidspensioen in pensioenregelingen wordt bereikt wat bij de totstandkoming ervan is beoogd. Wij schreven hier op 12 mei een nieuwsbericht over.

April

In april heeft de Tweede Kamer meerdere moties over btw en Europees pensioenbeleid aangenomen naar aanleiding van een debat over pensioenbeleid in relatie tot de EU. Ook stuurde minister Asscher (SZW) een Kamerbrief naar de Tweede en Eerste Kamer over de implementatie van de herziene IORP-richtlijn.

Mei

Op 17 mei werd het Rijksjaarverslag 2016 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd. In het verslag worden de resultaten van de in
2016 genomen maatregelen beschreven. Daarin is een speciaal hoofdstuk wat over AOW en pensioenen gaat opgenomen. Lees het hier.

Op 18 mei lanceerde de Europese toezichthouder EIOPA de tweede stresstest voor pensioenfondsen.

Juni

De Verzamelwet pensioenen 2017 werd op 13 juni door de Tweede Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel bevat verschillende wijzigingen in een aantal wetten op het terrein van pensioen. Het betreft wijzigingen die vooral technisch van aard zijn en een verbetering van de pensioenwetgeving tot doel hebben. Wij hebben over de belangrijkste wijzigingen een nieuwsbericht gepubliceerd, deze is hier te vinden. Ook zijn hierin de wijzigingen van de Pensioenwet met trackchanges aangegeven.

Op 29 juni heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor de ontwikkeling van een aanvullend Europees pensioen, het Pan Europees Pensioenproduct (Pepp). Lees het hier.

Augustus

Op 30 augustus is het Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen naar de Tweede Kamer gestuurd.

September

Staatsecretaris Klijnsma heeft vrijdag 10 september een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen aan de Kamer gestuurd vanwege aanpassing van de regeling voor parameters.

Oktober

Op 25 oktober werd tijdens de eerste vergadering van het nieuwe kabinet besloten dat het pensioenstelsel valt onder een minister (minister Koolmees) in plaats van een staatssecretaris. Lees het hier.

Op 10 oktober is het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepubliceerd. Er staan een aantal interessante zaken m.b.t. pensioen in. Lees het regeerakkoord hier.

Op 25 oktober hebben het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie de UPO modellen voor 2018 en de bijbehorende handleiding gepubliceerd. Deze kun je hier vinden.

Op 31 oktober werd de Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur 2017 gepubliceerd door de Pensioenfederatie. Hierin staan de eisen waaraan onder meer bestuurders van pensioenfondsen moeten voldoen om door DNB geschikt bevonden te worden voor een bestuursfunctie. In een nieuwsbericht hebben wij kort de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de Handreiking uit 2014 op een rij gezet.

November

Op 3 november stuurde Minister Koolmees van SZW een brief over de AOW-leeftijd naar de Tweede Kamer waarin stond dat de AOW-gerechtigde leeftijd voor het jaar 2023 niet omhoog gaat en op 67 jaar en drie maanden blijft.

Op 28 november is in het Staatsblad een besluit over pensioenen gepubliceerd. Het betreft wijzigingen van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte
beroepspensioenregeling. Lees het besluit hier.

Daarnaast publiceerde de DNB eind november een rapport over de toezichtprioriteiten voor de komende jaren. Hierop staan vooral technologie en klimaat hoog op de agenda. Over de prioriteiten voor de pensioensector hebben wij hier een nieuwsbericht gepubliceerd.

Op 21 november nam de Tweede Kamer het Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen aan.

December
Op 12 december werd het Wetsvoorstel Uitvoeringswet gegevensbescherming gepubliceerd. Dit gaat over de uitvoering van de Europese verordening die harmonisatie van de regels rond de bescherming van persoonsgegevens en de bevordering van vrij verkeer van gegevens binnen de Unie tot doel heeft. Deze verordening en uitvoeringswet zullen op 25 mei 2018 in werking treden. Van belang voor werkgevers, pensioenuitvoerders en eigenlijk iedereen om hiervan op de hoogte te zijn en eventuele aanpassingen op tijd door te voeren! Lees het hier.

Het Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen werd op 13 december aangenomen door de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel wijzigt o.a. de Pensioenwet, waardoor pensioenuitvoerders vanaf 2019 kleine pensioenen kunnen overdragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder van een deelnemer en de afschaf van hele kleine pensioenen. Klik
hier voor ons laatste nieuwsbericht over deze wet met trackchanges versie van de Pensioenwet.

Op 17 december werden op de site van de Belastingdienst de AOW-franchises, de voorlopige AOW-bedragen en het voorlopig bedrag voor het maximum pensioengevend loon per 1 januari 2018 gepubliceerd. Zie hier. Ook is het Verzamelbesluit Pensioenen op 8 december gepubliceerd.

Op 19 december werd de Verzamelwet Pensioenen door de Eerste Kamer afgedaan als hamerstuk. Hierover hebben wij ook een nieuwsbericht geschreven. Lees het hier.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.