IORP II: Communicatie

jan 28
SPEN/CION Gecertificeerd

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF nieuwsbericht

Nieuwsbericht 2 van 4

In werking!
Op 13 januari 2019 is de implementatiewetgeving van de herziene IORP-richtlijn (ook wel IORP II) in werking getreden. In een reeks nieuwsberichten geven wij een overzicht van de gevolgen.

Adviseren over het communiceren over pensioenvraagstukken en pensioenregelingen is een van de specialisaties van Swalef. Deze kennis delen wij ook in verschillende opleidingen en in dit tweede nieuwsbericht gaan we nader in op de vernieuwde eisen voor communicatie volgend uit de IORP II richtlijn.

Lees hier ons eerste nieuwsbericht van 21 januari 2019 over de vernieuwde eisen voor een grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht.

Wij hebben een track changes versie van de Pensioenwet opgesteld, waar de implementatie van IORP II is opgenomen. Bekijk hem hier.

Communicatie

Inleiding
De Wet Pensioencommunicatie is vanaf 1 januari 2015 gefaseerd in werking getreden. De laatste bepalingen treden, naar verwachting, in 2020 in werking.

Hoewel de herziene IORP-richtlijn betrekking heeft op pensioenfondsen en PPI’s heeft de Nederlandse wetgever (alleen) voor de informatievereisten richting (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden er voor gekozen dat de veranderingen in de bepalingen over informatieverstrekking ook gevolgen hebben voor verzekeraars voor zover zij een tweede pijlerpensioenregeling uitvoeren.

De informatieverstrekking gaat via de volgende kanalen: Pensioen 1-2-3, het Uniform Pensioenoverzicht (UPO), het Pensioenregister, de Website van de pensioenuitvoerder (het openbare gedeelte), de Website van de pensioenuitvoerder (het besloten gedeelte) en (eventueel) de Berichtenbox van mijnoverheid.nl.

De pensioenuitvoerder is eindverantwoordelijke voor de informatieverstrekking. Dit was de werkgever. Het is alleen nog de taak van de werkgever de pensioenuitvoerder te informeren over het sluiten van een pensioenovereenkomst met een werknemer,  de start van de verwerving van pensioenaanspraken door de werknemer.

Pensioen 1-2-3
De pensioenuitvoerder informeert de werknemer binnen drie maanden na de start van het verwerven van pensioenaanspraken door de werknemer over de kenmerken van de pensioenregeling, aldus de gewijzigde Pensioenwet.  In de tekst van vóór de implementatiewet stond dat de werkgever er voor zorg moest dragen dat de pensioenuitvoerder dit deed.

Met de voorgestelde wijziging wordt gerealiseerd dat de eindverantwoordelijkheid voor het informeren van de deelnemer bij de pensioenuitvoerder ligt en niet meer bij de werkgever.

De wetgever geeft aan welke informatie de pensioenuitvoerder de werknemer moet verstrekken. Toegevoegd aan het rijtje te verstrekken informatie wordt:

 • Op welke wijze in het beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen en
 • Indien van toepassing, de beleggingsmogelijkheden van de deelnemer of gewezen deelnemer waarin de pensioenregeling voorziet

UPO en informatieverstrekking deelnemer
Aan het UPO voor de deelnemer worden de volgende onderdelen toegevoegd:

 • Informatie over de reglementaire pensioenleeftijd
 • Een opgave van de reglementair te bereiken pensioenaanspraken, waarbij deze gegevens voor zover het ouderdomspensioen betreft, tevens weergegeven worden op basis van een pessimistisch scenario, een verwacht scenario en een optimistisch scenario, met de waarschuwing dat de projecties kunnen verschillen van de definitieve hoogte van de te ontvangen pensioenuitkeringen[1].

Ten aanzien van nabestaandenpensioen wordt aangegeven wat de consequenties zijn van de gekozen wijze van financieren

 • Informatie over de werkgeverspremie en werknemerspremie. Deze informatie moet betrekking hebben op de premies die over het afgelopen jaar in rekening zijn gebracht, oftewel het jaar waarop het UPO betrekking heeft. Het volstaat daarbij om de premie uit te drukken in een totaalpercentage van het salaris waarover pensioen wordt opgebouwd. Er is niet gekozen voor de verplichting tot het opnemen van de exacte premieverdeling voor elke deelnemer in euro’s
 • Informatie over garanties
 • Informatie over het land waar het pensioen is ondergebracht en de toezichthouder waar het pensioen onder valt
 • Voor zover van toepassing, informatie over de dekkingsgraad naar Nederlandse maatstaf
 • Voor zover van toepassing, informatie over de ingehouden kosten

De informatie over de reglementair te bereiken pensioenaanspraken bevat:

 • In geval van een uitkeringsovereenkomst een opgave van de hoogte van het periodiek uit te keren pensioen vanaf de ingangsdatum van het pensioen
 • In geval van een kapitaalovereenkomst een indicatie[2] van de hoogte van de periodieke uitkeringen op de pensioendatum wanneer het kapitaal daarvoor wordt aangewend; of
 • In geval van een premieovereenkomst:
  • Wanneer de premie wordt belegd, een indicatie van de hoogte van de periodieke uitkeringen op de pensioendatum
  • De hoogte van de periodieke uitkering wanneer de premie voor de ingangsdatum van het pensioen reeds daarvoor wordt aangewend of
  • Een indicatie[3] van de hoogte van de periodieke uitkeringen op de pensioendatum wanneer de premie voor de ingangsdatum van het pensioen reeds wordt aangewend voor een verzekerd kapitaal

UPO en informatieverstrekking gewezen deelnemer
Het UPO voor de gewezen deelnemer moet jaarlijks verstrekt worden in plaats van ten minste een keer in de vijf jaar. Het volstaat als de pensioenuitvoerder de informatie op zijn website ter beschikking stelt, mits ten minste een keer in de vijf jaar de keuze wordt voorgelegd de  informatie schriftelijk of elektronisch te ontvangen.

De wettelijke mogelijkheid dat de pensioenuitvoerder op verzoek van de gewezen deelnemer informatie verstrekt is komen te vervallen omdat de pensioenuitvoerder nu jaarlijks informatie moet vertrekken en niet meer eens in de vijf jaren.

Met betrekking tot de opgebouwde pensioenaanspraken worden de gegevens, voor zover het ouderdomspensioen betreft, tevens weergegeven worden op basis van een pessimistisch scenario, een verwacht scenario en een optimistisch scenario, met de waarschuwing dat de projecties kunnen verschillen van de definitieve hoogte van de te ontvangen pensioenuitkeringen[4].

Verder worden aan het UPO voor de gewezen deelnemer de volgende onderdelen toegevoegd:

 • Informatie over de reglementaire pensioenleeftijd
 • Informatie over garanties
 • Informatie over het land waar het pensioen is ondergebracht en de toezichthouder waar het pensioen onder valt
 • Voor zover van toepassing, informatie over de dekkingsgraad naar Nederlandse maatstaf en
 • Voor zover van toepassing, informatie over de ingehouden kosten.

Tot slot is toegevoegd dat de pensioenuitvoerder de gewezen deelnemer binnen drie maanden na een voor hem relevante wijziging in het pensioenreglement moet informeren over die wijziging en de mogelijkheid om het gewijzigde pensioenreglement op te vragen bij de pensioenuitvoerder.

UPO en informatieverstrekking pensioengerechtigde
Aan het UPO voor de pensioengerechtigde zijn de volgende onderdelen toegevoegd:

 • Informatie over garanties
 • Informatie over het land waar het pensioen is ondergebracht en de toezichthouder waar het pensioen onder valt

UPO en informatieverstrekking deelnemers inzake vrijwillige pensioenregeling
De pensioenuitvoerder informeert een deelnemer voorafgaand aan de deelneming in de vrijwillige pensioenregeling over de inhoud van de vrijwillige pensioenregeling, de reglementair te bereiken pensioenaanspraken uit hoofde van de vrijwillige pensioenregeling, de toeslagverlening en vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten. Aan dit rijtje moet worden toegevoegd:

 • Voor zover van toepassing, informatie over beleggingsresultaten. De informatie hoeft alleen te worden verstrekt indien sprake is van een premieovereenkomst. De informatie hoeft niet te worden verstrekt indien de vrijwillige pensioenregeling het karakter heeft van een uitkeringsovereenkomst. De informatie heeft betrekking op de resultaten van de afgelopen vijf jaar of, indien de pensioenregeling minder dan vijf jaar is uitgevoerd, alle jaren gedurende welke de pensioenregeling is uitgevoerd door de pensioenuitvoerder
 • Voor zover van toepassing, informatie over de structuur van de kosten die door deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden worden gedragen. De informatie over de structuur van de kosten die door deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden worden gedragen wordt verstrekt indien sprake is van een premieovereenkomst en heeft betrekking op de administratieve uitvoeringskosten, de kosten van vermogensbeheer, de transactiekosten, indien deze kosten van invloed zijn op de pensioenaanspraak of het pensioenrecht

Informatieverstrekking op verzoek
De informatie die de pensioenuitvoerder de deelnemer, de gewezen deelnemer, de gewezen partner of de pensioengerechtigde op verzoek verstrekt behelst nu ook:

 • Informatie over de gehanteerde aannamen bij de weergave van ouderdomspensioen op basis van een pessimistisch scenario, een verwacht scenario en een optimistisch scenario.

Verder verstrekt de pensioenuitvoerder de deelnemer, gewezen deelnemer of

gewezen partner op verzoek:

 • In geval van een kapitaalovereenkomst een opgave van de hoogte van het voor periodieke uitkeringen aan te wenden kapitaal op de ingangsdatum van het pensioen. Een opgave op verzoek van de hoogte van het kapitaal volstaat, omdat in het UPO al jaarlijks een indicatie van de hoogte van de periodieke uitkeringen wordt verstrekt.
 • In geval van een premieovereenkomst.
  • Wanneer de premie wordt belegd, een indicatie van het te bereiken voor periodieke uitkeringen aan te wenden kapitaal op de pensioendatum met de daarbij gehanteerde veronderstellingen. Een verzoek om een opgave van een indicatie van het te bereiken kapitaal volstaat, omdat in het UPO al jaarlijks een indicatie van de hoogte van de periodieke uitkeringen wordt verstrekt of
  • De hoogte van het voor periodieke uitkeringen aan te wenden verzekerd kapitaal wanneer de premie voor de ingangsdatum van het pensioen reeds daarvoor wordt aangewend. Een verzoek om een opgave van de hoogte van het kapitaal volstaat, omdat in het UPO al jaarlijks een indicatie van de hoogte van de periodieke uitkeringen wordt verstrekt.

Ten aanzien van nabestaandenpensioen moet worden aangegeven wat de consequenties zijn van de gekozen wijze van financieren.

Indien sprake is van een premieovereenkomst waarbij de deelnemer of gewezen deelnemer tijdens de opbouwperiode de verantwoordelijkheid voor de beleggingen heeft overgenomen verstrekt de uitvoerder op verzoek van de deelnemer of gewezen

deelnemer informatie over alle beleggingsmogelijkheden, de feitelijke  beleggingsportefeuille, de risicopositie en de kosten in verband met de beleggingen.

Indien sprake is van een premieovereenkomst in de opbouwfase of een variabele uitkering verstrekt de uitvoerder op verzoek van de deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde informatie over de resultaten die de beleggingen van de pensioenregeling ten minste de afgelopen vijf jaar hebben behaald of, indien de pensioenregeling minder dan vijf jaar is uitgevoerd, alle jaren gedurende welke de

pensioenregeling is uitgevoerd door de pensioenuitvoerder.

De pensioenuitvoerder verstrekt de gewezen partner op verzoek:

 • Een opgave van de opgebouwde aanspraak op partnerpensioen
 • Informatie over toeslagverlening en
 • Informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van artikel 134.

Dit recht was er al en is, anders dan bij de gewezen deelnemers, blijven staan, omdat de gewezen partner (nog steeds) eens in de vijf jaar geïnformeerd hoeft te worden.

Toegevoegd is de bepaling die bepaalt dat de pensioenuitvoerder de pensioengerechtigde op verzoek een opgave van zijn pensioenrecht verstrekt, waarbij deze gegevens voor zover het ouderdomspensioen betreft, tevens weergegeven worden op basis van een pessimistisch scenario, een verwacht scenario en een optimistisch scenario.

Alle informatie die de pensioenuitvoerder op verzoek verstrekt moet kosteloos verstrekt worden.

Op website beschikbare informatie
Voor zover van toepassing stelt de pensioenuitvoerder op zijn website voor de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde informatie beschikbaar over de gevolgen van significante wijzigingen in de technische voorzieningen. De verklaring inzake beleggingsbeginselen hoeft niet meer op het besloten gedeelte van de website. Deze komt nu, voorzover van toepassing, op het openbare gedeelte van de website dat voor een ieder toegankelijk is.

Informatie elektronisch of schriftelijk

De pensioenuitvoerder verstrekt de informatie elektronisch of schriftelijk. Toegevoegd is dat, de pensioenuitvoerder de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde aan wie de informatie elektronisch wordt verstrekt, op verzoek, (ook) een papieren afschrift van de informatie moet verstrekken.

Taal
De informatie die de pensioenuitvoerder verstrekt of beschikbaar stelt moet beschikbaar zijn in de Nederlandse taal. Dit is met name relevant voor de situatie waarin een Nederlandse pensioenregeling wordt uitgevoerd door een pensioeninstelling uit een andere lidstaat. In dat geval blijft de Nederlandse sociale- en arbeidswetgeving van toepassing. Hieronder vallen ook de bepalingen waarmee de informatievoorschriften uit de richtlijn zijn geïmplementeerd. Concreet heeft dit als gevolg dat de pensioeninstelling uit de andere lidstaat de informatie die aan deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden moet worden verstrekt of ter beschikking moet worden gesteld beschikbaar moet hebben in de Nederlandse taal.

Volgende nieuwsberichten deel 3 tot en met 4
Binnenkort plaatsen we onze volgende nieuwsberichten over de implementatie van de IORP-II richtlijn.

Deel 3 op 7 februari 2019 over sleutelfuncties
Deel 4 op 11 februari 2019 over verschillende onderwerpen
Het totale nieuwsbericht op 18 februari 2019

 

[1] In overgangsrecht wordt geregeld dat op het UPO dat in 2019 aan deelnemers wordt verstrekt enkel een nominale weergave van het reglementair te bereiken ouderdomspensioen hoeft te zijn opgenomen. Een weergave in drie scenario’s is niet nodig. Reden hiervoor is dat de weergave in drie scenario’s aanpassingen vergt in de ICT-systemen van pensioenuitvoerders die pas in de loop van 2019 kunnen zijn gerealiseerd. Hierdoor is

tijdige verstrekking van UPO’s met drie scenario’s in 2019 niet mogelijk.

[2] Bij de indicatie van de hoogte van de periodieke uitkeringen worden de op dat moment bij de  pensioenuitvoerder geldende tarieven gehanteerd.

[3] Bij de indicatie van de hoogte van de periodieke uitkeringen worden de op dat moment bij de  pensioenuitvoerder geldende tarieven gehanteerd.

[4] In overgangsrecht wordt geregeld dat op het UPO dat in 2019 aan gewezen deelnemers wordt verstrekt enkel een nominale weergave van het reglementair te bereiken ouderdomspensioen hoeft te zijn opgenomen. Een weergave in drie scenario’s is niet nodig. Reden hiervoor is dat de weergave in drie scenario’s aanpassingen vergt in de ICT-systemen van pensioenuitvoerders die pas in de loop van 2019 kunnen zijn gerealiseerd. Hierdoor is tijdige verstrekking van UPO’s met drie scenario’s in 2019 niet mogelijk.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.