Herziening IORP II-richtlijn

feb 07
Maatwerk en open inschrijvingen swalef

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF

Herziening IORP II-richtlijn
Lange tijd was er geen regelgeving op Europees niveau over pensioenen. Dit belemmerde de werking van de interne markt en het vrije verkeer van diensten. Daarom is de pensioenrichtlijn, Richtlijn 2003/41/EG gemaakt, de zgn. IORP-richtlijn (Institutions for Occupational Retirement Provision). Nederland heeft deze richtlijn geïmplementeerd in 2006. De Europese pensioenrichtlijn bevat regels die voor álle pensioeninstellingen in Europa gelden, ongeacht welke naam of (juridische) vorm ze hebben. Daarmee was de richtlijn de eerste stap naar harmonisatie op het gebied van pensioenen. Het belangrijkste element van de richtlijn is dat het pensioeninstellingen mogelijk wordt gemaakt om de pensioenregeling uit te voeren van een werkgever die in een andere lidstaat gevestigd is. Deze richtlijn was echter aan herziening toe. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor de herziening van de richtlijn. Op 24 november 2016 is de herziening van de IORP-richtlijn II door het Europees Parlement aangenomen.

Achtergrond herziening IORP II-richtlijn
De economische en financiële crisis heeft duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan hogere governance normen. Daarnaast is de Europese Commissie van mening dat er iets gedaan moet worden aan de toezicht- en regelgevingsverschillen, de overlappende vereisten en de al te zware grensoverschrijdende procedures. Grensoverschrijdende activiteiten van pensioenfondsen zouden juist gestimuleerd moeten worden, aldus de Europese Commissie.

Belangrijkste wijzigingen IORP II-richtlijn
IORP II-richtlijn stelt minimumeisen aan pensioenfondsen, en dan vooral op het gebied van governance. Bij de herziening is voornamelijk gekeken naar het waarborgen van de belangen van deelnemers.

De regels met betrekking tot het financiële gedeelte, zoals de buffereisen, premie-eisen en de technische voorzieningen worden nauwelijks gewijzigd. Dit betekent dat er naar aanleiding van de herziening geen extra solvabiliteitseisen of overige FTK-gerelateerde eisen komen voor Nederland.

Wel komen er een aantal extra eisen in de IORP II-richtlijn die, zo lijkt het, geen grote impact op de Nederlandse pensioensector zullen hebben, aangezien Nederland deze nieuwe Europese eisen reeds in haar huidige wet- en regelgeving op pensioengebied verwerkt heeft. Lidstaten met een minder sterke tweede pijler kunnen deze Europese eisen echter goed gebruiken als framework voor de op/uitbouw van hun tweede pijler. Uiteraard kan Nederland daar een sterke in rol in spelen binnen Europa.

We noemen hieronder een aantal belangrijke veranderingen:

 • EIOPA
  De Europese toezichthouder EIOPA krijgt geen bevoegdheden om lidstaten en pensioenfondsen zelfstandig regels op te leggen. Dit was een van de belangrijkste voorwaarden die de Tweede Kamer had geëist. In een eerder nieuwsbericht van 12 oktober 2016 hebben we aandacht besteed aan het beleidsplan EIOPA 2017 – 2019.
 • Pensioencommunicatie
  Pensioenfondsen krijgen niet dwingend opgelegd hoe zij deelnemers moeten informeren. Dit is gedeeltelijk in lijn met de Wet pensioencommunicatie, maar dit vraagt nog wel extra aandacht.
 • Governance
  De governance regels zijn algemener geformuleerd waardoor lidstaten meer ruimte hebben om hier zelf een invulling aan te geven. Nederland heeft in de Pensioenwet al veel regelgeving vastgelegd ten aanzien van de governance van pensioenfondsen.
 • Waardeoverdracht
  De nationale toezichthouder kan bij een collectieve waardeoverdracht naar een andere lidstaat een verbod opleggen op basis van een aantal criteria, waarbij de toezichthouder met name de belangen van de (achterblijvende) deelnemers probeert te waarborgen.

Wat betekent de herziening voor Nederland?
In artikel 65 van de herziening staat dat Richtlijn 2003/41/EG met ingang van 13 januari 2017 wordt ingetrokken en dat de herziening van de richtlijn in werking treedt op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het publicatieblad van de EU. Het is 23 december 2016 in het officiële publicatieblad van de EU geplaatst. De Nederlandse politiek maakt uiteindelijk de regels waar de pensioenfondsen aan moeten voldoen. De lidstaten hebben nu tot 13 januari 2019 de tijd om de IORP II-richtlijn te implementeren.

Daarnaast is de evaluatietermijn van de richtlijn vastgesteld op zes jaar. Er zijn daarmee voorlopig geen ingrijpende voorstellen vanuit de EU te verwachten.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.