Herziening Code Pensioenfondsen

dec 14

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF nieuwsbericht

Inleiding

Pensioenfondsen gaan te vrijblijvend om met de Code Pensioenfondsen, vindt DNB. De toezichthouder mist een haakje om naleving af te dwingen, als fondsen zich hier niet aan houden. Dat zei divisiedirecteur Toezicht Pensioenfondsen Gisella van Vollenhoven op 12 december 2018, op het jaarcongres van het Instituut voor Pensioeneducatie. ‘De Code Pensioenfondsen moet beter omarmd worden door de sector. We hebben de indruk dat fondsen vrijblijvend, té vrijblijvend, omgaan met de code.’[1]

Herziening Code Pensioenfondsen

De Code Pensioenfondsen is recentelijk onderzocht en herzien. De Code is opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid en is een gedragscode die bestaat uit normen die de sector zichzelf oplegt. De normen in de code zijn een aanvulling op wet- en regelgeving. Een pensioenfonds moet zijn organisatie zodanig inrichten dat een goed bestuur is gewaarborgd. De wetgever heeft de normen uit de Code Pensioenfondsen aangewezen als principes voor goed pensioenfondsbestuur. Een monitoring commissie, monitort jaarlijks de naleving. Er is volgens de commissie Code Pensioenfondsen behoefte aan een code die korter en eenvoudiger is. Inmiddels is de herziening afgerond en door de minister (SZW) goedgekeurd. Het goedkeuringsbesluit en de Code Pensioenfondsen 2018 zijn in oktober 2018 gepubliceerd.

De Code Pensioenfondsen 2018 is op 3 oktober 2018 in de Staatscourant gepubliceerd.

De Code richt zich op de drie functies van ‘goed pensioenfondsbestuur’: besturen, toezicht houden en verantwoording afleggen over wat het pensioenfonds gepland en gerealiseerd heeft.

Inhoudelijk is de nieuwe code vrijwel gelijk aan de vorige versie. De belangrijkste wijziging is een herindeling van de bestaande normen naar acht thema’s. Hieronder volgt een overzicht van de acht thema’s.

De acht thema’s

 1. Vertrouwen waarmaken
  Zij die voor het pensioenfonds verantwoordelijkheid dragen maken het in hen gestelde vertrouwen waar. Dit blijkt vooral uit adequaat bestuur, verantwoord beleggingsbeleid en zorgvuldig risicomanagement.
 1. Verantwoordelijkheid nemen
  Het bestuur neemt zijn verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de pensioenregeling.
 1. Integer handelen
  Het bestuur bevordert een cultuur van integriteit en compliance.
 1. Kwaliteit nastreven
  Het fonds stelt hoge kwaliteitseisen, voert daar beleid op en is een ‘lerende organisatie’.
 1. Zorgvuldig benoemen
  Het fonds handelt zorgvuldig bij (her)benoemingen en ontslag, en zorgt voor geschiktheid, complementariteit en diversiteit in de samenstelling van de organen en het fonds.
 1. Gepast belonen
  Het fonds voert een verantwoord en beheerst beloningsbeleid, gericht op kwaliteit, continuïteit en consistentie.
 1. Toezicht houden in inspraak waarborgen
  Het fonds waarborgt intern toezicht op de kwaliteit en integriteit van de bedrijfsvoering.
 1. Transparantie bevorderen
  Het fonds streeft openheid na, communiceert over missie, strategie en risico’s en leeft verantwoording af over gevoerd beleid.

Nieuwe onderdelen

Nieuwe onderdelen in de herziene Code Pensioenfondsen zijn:

 • Het specifieker maken van de benoeming en ontslag leden verantwoordingsorgaan specifieker (norm 39)
 • Het vragen van een stappenplan waar het gaat om het bevorderen van diversiteit in het pensioenfondsbestuur (norm 33)
 • De rapportage van het intern toezicht over de naleving en toepassing van de Code Pensioenfondsen (norm 47)
 • De tweejaarlijkse zelfevaluatie van het bestuur onder begeleiding van een derde partij veranderd in een driejaarlijkse (norm 28).
 • De zelfevaluatie voor het verantwoordingsorgaan die met enige regelmaat moet plaatsvinden (norm 30).

Naleving

De normen uit de Code zijn leidend, maar er wordt ook ruimte gelaten voor de eigen verantwoordelijkheid van het pensioenbestuur in de (beleids)keuzes die het maakt. De pensioenfondsen mogen deze Code dan ook naleven volgens het ‘pas-toe-of-leg-uit’ beginsel. Het pensioenfonds moet de normen toepassen en als zij dit niet doet gemotiveerd aangeven waarom zij de norm niet heeft toegepast en dit ook vastleggen in het jaarverslag. Zoals in de inleiding vermeld vindt DNB dat pensioenfondsen te vrijblijvend omgaan met de Code Pensioenfondsen.

[1] Zie https://pensioenpro.nl/pensioenpro/30028707/dnb-invulling-code-pensioenfondsen-te-vrijblijvend

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.