Evaluatie Convenant regels dekking in pensioenregelingen

mei 12
Maatwerk en open inschrijvingen swalef

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF

Inleiding
Het Convenant over dekking van arbeidsongeschiktheid en premievrijstelling in pensioenregelingen is onlangs geëvalueerd.

De conclusie van het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie is dat met het convenant wordt bereikt wat bij de totstandkoming ervan is beoogd. Swalef ziet nog verbeterpunten voor het convenant, omdat er nog steeds risico’s zijn voor werkgevers en werknemers. Swalef pleit daarom voor een uitbreiding van de reikwijdte van het convenant. Daar sluiten we dit bericht mee af.

In dit nieuwsbericht wordt eerst kort het convenant toegelicht, waarna de uitkomst van de evaluatie wordt vermeld.

Convenant over dekking van arbeidsongeschiktheid en premievrijstelling in pensioenregelingen
Op 23 januari 2013 hebben het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie een convenant aangeboden aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met daarin afspraken over het behoud van arbeidsongeschiktheidspensioen voor zieke of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers die van werkgever wisselen. De afspraken gelden voor elke werknemer die vanaf 1 januari 2014 of later gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt en daarna naar een andere werkgever overstapt. Dit convenant vormt een uniforme en sluitende regeling voor werknemers, werkgevers en pensioenuitvoerders.

In het convenant staat vastgelegd dat het convenant na drie jaar geëvalueerd zou worden. Op 30 maart 2017 hebben de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars per brief de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geïnformeerd over hun conclusie van de evaluatie.

Met de afspraken genoemd in het convenant raken werknemers die van werkgever wisselen en die ziek of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, het recht op arbeidsongeschiktheidspensioen en/of recht op premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid niet meer kwijt. Het convenant was nodig omdat pensioenuitvoerders de arbeidsongeschiktheidsrisico’s op verschillende wijzen hebben verzekerd. Het convenant gaat dan ook voornamelijk over een uniforme toepassing van het inloop- en uitlooprisico en de premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid.

Conclusie van de evaluatie
De conclusie van de evaluatie zoals vermeld  in de brief van 30 maart 2017 is als volgt:

  • Er wordt voorgesteld om het convenant ongewijzigd voort te zetten, op een enkele toevoeging na.
  • Met die toevoeging wordt duidelijk hoe te handelen bij vrijwillige nabestaandenpensioenen. Vrijwillig nabestaandenpensioenen zijn vrijwillig af te sluiten dekkingen en daarom geldt de antimisbruikbepaling en de bewijslast hier niet voor, blijkt uit 4.2 van het convenant. Een pensioenuitvoerder kan zelf de voorwaarden vaststellen waaronder deze de dekking voor de deelnemer wenst te verlenen.

Werkgevers en werknemers let op! Er zijn nog steeds risico’s
Swalef pleit voor uitbreiding reikwijdte convenant. We leggen dat hieronder uit.

Als de situatie zich voordoet dat er niet van werkgever wordt gewisseld, maar dat bij dezelfde werkgever de pensioenovereenkomst wordt gewijzigd bij dezelfde pensioenuitvoerder of dat dezelfde werkgever de pensioenovereenkomst niet wijzigt maar deze bij een andere pensioenuitvoerder onderbrengt, dan biedt het convenant naar onze mening geen uitkomst. In- en uitlooprisico’s bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en premievrijstellingen kunnen dan nog steeds negatief uitpakken voor de werknemer, omdat het convenant slechts geldt bij het wijzigen van werkgever.

Swalef pleit daarom voor de uitbreiding van de reikwijdte van het convenant door dezelfde uniforme toepassing van het convenant mogelijk te maken ten aanzien van de arbeidsongeschiktheidsrisico’s bij het al dan niet aanpassen van de pensioenovereenkomst waarbij wel of geen sprake is van het wijzigen van de pensioenuitvoerder. Kortom, zodat wij alle wijzigingen in de arbeidsongeschiktheidsrisico’s waar de werknemer zelf geen keuze in heeft gemaakt of heeft kunnen maken, het convenant van toepassing is.

Tot het zover is, is het, om claims te voorkomen, van het grootste belang voor werkgevers om heel alert te zijn op deze risico’s en vóór wijziging daarover met pensioenuitvoerders afspraken te maken.

Neem voor meer informatie contact op met Diederik Kok via diederik@swalef.nl.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.