DNB Toezicht Vooruitblik 2018

dec 08
Masterclass C pensioencommunicatie swalef woerden

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF

Inleiding
Op 21 november 2017 publiceerde de DNB de Toezicht Vooruitblik 2018 waarin financiële instellingen weer kunnen lezen wat zij kunnen verwachten van DNB in het daaropvolgende jaar. In hoofdstuk 4 worden de toezichtpunten voor verzekeraars besproken en in hoofdstuk 5 worden de punten met betrekking tot pensioenfondsen behandeld. In dit nieuwsbericht hebben wij de toezichtpunten met betrekking tot pensioenfondsen en verzekeraars voor jou op een rij gezet.

Ook publiceerde DNB haar Visie op Toezicht 2018-2022. Daar benoemen we de speerpunten van.

De volledige Toezicht Vooruitblik 2018 van DNB is hier te lezen en de Visie op Toezicht 2018-2022 hier.

Speerpunten uit de Visie op Toezicht 2018-2022
De speerpunten van de Visie op Toezicht in 2018-2022 zijn:

  1. Inspelen op technologische vernieuwing
  2. Sturen op toekomstgerichtheid & duurzaamheid
  3. Streng op financieel-economische criminaliteit

Toezicht Vooruitblik 2018 – Verzekeraars
Het verdienmodel van de verzekeringssector is de afgelopen jaren onder druk komen te staan door verschillende oorzaken. De analyses die DNB in het rapport ‘Visie op de toekomst van de Nederlandse verzekeringssector’ heeft gepubliceerd eind 2016, zijn nog steeds actueel.

Veel verzekeraars zijn aan de slag gegaan met het werken aan toekomstige bedrijfsmodellen.

Het toezicht van DNB zal in 2018 in het bijzonder gericht zijn op het belang van een sterke financiële positie van verzekeraars en op de vraag of verzekeraars zich voldoende klaarmaken voor de toekomst.

Kansen en risico’s van insurtech
DNB wil bereiken dat verzekeraars op een verantwoorde wijze omgaan met de risico’s en

kansen die voortvloeien uit insurtech (technologische innovatie in de verzekeringsbranche). Ook vervolgt DNB in 2018 het onderzoek met risico mitigerende acties die nodig zijn om te borgen dat de sector ook op de middellange en lange termijn goed omgaat met insurtech ontwikkelingen.

Inzicht en vaststellen Net Capital Generation
DNB constateert dat verzekeraars verschillende definities van het begrip NCG (kapitaalgeneratie) gebruiken. Om meer inzicht te krijgen in de precieze berekeningswijze per verzekeraar doet DNB in 2018 een uitvraag bij verzekeraars.

Inzicht in technische voorzieningen en ervaringssterfte
DNB wil meer inzage in de technische voorzieningen, met in 2018 extra aandacht voor de inschatting van de ervaringssterfte. Op langere termijn is het beoogd effect dat verzekeraars – voor zover dat nog niet het geval is – de ervaringssterfte correct inschatten binnen de inherente onzekerheid en ook dat er voldoende rekening wordt gehouden met deze onzekerheid.

Invulling compliance-functie
DNB wil in 2018 meer inzage krijgen in de werking van de compliance-functie bij verzekeraars en of de aandachtspunten die uit het onderzoek van 2015 naar voren kwamen adequaat zijn geadresseerd. DNB onderzoekt daarom on-site bij een selectie van 5 à 6 verzekeraars in hoeverre de inbedding van de compliance-functie voldoet aan de wettelijke vereisten en verbeteringen zijn doorgevoerd.

Toezicht Vooruitblik 2018 – Pensioenfondsen
Om de toezichtactiviteiten inzichtelijk te maken, stuurt DNB alle pensioenfondsen een individuele toezichtkalender. Hierin wordt aangegeven welke onderzoeken en/of uitvragen het pensioenfonds in 2018 kan verwachten.

Toekomstgerichtheid
Voor de pensioensector geldt dat van pensioenfondsen wordt verwacht dat zij zowel op financieel, operationeel als bestuurlijk vlak voorbereid zijn op de toekomst. Het nieuwe pensioenstelsel moet nog zijn vorm krijgen maar aangezien de behoefte aan vernieuwing groeit, lijkt een overgang onvermijdelijk.

In 2016 en 2017 onderzocht DNB of pensioenfondsen een visie en strategie hebben, of deze strategie wordt geïmplementeerd en of kwetsbaarheden en strategische risico’s worden gemitigeerd. In 2018 zal daar door DNB en AFM vervolg aan worden gegeven.

Financiële positie van pensioenfondsen
Daarnaast blijkt dat hoewel er bij sommige pensioenfondsen verbetering van hun financiële positie is te zien, deze voor veel pensioenen wel kwetsbaar blijft. Voor veel pensioenfondsen is niet uitgesloten dat zij in de toekomst moeten korten op uitkeringen, waardoor bij deelnemers gewekte verwachtingen mogelijk niet waargemaakt kunnen worden.

De onderzoeken van de DNB voor 2018 zullen vooral gericht zijn op het versterken van de financiële positie van pensioenfondsen en het anticiperen op toekomstige veranderingen. DNB legt in het toezicht daarom de nadruk op twee onderwerpen:

  • Pensioenfondsen moeten scherp zijn op hun financiële opzet; en
  • Zekerstellen dat het beleggingsbeleid, voor zowel uitkerings- als premieregelingen, evenwichtig is en op lange termijn houdbaar

Digitaliserende omgeving
DNB wil bereiken dat pensioenfondsen en de pensioenuitvoeringsorganisaties voldoende zijn toegerust om de pensioenadministratie op een beheerste wijze uit te voeren. Daarom  ontwikkelt DNB guidance om pensioenfondsen duidelijke handvatten te bieden voor het beheersen van operationele en IT-risico’s bij de pensioenadministratie.

Europese wetgeving
In 2019 zal de Europese richtlijn IORP II worden geïmplementeerd in nationale wetgeving. Onderdeel van IORP II zijn de concretere eisen aan de inrichting van de risico manangementfunctie en sleutelfuncties. DNB wil bereiken dat pensioenfondsen anticiperen op de vereisten van aanstaande veranderingen in wetgeving en tijdig aan deze vereisten kunnen voldoen. Hiervoor wordt voorlichting aan pensioenfondsen gegeven.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.